Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 1_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:20:12.
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
 Zarządzenie Nr 2_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:21:09.
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie
prawa do dodatku osłonowego, w tym do wydawania w
tych sprawach decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 3_2022_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:59:36 | Data modyfikacji: 2022-01-17 13:28:21.
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pysznicy do prowadzenia postępowań w sprawach o
ustalenie prawa do dodatku osłonowego, z
wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych
w tych sprawach
 Zarządzenie Nr 4_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:05:11 | Data modyfikacji: 2022-01-17 13:29:27.
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
podstawowych założeń i kierunków działania w
zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej gminy Pysznica w 2022 roku
 Zarządzenie Nr 5_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:05:38 | Data modyfikacji: 2022-01-18 11:37:35.
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022
 Zarządzenie Nr 6_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:06:03 | Data modyfikacji: 2022-01-17 13:30:08.
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” -
edycja 2022
 Zarządzenie Nr 7_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:06:46 | Data modyfikacji: 2022-01-17 13:31:11.
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie
prawa do dodatku osłonowego, z wyłączeniem
wydawania decyzji administracyjnych w tych
sprawach
 Zarządzenie Nr 8_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:13:52 | Data modyfikacji: 2022-01-20 15:27:59.
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Pysznicy”
 Zarządzenie Nr 9_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:15:26.
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego
przeniesienia własności ruchomości w drodze
darowizny na wyposażenie OSP w Studzieńcu
 Zarządzenie Nr 10_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-01-20 14:28:28 | Data modyfikacji: 2022-01-21 15:36:56.
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zasad
opracowania planu dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w gminie Pysznica
 Zarządzenie Nr 11_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:23:33.
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 12_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:24:52.
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych przy publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 13_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:26:27.
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 14_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:28:31.
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia nauczycieli, na
które dofinansowanie jest przyznawane
 Zarządzenie Nr 15_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:30:51.
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w
składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz zmiany zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy
Pysznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 16_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:36:14 | Data modyfikacji: 2022-02-09 10:10:04.
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 17_2022_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-02-09 10:29:36 | Data modyfikacji: 2022-02-09 10:37:04.
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zapewnienia
profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom
Urzędu Gminy Pysznica oraz zasad ich wydawania
 Zarządzenie Nr 18_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2022-02-10 12:22:11.
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 19_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-02-16 15:34:28.
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 20_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-02-16 15:35:33 | Data modyfikacji: 2022-02-16 15:36:10.
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 21_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:39:25.
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 22_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:55:33.
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 23_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:56:23.
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 Zarządzenie Nr 24_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:20:10.
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 marca 2022 r. w sprawie rozdysponowania
części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 Zarządzenie Nr 25_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:23:00.
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 26_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-09 16:48:50.
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 27_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-03-09 16:49:58.
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 28_2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-10 11:19:35.
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 29_2022_.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-03-14 11:44:14 | Data modyfikacji: 2022-04-25 12:48:03.
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 30_2022_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-03-14 11:48:45 | Data modyfikacji: 2022-03-14 15:42:47.
Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 31_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-04-25 12:49:30 | Data modyfikacji: 2022-04-27 10:54:35.
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia pieniężnego
przysługującego obywatelowi Ukrainy, a także do
wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 32_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-04-25 12:51:10 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:02:36.
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia formy
przekazywanych sprawozdań przez jednostki
organizacyjne gminy Pysznica oraz jednostki
obsługujące
 Zarządzenie Nr 33_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 12:53:27 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:03:33.
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 34_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 12:54:41 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:04:07.
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pysznica za 2021 rok wraz z sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy
 Zarządzenie Nr 35_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:10:23 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:04:31.
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia
Radzie Gminy Pysznica informacji z wykonania planu
finansowego wydzielonych rachunków środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok
 Zarządzenie Nr 36_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:11:46 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:05:52.
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia
procedury BHP w czasie pandemii COVID-19 od
28.03.2022 r.
 Zarządzenie Nr 37_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:12:58 | Data modyfikacji: 2022-04-29 10:44:52.
