Komisja Budżetu i Gospodarki Finansowej Skład komisji: Przewodniczący: Pyz Czesław Członkowie : Butryn Kazimierz, Kuśmider Kamil, Loc Bogdan, Młodożeniec Grażyna, Paluch Elżbieta, Szawara Andrzej Przedmiot działania: 1. powszechność wymiaru oraz realizacja podatków i opłat stanowiących dochody własne gminy, 2. zapoznanie się z  projektem budżetu i planu finansowania zadań o charakterze inwestycyjno-remontowych, 3. prawidłowość realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przez Urząd Gminy oraz jednostki administracyjne i organizacyjne gminy, 4. realizacja finansowych zadań zleconych, 5. zapoznanie się z propozycją rozdysponowania wolnych środków budżetowych, 6. opiniowanie zmian w budżecie gminy.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:02:59 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:11:38.

Komisja Rolnictwa , Gospodarki Mieniem Komunlanym oraz Planowania Przestrzennego. Skład komisji: Przewodniczący: Tofil Kazimierz Członkowie: Butryn Kazimierz, Loc Bogdan, Młodożeniec Grażyna, Pyz Czesław, Skrzypek Krzysztof, Szawara Andrzej Przedmiot działania: 1.prawidłowość gospodarki na użytkach zielonych i gruntach leśnych stanowiących mienie komunalne, 2.nadzór nad gospodarką łąkową i leśną wspólnot gruntowych, 3.wykorzystanie dochodów pochodzących z opłat za użytkowanie mienia komunalnego oraz sprzedaż użytków z tego mienia, 4.gospodarka wodna, melioracja i ochrona przeciwpowodziowa, 5.pomoc dla rolnictwa indywidualnego, 6.współpraca z instytucjami i organami obsługi rolnictwa, 7.przestrzenny rozwój gminy i cały kompleks spraw związanych z budownictwem na terenie gminy 8.opiniowanie spraw dotyczących: zamiany, dzierżawy i sprzedaży działek.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:05:49 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:18:21.

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Skład komisji: Przewodniczący: Kuśmider Kamil Członkowie : Bajgierowicz Łukasz, Drąg Bogusław, Herdzik Andrzej, Pietroniec Witold, Skrzypek Krzysztof, Torba Cecylia Przedmiot działania: 1.budowa i rozwój infrastruktury gminy ze szczególnym uwzględnieniem spraw drogownictwa, zaopatrzenia w wodę i ochrony środowiska, 2.działalność handlowa, usługowa i ochrona konsumenta, 3.utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu sanitarno-higienicznego w gminie oraz obiektach użyteczności publicznej, 4.współpraca z organami Policji w przedmiocie ochrony mienia obywateli oraz zwalczania zjawisk patologii społecznej, 5.zabezpieczenie przeciwpożarowe i stanowienie właściwych warunków dla działalności OSP, rozwoju sieci komunikacji lokalnej oraz łączności, 6.rozwój sieci komunikacji lokalnej oraz łączności.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:13:15 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:20:29.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej. Skład komisji: Przewodniczący: Torba Cecylia Członkowie : Bajgierowicz Łukasz, Drąg Bogusław, Herdzik Andrzej, Paluch Elżbieta, Pietroniec Witold, Tofil Kazimierz Przedmiot działania: 1.szkolnictwo podstawowe i wychowanie przedszkolne, 2.rozmieszczanie i funkcjonowanie placówek służby zdrowia, 3.funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja jego zadań statutowych, 4.współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi placówkami w przedmiocie aktywnej walki z bezrobociem, 5.rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku wsi, oraz sportu i turystyki szkolnej, 6.rozwój czytelnictwa, kultury i sztuki ludowej oraz utrzymanie i działalność placówek kulturalnych w gminie.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:15:28 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:19:28.

Komisja Rewizyjna. Skład komisji: Przewodniczący: Butryn Kazimierz Członkowie : Pietroniec Witold, Pyz Czesław, Tofil Kazimierz Przedmiot działania: 1.kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem: 1)legalności, 2)gospodarności, 3)rzetelności, 4)celowości, 5)zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2.bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 3.wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:17:19 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:19:51.

Zobacz:
 Kadencja 2014-2018 .  Kadencja 2018-2023 .  Komisja Rewizyjna .  Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Oświaty .  Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Planowania Przestrzennego .  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:17:19
Data modyfikacji: 2018-11-29 13:19:51
Opublikowane przez: Admin