Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Pysznica
 Zarządzenie Nr 1_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-13 16:35:33.
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
 Zarządzenie Nr 2_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-13 16:39:59.
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 33/2019 Wojta Gminy Pysznica z
dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy Pysznica Instrukcji dokonywania
operacji przy uzyciu karta płatniczych
 Zarządzenie Nr 3_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-13 16:43:45.
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku
przez Gminę Pysznica
 Zarządzenie Nr 4_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:40:20 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:18:41.
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 5_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:16:06.
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych przy publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 6_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:21:49.
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 7_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:40:32 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:52:08.
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 8_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-04 15:27:36.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 9_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:56:51.
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 10_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-14 15:38:39.
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:52:21.
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:11:11.
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:16:31.
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 14_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:35:19.
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Pysznica
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i
kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy
Pysznica w 2020 roku
 Zarządzenie Nr 15_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:36:30.
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie
Nr 7/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 stycznia
2020 r.w sprawie określenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do
klas pierwszych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Pysznica
 Zarządzenie Nr 16_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:40:29.
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia nauczycieli, na
które dofinansowanie jest przyznawane
 Zarządzenie Nr 17_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:41:20.
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 18_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-24 11:43:57.
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji określającej zasady i terminy
wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na
należności podatków oraz z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie
Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 19_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:57:10 | Data modyfikacji: 2020-03-04 13:07:14.
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania
Komisji ds. stypendiów sportowych
 Zarządzenie Nr 20_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-04 12:52:15.
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 21_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-04 12:55:54.
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr_22_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-04 13:03:51.
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania
Gminnnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 Zarządzenie Nr 23_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-03-18 17:03:38 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:09:51.
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 24_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-18 17:06:15 | Data modyfikacji: 2020-03-18 17:18:33.
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 25_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-18 17:09:07 | Data modyfikacji: 2020-03-18 17:18:15.
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedur
mających na celu ochronę zdrowia i życia
pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy w związku z
rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa
SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19
 Zarządzenie Nr 26_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-18 17:12:34 | Data modyfikacji: 2020-03-18 17:17:55.
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
możliwości wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie
Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 27_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-18 17:19:24.
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 28_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:57:14.
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 29_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:10:35.
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pysznica za 2019 rok wraz z sprawozdaniem
rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji
Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy
 Zarządzenie Nr 30_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-26 12:17:33 | Data modyfikacji: 2020-03-26 13:06:24.
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozdysponowania
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego
 Zarządzenie Nr 31_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-26 13:36:31.
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 32_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 13:37:05.
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 33_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 13:47:28.
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 34_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:47:29.
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 35_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:59:32.
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie rozdysponowania
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego
 Zarządzenie Nr 36_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-15 15:26:49.
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia
procedur w Urzędzie Gminy w Pysznicy mających
na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę
COVID-19
 Zarządzenie Nr 37_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-23 14:06:34.
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 38_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-23 14:13:47.
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 39_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-23 14:15:42.
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 40_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:35:58.
Zarządzenie Nr 40A/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Zarządzenie Nr 40A_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:24:24 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:32:35.
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości na finansowanie
projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego" na powierzenie grantu w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 41_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:34:15 | Data modyfikacji: 2020-05-15 13:38:44.
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
rozdysponowania rezerwy celowej na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego
 Zarządzenie Nr 42_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:38:43.
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 43_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:45:12 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:49:40.
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 44_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:47:42 | Data modyfikacji: 2020-04-29 12:58:40.
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 45_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:58:30.
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 46_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:01:34.
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 47_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:37:57.
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pysznicy do wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach dodatku
mieszkaniowego
 Zarządzenie Nr 48_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:41:04.
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 49_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:09:29.
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 50_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:23:02.
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 51_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-21 13:21:09.
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pysznicy
za 2019 rok
 Zarządzenie Nr 52_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-26 13:51:50 | Data modyfikacji: 2020-05-29 10:18:12.
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pysznicy za 2019 rok
 Zarządzenie Nr 53_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-26 13:54:43 | Data modyfikacji: 2020-05-29 10:20:09.
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 54_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-01 11:20:04.
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia
raportu o stanie Gminy Pysznica za 2019 rok
 Zarządzenie Nr 55_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-01 16:26:23 | Data modyfikacji: 2020-06-01 16:27:21.
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy w zamian za święto przypadające w dniu
wolnym od pracy innym niż niedziela tj. w dniu 15
sierpnia 2020 r.
 Zarządzenie Nr 56_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-01 16:29:46.
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 57_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-03 16:21:30.
Zarządzenie Nr 35A/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania pozostałych środków trwałych
jednostkom organizacyjnym Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 35A_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-05 15:11:33.