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z
tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 38_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:15:51 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:07:04.
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 39_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:17:09 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:07:50.
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”
 Zarządzenie Nr 40_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:18:15 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:08:12.
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 41_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:21:39 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:08:47.
Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 42_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:30:32 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:09:12.
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 43_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:31:56 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:09:35.
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 44_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:33:25 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:10:21.
Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 45_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:37:08 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:11:02.
Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia
oddziału przygotowawczego w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie_Nr_46_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-04-19 10:57:12 | Data modyfikacji: 2022-04-27 10:55:02.
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 47_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:45:38 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:11:50.
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 48_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:48:02 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:12:37.
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie
 Zarządzenie_Nr 49_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:52:36 | Data modyfikacji: 2022-04-27 12:07:33.
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy za 2021 rok
 Zarządzenie Nr_ 50_2022_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Sztaba | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:57:12 | Data modyfikacji: 2022-07-29 09:12:35.
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pysznicy
za 2021 rok
 Zarządzenie Nr_51_2022_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Barbara Żywczak | Data wprowadzenia: 2022-04-27 11:16:25.
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie_Nr_52_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:16:49 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:03:00.
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania stałej komisji
likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz
sposobu likwidacji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 53_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Herdzik | Data wprowadzenia: 2022-04-26 13:12:23 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:18:30.
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 54_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-04-27 10:29:18 | Data modyfikacji: 2022-05-04 14:05:56.
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wytycznych w
zakresie realizacji programu osłonowego ,,Korpus
Wsparcia Seniorów na rok 2022"
 Zarządzenie_Nr 55_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-04-27 10:32:48 | Data modyfikacji: 2022-04-27 11:19:30.
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw
Dostępności w Gminie Pysznica
 Zarządzenie Nr 56_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2022-04-27 10:49:39 | Data modyfikacji: 2022-04-29 10:50:40.
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 57_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:28:42 | Data modyfikacji: 2022-04-29 10:51:16.
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych
na finansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina”-
umowa powierzenia grantu nr 4698/3/2022 w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
 Zarządzenie Nr 58_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-09 15:08:10 | Data modyfikacji: 2022-05-09 15:14:54.
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 59_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-02 10:50:41 | Data modyfikacji: 2022-05-09 15:15:57.
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 60_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-09 15:18:07.
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 61_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-09 15:20:11.
Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 62_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-05-13 11:48:14.
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 63_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-16 11:43:34.
Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzienie Nr 64_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-16 11:49:29 | Data modyfikacji: 2022-05-16 11:49:53.
Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 65_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-16 11:53:23.
Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 maja 2022 r. w sprawiepowołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 66_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:05:21.
Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 67_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-19 11:48:37.
Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 68_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-05-26 15:28:46.
Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 69_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-05-26 15:30:09.
Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie nr 70_2022 z 24 maja _2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-05-24 15:33:20 | Data modyfikacji: 2022-05-26 15:26:32.
Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach
 Zarządzenie nr 71_2022 z 24 maja 2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-05-24 15:57:35 | Data modyfikacji: 2022-05-26 15:26:57.
Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie nr 72_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-05-26 15:32:55.
Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie nr 73_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:07:13.
Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie nr 74_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:10:34.
Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie nr 75_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:12:51.
Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie nr 76_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:15:14.
Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 77_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:15:55 | Data modyfikacji: 2022-06-30 11:24:50.
Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie nr 78_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:13:35 | Data modyfikacji: 2022-06-01 13:44:51.
Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przedłożenia
raportu o stanie Gminy Pysznica za 2021 rok
 Zarządzenie nr 79_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:15:55 | Data modyfikacji: 2022-06-01 13:48:09.
Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie nr 80_2022_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:17:39 | Data modyfikacji: 2022-06-01 13:52:10.
Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie nr 81_2022_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-02 14:30:41 | Data modyfikacji: 2022-06-03 15:32:14.
Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wniesienia do
jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego
(aportu) w formie prawa własności infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
 Zarządzenie nr 82_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Ewa Jabłońska | Data wprowadzenia: 2022-06-06 10:32:20 | Data modyfikacji: 2022-06-06 10:33:35.
Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia
pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie nr 83_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2022-06-02 14:28:50.
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie
określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego
bilansu za rok 2021
 Zarządzenie nr 84_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-03 15:29:09 | Data modyfikacji: 2022-06-06 10:26:44.
Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie nr 85_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-09 15:09:36.
Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie nr 86_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-06-07 13:00:14.
Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie nr 87_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-09 15:14:47.
Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 88_2022_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-09 15:26:56.
Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 89_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-10 08:57:43.
Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 90_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-10 08:52:47.
Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. opracowania projektu Strategii
Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022-2030
 Zarządzenie Nr 91_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:13:31.
Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 92_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-06-13 15:59:57 | Data modyfikacji: 2022-06-13 16:05:45.
Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 93_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-06-13 16:02:18 | Data modyfikacji: 2022-06-13 16:10:41.
Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 94_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-21 11:22:29 | Data modyfikacji: 2022-06-22 11:33:01.
Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 95_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-23 10:36:54.
Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 96_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-06-23 10:38:39 | Data modyfikacji: 2022-06-23 10:39:42.
Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 97_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-24 11:57:49 | Data modyfikacji: 2022-06-28 10:13:22.
Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 98_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-24 12:01:25 | Data modyfikacji: 2022-06-28 10:15:44.
Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób
 Zarządzenie Nr 99_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2022-06-24 12:04:09 | Data modyfikacji: 2022-06-27 15:31:01.
Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 100_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-28 10:18:41.
Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 101_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-28 10:28:43.
Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2022 r.sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 102_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-29 17:02:51 | Data modyfikacji: 2022-06-29 17:03:16.
Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie unieważnienia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jastkowicach
 Zarządzenie.103.2022.2022-06-29..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-06-29 16:58:27 | Data modyfikacji: 2022-07-07 12:53:31.
Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie unieważnienia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie.104.2022.2022-06-29..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-06-29 17:00:55 | Data modyfikacji: 2022-07-07 12:54:25.
Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 105_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:41:08 | Data modyfikacji: 2022-07-05 10:36:00.
Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 106_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:46:05 | Data modyfikacji: 2022-07-05 10:48:58.
Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jastkowicach
 Zarządzenie nr_107.2022.2022-06-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:48:19 | Data modyfikacji: 2022-07-01 09:42:00.
Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie nr_108.2022.2022-06-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:49:59 | Data modyfikacji: 2022-07-01 09:44:11.
Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 109_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-05 10:55:35.
Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 110_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-11 09:00:41.
Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr.-111_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-07-11 09:04:21 | Data modyfikacji: 2022-07-12 14:10:14.
Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 112_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-11 08:50:47.
Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 113_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-11 08:42:05.
Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 114_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-07-13 15:18:15 | Data modyfikacji: 2022-07-15 14:44:15.
Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 115_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-07-13 14:23:56 | Data modyfikacji: 2022-07-13 14:24:17.
Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 116_2022_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-07-13 15:15:42.
Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 117_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-07-13 15:16:53.
Zarządzenie nr 118/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 118_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-15 13:24:26 | Data modyfikacji: 2022-07-28 08:02:15.
Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 119_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-18 10:47:48.
Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 120_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:57:48.
Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 121_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-21 15:27:20.
Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 122_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-07-21 15:30:13.
Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 123_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-07-25 15:30:43.
Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 124_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-01 12:14:14.
Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 125_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-01 12:17:26.
Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 126_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-01 12:19:34.
Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 127_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-08-02 10:01:18 | Data modyfikacji: 2022-08-02 10:19:30.
Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 128_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-08 08:46:53 | Data modyfikacji: 2022-08-08 08:51:49.
Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2022 roku i informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego
 Zarzadzenie_nr_129_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-08 08:44:53 | Data modyfikacji: 2022-08-11 11:34:55.
Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 130_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-08-10 15:22:24.
Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie
prawa do dodatku osłonowego, w tym do wydawania w
tych sprawach informacji z wyłączeniem wydawania
decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 131_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-08-17 16:16:39 | Data modyfikacji: 2022-08-18 08:07:52.
