Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępnościUrząd Gminy Pysznica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://pysznica.bip.gmina.pl/Data publikacji: 2013-07-31

Data aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio
w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
    Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

    Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym ug@pysznica.pl


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy w Pysznicy
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica

Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dojazd do budynku Urzędu Gminy w Pysznicy znajduje się od ul. Wolności. Wejście główne znajduje się od ul. Wolności. Przed drzwiami głównymi nie znajdują się żadne stopnie schodowe. Nawierzchnia pokryta jest wycieraczkami antypoślizgowymi. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek dwukondygnacyjny. Posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. W budynku znajduje się winda. W budynku na parterze znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie Gminy w Pysznicy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:02:20 | Data modyfikacji: 2023-07-21 11:39:44.
Koordynator do spraw dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.pdf

 informacja_koordynatorzy ds dostępności.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:36:45 | Data modyfikacji: 2021-03-18 13:11:29.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu
publicznego - 2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego_GZOSIP w Pysznicy.pdf

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego_Urząd Gminy Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-03-30 15:18:16.
Wnioski o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostepnosci.docx

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI.doc

 Wniosek o zapewnienie dostepnosci cyfrowej SR.docx

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:28:12.
Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:28:12
Autor: Marta Gleich
Opublikowane przez: Admin Sałach