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości środków unijnych na
finasowanie projektupn. "Punkt Przedszkolny w
Jastkowicach" nr RPPK.09.01.00-18-0025/19-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
 Zarządzenie Nr 58_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 15:55:47 | Data modyfikacji: 2020-06-22 15:56:33.
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 59_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 15:57:46.
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 60_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 15:58:46.
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 61_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 15:59:44.
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
sposobach (formach) głosowania adekwatnie do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 62_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 16:00:46 | Data modyfikacji: 2020-06-22 16:09:01.
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków
unijnych na finasowanie projektu pn. "Lokalny
Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 63_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 16:03:05 | Data modyfikacji: 2020-10-22 14:56:14.
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okularów
korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 64_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 16:04:20.
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 Zarządzenie Nr 65_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 16:05:14.
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 66_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-22 16:06:39.
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 czerwca 2020 r. sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 67_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:25:31.
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 czerwca 2020 r. sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 68_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:27:41.
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2020 r. sprawie zmian wbudżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 69_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:29:14.
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2020 r. sprawie wprowadzenia
Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie
Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 70_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:30:39.
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie okreslenia zasad
sporządzania skosolidowanego bilansu za rok 2019
 Zarządzenie Nr 71_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:41:46 | Data modyfikacji: 2020-07-03 17:59:54.
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 72_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:42:09.
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 73_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:50:29.
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia
procedur mających na celu ochronę zdrowia i
życia pracowników Urzędu oraz interesantów
przebywających na terenie budynku Urzędu Gminy w
Pysznicy w związku z rozpowszechnianiem się na
terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego
chorobę COVID-19
 Zarządzenie Nr 74_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:59:28.
Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy w Pysznicy Kodeksu Etyki
Pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 75_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:00:00.
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 76_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:01:18.
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie sprawie
organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu
stałego dyżuru na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 77_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:02:20.
Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
procedur stosowania przepisów związnych z
obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych
 Zarządzenie Nr 78_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:04:39 | Data modyfikacji: 2020-07-08 16:36:34.
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 79_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:33:45.
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przekazania
upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 80_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:34:48.
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 81_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:43:01.
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 82_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:09:12.
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Pani Grażyna Kołacz - Antosik
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii animator życia kulturalnego w gminie
 Zarządzenie Nr 83_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:10:52.
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Pana Stanisława Popek za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii twórca kultury – uczestnik
amatorskiego ruchu artystycznego
 Zarządzenie Nr 84_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:12:10.
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyznania nagrody
pieniężnej dla Zespołu Wokalnego „TAKT” za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
kategorii nagroda za osiągnięcia o istotnym
znaczeniu dla twórczości artystycznej, za
dokonania w dziedzinie literatury, muzyki,
plastyki, filmu, teatru, tańca, sztuki ludowej,
rzemiosła artystycznego
 Zarządzenie Nr 85_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:14:09.
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 86_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:16:04.
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 87_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:02:39.
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki rachunkowości) na finansowanie projektu
pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej" na powierzenie grantu w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
 Zarządzenie Nr 88_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:51:49.
Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 89_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:53:58.
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 90_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:58:55.
Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 91_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 14:59:30.
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 92_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:00:34.
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Pracy w Urzędzie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 93_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:02:13.
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 94_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:03:41.
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy na rok 2021
 Zarządzenie Nr 95_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:06:39.
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2020 roku i informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego
 Zarządzenie Nr 96_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-19 15:23:33 | Data modyfikacji: 2020-08-19 15:32:00.
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania
stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu
jej pracy oraz sposobu likwidacji środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w
Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 97_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-27 08:59:26.
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania
Zespołu Zadaniowego do opracowania Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Pysznica na lata 2021-2030
 Zarządzenie Nr 98_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:01:52.
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie rozdysponowania
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego
 Zarządzenie Nr 99_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:05:48.
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 100_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:06:24.
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie niedpłatnego
przekazania pozostałych środków trwałych
jednostkom organizacyjnym Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 101_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:40:24.
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szkolenia
obronnego
 Zarządzenie Nr 102_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:21:46.
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 103_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:22:44.
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 104_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:28:38.
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 105_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:29:13.
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 106_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-08 14:44:54.
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 107_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-08 14:47:26.
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 108_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:37:33.
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 września 2020 r. w sprawie dokonywania
okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych
 Zarządzenie Nr 109_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:41:08.
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania
Komisji ds. stypendiów sportowych
 Zarządzenie Nr 110_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:24:45.
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2020 r. w sprawie mian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 111_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:36:55.
Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 września 2020 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad
rozliczeń podatku VAT w Gminie Pysznica i jej
jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2016 roku
 Zarządzenie Nr 112_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:38:57.
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 15 września 2020 r. aktualizacji planu
operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Pysznica
w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 Zarządzenie Nr 113_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:45:45.
Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 114_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:53:32.
Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 115_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-09-30 12:38:37.
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków
unijnych na finansowanie projektu pn. „Budowa
placu zabaw i siłowni terenowej w Studzieńcu”
nr 01336-6935UM0912153/20 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 116_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-05 09:20:11 | Data modyfikacji: 2020-10-05 09:24:42.
Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia
Koordynatora do Spraw Dostępności w Gminie
Pysznica
 Zarządzenie Nr 117_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-05 09:21:31.
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 118_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-05 09:23:30 | Data modyfikacji: 2020-10-08 11:14:36.
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 października 2020 r. w sprawie
scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od
towarów i usług (VAT) w Gminie Pysznica i jej
jednostkach budżetowych
 Zarządzenie Nr 119_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:17:21 | Data modyfikacji: 2020-10-22 14:13:46.
Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 120_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:20:35.
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 121_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:23:20.
Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 122_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:25:34.
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2020 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji
likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz
sposobu likwidacji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 123_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:27:02.
Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 października 2020 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pysznicy do prowadzenia
postępowań w sprawach o wydawanie zaświadczeń
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby fizycznej, która zamierza
złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu, w
tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
 Zarządzenie Nr 124_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:28:49.
Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 października 2020 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 125_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:32:43.
Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 października 2020 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 126_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-08 12:04:50.
Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 października 2020 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 127_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-09 15:04:45.
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 128_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-14 16:30:50.
Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 października 2020 r. w sprawie nadania
Regulaminu wyboru reprezentacji osób do spraw
Pracowniczego Planu Kapitałowego w Urzędzie
Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 129_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-14 16:33:15.
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 130_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:41:04.
Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 131_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:44:11.
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 132_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:38:40.
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 133_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:40:46.
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 134_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:45:19.
Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 135_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:46:30.
Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 października 2020 r. w sprawie
upoważnienia Pani Urszuli Sotwin – pracownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do
prowadzenia postępowań w sprawach o wydawanie
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego
funduszu, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach zaświadczeń
 Zarządzenie Nr 136_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:49:50.
Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 października 2020 r. w sprawie
upoważnienia Pani Małgorzaty Szoja –
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
do prowadzenia postępowań w sprawach o wydawanie
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego
funduszu, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach zaświadczeń
 Zarządzenie Nr 137_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:51:51 | Data modyfikacji: 2020-10-29 13:21:02.
Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 138_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:35:03.
Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 139_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:42:25.
Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały budżetowej gminy Pysznica na
2021 rok
 Zarządzenie Nr 140_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:31:18 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:37:14.
Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 141_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:32:18 | Data modyfikacji: 2020-11-26 12:50:31.
Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 142_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:33:29.
Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 143_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:34:45.
Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
 Zarządzenie Nr 144_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:40:11.
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wniesienia do
jednoosobowej Spółki Gminy Pysznica pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Pysznicy wkładu niepieniężnego
(aportu) w formie prawa własności infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
 Zarządzenie Nr 145_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:42:53.
Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Zarządzenie Nr 146_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:51:58.
Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 147_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 15:11:02 | Data modyfikacji: 2020-11-26 15:21:51.
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 148_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 15:16:15.
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 149_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-30 13:32:15.
Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 150_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:01:07.
Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy w zamian za święto przypadające w dniu
wolnym od pracy innym niż niedziela tj. w dniu 26
grudnia 2020 r.
 Zarządzenie Nr 151_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:02:22.
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 152_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:04:30.
Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 153_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-18 08:25:13.
Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 154_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-30 13:01:37.
Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych
 Zarządzenie Nr 155_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-30 13:04:44.
Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru
instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym
Planem Kapitałowym w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 156_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-30 18:06:09.
Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 157_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-30 18:20:46.
Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2020 r. przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 158_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-14 16:01:48 | Data modyfikacji: 2021-01-14 16:09:13.
Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych
na finansowanie projektu pn. „Dostęp do
publicznej sieci WiFi w gminie Pysznica”
współfinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 159_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-14 16:05:26.
Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2020
 Zarządzenie Nr 160_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-14 16:08:13.
Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu określającego zasady udzielania w
Urzędzie Gminy Pysznica zamówień, których
wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych
netto.
 Zarządzenie 161_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2021-01-21 15:55:28.
Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku wydzielonego
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Zarządzenie Nr 162_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-25 10:59:55.
Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 96/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w
sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości dla Urzędu Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 163_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:07:28.
Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:07:28
Autor: Grażyna Ożga
Opublikowane przez: Marta Gleich