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w
tym decyzji administracyjnych, oraz przekazywania
informacji o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 132_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-08-17 16:18:04 | Data modyfikacji: 2022-08-18 08:42:31.
Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z
wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz
przekazywania informacji o przyznaniu dodatku
węglowego
 Zarządzenie Nr 133_2022_.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-08-17 16:18:53 | Data modyfikacji: 2022-08-18 08:43:39.
Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z
wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz
przekazywania informacji o przyznaniu dodatku
węglowego
 Zarządzenie Nr 134_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-08-17 16:19:18 | Data modyfikacji: 2022-08-18 11:12:52.
Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z
wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz
przekazywania informacji o przyznaniu dodatku
węglowego
 Zarządzenie Nr 135_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-08-17 16:20:05 | Data modyfikacji: 2022-08-18 07:59:29.
Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z
wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz
przekazywania informacji o przyznaniu dodatku
węglowego
 Zarządzenie Nr 136_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-08-17 16:21:02 | Data modyfikacji: 2022-08-18 07:57:38.
Zarządzenie nr 137/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 137_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:23:14 | Data modyfikacji: 2022-08-22 07:58:06.
Zarządzenie nr 138/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej Gminy Pysznica
 Zarzadzenie 138-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:24:52 | Data modyfikacji: 2022-08-19 15:33:21.
Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
procedury przekazywania składników majątkowych,
dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych
oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy
jednostki, w sytuacji zmiany dyrektora
szkoły/przedszkola/ oraz w sytuacji przekazania
składników majątkowych do gminy.
 Zarządzenie Nr 139_2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-08-24 14:34:29.
Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 140_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-02 15:07:12.
Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
Pani Teresie Mierzwa
 Zarządzenie 141_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-08-31 11:52:33.
Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jastkowicach Pani Halinie Kochan
 Zarządzenie_142_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-08-31 11:55:53.
Zarządzenie Nr 143/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmia w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 143_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-31 10:34:17 | Data modyfikacji: 2022-08-31 10:41:27.
Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy na rok 2023
 Zarządzenie Nr 144_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-31 11:02:29.
Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 145_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-31 11:07:18.
Zarządzenie Nr 146/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 146_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-08-31 11:13:03.
Zarządzenie Nr 147/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania Pana
Władysława Szpunara ze stanowiska Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 147_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-08-31 17:04:10.
Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych
na finansowanie projektu pn. "Odnawialne źródła
energii dla mieszkańców w gminie Pysznica" nr
RPPK.03.01.00-18-0042/17-00 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta energia"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 148_2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-07 10:57:49 | Data modyfikacji: 2023-11-30 11:20:53.
Zarządzenie Nr 149/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie w sprawie
powołania Komisji Przetargowej dla
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr. 149_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-05 11:19:37 | Data modyfikacji: 2022-09-05 14:43:56.
Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 05 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 150_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-05 14:51:18 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:49:52.
Zarządzenie Nr 151/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 wrzesnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania
w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem
decyzji administracyjnych, oraz przekazywania
informacji o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 151_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-05 14:28:06 | Data modyfikacji: 2022-09-08 13:01:41.
Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2022
 Zarządzenie Nr 152_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-12 10:07:40.
Zarządzenie Nr 153/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2022 r. w sprawie zasad
opracowania planu dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w gminie Pysznica
 Zarządzenie Nr 153_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-09-12 10:28:24 | Data modyfikacji: 2022-09-13 14:33:11.
Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 154_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-13 14:35:41.
Zarządzenie Nr 155/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 155_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-16 12:33:37 | Data modyfikacji: 2022-09-16 13:02:55.
Zarządzenie Nr 156/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie Nr 156_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-16 13:15:15 | Data modyfikacji: 2022-09-20 14:24:15.
Zarządzenie Nr 157/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 157_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-28 09:38:16.
Zarządzenie nr 158/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 158_2022_..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2022-09-22 08:06:08 | Data modyfikacji: 2022-11-24 11:09:31.
Zarządzenie Nr 159/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 159_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-22 10:07:50.
Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 132/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji
o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 160_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 10:09:43.
