OBRADY RADY GMINY
PYSZNICA OBJĘTE
MONITORINGIEM WIZYJNYM

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

INFORMUJĘ, ŻE:

  1. Administratorem danych osobowych/wizerunkowych rejestrowanych podczas posiedzeń Rady Gminy Pysznica jest Wójt Gminy Pysznica, z siedzibą w Urzędzie Gminy Pysznica ul. Wolności 322; 37-403 Pysznica.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. +48 841 01 13 lub adresem email abi@pysznica.pl
  3. Dane osobowe/wizerunkowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie art.20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  4. Zarejestrowany materiał zawierający dane osobowe/wizerunkowe zostanie upubliczniony przez administratora na jego stronie BIP (http://www.pysznica.bip.gmina.pl/) oraz na koncie w serwisie YOUTUBE
  5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  7. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 21 RODO), usunięcia danych oraz przenoszenia, o którym mowa w art. 20 RODO.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane mogą być transmitowane do państw spoza Unii Europejskiej poprzez konto w serwisie youtube.
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 12:26:15 | Data modyfikacji: 2018-12-15 13:54:17.
Data wprowadzenia: 2018-12-14 12:26:15
Data modyfikacji: 2018-12-15 13:54:17
Opublikowane przez: Admin