Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 1_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:42:57.
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
 Zarządzenie Nr 2_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:45:32.
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
norm paliwowych dla sprzętów i pojazdów
użytkowanych przez OSP
 Zarządzenie Nr 3_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:46:55 | Data modyfikacji: 2021-02-25 14:23:46.
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 4_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:51:45 | Data modyfikacji: 2021-02-03 10:35:20.
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 5_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:55:39.
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia
pożyczki krótkoterminowej dla Koła Gospodyń
Wiejskich „Kłyżowianki” w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 6_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:57:27 | Data modyfikacji: 2021-01-27 15:00:22.
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia
pożyczki krótkoterminowej dla Koła Gospodyń
Wiejskich w Pysznicy Kobiety Kobietom
 Zarządzenie Nr 7_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:01:19.
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań w 2021 r.
 Zarządzenie Nr 8_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:35:18 | Data modyfikacji: 2021-02-02 16:09:01.
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 9_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:40:37.
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 10_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-28 14:59:31.
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 11_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:21:37.
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 12_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:59:24.
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych przy publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 13_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:00:20.
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia nauczycieli, na
które dofinansowanie jest przyznawane
 Zarządzenie Nr 14_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-01-29 15:01:26.
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie Nr 15_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:13:00.
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 16_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-02-11 08:56:23 | Data modyfikacji: 2021-02-11 11:32:11.
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 17_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:00:04 | Data modyfikacji: 2021-02-11 11:31:10.
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw
Dostępności w Gminie Pysznica
 Zarządzenie Nr 18_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:01:04 | Data modyfikacji: 2021-02-11 11:30:35.
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 19_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:02:07 | Data modyfikacji: 2021-02-11 11:29:56.
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 20_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-02-16 15:24:24.
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 21_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-02-22 09:15:15.
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 22_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:16:18.
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania
Komisji ds. stypendiów sportowych
 Zarządzenie Nr 23_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:18:25.
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozdysponowania
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego
 Zarządzenie Nr 24_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:20:10 | Data modyfikacji: 2021-03-08 15:02:21.
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 25_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:21:16.
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 26_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:12:42.
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Zarządzenie Nr 27_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-10 15:38:11 | Data modyfikacji: 2021-03-10 15:42:58.
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
programu Wspieraj Seniora
 Zarządzenie Nr 28_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-10 15:39:34.
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 29_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-11 14:48:07.
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wniesienia do
jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego
(aportu) w formie prawa własności infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
 Zarządzenie Nr 30_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-11 14:49:01.
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 marca 2021 r. w sprawie określenia formy
przekazywania sprawozdań przez jednostki
organizacyjne oraz jednostki obsługujące
 Zarządzenie Nr 31_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-11 14:49:53.
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 32_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:59:37.
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 33_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-24 17:01:41.
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 34_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:12:54.
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pysznica za 2020 rok wraz z sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy
 Zarządzenie Nr 35_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:27:43 | Data modyfikacji: 2021-03-30 13:28:48.
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 36_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:30:00.
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 37_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-03-30 15:16:37.
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 38_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-08 11:36:16.
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz
jednostkach organizacyjnych Gminy Pysznica na
2021 r.
 Zarządzenie Nr 39_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:36:03 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:00:28.
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 40_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:37:02.
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds.
gospodarowania nieruchomościami gminnymi i
planowania przestrzennego
 Zarządzenie Nr 41_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-04-13 11:37:41.
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Zarządzenie Nr 42_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-20 15:27:21 | Data modyfikacji: 2021-04-20 15:30:08.
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Transport osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym
osób niepełnosprawnych oraz organizacja
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych i informacji”
 Zarządzenie Nr 43_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-20 15:29:27.
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji ds. stypendiów sportowych
 Zarządzenie Nr 44_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-04-20 15:34:26.
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 45_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-23 10:31:16 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:14:39.
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 46_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-04-23 10:32:41.
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 47_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-04-23 10:57:11.
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 48_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-04-23 13:04:07.
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wniesienia do
jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego
(aportu) w formie prawa własności infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
 Zarządzenie Nr 49_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:16:42.
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pysznicy
za 2020 rok
 Zarządzenie Nr 50_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-30 10:41:56 | Data modyfikacji: 2021-05-13 13:29:13.
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy za 2020 rok
 Zarządzenie Nr 51_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-30 10:51:22 | Data modyfikacji: 2021-05-13 13:30:19.
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 52_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2021-04-30 11:11:26.
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 53_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-04-30 11:17:51.
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia
„Regulaminu gospodarki odzieżą i obuwiem
roboczym oraz sprzętem ochrony indywidualnej”
 Zarządzenie Nr 54_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:20:08 | Data modyfikacji: 2021-04-30 12:25:16.
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 55_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-05-05 15:07:01.
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr
74/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 25 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia procedur mających na
celu ochronę zdrowia i życia pracowników
Urzędu oraz interesantów przebywających na
terenie budynku Urzędu Gminy w Pysznicy w
związku z rozpowszechnianiem się na terenie
kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę
COVID -19
 Zarządzenie Nr 56_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:58:16.
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 57_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:21:10.
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 58_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:22:11.
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy w zamian za święto przypadające w
sobotę 1 maja 2021 r.
 Zarządzenie Nr 59_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:24:01 | Data modyfikacji: 2021-05-13 12:42:42.
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości środków unijnych na
finansowanie projektu pn. „Dostępna Szkoła-
innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb
uczniów oraz otoczenia”- umowa powierzenia
grantu nr RARR/BD/1/5/2021 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
 Zarządzenie Nr 60_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-25 13:39:23.
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr
54/2021 Wójta Gminy Pysznica z dnia 28 kwietnia
2021 r. w sprawie ustanowienia „Regulaminu
gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz
sprzętem ochrony indywidualnej”
 Zarządzenie Nr 61_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-05-25 13:57:38.
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 62_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-05-27 11:19:03.
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 63_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-05-27 11:19:48.
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wydatkowania,
ewidencjonowania i rozliczania wsparcia
pozyskanego przez Gminę Pysznica z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
 Zarządzenie Nr 64_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-31 15:20:06 | Data modyfikacji: 2021-06-07 15:20:21.
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 65_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-05-31 15:22:30 | Data modyfikacji: 2021-05-31 16:35:58.
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 66_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-31 15:48:35.
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedłożenia
raportu o stanie Gminy Pysznica za 2020 rok
 Zarządzenie Nr 67_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 16:37:18 | Data modyfikacji: 2021-05-31 16:39:36.
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 68_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-05-31 16:42:10.
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 69_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-05-31 16:43:11.
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie w
sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 70_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:19:48.
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 czerwca 2021 r. wprowadzenia instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy
w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 71_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-06-09 17:14:59 | Data modyfikacji: 2021-06-09 17:18:22.
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 72_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-06-18 15:14:48.
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 73_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-06-18 15:16:01.
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 74_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:02:46.
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia
zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za
rok 2020
 Zarządzenie Nr 75_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:08:29.
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 76_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-30 16:28:34 | Data modyfikacji: 2021-06-30 16:29:23.
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Zarządzenie Nr 77_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-06-30 16:30:41.
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 78_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-06-30 16:31:45.
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 79_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:30:30.
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 80_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:37:11.
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 81_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:38:02.
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 43/2021 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14
kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Transport osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym
osób niepełnosprawnych oraz organizacja
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych i informacji”
 Zarządzenie Nr 82_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:11:12.
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 83_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:12:44.
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 84_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:14:12.
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 85_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:15:45.
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 86_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:17:12.
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach o wydawanie
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego
funduszu
 Zarządzenie Nr 87_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:24:17.
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie
Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 88_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:26:45 | Data modyfikacji: 2021-07-30 11:28:52.
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 89_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:29:32.
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu
wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 90_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:30:40.
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych
świadczeń, o których mowa w ustawie o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym
do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 91_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:32:27.
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla
opiekunów,w tym do wydawania decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 92_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:33:26.
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, przeprowadzenia postępowania i
wydawania w tych sprawach decyzji oraz do
przekazywania do biura informacji gospodarczej
informacji gospodarczej o zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego, a także do wydawania
w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 93_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:35:51.
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
przeprowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 94_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:36:43.
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 Zarządzenie Nr 95_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:38:13.
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-30 15:11:17.
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 97_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-07-30 15:15:35.
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 98_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:27:17.
Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku wydzielonego środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania pn. „Promocja szczepień”
 Zarządzenie Nr 99_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:28:47.
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 100_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:29:33.
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2021 roku i informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego
 Zarządzenie Nr 101_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:33:37 | Data modyfikacji: 2021-08-16 14:35:45.
Zarządzenie Nr 101A/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 101A_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:34:49 | Data modyfikacji: 2021-08-26 12:22:56.
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach Pani Halinie Kochan
 Zarządzenie Nr 102_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-08-26 12:25:24.
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 103_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-08-26 12:27:00.
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy na rok 2022
 Zarządzenie Nr 104_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-08-26 12:28:17.
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń
podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie
Pysznica i jej jednostkach budżetowych
 Zarządzenie Nr 105_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Ewa Jabłońska | Data wprowadzenia: 2021-08-26 12:29:22.
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia na terenie Gminy Pysznica
ćwiczenia gminnego nt. ”Zgrywanie gminnego
systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych w
czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 Zarządzenie Nr 106_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2021-09-01 16:52:19.
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 107_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-09-01 16:53:53.
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
alarmu powodziowego na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 108_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2021-09-01 16:54:38.
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania
alarmu powodziowego na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 109_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2021-09-01 16:55:29.
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 110_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-09-14 15:29:05 | Data modyfikacji: 2021-09-14 15:30:03.
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 111_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-09-14 15:29:37 | Data modyfikacji: 2021-09-15 12:15:18.
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 112_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-09-14 15:31:25.
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania
Komisji ds. stypendiów sportowych
 Zarządzenie Nr 113_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Monika Bajdo | Data wprowadzenia: 2021-09-14 15:32:54.
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2021 r. zmieniające
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych
 Zarządzenie Nr 114_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:56:21.
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 115_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:57:28.
Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 99/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Promocja szczepień”
 Zarządzenie Nr 116_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:46:51.
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Transport osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych i informacji”
 Zarządzenie Nr 117_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:47:51.
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy
Pysznica z dnia 15 września 2021 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy
Pysznica z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie
ustalenia planu finansowego dla rachunku
wydzielonego środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
 Zarządzenie Nr 118_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:49:08.
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy
Pysznica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 119_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:49:56.
Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 120_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:52:52.
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 121_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:29:24.
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 września 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 122_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:32:23 | Data modyfikacji: 2021-10-13 15:10:58.
Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 września 2021 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura
Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Ludności i Mieszkań w 2021 roku
 Zarządzenie Nr123_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:31:23.
Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 124_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:33:14.
Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 września 2021 r. zmieniające
zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 125_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:35:02.
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 126_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:42:23.
Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 127_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ozga | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:43:34.
Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 128_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:25:18.
Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 129_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:26:38.
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 130_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:28:09.
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 131_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:29:12.
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 132_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-29 07:56:23.
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania pn. „Transport osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych i informacji”
 Zarządzenie Nr 133_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-29 07:58:22.
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 134_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-29 07:59:37.
Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian w
składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz zmiany zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy
Pysznica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 135_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2021-10-29 08:01:12.
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 136_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-10-29 08:01:52.
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2021 r. w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji postępowania na
wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu”
 Zarządzenie Nr 137_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Pawleniak | Data wprowadzenia: 2021-11-09 10:30:28.
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2021 r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej dla
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr138_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-11-09 10:32:17.
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr139_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-11-09 10:33:55.
Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 140_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-11-09 10:35:57.
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 października 2021 r. w sprawie
odwołania Gminnego Biura Spisowego dla
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2021 r.
 Zarządzenie Nr 141_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:54:51.
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 142_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:56:16.
Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 143_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:57:20.
Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały budżetowej gminy Pysznica na
2022 rok
 Zarządzenie Nr 144_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-11-18 10:02:27 | Data modyfikacji: 2021-11-18 10:03:47.
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia
projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 145_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-11-18 10:05:42 | Data modyfikacji: 2021-11-18 10:06:21.
Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 146_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-11-18 10:07:15.
Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia na terenie gminy Pysznica
wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i
alarmowania w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk.
„PATROL - 21”
 Zarządzenie Nr 147_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mateusz Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2021-11-18 10:08:17.
Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 148_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-02 14:23:12.
Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych
na finansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola - etap
II” nr 01732-6935-UM0912749/21
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 149_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-02 14:24:44.
Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację projektu Laboratoria Przyszłości
 Zarządzenie Nr 150_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-02 14:26:43.
Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 151_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:12:53.
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 152_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:15:10.
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w
Urzędzie Gminy Pysznica za 2021 r.
 Zarządzenie Nr 153_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Ewa Jabłońska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:16:37.
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 154_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:17:43.
Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego
 Zarządzenie Nr 155_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:18:22.
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości
okresu średniej arytmetycznej stosowanego do
wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych
 Zarządzenie Nr 156_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:24:03.
Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 157_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-14 09:06:43.
Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy w zamian za święto przypadające w
sobotę
 Zarządzenie Nr 158_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-12-14 09:13:32.
Zarządzenie Nr 159/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 159_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-14 09:16:11.
Zarządzenie Nr 160/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 150/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację projektu Laboratoria Przyszłości
 Zarządzenie Nr 160_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-16 15:24:06.
Zarządzenie Nr 161/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego
 Zarządzenie Nr 161_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-12-20 08:30:25.
Zarządzenie Nr 162/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 162_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-20 08:31:38.
Zarządzenie Nr 163/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 163_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-28 08:38:34.
Zarządzenie Nr 164/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 164_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-12-28 08:43:37.
Zarządzenie Nr 165/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 165_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-12-28 12:26:22 | Data modyfikacji: 2021-12-28 12:27:10.
Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie
Nr 112/2018 Wójta Gminy Pysznica z dnia 3 grudnia
2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Zarządzenie Nr 166_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Biały | Data wprowadzenia: 2021-12-28 12:29:16.
Zarządzenie Nr 167/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 grudnia 2021 r. sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy w zamian za święto przypadające w
sobotę
 Zarządzenie Nr 167_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Magdalena Ptak | Data wprowadzenia: 2021-12-28 12:30:41.
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 168_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:12:17.
Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach o wydawanie
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego
funduszu, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach zaświadczeń
 Zarządzenie Nr 169_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:15:54.
Zarządzenie Nr 170/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 Zarządzenie Nr 170_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Teresa Kudłacik | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:16:49.
Zarządzenie Nr 171/2021 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 171_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:16:47.
Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:16:47
Autor: Grażyna Ożga
Opublikowane przez: Marta Gleich