Zarządzenie nr 161/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 133/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji
o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 161_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 10:19:40 | Data modyfikacji: 2022-10-04 13:34:45.
Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych, oraz do przekazywania
informacji o przyznaniu tego dodatku
 Zarządzenie Nr 162_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 13:18:02.
Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji
administracyjnych) oraz do przekazywania
informacji o przyznaniu tego dodatku
 Zarządzenie Nr 163_2022..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:23:44.
Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji
administracyjnych) oraz do przekazywania
informacji o przyznaniu tego dodatku
 Zarządzenie Nr 164_2022..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:25:36.
Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji
administracyjnych) oraz do przekazywania
informacji o przyznaniu tego dodatku
 Zarządzenie Nr 165_2022..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:28:00.
Zarządzenie nr 166/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji
administracyjnych) oraz do przekazywania
informacji o przyznaniu tego dodatku
 Zarządzenie Nr 166_2022..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:29:09.
Zarządzenie Nr 167/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 167_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-28 09:46:19.
Zarządzenie NR 168/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 168_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-09-30 08:24:24.
Zarządzenie NR 169/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 169_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-09-30 08:26:35 | Data modyfikacji: 2022-09-30 08:29:10.
Zarządzenie Nr 170/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie170_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-30 08:20:56 | Data modyfikacji: 2023-01-30 08:21:11.
Zarządzenie Nr 171/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Dodatek węglowy”
 Zarządzenie Nr 171_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-30 08:57:40.
Zarządzenie Nr 172/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 września 2022 r.w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 172_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-30 09:01:13.
Zarządzenie Nr 173/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie Nr 173_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-30 15:00:06.
Zarządzenie Nr 174/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022.
 Zarządzenie Nr 174_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-09-30 08:02:46.
Zarządzenie Nr 175/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2022 r. W sprawie: wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych
na finansowanie projektu pn. „Budowa
ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w
Brandwicy” nr 02096-6935-UM0913145/22
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 175_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-19 15:16:05.
Zarządzenie Nr 176/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmian w
budźecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 176_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-10 09:23:15.
Zarządzenie Nr 177/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2022
 Zarządzenie Nr 177_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-10 09:26:23.
Zarządzenie Nr 178/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.178.2022.2022-10-12.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-17 11:04:55 | Data modyfikacji: 2022-10-17 11:30:59.
Zarządzenie NR 179/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 179_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-20 11:18:24.
Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 180_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-20 11:27:08.
Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2022
 Zarządzenie Nr 181_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-28 15:05:27.
Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 182_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2022-10-27 08:33:34 | Data modyfikacji: 2022-10-27 08:51:56.
Zarządzenie Nr 183/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 października 2022 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 183_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-10-24 15:01:53 | Data modyfikacji: 2022-10-27 08:52:16.
Zarządzenie Nr 184/2022Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 184_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-27 13:11:34.
Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Pysznica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 185_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-10-31 09:02:33 | Data modyfikacji: 2022-11-28 08:20:31.
Zarządzenie Nr 186/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 186_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-27 13:13:17.
Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 187_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-27 13:16:13.
Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 27 października 2022 r. w sprawie
zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2022
 Zarządzenie Nr 188_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-10-28 15:15:05.
Zarządzenie Nr 189/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 189_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-07 08:12:37 | Data modyfikacji: 2022-11-07 14:32:37.
Zarządzenie Nr 190/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 października 2022 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację zadania pn. "Wyplata rekompensat
dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków
dla gospodarstw domowych i dodatków dla
podmiotów wrażliwych"
 Zarządzenie Nr 190_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-07 08:16:42 | Data modyfikacji: 2022-11-08 15:13:53.
Zarządzenie Nr 191/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
 Zarządzenie.191.2022-11-03.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:00:14 | Data modyfikacji: 2022-11-07 12:59:27.
Zarządzenie Nr 192/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Pysznica na lata
2022–2030
 Zarządzenie_192_2022 z dnia 3 listopada 2022 r..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Herdzik | Data wprowadzenia: 2022-11-03 15:20:33 | Data modyfikacji: 2022-11-07 11:01:14.
