Centralna Ewidencja Informacji i Działalności Gospodarczej (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie)

1. Miejsce złożenia:
• Urząd Gminy w Pysznicy, Referat: Podatków i opłat, Stanowisko ds. egzekucji podatków i opłat, parter, pokój nr 3
e-mail: achmiel@pysznica.pl
tel. 15 841-00-24
Wniosek o wpis do CEIDG-1 można złożyć także:
• w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
• bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
• pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.
Jednostka odpowiedzialna: Minister Rozwoju

2. Wymagane dokumenty:
• Wypełniony formularz CEIDG-1 (Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania znajdują się na stronie CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl)
• Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.

3. Termin realizacji:
• Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – czas na wprowadzenie przez Urząd Gminy wniosku do systemu CEIDG.

4. Opłata:
• Brak

5. Tryb odwoławczy:
• Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

6. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późń. zm.).
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej I Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2019 r. poz. 1291).

 

 

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2013-09-17 08:39:08 | Data modyfikacji: 2020-04-24 11:04:42.
Data wprowadzenia: 2013-09-17 08:39:08
Data modyfikacji: 2020-04-24 11:04:42
Opublikowane przez: Marta Gleich