Zarządzenie Nr 193/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.193.2022.2022-11-03.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-07 08:19:28 | Data modyfikacji: 2022-11-07 12:58:02.
Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 194_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-17 07:50:07.
Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2022
 Zarządzenie Nr 195_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-17 08:01:49.
Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds.
kadrowych i organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 196_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-11-08 15:09:23.
Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie
przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy
Pysznica na 2023 rok oraz projektu uchwały w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej gminy Pysznica
 Zarządzenie Numer 197_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-14 10:15:20 | Data modyfikacji: 2023-02-09 14:16:31.
Zarządzenie Nr 198/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 198_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-17 08:05:41 | Data modyfikacji: 2022-11-17 08:06:38.
Zarządzenie Nr 199/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 132/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji
o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 199_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:42:17 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:33:55.
Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji
o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 200_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:43:20 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:34:26.
Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 135/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji
o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 201_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:44:18 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:39:33.
Zarządzenie Nr 202/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r.w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 136/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji
o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 202_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:46:04 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:41:16.
Zarządzenie Nr 203/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 151/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji
o przyznaniu dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 203_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:52:03 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:41:49.
Zarządzenie Nr 204/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia
do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 204_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:53:12 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:42:32.
Zarządzenie Nr 205/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 162/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 21 września 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła, a także do
wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym
decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania
informacji o przyznaniu tego dodatku
 Zarządzenie Nr 205_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:54:47 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:43:10.
Zarządzenie Nr 206/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 164/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła, a także do
wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z
wyłączeniem decyzji administracyjnych) oraz do
przekazywania informacji o przyznaniu tego
dodatku
 Zarządzenie Nr 206_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:55:21 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:43:54.
Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr_207_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-11-16 12:31:12 | Data modyfikacji: 2022-11-17 07:44:49.
Zarządzenie Nr 208/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie sposobu
przechowywania i dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 208_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:56:02 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:44:16.
ZARZĄDZENIE NR 209/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania
Zespołu Zadaniowego ds. realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Stalowej Woli
 Zarządzenie Nr 209_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2022-12-16 14:19:01.
Zarządzenie Nr 210/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 165/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła, a także do
wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z
wyłączeniem decyzji administracyjnych) oraz do
przekazywania informacji o przyznaniu tego
dodatku
 Zarządzenie Nr 210_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:59:38 | Data modyfikacji: 2022-11-21 11:46:01.
Zarządzenie Nr 211/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 liatopada 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 211_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-28 08:05:07.
ZARZĄDZENIE NR 212/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 212_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:23:13.
Zarządzenie Nr 213/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2022
 Zarządzenie Nr 213_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-11-25 14:25:22.
Zarządzenie Nr 214/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie.214.2022.2022-12-01.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-01 16:43:06 | Data modyfikacji: 2022-12-02 10:18:02.
Zarządzenie Nr 215/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie.215.2022.2022-12-01.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-01 16:43:48 | Data modyfikacji: 2022-12-02 10:20:40.
ZARZĄDZENIE NR 216/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego,
w tym do wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 216_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-05 14:45:45.
ZARZĄDZENIE NR 217/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego (z
wyłączeniem decyzji administracyjnych)
 Zarządzenie Nr 217_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-12-05 14:49:39.
ZARZĄDZENIE NR 218/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego (z
wyłączeniem decyzji administracyjnych)
 Zarządzenie Nr 218_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-05 14:53:36.
ZARZĄDZENIE NR 219/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego (z
wyłączeniem decyzji administracyjnych)
 Zarządzenie Nr 219_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-05 14:56:29.
Zarządzenie Nr 220/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 220_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-02 14:45:00.
Zarządzenie Nr 220/1/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Dodatek węglowy”.
 Zarządzenie.220.1.2022.2022-12-01.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:04:24.
ZARZĄDZENIE NR 221/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 221_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-12-05 14:59:49.
ZARZĄDZENIE NR 222/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej majątku w Urzędzie Gminy
Pysznica za 2022 r.
 Zarządzenie.222.2022.2022-12-01.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Ewa Jabłońska | Data wprowadzenia: 2022-12-15 10:18:50 | Data modyfikacji: 2022-12-16 13:06:12.
ZARZĄDZENIE NR 223/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 223_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-15 10:14:41.
Zarządzenie Nr 224/2022 Wójta Gminy Pysznica
z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w roku 2022
 Zarządzenie Nr 224_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-08 15:14:21.
ZARZĄDZENIE NR 225/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022.
 Zarzadzenie.225.2022.2022-12-09.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:12:05.
ZARZĄDZENIE NR 226/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie.226.2022.2022-12-09.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:12:46 | Data modyfikacji: 2022-12-16 13:10:28.
ZARZĄDZENIE NR 227/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.
obsługi kancelaryjno- biurowej
 Zarządzenie.227.2022.2022-12-15.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:13:14 | Data modyfikacji: 2022-12-15 15:14:16.
ZARZĄDZENIE NR 228/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.
gospodarowania nieruchomościami gminnymi
i planowania przestrzennego
 Zarządzenie.228.2022.2022-12-15.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:13:32 | Data modyfikacji: 2022-12-15 15:15:44.
ZARZĄDZENIE NR 229/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.229.2022.2022-12-16.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-16 13:11:04.
ZARZĄDZENIE NR 230/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie.230.2022.2022-12-16.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-16 13:13:56 | Data modyfikacji: 2022-12-16 14:15:07.
ZARZĄDZENIE NR 231/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022.
 Zarządzenie.231.2022.2022-12-16.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-16 13:18:57 | Data modyfikacji: 2022-12-30 11:05:43.
ZARZĄDZENIE NR 232/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.232.2022.2022-12-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-30 11:07:11.
Zarządzenie Nr 233/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-30 11:08:46 | Data modyfikacji: 2022-12-30 11:09:08.
ZARZĄDZENIE NR 234/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.234.2022.2022-12-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-30 11:09:59 | Data modyfikacji: 2022-12-30 11:10:18.
Zarządzenie Nr 235/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie.235.2022.2022-12-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-30 11:11:05 | Data modyfikacji: 2023-02-02 08:19:30.
ARZĄDZENIE NR 236/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.236.2022.2022-12-28.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-12-30 11:11:40.
ZARZĄDZENIE NR 237/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej dla Zespołu tanecznego
„KIK” za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury w kategorii nagroda za
osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla
twórczości artystycznej, za dokonania
w dziedzinie literatury, muzyki, plastyki, filmu,
teatru, tańca, sztuki ludowej, rzemiosła
artystycznego
 Zarządzenie.237.2022.2022-12-29.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-29 13:15:26.
ZARZĄDZENIE NR 238/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej dla Jastkowickiego
Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego
„Dziedzictwo i Pamięć" w kategorii
strażnicy kultury – chroniący i promujący
tradycję regionalną, którzy promują i godnie
reprezentują Gminę Pysznica

Zarządzenie_238.2022.2022-12-29.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-29 13:16:09 | Data modyfikacji: 2022-12-30 10:41:38.
Zarządzenie Nr 239/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Dodatek węglowy”
 Zarządzenie.239.2022.2022-12-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:57:35.
Zarządzenie Nr 240/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Wypłata rekompensat dla
przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla
gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów
wrażliwych”
 Zarządzenie.240.2022.2022-12-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-02 15:00:42.
ZARZĄDZENIE NR 241/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.241.2022.2022-12-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:01:28 | Data modyfikacji: 2023-01-02 13:58:31.
Zarządzenie Nr 242/2022 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w
roku 2022
 Zarządzenie.242.2022.2022-12-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-02 15:30:02.
ZARZĄDZENIE NR 243/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2022
 Zarządzenie.243.2022.2022-12-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2023-01-19 08:00:49.
ZARZĄDZENIE NR 244/2022 WÓJTA GMINY PYSZNICA z
dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowicach
 Zarządzenie.244.2022.2022-12-30.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Ewa Jabłońska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:56:08.
Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:56:08
Autor: Ewa Jabłońska
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka