Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.I.271.2.2021 pn.:
"Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica w roku 2023"

20-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

20-2022 SWZ.pdf

20-2022 Załącznik nr 1 Mapa gmina Pysznica.pdf

20-2022 Załącznik nr 2 Wykaz nieruchomości na terenie gm Pysznica.pdf

20-2022 Załącznik nr 3 Wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach.pdf

20-2022 Załącznik nr 4 Akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.zip

20-2022 Załącznik nr 5 Formularz ofertowy.docx

20-2022 Załącznik nr 6 Projekt umowy.docx

20-2022 Załącznik nr 7 Oświadczenie.docx

20-2022 Załącznik nr 8 Wykaz osób.docx

20-2022 Załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług.docx

20-2022 Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urzadzeń.docx

20-2022 Załącznik nr 11 Oswiadczenie GK.docx

20-2022 Załącznik nr 12 Sprawozdanie statystyczne za 2021 rok.pdf

20-2022 Załącznik nr 13 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów Wykonawcy.docx

 20-2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-11-28 15:26:38.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr OR.V.271.3.2022 pn.:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji
projektu „Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie o zamówieniu OR.V.271.3.2022.pdf

OR.V.271.3.2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

OR.V.271.3.2022 SWZ.pdf

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy_271.3.2022.doc

zał. nr 1a do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_271.3.2022.docx

Zał. nr 2a - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu CyGm_271.3.2022.docx

Zał. nr 2b - Oświadczenie grupa kapitałowa CyGm_271.3.2022.doc

zał. nr 3 - projekt umowy CyGm_271.3.2022.docx

Zał. nr 4 - Wykaz usług CyGm_271.3.2022.doc

Zał. nr 5 - Zobowiązanie_innych_podmiotów CyGm_271.3.2022.doc

ORJ.V.271.3.1.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

OR.V.271.3.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-11-02 16:12:39.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr OR.V.271.2.2022 pn.:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji
projektu „Cyfrowa Gmina”

zał. nr 3 - projekt umowy CyGm_po_zmianie.docx

zał. nr 3 - projekt umowy CyGm_po_zmianie.docx

Ogłoszenie o zamówieniu OR.V.271.2.2022.pdf

OR.V.271.2.2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

OR.V.271.2.2022 SWZ.pdf

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc

zał. nr 1a do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx

Zał. nr 2a - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu CyGm.docx

Zał. nr 2b - Oświadczenie grupa kapitałowa CyGm.doc

zał. nr 3 - projekt umowy CyGm.docx

Zał. nr 4 - Wykaz usług CyGm.doc

Zał. nr 5 - Zobowiązanie_innych_podmiotów CyGm.doc

OR.V.271.2.1.2022 Zmiana treści SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 25.10.2022.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.10.2022.pdf

OR.V.271.2.2.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy_po_zmianie.doc

OR.V.271.2.3.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-13 15:05:27.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.19.2022
pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego”

19-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

19-2022 SWZ.pdf

19-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

19-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

19-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

19-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

19-2022 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

19-2022 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

19-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

19-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 1.zip

19-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 2.zip

19-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 3.zip

19-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 4.zip

19-2022 Załącznik nr 9.zip

RI.III.271.19.1.2022 Wyjaśnienia SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19-2022.pdf

RI.III.271.19.2.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

RI.III.271.19.3.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 19-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-21 15:11:35.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z możliwością prowadzenia
negocjacji nr RI.III.271.18.2022 pn.:
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń na sale
zajęć specjalistycznych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu”

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne w ramach projektu:„Dostępna szkoła -  innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

18-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

18-2022 SWZ.pdf

18-2022 Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx

18-2022 Załącznik nr 2 Oswiadczenia.docx

18-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

18-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

18-2022 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

18-2022 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

18-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

18-2022 Załącznik nr 8.zip

18-2022 Załącznik nr 8a.zip

18-2022 Załącznik nr 9.zip

9.9 Przedmiar roboty dodatkowe.pdf

RI.III.271.18.1.2022 Odpowiedzi i wyjaśnienie SWZ.pdf

RI.III.271.18.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 18-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-14 15:32:21 | Data modyfikacji: 2022-09-14 15:33:13.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z możliwością prowadzenia
negocjacji nr RI.III.271.17.2022 pn.: Część I:
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej 101238R w
Pysznicy od km 0 + 000 do km 0+670. Zadanie 2:
Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy: dz. nr
ewid. 1200, 1201/1, 1201/12, 1201/11, 1271 od km 0
+ 000 do km 0 +596 i od km 0 + 000 do km 0 +209.
Część II: Przebudowa drogi wewnętrznej w
Pysznicy; dz. nr ewid. 3287, 3286, 3208, 3207/1,
3285 od km 0 + 000 do km 0 + 681 w systemie
"zaprojektuj i wybuduj”

17-2022 SWZ.pdf

17-2022 Zał nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx

17-2022 Zał nr 2 Oświadczenie.docx

17-2022 Zał nr 3 Oswiadczenie GK.docx

17-2022 Zał nr 4 Wykaz osób.docx

17-2022 Zał nr 5 Wykaz robót.docx

17-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

17-2022 Załącznik nr 7.1 Istotne postanowienia umowy część I.docx

17-2022 Załącznik nr 7.2 Istotne postanowienia umowy część II.docx

17-2022 ZAŁ NR 8 CZĘŚĆ I DOKUMENTACJA Zadanie 1.zip

17-2022 ZAŁ NR 8 CZĘŚĆ I DOKUMENTACJA Zadanie 2.zip

17-2022 ZAŁ NR 9 CZĘŚĆ I PRZEDMIARY.zip

17-2022 ZAŁ NR 10 CZĘŚĆ II PFU.zip

17-2022 Zał nr 11 Wymagania dot oświetlenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 17-2022..pdf

RI.III.271.17.1.2022 Wyjaśnienia SWZ.pdf

ZAŁ NR 9 CZĘŚĆ I Zadanie 2 PRZEDMIAR DROGOWY POPRAWIONY.pdf

RI.III.271.17.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

RI.III.271.17.3.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

 17-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-09 11:49:54.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
przekraczającej próg unijny o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129)  pn.: „Udzielenie kredytu
długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2022
roku”

Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS169-478165-en.pdf

16-2022 SWZ.pdf

16-2022 Identyfikator postepowania na TED, e-zamówienia i miniPortalu.docx

16-2022 Załacznik nr 1 Wzór oferty.docx

16-2022 Załącznik nr 2 JEDZ.docx

16-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie o akualności informacji.docx

16-2022 Załącznik nr 4 Oswiadczenie GK.docx

16-2022 Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

Zał 6a-6m.zip

Zał 6n-6u.zip

6w Uchwała XLVII_358_2022 Zmiana WPF.pdf

RI.III.271.16.1.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

RI.III.271.16.2.2022 Odpowiedzi na pytania cz. 2.pdf

RI.III.271.16.3.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS169-478165-pl.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:44:00 | Data modyfikacji: 2022-09-09 11:46:06.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.15.2022
pn.: Część I:Zadanie 1: Przebudowa drogi
gminnej 101238R w Pysznicy od km 0 + 000 do km
0+670. Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w
Pysznicy: dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12,
1201/11, 1271 od km 0 + 000 do km 0 +596 i od km 0
+ 000 do km 0 + 209. Część II: Przebudowa drogi
wewnętrznej w Pysznicy; dz. nr ewid. 3287, 3286,
3208, 3207/1, 3285 od km 0 + 000 do km 0 + 681 w
systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

15-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

15-2022 SWZ.pdf

15-2022 Zał nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx

15-2022 Zał nr 2 Oświadczenie.docx

15-2022 Zał nr 3 Oswiadczenie GK.docx

15-2022 Zał nr 4 Wykaz osób.docx

15-2022 Zał nr 5 Wykaz robót.docx

15-2022 ZAŁ NR 8 CZĘŚĆ I DOKUMENTACJA Zadanie 1.zip

15-2022 ZAŁ NR 8 CZĘŚĆ I DOKUMENTACJA Zadanie 2.zip

15-2022 ZAŁ NR 9 CZĘŚĆ I PRZEDMIARY.zip

15-2022 ZAŁ NR 10 CZĘŚĆ II PFU.zip

15-2022 Zał nr 11 Wymagania dot oświetlenia.pdf

15-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

15-2022 Załącznik nr 7.1 Istotne postanowienia umowy część I.docx

15-2022 Załącznik nr 7.2 Istotne postanowienia umowy część II.docx

RI.III.271.15.1.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

Wzmocnienie konstrukcji.pdf

RI.III.271.15.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 15-2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-08-23 12:33:50.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z możliwością prowadzenia
negocjacji nr RI.III.271.14.2022 pn.: „Budowa
żłobko – przedszkola w miejscowości
Pysznica”

14-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

14-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

14-2022 Załącznik nr 3 Oświadczenie GK.docx

14-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

14-2022 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

14-2022 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

14-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

Zał nr 8 CZĘŚĆ 7 INST WEW.zip

14-2022 Załącznik nr 7.1 Wstępna promesa Polski Ład.pdf

14-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

14-2022 SWZ.pdf

Zał nr 8 CZĘŚĆ 1 ARCH.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 12 ZT ELE I SANIT.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 2 ARCH.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 3 KONST RYS.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 4 KONST OPIS.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 5 PRZYŁACZA.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 6 INST WEW.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 8 INST WEW.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 9 INST WEW.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 10 INST ELE.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 11 INST ELE.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 13 ZT.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 14 ZT.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 15 WYPOSAŻENIE.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 16 WIZUAL.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 17 WIZUAL.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 18 SPECYFIKACJE.zip

Zał nr 9 Przedmiary.zip

RI.III.271.14.1.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

Pozwolenie na budowę.pdf

RI.III.271.14.2.2022 Odpowiedzi na pytania cz 2.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14-2022.pdf

RI.III.271.14.2.2022 Odpowiedzi na pytania cz 3.pdf

RI.III.271.14.4.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

RI.II.271.14.8.2022 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf

Wzór oświadczenia_14_2022.docx

 Ogłoszenie o zamówieniu 14-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-08-17 13:30:30.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.13.2022
pn.: „Budowa żłobko – przedszkola w
miejscowości Pysznica”

13-2022 SWZ.pdf

13-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

13-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

13-2022 Załącznik nr 3 Oświadczenie GK.docx

13-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

13-2022 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

13-2022 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

13-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

13-2022 Załącznik nr 7.1 Wstępna promesa Polski Ład.pdf

Zał nr 8 CZĘŚĆ 1.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 2.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 3.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 4.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 5.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 6.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 7.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 8.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 9.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 10.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 11.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 12.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 13.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 14.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 15.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 16.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 17.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 18.zip

Zał nr 8 CZĘŚĆ 19.zip

13-2022 Załącznik nr 9.zip

13-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.13.1.2022 Odpowiedzi na pytania cz 1.pdf

RI.III.271.13.2.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

RI.III.271.13.3.2022 odpowiedzi na pytania.pdf

RI.III.271.13.4.2022 odpowiedz na pytanie.pdf

RI.III.271.13.5.2022 Odpowiedz na pytania.pdf

13 - SWZ poprawiony z dnia 08.08.2022.pdf

13-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy po zmianie.pdf

PRZEDMIAR ROBÓT - SYSTEM PRZYZYWOWY.pdf

zmiana ogłoszenia e-zamowienia.pdf

RI.III.271.13.6.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania 13-2022.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 13-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-07-11 13:58:43.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nr :RI.II.271.12.2022 w
trybie podstawowym o nazwie:„Przebudowa gminnej
oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314,
2316”

RI.II.271.12.2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

12_2022 przedmiary wersja edytowalna.zip

12_2022 SWZ.pdf

12-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

12-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

12-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

12-2022 Załącznik nr 4 wykaz robót.docx

12-2022 Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx

12-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

12-2022 Załącznik nr 7 Projekt Istotnych postanowień umowy.docx

12-2022 Załącznik nr 8 cz.1.zip

12-2022 Załącznik nr 8 cz.2.1..zip

12-2022_Zalącznik nr 8 cz. 2.2.zip

12-2022 Załącznik nr 8 cz.3.zip

12-2022_Załącznik nr 8 cz.2.3.zip

12-2022 Załącznik nr 9.zip

12-2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

12-2022 Załącznik nr 7 Projekt Istotnych postanowień umowy POPRAWIONY.docx

RI.II.271.12.2.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

Rys._T6.pdf

Rys. T7.pdf

Rys. T8.pdf

Rys. T9.pdf

.RysT1.pdf

RI.II.271.12.3.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

Wzór oświadczenia.docx

RI.II.271.12.7.2022 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:46:56.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.11.2022
pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego”

11-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

11-2022 SWZ.pdf

11-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

11-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

11-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

11-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

11-2022 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

11-2022 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

11-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

11-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 1.zip

11-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 2.zip

11-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 3.zip

11-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 4.zip

11-2022 Załącznik nr 9.zip

RI.III.271.11.1.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 11-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-29 16:19:04.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn: "„Przebudowa gminnej
oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314,
2316”

10-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

10-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.pdf

10-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.pdf

10-2022 Załącznik nr 4 wykaz robót.pdf

10-2022 Załącznik nr 5 Wykaz osób.pdf

10-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.pdf

10-2022 Załącznik nr 7 Projekt Istotnych postanowień umowy.pdf

10-2022 Załącznik nr 8 Dok. projektowa.7z

10-2022 Załącznik nr 9 Przedmiary.7z

10-2022 SWZ.pdf

RI.II.271.10.2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.II.271.10.1.2021 10_2022 - odpowiedzi na pytania.pdf

10_2022 Załączniki PT tech, STS elektryka i przedmiary.7z

10_2022 Załączniki 1-6 wersja edytowalna.7z

10_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

RI.II.271.10.2.2022 10_2022 - odpowiedzi na pytania.pdf

RI.II.271.10.3.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 10-Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-06-06 15:17:27.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.9.2022
pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – budowa budynku socjalnego wraz z
wyposażeniem – etap I”

RI.III.271.9.2022 SWZ.pdf

9-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

9-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

9-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

9-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

9-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

9-2022 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

9-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

9-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

9-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 1.zip

9-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 2.zip

9-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 3.zip

9-2022 Załącznik nr 9.zip

RI.III.271.9.1.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9-2022.pdf

RI.III.271.9.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 9-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:53:43.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.8.2022
pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego”

8-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy POPRAWIONY.docx

Ogłoszenie o zamówieniu 8-2022.pdf

8-2022 Załącznik nr 9.zip

8-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 3.zip

8-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 2.zip

8-2022 Załącznik nr 8 CZĘŚĆ 1.zip

8-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

8-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

8-2022 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

8-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

8-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

8-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

8-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

8-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

BOISKO dwg.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8-2022.pdf

Projekt rozbiórki.pdf

RI.III.271.8.1.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

RI.III.271.8.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 RI.III.271.8.2022 SWZ.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:50:26.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.7.2022
pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze
zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
na sale zajęć specjalistycznych w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu”

7-2022 Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx

7-2022 Załącznik nr 2 Oswiadczenia.docx

7-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

7-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

7-2022 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

7-2022 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

7-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

7-2022 Załącznik nr 8.zip

7-2022 Załącznik nr 8a.zip

7-2022 Załącznik nr 9.zip

Ogłoszenie o zamówieniu 7-2022.pdf

RI.III.271.7.2022 SWZ.pdf

RI.III.271.7.1.2022 Wyjaśnienie treści SWZ.pdf

RI.III.271.7.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 7-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-05-25 14:26:21.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.6.2022
pn.: Przebudowa urządzeń i sieci
elektroenergetycznych związanych z realizacją
inwestycji: Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku
zaplecza socjalnego w systemie "zaprojektuj i
wybuduj”.

6-2022 Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa stadionu sportowego..zip

6-2022 Załącznik nr 8 Warunki usuniecia kolizji.pdf

6-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

6-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

6-2022 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

6-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

6-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

6-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

6-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

6-2022 SWZ.pdf

6-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.6.1.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

RI.III.271.6.3.2022 Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 6-2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-05-13 10:43:14 | Data modyfikacji: 2022-05-13 10:59:02.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.5.2022
pn.: Część I: Przebudowa dróg wewnętrznych.
Część II: Budowa i modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Jastkowice dz. nr ewid. 3681/2.

5-2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.5.2022 SWZ.pdf

5-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

5-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

5-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

5-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

5-2022 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

5-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

5-2022 Załącznik nr 7.1 Istotne postanowienia umowy część I.docx

5-2022 Załącznik nr 7.2 Istotne postanowienia umowy częśc II.docx

5-2022 Załącznik nr 8.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ 1.zip

5-2022 Załącznik nr 8.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ 2.zip

5-2022 Załącznik nr 9.1 PRZEDMIARY CZ 1.zip

5-2022 Załącznik nr 9.2 PRZEDMIAR CZ 2.zip

RI.III.271.5.1.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 5-2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-14 11:10:08.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.4.2022
pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Chłopska Wola - etap II”

RI.III.271.4.2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.4.2022 SWZ.pdf

4-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

4-2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

4-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

4-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

4-2022 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

4-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

4-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

4-2022 Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa, SST.zip

4-2022 Załącznik nr 9 Przedmiary robót.zip

RI.III.271.4.1.2022 Zmiana treści SWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia RI.III.271.4.2022

RI.III.271.4.2.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp

 Ogłoszenie o zamówieniu 4-2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-09 16:26:57.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.3.2022
pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku
zaplecza socjalnego”

RI.III.271.3.2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.3.2022 SWZ.pdf

3-2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

3-2022 Załacznik nr 2 Oświadczenie.docx

3-2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

3-2022 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

3-2022 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

3-2022 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

3-2022 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 1 KOMPLEKS BOISK.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 2 BUDYNEK ZAPLECZA.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 3 ZADASZENIE TRYBUNY.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 4 TABLICA WYNIKÓW.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 5 INSTALACYJNA.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 6 ELEKTRYCZNA.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 7 ROZBIÓRKA.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 8 DOKUMENTY.zip

3-2022 Zał nr 8 CZĘŚĆ 9 SPECYFIKACJE.zip

3-2022 Załącznik nr 9 Przedmiary robót.zip

RI.III.271.3.1.2022 Zmiana treści SWZ.pdf

RI.III.271.3.2.2022 Zmiana treści SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3-2022.pdf

RI.III.271.3.3.2022 Zmiana terminu składania ofert.pdf

RI.III.271.3.4.2022 Odpowiedzi na pytania.pdf

Załącznik do odpowiedzi - specyfikacja-winda.doc

Załącznik do odpowiedzi - winda 630kg.pdf

RI.III.271.3.5.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 3-2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-04 12:42:47.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.2.2022
pn.: "Bieżące utrzymanie nawierzchni
nietrwałych na drogach stanowiących własność
Gminy Pysznica w roku 2022"

RI.III.271.2.2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.2.2022 SWZ.pdf

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 4 Wykaz dostaw.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 5 Wykaz sprzętu.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 6 Oświadczenie o osobach.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 7 Zobowiązanie.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 8 Warunki wykonania zamówienia.docx

RI.III.271.2.2022 Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.docx

RI.III.271.2.1.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 2-2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-02-18 10:44:43.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.I.271.1.2022 pn.:
"Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy
Pysznica"

1_2022 SWZ.pdf

1_2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

1_2022 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.pdf

1_2022 Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robot.pdf

1_2022 Załącznik nr 4 Wykaz osob.pdf

1_2022 Załącznik nr 5 Oswiadczenie o GK.pdf

1_2022 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.pdf

1_2022 Załącznik nr 7 Projekt umowy.pdf

1_2022 Załącznik nr 8,9.zip

1_2022 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.II.271.1.1.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

RI.II.271.1.4.2022 Przedłużenie oferty.pdf

 1_2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-02-10 15:06:27.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.I.271.3.2021 pn.:
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Urzędu Gminy w Pysznicy"

3_2021 SWZ Pysznica_.pdf

3_2021 Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf

3_2021 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.pdf

3_2021 Załącznik nr 2 Oświadczenie.pdf

3_2021 załącznik nr 3 Zobowiązanie.pdf

Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu_.pdf

Odpowiedzi na pytania_3_2021.pdf

SWZ Pysznica usługi pocztowe poprawiony.pdf

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - formularz cenowy poprawiony.pdf

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - formularz cenowy poprawiony.docx

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 3_2021 Ogłoszenie_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-12-13 15:37:45 | Data modyfikacji: 2021-12-13 18:43:26.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.I.271.2.2021 pn.:
"Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2022"

SWZ Odbiór i transport odpadów komunalnych_.pdf

Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.pdf

2_2021 Załącznik nr 1 Mapa gmina Pysznica.pdf

2_2021 Załącznik nr 2 Wykaz nieruchomości na terenie Gminy Pysznica.pdf

2_2021 Załącznik nr 3 Wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach.pdf

2_2021 Załącznik nr 4 Akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.pdf

2_2021 Załącznik nr 5 Formularz Ofertowy.pdf

2_2021 Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy - projekt umowy.pdf

2_2021 Załącznik nr 7 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku popdstaw wykluczenia z postepowania.pdf

2_2021 Załącznik nr 8 Wykaz osób.pdf

2_2021 Załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług.pdf

2_2021 Załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.pdf

2_2021 Załącznik nr 11 Informacja o przynależności do GK.pdf

2_2021 Załącznik nr 13 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów Wykonawcy.pdf

załącznik nr 5 do SWZ 2021 Formularz ofertowy.docx

RI.II.271.2.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 ogłoszenie o zamówiieniu 2_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2021-11-30 16:26:12 | Data modyfikacji: 2021-11-30 16:30:41.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.I.271.1.2021 pn.:
"Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy
Pysznica"

załacznik nr 1_2021.pdf

załącznik nr 2_2021.pdf

załącznik nr 3_2021.pdf

załącznik nr 4_2021.pdf

załącznik nr 5_2021.pdf

załącznik nr 6_2021.pdf

załącznik nr 7_2021.pdf

załącznik nr 8_2021.pdf

załącznik nr 9_10_2021.pdf

Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

Ogłoszenie o zamówieniu RI.II.271.1.2021.pdf

zał. 9_10_2021.7z

SWZ II wersja.pdf

RI.II.271.1.1.2021.pdf

Załącznik nr 1.1 do SWZ.pdf

Załącznik nr 2.1 Oswiadczenie.pdf

Załącznik nr 3.1 wykaz robót.pdf

Załącznik nr 4.1 wykaz osób.pdf

Załącznik nr 5.1 Oswiadczenie GK.pdf

Załącznik nr 6.1 zobowiązanie.pdf

Załącznik nr 7.1 umowa.pdf

Załącznik nr 8.1, 9.1 stwio, schematy ideowe i przedmiary.pdf

RI.II.271.1.2.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 SWZ_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-11-25 18:00:41.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym z możliwością negocjacji nr
RI.III.271.16.2021 pn.: "Wykonanie robót
rozbiórkowych związanych z realizacją
inwestycji: Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku
zaplecza socjalnego"

16-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

16-2021 SWZ.pdf

16-2021 Załącznik nr 1 do SWZ.docx

16-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

16-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

16-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

16-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

16-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

16-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

16-2021 Załacznik nr 8 Dokumentacja.zip

16-2021 Załacznik nr 8 Dokumentacja zdj cz 2.zip

16-2021 Załacznik nr 8 Dokumentacja zdj cz 3.zip

16-2021 Załacznik nr 8 Dokumentacja zdj cz 1.zip

16-2021 Załacznik nr 9 Przedmiar.pdf

RI.III.271.16.1.2021 Wyjaśnienia do SWZ.pdf

RI.III.271.16.2.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 16-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-29 11:28:37.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez możliwości negocjacji nr
RI.III.271.15.2021 pn.: ”Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925."

15-2021 SWZ.pdf

15-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

15-2021 Załącznik nr 1 do SWZ.docx

15-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

15-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

15-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

15-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

15-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

15-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

15-2021 Zał nr 8 Dokumentacja SST.zip

15-2021 Zał nr 9 Przedmiar.pdf

RI.III.271.15.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 15-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-20 15:33:13.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez możliwości negocjacji nr
RI.III.271.14.2021 pn.: „Udzielenie kredytu
długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021
roku”

14-2021 SWZ.pdf

14-2021 Załacznik nr 1 wzór oferty.docx

14-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

14-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

14-2021 Załaczniki nr 4.zip

14-2021 Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

14-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.14.1.2021 Odpowiedzi na pytania.pdf

RI.III.271.14.2.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 14-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-11 13:15:53.
głoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez możliwości negocjacji nr
RI.III.271.13.2021 pn.: "Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925."

13-2021 SWZ.pdf

13-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

13-2021 Załącznik nr 1 do SWZ.docx

13-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

13-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

13-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

13-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

13-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

13-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

13-2021 Zał nr 8 Dokumentacja SST.zip

13-2021 Zał nr 9 Przedmiar-1.pdf

RI.III.271.13.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 13-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-04 15:16:58.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez możliwości negocjacji nr
RI.III.271.12.2021 pn.: Część I: Budowa i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Jastkowice na dz. nr ewid. 3922, 3925.
Część II: Przebudowa dróg wew. na terenie
Gminy Pysznica w miejscowościach: Brandwica,
Krzaki i Jastkowice.

12-2021 SWZ.pdf

12-2021 Załącznik nr 1 do SWZ.docx

12-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

12-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

12-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

12-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

12-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

12-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

Zał nr 8 część 1 Dokumentacja SST.zip

Zał nr 8 część 2 Dokumentacja SST.zip

Zał nr 9 Cześć 1 Przedmiar.zip

Zał nr 9 Cześć 2 Przedmiary.zip

12-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.pdf

RI.III.271.12.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 12-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-09-14 11:43:44.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.11.2021
pn.: „Budowa parkingu w miejscowości Pysznica -
dz. nr ewid. 661”

11-2021 SWZ.pdf

11-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

11-2021 Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx

11-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

11-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

11-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

11-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

11-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

11-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

11-2021 Załącznik nr 8 Projekt Budowlany, SST.zip

11-2021 Załacznik nr 9 Przedmiar robót.pdf

RI.III.271.11.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 11-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-09-07 14:19:56 | Data modyfikacji: 2021-09-14 11:38:00.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr OSP.272.1.2021 na
"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Studzieniec”

20210729_samochod OSP SIWZ-1.pdf

20210729_samochód OSP załączniki do przetargu.rar

20210804_Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ

20210806_informacja o kwocie _OSP_ Studzieniec

 20210727_samochód_OSP_ogłoszenie-2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-29 15:56:00 | Data modyfikacji: 2021-07-30 07:53:00.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym z możliwością negocjacji nr
RI.III.271.10.2021 pn.: „Termomodernizacja
budynku remizo-świetlicy w Kłyżowie oraz
utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w
Kłyżowie”

10-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.10.2021 SWZ.pdf

10-2021 Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx

10-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenia.docx

10-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

10-2021 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

10-2021 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

10-2021 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

10-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

Zał 8.1 Projekt.zip

Zał. 8.2 Specyfikacje.zip

Załącznik nr 9 Przedmiary robót.zip

Załącznik nr 9.3. Przedmiar Malowanie dachu, brama - PRAWIDŁOWY.pdf

Informacja o uzupełnionym załączniku nr 9.5.pdf

Załącznik nr 9.5. Przedmiar Instalacje elektryczne_poprawiony.pdf

RI.III.271.10.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 10-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-16 15:06:22.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.9.2021
pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid. 131 położonej w miejscowości
Chłopska Wola, gmina Pysznica – etap 1”

9-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

9-2021 SWZ.pdf

9-2021 Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx

9-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenia.docx

9-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

9-2021 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

9-2021 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

9-2021 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

9-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

Zał nr 8 Dokumentacja projektowa.zip

Zał nr 9 Przedmiar robót.zip

Zał 8 Specyfikacja TWiORB - budowlana - Świetlica Chłopska Wola.pdf

Zał 8 Specyfikacja TWiORB - instalacje sanit. - Świetlica Chłopska Wola.pdf

RI.III.271.9.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 9-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-01 11:02:56 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:16:12.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.8.2021
pn.: "Przebudowa części budynku wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części korytarza na sale
wyciszeń w budynku Szkoły Podstawowej w
Pysznicy"

8-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

8-2021 SWZ.pdf

8-2021 SWZ.pdf.xades

8-2021 Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx

8-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenia.docx

8-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

8-2021 Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

8-2021 Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx

8-2021 Załącznik nr 6 Zobowiązanie.docx

8-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

8-2021 Załącznik nr 8 Projekty Budowlane, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne..zip

8-2021 Załącznik nr 9 Przedmiary robót.zip

RI.III.271.8.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 8-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-25 09:52:46.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr ZGK.271.1.2021 pn.:
„Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 200mm o
długości około 1200 mb wraz z komorą
redukcyjno – pomiarową.”

GK.271.1.2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

ZGK.271.1.2021 SWZ.BES.pdf.xades

ZGK.271.1.2021 SWZ.pdf

Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx

Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa.zip

Załącznik nr 9 Przedmiar robót.pdf

Odpowiedż na pytanie z dnia 28.06.2021.pdf

ZGK.271.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu ZGK.271.1.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-22 11:38:22.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.7.2021
pn.: „Remont drogi gminnej 101200R w
Jastkowicach (odcinek Ludian- Lipowiec- Kochany-
Dębowiec) od km 0+000 do km 10+078”

7-2021 SWZ.pdf

7-2021 Identyfikator postepowania na BZP, e-zamówienia i miniPortalu.docx

7-2021 Załącznik nr 1 do SWZ.docx

7-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

7-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

7-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

7-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

7-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

7-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

7-2021 Załącznik nr 8 Dokumentacja Projektowa, SST.zip

7-2021 Załącznik nr 9 Przedmiar robót.pdf

RI.III.271.7.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

RI.III.271.7.10.2021 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą...pdf

 7-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-16 16:33:53.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.6.2021
pn.: „Poprawa funkcjonalności infrastruktury
instytucji kultury w Jastkowicach”

6-2021 SWZ.pdf

6-2021 Identyfikator postepowania na e-zamówienia i miniPortalu.docx

6-2021 Załącznik nr 1 do SWZ.docx

6-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

6-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

6-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

6-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

6-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

6-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

6-2021 Załacznik nr 8 Projekty Specyfikacje.zip

6-2021 Załacznik nr 9 Przedmiary robót.zip

RI.III.271.6.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp-1.pdf

 6-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-05-28 12:29:31.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.5.2021
pn.: „Remont drogi gminnej 101200R w
Jastkowicach (odcinek Ludian- Lipowiec- Kochany-
Dębowiec) od km 0+000 do km 10+078”

5-2021 SWZ.pdf

5-2021 Identyfikator postepowania na e-zamówienia i miniPortalu.docx

5-2021 Załącznik nr 1 do SWZ.docx

5-2021 Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx

5-2021 Załącznik nr 3 Oswiadczenie GK.docx

5-2021 Załącznik nr 4 wykaz osób.docx

5-2021 Załącznik nr 5 wykaz robót.docx

5-2021 Załącznik nr 6 zobowiązanie.docx

5-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.docx

5-2021 Załącznik nr 8 Dokumentacja Projektowa, SST.zip

5-2021 Załącznik nr 9 Przedmiar robót.pdf

RI.III.271.5.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 5-2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-05-07 14:50:06.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.4.2021
pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kłyżów – etap III"

4-2021 SWZ.pdf

4-2021 Identyfikator postepowania na e-zamówienia i miniPortalu.docx

4-2021 Załączniki nr 1 do 7.zip

Zał 8.1. Zadanie A Projekt budowlany Kłyżów cz.1.zip

Zał 8.1. Zadanie A Projekt budowlany Kłyżów cz.2.zip

Zał 8.1. Zadanie A Projekt budowlany Kłyżów cz.3.zip

Zał 8.1. Zadanie A Projekt budowlany Kłyżów cz.4.zip

Zał 8.1. Zadanie A Projekt budowlany Kłyżów cz.5.zip

Zał. 8.2 Zadanie B Mickiewicza i Strażacka.zip

Zał. 8.3 Zadanie C Zagórska i Konopnickiej.zip

Zał. 8.4 Zadanie D Błońska do P2.zip

Zał. 8.5 Zadanie E Błońska II.zip

Zał. 8.6 Zadanie F Mickiewicza II.zip

4-2021 Załącznik nr 9 Przedmiary robót.zip

RI.III.271.4.1.2020 Odpowiedzi na pytania.pdf

Przyłacze profil 4_2021.pdf

Przyłacze PZT 4_2021.pdf

Pompownia P2 - karta doboru 4_2021.pdf

4-2021 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy poprawiony.docx

Odpowiedzi na pytania z dnia 2 kwietnia

RI.III.271.4.3.2021 Odpowiedzi na pytania z dnia 6 kwietnia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4-2021.pdf

RI.III.271.4.4.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

RI.III.271.4.13.2021 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 4-2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:08:08.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.3.2021
pn.: "Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa
(budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)”

3_2021 SWZ.pdf

3-2021 SWZ i załączniki 1-7.zip

3-2021 Załącznik nr 8 Dokumentacja Projektowa, SST.zip

3-2021 Załącznik nr 9 Przedmiar robót.pdf

3-2021 Identyfikator postepowania na e-zamówienia i miniPortalu.docx

RI.III.271.3.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp-1.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 3_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-22 10:51:31 | Data modyfikacji: 2021-03-22 10:54:57.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji nr RI.III.271.2.2021
pn.: "Bieżące utrzymanie nawierzchni
nietrwałych na drogach stanowiących własność
Gminy Pysznica w roku 2021"

SWZ 2-2021-1.pdf

2-2021 SWZ + załączniki 1-9.zip

RI.III.271.2.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 2_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-15 09:56:27.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.1.2021 pn.: Część I: Przebudowa
drogi gminnej 101211R w Jastkowicach od km 0+000
do km 0+415 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w
Jastkowicach dz. nr ewid. 3256 od km 0+000 do km
1+351 w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.
Część II: Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej
nr 101218R - budowa chodnika w m-ci Pysznica ul.
Podborek dz. nr ewid,656/1 , 470


Zadanie 2. Przebudowa drogi
gminnej nr 101218R - budowa chodnika w m-ci
Pysznica ul. Podborek dz. nr ewid. 430, 251
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101227R -
budowa chodnika w m-ci Pysznica ul. Kręta dz. nr
ewid. 3090 Część III: Zadanie1. Przebudowa
drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid.
4764 oraz remont zjazdu, długość 310 mb.
Zadanie 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica dz. nr ewid. 703/5, 710/2, 711/2,
715/3, 719/8, 728/2, 729/2, 730/2, 734/1,
długość 215 mb. Zadanie 4.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr
ewid. 31 oraz remont zjazdu, długość 331 mb.
Zadanie 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica dz. nr ewid. 3061/5, długość 201 mb.
Zadanie 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica i Jastkowice dz. nr ewid. 1048,
3307, długość 107 mb. Zadanie 7. Przebudowa
drogi wewnętrznej w m. Jastkowice dz. nr ewid.
3232,3234, długość 396 mb. Zadanie
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice
dz. nr ewid. 3222 oraz remont zjazdu,
długość 181 mb. Zadanie 10. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m. Bąków dz. nr ewid. 639,
długość ok. 59 mb.

1_2021 SWZ + załączniki 1-7.zip

SWZ 1_2021.pdf

Zał 8 Część I - PFU.zip

Zał 9 Cześć II i III - Projekty i STWIOR.zip

Zał 10 Cześć II i II - Przedmiary robót.zip

RI.III.271.1.1.2020 Odpowiedzi na pytania z dnia 11.02.2021.pdf

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy POPRAWIONY 1_2021.pdf

mapy 1_2021.zip

RI.III.271.1.2021 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 1_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-02-03 12:07:27.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.II.271.19.2020 pn.: " Odbiór i transport
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica
w roku 2021"

RI.II.271.19.2020 SIWZ.pdf

załącznik nr 1 do SIWZ 19 2020 mapa gmina Pysznica tytuł.pdf

załącznik nr 1 do SIWZ 19 2020 mapa gmina Pysznica.pdf

załącznik nr 2 do SIWZ 19_2020 Wykaz nieruchomości na terenie gminy Pysznica (deklaracje) 2021.pdf

załącznik nr 3 do SIWZ 19 2020 Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki.pdf

załącznik nr 4 do SIWZ 19 2020 Uchwały.pdf

załącznik nr 5 do SIWZ 19 2020 Formularz ofertowy.docx

załącznikk nr 6 do SIWZ 19 2020 Projekt umowy.docx

załącznik nr 7 do SIWZ 19 2020 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.docx

załącznik nr 8 do SIWZ 19 2020 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

załącznik nr 9 do SIWZ 19 2020 Wykaz wykonanych usług.pdf

załącznik nr 10 do SIWZ 19 2020 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu.pdf

załącznik nr 11 do SIWZ 19 2020 Przynależność do grupy kapitałowej.pdf

załącznik nr 12 do SIWZ 19 2020 Sprawozdania statystyczne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.pdf

załącznik nr 13 do SIWZ 19 2020 Zobowiązanie do oddania zasobów.pdf

 Ogłoszenie nr 766210_N_2020 z dnia 14_12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:46:26 | Data modyfikacji: 2020-12-14 14:19:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.18.2020 pn.: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG
DYSTRYBUCJI DO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW GMINY
PYSZNICA W 2021 ROKU”

RI.III.271.18.2020 SIWZ.pdf

załącznik nr 1 do siwz 18 2020 wykaz punktów poboru.pdf

załącznik nr 1 do siwz 18 2020 wykaz punktów poboru.xlsx

załącznik nr 2 do siwz 18 2020 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 do siwz 18 2020 formularz_cenowy.xlsx

załącznik nr 4 do siwz 18 2020 oświadcz_spełnienie_warunków.docx

załącznik nr 5 do siwz 18 2020 oświadcz_wyklucz.docx

załącznik nr 6 do siwz 18 2020 grupa_kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 18 2020 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 18 2020 ist_post_umowy.docx

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 614068-N-2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-11-23 11:33:58.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.II.271.17.2020 pn.: "Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Pysznica"

17_2020 SIWZ.pdf

Formularz Ofertowy zał. nr 1_17_2020.pdf

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału zał. nr 2_17_2020.pdf

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zał. nr 3_17_2020.pdf

Wykaz wykonanych robót budowlanych zał. nr 4_17_2020.pdf

Wykaz osób zał. nr 5_17_2020.pdf

Oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 6_17_2020.pdf

Zobowiązanie podmiotu trzeciego zał. nr 7_17_2020.pdf

Projekt umowy zał. nr 8_17_2020.pdf

Załączniki do umowy nr 1-4_17_2020.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania Oświetlenia Ulicznego zał. nr 9_17_2020.pdf

zalącznik nr 10 Przedmiar robót 17_2020.pdf

Dokumentacja techniczna zał. nr 9_10_17_2020.pdf

Odpowiedzi na pytania 02.12.2020 17_2020.pdf

schemat szafki SOU 17_2020.pdf

załączniki do SIWZ wersja edytowalna 17_2020.doc

 Ogłoszenie o zamówieniu 17_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:29:54.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.16.2020 pn.: Część I: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów
– etap II”, Część II: „Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej na osiedlu Słotwiny”

RI.III.271.16.2020 SIWZ + Załaczniki 1-8.pdf

RI.III.271.16.2020 SIWZ + Załaczniki edytowalne.doc

CZEŚĆ 1 ZAŁACZNIKI 9 I 10.zip

CZEŚĆ 2 ZAŁACZNIKI 9 I 10.zip

Informacja o zmianie terminu składania ofert RI.III.271.16.1.2020.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16_2020.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 16_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-10-27 09:02:21.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.II.271.15.2020 pn.: "Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Pysznica"

RI.II.271.15.2020 SIWZ.pdf

Formularz Ofertowy zał. nr 1_15_2020.pdf

Oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 6_15_2020.pdf

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zał. nr 3_15_2020.pdf

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału zał. nr 2_15_2020.pdf

Projekt umowy zał. nr 8_15_2020.pdf

Przedmiary robót zał. nr 10_15_2020.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania Oświetlenia Ulicznego zał. nr 9_15_2020.pdf

Wykaz osób zał. nr 5_15_2020.pdf

Wykaz wykonanych robót budowlanych zał. nr 4_15_2020.pdf

zał 1-7 edytowealne.doc

Załączniki do umowy nr 1-4_15_2020.pdf

Zobowiązanie podmiotu trzeciego zał. nr 7_15_2020.pdf

RI.II.271.15.1.2020 Odpowiedzi na pytania.pdf

Pysznica ośw.dodatkowe punkty przedmiar 15_2020.pdf

STWIOR dodaktowe punkty oświetlenia 15_2020.pdf

 Ogłoszenie z nr 601655-N-2020 z dnia 23_10_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-10-23 15:07:58.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.14.2020 pn.: Część I: Zadanie 1:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Jastkowice dz. nr ewid. 3237, 805/4. Zadanie 2:
Remont drogi gminnej nr 10216R w miejscowości
Pysznica, ul. Jedności Narodowej. Część II:
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej nr 101218R -
budowa chodnika w miejscowości Pysznica ul.
Podborek dz. nr ewid. 656/1, 470. Zadanie 2.
Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa
chodnika w miejscowości Pysznica ul. Podborek dz.
nr ewid. 430, 251. Zadanie 3. Przebudowa drogi
gminnej nr 101227R - budowa chodnika w
miejscowości Pysznica ul. Kręta dz. nr ewid.
3090.

RI.III.271.14.2020 SIWZ + Załaczniki 1-8.pdf

RI.III.271.14.2020 SIWZ + Załaczniki edytowalne.doc

Zał. 9.1. PROJ. BUDOWLANE.zip

Zał. 9.2. STWIORB.zip

Zał. 10 PRZEDMIARY.zip

RI.III.271.14.1.2020 odpowiedzi na pytania.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14-2020.pdf

 Ogłoszenie o zamóweiniu 14_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-10-21 13:00:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.13.2020 pn. "Udzielenie kredytu
długoterminowego dla gminy Pysznica w 2020
roku”

RI.III.271.13.2020 SIWZ.docx

RI.III.271.13.2020 SIWZ + Załaczniki 1-4.pdf

RI.III.271.13.2020 Załaczniki 1-4.doc

RI.III.271.13.2020 Załączniki nr 5.zip

RI.III.271.13.1.2020 Wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 07.10.2020.pdf

RI.III.271.13.2.2020 Wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 09.10.2020.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:55:12.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.12.2020 pn. "Remont budynku przy ul.
Wolności 277 w Pysznicy”

RI.III.271.12.2020 SIWZ + Załaczniki 1-8.pdf

RI.III.271.12.2020 SIWZ + Załaczniki edytowalne.doc

Załacznik 9 Dokumentacja projektwa i STWiORB.zip

Załacznik 10 Przedmiary robót.zip

 Ogłoszenie o zamówieniu 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-08-26 13:18:01.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.II.271.11.2020 pn.: „Odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2020”

ogłoszenie o zamówieniu 11_2020.pdf

Mapa Gminy Pysznica - załącznik nr 1 11_2020.pdf

zał. nr 1 mapa gmina Pysznica.pdf

Wykaz nieruchomości na terenie gminy Pysznica - załącznik nr 2 11_2020.pdf

Wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach - załącznik nr 3 11_2020.pdf

Akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - załącznik 4 11_2020.pdf

Formularz ofertowy - załącznik nr 5 11_2020.docx

Projekt umowy - załącznik nr 6 11_2020.pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - załącznik nr 7 11_2020.pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 8 11_2020.pdf

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 9 11_2020.pdf

Wykaz narzędzi , wyposażenia itp. - załącznik nr 10 11_2020.pdf

Informacja o przynależności o grupie kapitałowej - załącznik nr 11 11_2020.pdf

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów wykonawcy - załącznik nr 13 11_2020.pdf

 SIWZ Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w 2020r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-07-31 14:52:24.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.10.2020 pn. Część I: Przebudowa
drogi transportu rolnego w miejscowości
Jastkowice, dz. nr ew. 3270/1 Część II: Remonty
dróg transportu rolnego w famach funduszu
sołeckiego: Zadanie 1: Sołectwo Jastkowice, dz.
nr ewid. 3267. Zadanie 2: Sołectwo Kłyżów, dz.
nr ewid. 1400/3. Zadanie 3: Sołectwo Olszowiec,
dz. nr ewid. 4961. Zadanie 4: Sołectwo Pysznica,
dz. nr ewid. 4887.

RI.III.271.10.2020 SIWZ + Załaczniki 1-8.pdf

RI.III.271.10.2020 SIWZ + Załaczniki edytowalne.doc

Część I.zip

Część II.zip

 Ogłoszenie o zamówieniu 10_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-22 16:04:04.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.9.2020 pn. "Budowa placów zabaw i
siłowni terenowych w Studzieńcu i Jastkowicach
ul. Ruda"

RI.III.271.9.2020 SIWZ.pdf

RI.III.271.9.2020 SIWZ + Załaczniki edytowalne.doc

ZAŁ 9.1. PROJEKTY BUDOWLANE.zip

ZAŁ 9.2 STWIORB.zip

ZAŁ 10 PRZEDMIARY ROBÓT.zip

RI.III.271.9.1.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 14.07.2020.pdf

RI.III.271.9.1.2020 Wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 16.07.2020.pdf

RI.III.271.9.3.2020 Wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 16.07.2020.pdf

RI.III.271.9.4.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 21.07.2020.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 9_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:56:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.II.271.8.2020 pn. „Opracowanie Projektu
(dokumentacji projektowej obejmującej projekt
budowlany i budowlano - wykonawczy) dla budowy
sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
sieciowymi, odgałęzieniami do działek
prywatnych i zasilaniem energetycznym dla m.
Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa z
ostatecznym pozwoleniem na budowę”

SIWZ projekt kanalizacji - 8_2020.pdf

Służebność-8_2020.pdf

Załącznik nr 1 zestawienie decyzji administracyjnych - 8_2020.pdf

Załącznik nr 2 zestawienie nieruchomości - 8_2020.pdf

Załącznik nr 3 zestawienie nowych przyłączy-8_2020.pdf

Załącznik nr 4 Przykład przedmiaru scalonego robót-8_2020.xls

Załącznik nr 5 Tabela warunków realizacji przyłączy kanalizacyjnych-8_2020.pdf

Załącznik nr 6 Tabela zobowiązań Inwestora-8_2020.pdf

Załącznik nr 7 Karta obiegowa-8_2020.pdf

Załącznik nr 8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 8_2020.docx

Załacznik nr 9 Referencje - 8_2020.docx

Załączniki nr 10 Wykaz osób-8_2020.docx

Załącznik nr 11 Oświadczenie wykonawcy-8_2020.pdf

Załączniki nr 11 oświadczenie o nie zaleganiu-8_2020.docx

Załącznik nr 12 Formularz ofertowy-8_2020.docx

Załącznik nr 13 przynależność do grupy kapitałowej-8_2020.docx

Załącznik nr 14 Koncepcja projektowa-8_2020.pdf

Załącznik nr 14 Rys.1 do koncepcji proj.-8_2020.pdf

Załącznik nr 15 Projekt umowy-8_2020.pdf

Załącznik nr 16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-8_2020.pdf

Załącznik nr 17 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału-8_2020.docx

Sprostowanie omyłki pisarskiej 8 _2020.pdf

SIWZ aktualizacja 14072020_8_2020.pdf

Odpowiedzi na pytania 8_2020.pdf

 Ogłoszenie - 8_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:36:22.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.7.2020 pn. "UBEZPIECZENIE MIENIA I
ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY PYSZNICA

RI.III.271.7.2020 SIWZ + załączniki 1-4.pdf

RI.III.271.7.2020 SIWZ + załączniki 1-4 EDYTOWALNE.doc

Załacznik nr 5 - tabela nr 1_7_2020.pdf

Załacznik nr 5 - tabela nr 2_7_2020.pdf

Załacznik nr 5 - tabela nr 3_7_2020.pdf

Załacznik nr 5 - tabela nr 4_7_2020.pdf

Załacznik nr 5 - tabela nr 5_7_2020.pdf

Załacznik nr 5 - Wykaz majątku - całość.xlsx

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.7.1.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.7.2.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.7.3.2020-1.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.7.4.2020.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 553383-N-2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-06-23 12:07:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.6.2020 pn.: "Przebudowa dróg na
terenie gminy Pysznica"

RI.III.271.6.2020 SIWZ.pdf

RI.III.271.6.2020 SIWZ + Załaczniki edytowalne.doc

9.1. PROJEKTY BUDOWLANE 6_2020.zip

9.2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 6_2020.zip

10. PRZEDMIARY ROBÓT 6_2020.zip

 Ogłoszenie o zamówieniu 6_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:12:25.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.5.2020 pn.: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap I,
część 2"

SIWZ RI.III.271.5.2020 + ZAŁ 1-8.pdf

RI.III.271.5.2020 SIWZ + załaczniki EDYTOWALNE.doc

9.1. Projekt budowlany Kłyżów.zip

9.2. Projekt Podsanie.zip

9.3. Projekt Mickiewicza.zip

9.4. Projekt Słoneczna.zip

10. Przedmiary robót 5_2020.zip

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.5.1.2020.pdf

Przedmiar Elektryka pompownia ul. Słoneczna 5_2020.pdf

Dobór pomopwni ścieków Słoneczna 5_2020.pdf

Skany zgłoszeń 5_2020.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.5.2.2020.pdf

10.1. KONOPNICKA PRZEDMIAR ATH.zip

Informacja o zmianie terminu składania ofert RI.III.271.5.3.2020.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 2020.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.5.4.2020.pdf

 Ogłoszenie o zamowieniu 544798-N-2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:51:40.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.4.2020 pn.: "Remont dróg gminnych na
terenie gminy Pysznica"

RI.III.271.4.2020 SIWZ.pdf

RI.III.271.4.2020 SIWZ + Załaczniki edytowalne.doc

9.1. PROJEKTY BUDOWLANE.zip

9.2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip

10. PRZEDMIARY ROBÓT.zip

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.4.1. 2020.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.4.2. 2020.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 535112-N-2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:18:43.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.3.2020 pn.: „Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2020 roku."

RI.III.271.3.2020 Załaczniki 1-12 do SIWZ.pdf

RI.III.271.3.2020 SIWZ + Załaczniki 1-12 do SIWZ edytowalne.doc

RI.III.271.3.2020 SIWZ.pdf

RI.III.271.3.1.2020 Informacja dot przetargu.pdf

Link do transmisji 3_2020.docx

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 524984-N-2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:18:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.2.2020 pn.: „Przebudowa i rozbudowa
budynku użyteczności publicznej przy ul.
Wolności 277 w części przeznaczonej na
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w
Pysznicy"

RI.III.271.2.2020 SIWZ.pdf

RI.III.271.2.2020 Załaczniki 1-8 do SIWZ.pdf

RI.III.271.2.2020 Załaczniki 1-8 do SIWZ edytowalne.doc

RI.III.271.2.2020 Załacznik 9 do SIWZ Dokumentacja.zip

RI.III.271.2.2020 Załacznik 10 do SIWZ Przedmiary robót.zip

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.2.1. 2020.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_2020.pdf

zdjęcia sceny 2_2020.zip

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.2.2.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.2.3.2020.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 2_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-14 12:56:27.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.1.2020 pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap I"

RI.III.271.1.2020 SIWZ.pdf

RI.III.271.1.2020 Załaczniki 1-8 do SIWZ.pdf

RI.III.271.1.2020 Załaczniki 1-8 do SIWZ edytowalne.doc

RI.III.271.1.2020 Załacznik 9 do SIWZ Dokumenty form-prawne.zip

RI.III.271.1.2020 Załacznik 9 do SIWZ Projekt budowlany sanitarny.zip

RI.III.271.1.2020 Załacznik 9 do SIWZ Projekt elektryczny.zip

RI.III.271.1.2020 Załacznik 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne.zip

RI.III.271.1.2020 Załacznik 9 do SIWZ Tabele zbiorcze.zip

RI.III.271.1.2020 Załacznik 10 do SIWZ Przedmiary robót.zip

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.1.1. 2020.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.1.2. 2020.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1_2020.pdf

Informacja BIOZ 1_2020.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 511198-N-2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-11 13:22:51.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.15.2019 pn.: „Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w roku 2020“

RI.III.271.15.2019 SIWZ.pdf

ZAŁ NR 1 WYKAZ PUNKTÓW POBORU 15_2019.pdf

załącznik nr 2 do siwz 15 2019 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 formularz_cenowy 15 2019.xlsx

załącznik nr 4 do siwz 15 2019 oświadcz_spełnienie_warunków.docx

załącznik nr 5 do siwz 15 2019 oświadcz_wyklucz.docx

załącznik nr 6 do siwz 15 2019 grupa_kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 15 2019 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 15 2019 ist_post_umowy.docx

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.15.1. 2019.pdf

ZAŁ NR 1 WYKAZ PUNKTÓW POBORU.xlsx

Poprawiony załącznik nr 3 formularz_cenowy 15 2019.xlsx

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 635721-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:46:55.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.II.271.14.2019 pn.: „Odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2020”

zał. nr 1 mapa gmina Pysznica-14_2019.pdf

SIWZ 14_2019.pdf

zał nr 2-14_2019.pdf

zał nr 3-14_2019.pdf

zał nr 4 spis uchwał-14_2019.pdf

zał. nr 5-14_2019.pdf

zał. nr 6-14_2019.pdf

zał. nr 7-14_2019.pdf

zał. 8-14_2019.pdf

zał. 9-14_2019.pdf

zał. 10-14_2019.pdf

zał. 11-14_2019.pdf

załącznik nr 12 sprawozdanie za 2018rok-14_2019.pdf

zał. 13 14_2019.pdf

Zał. nr 4 Uchwały-14_2019.pdf

omyłka zał. nr 5 formularz ofertowy 14_2019.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu14_2019.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2019-12-06 15:56:36.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.13.2019 pn.: „Zakup energii
elektrycznej na potrzeby wspólnych zamawiających
na terenie gminy Pysznica na rok 2020“

RI.III.271.13.2019 ZAŁĄCZNIKI 2-7.pdf

RI.III.271.13.2019 SIWZ.pdf

RI.III.271.13.2019 ZAŁĄCZNIKK 1.pdf

RI.III.271.13.2019 ZAŁĄCZNIKI 2-7.doc

RI.III.271.13.2019 ZAŁĄCZNIK 2a.xlsx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13_2019.pdf

RI.III.271.13.1.2019 Sprostowanie omyłek.pdf.pdf

RI.III.271.13.2019 SIWZ po sprostowaniu.pdf

RI.III.271.13.2019 ZAŁĄCZNIK 2a po sprostowaniu.xlsx

RI.III.271.13.2019 ZAŁĄCZNIKI 2-7 po sprostowaniu.doc

RI.III.271.13.2019 ZAŁĄCZNIKI 2-7 po sprostowaniu.pdf

Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia 13_2019.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.13.2. 2019.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu_13_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-28 14:58:01 | Data modyfikacji: 2019-11-28 15:06:21.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.12.2019 pn.: „Udzielenie kredytu
długoterminowego dla gminy Pysznica w 2019
roku“

RI.III.271.12.2019 SIWZ.pdf

RI.III.271.12.2019 Załaczniki 1-4.doc

RI.III.271.12.2019 Załaczniki 5a-5t.zip

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.12.1. 2019.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.12.2. 2019.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 613973-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-23 16:39:08 | Data modyfikacji: 2019-10-31 14:03:15.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.11.2019 pn.: „Dostawa i wbudowanie
materiałów kamiennych na potrzeby remontu
nawierzchni nietrwałych na drogach na terenie
gminy Pysznica“

RI.III.271.11 SIWZ.pdf

RI.III.271.11 Załczniki 1-12 do SIWZ.pdf

RI.III.271.11.2019 DRUKI AKTYWNE.doc

 Ogłoszenie o zamowieniu 605866-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-04 14:53:11.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.10.2019 pn. "Remont dróg wewnętrznych
na terenie gminy Pysznica"

RI.III.271.10 Wyjasnienie i zmiana treści SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.10.2019_.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

RI.III.271.10 SIWZ.pdf

RI.III.271.10 Załczniki 1-8 do SIWZ.pdf

RI.III.271.10 ZAŁ 9 I 10.zip

RI.III.271.10 DRUKI AKTYWNE.doc

 Ogłoszenie o zamowieniu 603507-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-30 11:30:45 | Data modyfikacji: 2019-10-14 15:29:35.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.9.2019 pn. "Część I. Modernizacja
szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie
Pysznica – Przebudowa boisk sportowych przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy.
Część II. Modernizacja szkolnej infrastruktury
sportowej w Gminie Pysznica – Remont Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jastkowicach."

RI.III.271.9.2019 SIWZ.pdf

RI.III.271.9.2019 Zał 1-7 do SIWZ.pdf

RI.III.271.9.2019 Zał 8 do SIWZ.pdf

RI.III.271.9.2019 CZ. 1 ZAŁĄCZNIKI 9 I 10.zip

RI.III.271.9.2019 CZ. 2 ZAŁĄCZNIKI 9 I 10.zip

RI.III.271.9.2019 DRUKI AKTYWNE ZAŁĄCZNIKI 1-8.doc

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.9.1. 2019.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 595909-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-11 11:34:11.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.8.2019 pn. " „PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
PYSZNICA”

RI.III.271.8.2019 SIWZ.pdf

RI.III.271.8.2019 Zał. 9.1 PROJEKTY ZADANIA 3-8.zip

RI.III.271.8.2019 Zał. 9.1 PROJEKTY ZADANIA 9-14.zip

RI.III.271.8.2019 Zał. 9.2 Specyfikacje techniczne.zip

RI.III.271.8.2019 Zał. 10 Przedmiary robót.zip

RI.III.271.8.2019 DRUKI AKTYWNE.doc

 Ogłoszenie o zamówieniu 574943-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:34:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.7.2019 pn.: Część I. Przebudowa
drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica,
działka nr ewid. 1277/9 od km 0+000 do km 0+498.
Część II. Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Pysznica, ul. Słotwiny działka nr
ewid. 1279/32 od km 0+000 do km 0+430 oraz
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Pysznica, ul. Żwirowa, działki nr ewid. 2177 i
2527 od km 0+000 do km 0+464 i od km 0+474 do km
0+997. Część III. Przebudowa drogi gminnej nr
101218R wraz z budową chodnika, ul. Podborek w
miejscowości Pysznica, działka nr ewid. 430 od
km 0+000 do km 0+156 oraz przebudowa drogi gminnej
nr 101220R wraz z budową chodnika, ul. Zadole w
miejscowości Pysznica, działka nr ewid. 186/1 od
km 0+000 do km 0+710

RI.III.271.7.2019 SIWZ.pdf

RI.III.271.7.2019 Druki aktywne.doc

RI.III.271.7.2019 Załączniki 1-10 do SIWZ.pdf

RI.III.271.7.2019 Załącznik 9.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip

RI.III.271.7.2019 Załączniki 9.1 i 10 ZADANIE 1.zip

RI.III.271.7.2019 Załączniki 9.1 i 10 ZADANIE 2.zip

RI.III.271.7.2019 Załączniki 9.1 i 10 ZADANIE 3.zip

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.7.1. 2019.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 573213-N-2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:10:16 | Data modyfikacji: 2019-07-12 15:19:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.6.2019 pn. "UBEZPIECZENIE MIENIA I
ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY PYSZNICA”

RI.III.271.6.2019 SIWZ.pdf

RI.III.271.6.2019 Załączniki 1-4 do SIWZ.doc

RI.III.271.6.2019 Załącznik 5 do SIWZ.xlsx

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.6.1.2019.pdf

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.6.2.2019.pdf

Załącznik do odpowiedzi nr RI.III.271.6.2.2019-1.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 567852-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:44:26.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego nr
RI.III.271.5.2019 o nazwie: Budowa otwartych stref
aktywności w miejscowościach: Brandwica,
Jastkowice, Krzaki

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.5.2.2019.pdf

SIWZ_5_2019.pdf

9_1 Projekty budowlane RI_III_271_5.2019.zip

9_2_ SST_RI_III_271.5.2019.zip

10_ Przedmiary robót_RI_III_271_5.2019.zip

DRUKI AKTYWNE RI_III_271_5_2019.docx

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.5.1.2019.pdf.pdf

 OGŁOSZENIE nr 564869-N-2019 z dnia 2019-06-25 r 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-25 17:03:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.4.2019 pn."Przebudowa dróg gminnych
wewnętrznych w miejscowości Pysznica"

Zał 1-7 do SIWZ druki aktywne_4_2019_.doc

9.1. Dokumentacja projektowa_4_2019_.zip

10. Przedmiary_4_2019_.zip

9.2. Specyfikacje techniczne_4_2019_.pdf

SIWZ RI.III.271.4.2019_4_2019_.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 561134 N 2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-14 15:40:45.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.III.271.3.2019 pn."Budowa otwartych stref
aktywności w miejscowościach: Brandwica,
Jastkowice, Krzaki"

SIWZ RI.III.271.3.2019.pdf

DRUKI AKTYWNE RI.III.271.3.2019.docx

9.1 Projekty budowlane RI.III.271.3.2019.zip

9.2. SST_RI.III.271.3.zip

10. Przedmiary robót.zip

RI.III.271.3.2019 Sprostowanie omyłek.pdf

Poprawiony zał nr 1 do SIWZ RI.III.271.3.2019.docx

Pytania i odpowiedzi RI.III.271.3.2.2019.pdf

RI.III.7013.3.2019 Zał nr 2 - mapy orientacyjne_3_2019.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 556144 N 2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:43:25.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
OSPJ.271.1.2019 na "Dostawę fabrycznie nowego,
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP w Jastkowicach”

SIWZ OSPJ.271.1.2019.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ OSPJ.271.1.2019.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ OSPJ.271.1.2019.docx

Załącznik nr 3 do SIWZ OSPJ.271.1.2019.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ OSPJ.271.1.2019.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ OSPJ.271.1.2019.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ OSPJ.271.1.2019.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ OSPJ.271.1.2019.docx

Pytania i odpowiedzi OSPJ.271.1.1.2019.pdf

 Ogłoszenie nr 554150-N-2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-30 10:38:41 | Data modyfikacji: 2019-05-30 10:54:27.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2019 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2019 roku"

SIWZ 2_2019.pdf

aktywne druki 2_2019.doc

 ogłoszenie o zamówieniu 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:50:03.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2019 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2019 roku"

SIWZ 1_2019_.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-20 17:53:50.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.14.2018 pn:" Odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019"

SIWZ 14_2018.pdf

Zał. 1 Wykaz nieruchomości na terenie gminy Pysznica 14_2018_.rtf

zał. nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł 14_2018.docx

zał. nr 2 mapa gmina Pysznica 14_2018.pdf

Zał. nr 3 Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki 14_2018.docx

Zał. nr 4 Uchwały 14_2018.docx

Zał. nr 4 Uchwały 14_2018.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy 14_2018.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy 14_2018.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 14_2018.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 14_2018.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług 14_2018.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu 14_2018.docx

załącznik nr 11 przynależność do grupy kapitałowej 14_2018.docx

Załącznik nr 12 Sprawozdanie GUS za 2017r (1) 14_2018.pdf

Załącznik 12 Sprawozdanie GUS za 2017r (2) 14_2018.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów 14_2018.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 16:19:21.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.13.2018 pn: " Udzielenie kredytu
długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2018 roku"

Uzupełnienie dokumentów załączniki 13_2018.zip

ogłoszenie o zamówieniu 13_2018.pdf

SIWZ 13_2018.pdf

SIWZ 13_2018 załączniki.zip

ogłoszenie o zmianie terminu 13_2018.pdf

opinia na rok 2018 13_2018.pdf

opinia RIO z wyk.budż. za I połr.2018 13_2018.pdf

Rb Z 3 kwartał 2018 13_2018.pdf

uchwała o zac kredytu opin RIO 13_2018.pdf

Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2017 rok 13_2018.pdf

Uchwała RIO w sprawie planowanej kwoty długu gminy 13_2018.pdf

Uzupełnienie dokumentów 13_2018.pdf

Uzupełnienie dokumentów załączniki 13_2018.zip

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-15 18:06:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.12.2018 pn:" Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku"

ogłoszenie o zamówieniu 12_2018

SIWZ 12_2018

załączniki do SIWZ 12_2018

ogłoszenie o zmianie terminu 12_2018.pdf

Pytania i odpowiedzi 12_2018 1.pdf

załącznik nr 1 i 2 po zmianie 12_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:54:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.11.2018 pn:" Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2019"

ogłoszenie 11_2018.pdf

ogłoszenie o zmianie_11_2018.pdf

SIWZ_11_2018.pdf

SIWZ 11_2018 załączniki.zip

sprostowanie 11_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-08 12:12:20.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 643501-N-2018 z dnia
2018-10-31 r. Dostawa wyposażenia i pomocy
dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu
Gminy Pysznica w ramach projektu „Szkolne
eksperymentowanie w Gminie Pysznica”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - GZOSP-ZP.2.2018 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Pysznicy.pdf

SIWZ - GZOSP-ZP.2.2018 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Pysznicy.pdf

Zał. nr 7.1 - 7.4 - do SIWZ - GZOSP-ZP.2.2018.zip

Zał. nr 8.1 - 8.4 - do SIWZ - GZOSP-ZP.2.2018.zip

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:38:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2018 pn: "Przebudowa drogi transportu
rolnego w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291
od km 0+000 do km 0+495"

ogłoszenie o zamówieniu 10_2018.txt

SIWZ 10_2018.pdf

Projekty_budowlane_10_2018.zip

STWIOR_10_2018.zip

Przedmiar robót_10_2018.xls

Druki aktywne 271_10_2018.docx

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-14 16:53:48 | Data modyfikacji: 2018-09-14 16:54:41.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2018 pn: "Przebudowa infrastruktury
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w
Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych,
deptaków, ścieżki zdrowia."

Ogłoszenie RI I 271 9 2018.pdf

SIWZ_9_2018.pdf

Projekty_9_2018.zip

Przedmiary_9_2018.zip

Specyfikacje_9_2018.zip

Druki aktywne RI I 271 9 2018.docx

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:46:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2018 o nazwie: Wykonanie robót
budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą
„Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie –
zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz
jej aktywnego wykorzystywania”

Ogłoszenie RI I 271 8 2018.pdf

SIWZ RI I 271 8 2018.pdf

Specyfikacje_8_2018.zip

Projekty_8_2018.zip

Przedmiary_8_2018.zip

Druki aktywne RI I 271 8 2018.docx

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:09:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.7011.9.2018 na: Część I. Remont drogi
wewnętrznej w m-ci Pysznica ul.Sanowa działka nr
ewid. 4599/4 od km 0+000 do km 0+332 Część II.
Remont drogi wewnętrznej w m-ci Pysznica
ul.Błonie działka nr ewid. 4599/4 od km 0+000 do
km 0+582 Część III. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m-ci Chłopska Wola działka nr
ewid. 213 od km 0+140 do km 0+190

SIWZ 9_2018__.pdf

przedmiary_9_2018.zip

Aktywne druki 9_2018_.docx

dokumentacja techniczna 9_2018.zip

pytania i odpowiedzi 7011_9_2018.pdf

 Ogłoszenie 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:35:48.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2018 na: Część I. Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495
Część II. Remont drogi Ludian – Kochany w
m-ci Jastkowice działka nr ewid. 4059/1 od km
3+800 do km 5+000 Część III. Remonty
dróg w ramach Funduszu Sołeckiego: a/
Sołectwo Pysznica: Remont drogi w m-ci Pysznica
działka nr ewid. 208 od km 0+000 do km 0+480 b/
Sołectwo Olszowiec: Remont drogi w m-ci Pysznica
na działkach nr ewid. 2734, 2750 od km 0+000 do
km 0+285 c/ Sołectwo Jastkowice: Remont drogi
w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3267 od km
0+000 do km 0+105

SIWZ 7_2018.pdf

aktywne druki 7_2018.doc

Projekty_budowlane_7_2018.zip

Przedmiary_robót_7_2018.zip

STWIOR_7_2018.zip

pytania i odpowiedzi 7_2018.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:33:59.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2018 pn. "Dostawa średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kłyżów"

SIWZ 6_2018.pdf

Zał._nr_1_Formularz_oferty.doc

Zał._nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.docx

Zał._nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx

Zał._nr_4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

Zał._nr_5_Wzór umowy.doc

Zał._nr_6_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

Zał._nr_7_Wykaz_dostaw.doc

 ogloszenie_o_zamowieniu 6_2018 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:33:09 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:40:39.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pn."Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."

SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy.pdf

Załącznik nr 8.1 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załącznik nr 8.2 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załącznik nr 8.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załączniki nr 7.1 7.2 7.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załączniki nr 7.1 7.2 7.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.xls

 Ogłoszenie o zamówieniu - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-26 21:55:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2018 pn. Część I: Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych w gminie Pysznica
Część II: Budowa chodnika na drodze gminnej nr
101218R ul. Podborek w m. Pysznica długości 285
mb

SIWZ 5_2018.pdf

aktywne druki 5_2018.doc

CZ.I._projekty_budowlane_5_2018.zip

CZ.I._Przedmiary_robót_5_2018.zip

CZ.II_Projekt_5_2018.zip

CZ.II_przedmiar_5_2018.xls

CZ.I._STWIOR_5_2018.zip

CZ.II._STWIOR_5_2018.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:22:36.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2018 pn. "Przebudowa dróg gminnych i
wewnętrznych w gminie Pysznica"

SIWZ 4_2018.pdf

aktywne druki 4_2018.doc

projekty_budowlane_4_2018.zip

Przedmiary_robót_4_2018.zip

STWIOR_4_2018.zip

pytania i odpowiedzi 4_2018.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-12 11:24:37.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2018 pn."Adaptacja budynku po byłej
szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"

SIWZ 3_2018.pdf

aktywne druki 3_2018.doc

Dokumentacja_techniczna_3_2018.zip

Opisy techniczne_3_2018.zip

Przedmiary_3_2018.zip

 ogłoszenie o zamowieniu 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:39:22.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2018 pn."Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec
– dalszy etap"

SIWZ 2_2018.pdf

aktywne druki 2_2018.doc

Dokumentacja_projektowa_2_2018.zip

pytania i odpowiedzi 2_2018.pdf

pytania i odpowiedzi 2_2018_2.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:08:33.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2018 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"

SIWZ 1_2018.pdf

aktywne druki 1_2018.doc

 ogloszenie_o_zamowieniu_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 10:54:25.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.13.2017 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2018"

SIWZ 13_2017.pdf

załącznik nr 1 wykaz il_mieszk_wg miejsc_ul_2017_tytuł-1.docx

załącznik nr 1 wykaz il_mieszkańców wg miejsc_ul_2017-1.rtf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł_.docx

załącznik nr 2 mapa gmina_ Pysznica_.pdf

załącznik nr 3 wykaz lokalizacji punktów_apteki_.docx

załącznik nr 4 tytuł Uchwały_.docx

załącznik nr 4 Uchwały_.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy_2017.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy_2017.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia_2017.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału_2017.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług_2017.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu1_2017.docx

załącznik nr 11 przynależność do grupy kapitałowej_2017.docx

załącznik nr 12 sprawozdania tytuł_2017.docx

załącznik nr 12 a sprawozdania statystyczne SG01_.pdf

załącznik nr 12 b sprawozdania Wójta za 2016r _.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów_2017.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:54:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.12.2017 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku"

SIWZ 12_2017.pdf

Załącznik nr 1 wykaz ośwt_ul_budynki 2017.docx

załącznik nr 2 do siwz 12 2017 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 formularz_cenowy.xlsx

załącznik nr 4 do siwz 12 2017 oświadcz_spełnienie_warunków.docx

załącznik nr 5 do siwz 12 2017 oświadcz_wyklucz.docx

załącznik nr 6 do siwz 12 2017 grupa_kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 12 2017 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 12 2017 ist_post_umowy.docx

pytania i odpowiedzi 12_2017.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:26:06.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)

SIWZ 11_2017 .pdf

aktywne druki 11_2017.doc

projekty_11_2017.zip

przedmiary_11_2017.zip

specyfikacje_11_2017.zip

pytania i odpowiedzi 11_2017.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:28:56.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800

SIWZ 10_2017.pdf

aktywne druki 10_2017.doc

Projekty budowlane_10_2017.zip

Przedmiary robót_10_2017.zip

STWIOR_10_2017.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 13:31:58.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:
"Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole marzeń”, realizowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP
2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."

Zal. nr 8.2 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

SIWZ

Zal. nr 8.1 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

Zal. nr 7 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.zip

Zal. nr 8.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

 Ogloszenie o zamowieniu - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Artur Mierzwa | Data wprowadzenia: 2017-07-22 22:49:46.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2017 na: 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i
207 w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówieniu 9_2017.pdf

SIWZ 9_2017.pdf

aktywne druki 9_2017.doc

opisy_techniczne.zip

przedmiary.zip

Specyfikacje droga.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:25:10.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2017 pn. „Rozbudowa i
adaptacja części budynku po byłej szkole w
Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz
z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz
zagospodarowaniem terenu”

SIWZ 8_2017.pdf

aktywne druki 8_2017.doc

Specyfikacje_8_2017.zip

Rysunki_8_2017.zip

Przedmiary_8_2017.zip

Opisy_8_2017.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 8_2017 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:03:04.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2017 pn. "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica"

SIWZ 7_2017.pdf

aktywne druki 7_2017.doc

opis_techniczny_7_2017.zip

przedmiary_7_2017.zip

rysunki_7_2017.zip

specyfikacje_7_2017.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 7_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-12 09:15:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”

SIWZ 6_2017.pdf

aktywne druki 6_2017.doc

opis techniczny_6_2017.zip

Przedmiary_6_2017.zip

Rysunki_6_2017.zip

Specyfikacje_6_2017.zip

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6_2017.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:35:02 | Data modyfikacji: 2017-05-11 08:35:54.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”

SIWZ 5_2017.pdf

aktywne druki 5_2017.doc

opis techniczny_5_2017.zip

Przedmiary_5_2017.zip

Rysunki_5_2017.zip

Specyfikacje_5_2017.zip

informacja o modyfikacji SIWZ 5_2017.pdf

zmodyfikowane aktywne druki 5_2017.doc

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-24 11:46:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2017 pn. "Budowa i modernizacja boisk
sportowych w gminie Pysznica"

SIWZ_4_2017_Tom_I_II.pdf

SIWZ_4_2017_Tom_III.zip

SIWZ_4_2017_Tom_IV.zip

Przedmiary_4_2017.zip

aktywne_druki_4_2017.doc

pytania i odpowiedzi 4_2017.pdf

pytania i odpowiedzi 4_2017 (2)

 Ogłoszenie_o_zamówieniu_4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:12:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2017 pn."Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec
– etap II"

SIWZ_TOM_I_II_3_2017_kanalizacja Pysznica _Olszowiec.pdf

SIWZ_TOM_III_Dokumentacja_projektowa_3_2017.zip

SIWZ_TOM_IV_Specyfikacja_techniczna_3_2017.zip

Przedmiar_robót_3_2017.pdf

Aktywne druki 3 2017.docx

pytania i odpowiedzi 3_2017.pdf

 Ogłoszenie_o_zamówieniu_3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:20:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2017 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"

SIWZ 2_2017 Bieżące utrzymanie dróg

Aktywne druki 2_2017

pytania i odpowiedzi 2_2017.pdf

informacja o modyfikacji SIWZ 2_2017.pdf

SIWZ 2_2017 po modyfikacji.pdf

1 aktywne druki 2_2017 po modyfikacji.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_2017.pdf

 ogłoszenie_o_zamówieniu_2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-13 12:18:52 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:24:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2017 na "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica"

SIWZ 1_2017.pdf

aktywne druki 1_2017.doc

Opisy_techniczne.zip

Przedmiary_robót.zip

Szczegółowe_Specyfikacje_Techniczne.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 09:39:06.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2016 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2017 roku"

SIWZ 10_2016_.pdf

załącznik nr 1a_wykaz obiektów Gm_Pysznica w 2016 r.doc

załącznik nr 1b_wykaz oswietlenia ulicznego w 2016 r.docx

załącznik nr 2 do siwz 10 2016 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 do siwz Formularz cenowy_2017.docx

załącznik nr 4 do siwz 10 2016 oświadcz_spełnienie_warunków.docx

załącznik nr 5 do siwz 10 2016 oświadcz_wyklucz.docx

załącznik nr 6 do siwz 10 2016 grupa kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 10 2016 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 10 2016 istotne_postan_umowy.docx

pytania i odpowiedzi 10_2016.pdf

informacja o modyfikacji SIWZ 10_2016.pdf

zmiana ogłoszenia o zamówieniu 10_2016.pdf

1 załącznik nr 1a_wykaz obiekt_Pysznica_modyfik.pdf

załącznik nr 1b_wykaz_oswietl_ulicz_modyfikacja.pdf

załącznik Nr 3 formularz cenowy zmodyfikowany

załącznik nr 6 do siwz 10 2016 grupa_kapit_modyfikowany.pdf

załącznik nr 8 do siwz 10 2016 ist_post_um_zmodyfikowany.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 10_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:10:40 | Data modyfikacji: 2016-11-28 11:02:03.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2016 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2017"

SIWZ 9_2016.pdf

załącznik nr 1 wykaz nieruchomości_2016_tytuł.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł_2016.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica_2016.pdf

załącznik nr 3 wykaz aptek_2016.pdf

załącznik nr 4 tytuł Uchwały_2016.pdf

załącznik nr 4 Uchwały_2016.pdf

załącznik nr 4 akty prawa miejscowego Uchwały_2016.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy_2016.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy_2016.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia_2016.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału_2016.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług_2016.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu_2016.docx

załącznik nr 11 przynależność do grupy kapitałowej_2016.docx

załącznik nr 12 a sprawozdania statystyczne SG01_2016.pdf

załącznik nr 12 b sprawozdania Wójta za 2015 r.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów_2016.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:22:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2016 na "Przebudowę dróg w
miejscowości Pysznica"

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 8_2016.pdf

SIWZ 8_2016.pdf

aktywne druki 8_2016.doc

Dokumentacja Techniczna 8/2016

Przedmiary robót 8/2016

Specyfikacje techniczne 8/2016

pytania i odpowiedzi 8_2016.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-09 11:11:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2016 na "Przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica: 1. droga dz. nr ewid. 2746 w km
0+035 - 0+355 w miejscowości Pysznica ul.
Piaskowa. 2.Droga gminna nr 101235R – dz. nr
ewid. 2814 ul. Sportowa w miejscowości Pysznica
od km 2+904 do km 2+981

SIWZ_7_2016

Dokumentacja_techniczna_7_2016

Przedmiary_7_2016

Aktywne_druki_7_2016

Informacja o modyfikacji SIWZ 7_2016

 Ogłoszenie_o_zamówieniu_7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2016-08-04 21:23:10 | Data modyfikacji: 2016-08-04 21:32:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2016 na "REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA
PRZEDSZKOLE W PYSZNICY"

SIWZ 6_2016.pdf

aktywne druki 6_2016.doc

Dokumentacja_techniczna_6_2016.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-27 09:12:12.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2016 na "Remont drogi gminnej nr
101220R ul. Folwarczna w Pysznicy"

SIWZ 5_2016.pdf

aktywne druki 5_2016.doc

Dokumentacja_techniczna_5_2016.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:18:50.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2016 na "Przebudowa drogi gminnej nr
101227R przy budynkach użyteczności publicznej
w Pysznicy"

SIWZ 4_2016.pdf

aktywne druki 4_2016.doc

Dokumentacja_techniczna_4_2016.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:10:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2016 na "Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica"

SIWZ 3_2016.pdf

aktywne druki 3_2016.doc

Przebudowa_dróg_na_terenie_gminy_Pysznica_3_2016.zip

pytania i odpowiedzi 3_2016.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-24 09:31:52.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2016 na "Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica"

SIWZ 2_2016 .pdf

aktywne druki 2_2016.doc

Przebudowa_dróg_na_terenie_gminy_Pysznica.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:48:36.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2016 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2016 roku"

SIWZ 1_2016.pdf

aktywne druki 1_2016.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 11:52:55 | Data modyfikacji: 2016-03-14 12:06:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2015 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2016 roku"

SIWZ 10_2015.doc

załącznik nr 1a_wykaz obiektów Gm_Pysznica w 2015.doc

załącznik nr 1b_wykaz oswietlenia ulicznego w 2015r.docx

załącznik nr 2 do siwz 10_2015 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 do siwz Formularz cenowy.docx

załącznik nr 4 do siwz 10_2015 oświadcz_art22.docx

załącznik nr 5 do siwz 10_2015 oświadcz_art24.docx

załącznik nr 6 do siwz 10_2015 grupa kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 10_2015 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 10_2015 istotne_postan_umowy.docx

pytania i odpowiedzi 10_2015.pdf

Informacja o modyfikacji SIWZ 10_2015.pdf

Formularz cenowy po modyfikacji 10_2015.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 10_2015.DOC

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:15:45.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2015 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica
w roku 2016"

SIWZ 9_2015.pdf

załącznik nr 1 wykaz nieruchomości 1_10_2015.pdf

załącznik nr 1 wykaz nieruchomości tytuł.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina pysznica.jpg

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica_.pdf

załącznik nr 3 wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach.pdf

załącznik nr 4 wykaz aktów prawa miejscowego w zakresie odpadów.pdf

załącznik nr 4 akty prawa miejscowego Uchwały.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu1.docx

załącznik nr 11 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx

załącznik nr 12 a sprawozdania statystyczne SG01.pdf

załącznik nr 12 b sprawozdania za 2014 r.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:01:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2015 na "Rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica"

SIWZ _8_2015_.pdf

aktywne druki 8_2015.docx

przedmiar_robot_8_2015.pdf

projekty_budowlane_8_2015.zip

Specyfikacja_techniczna_8_2015.zip

Pytania i odpowiedzi 8_2015.pdf

Pytania i odpowiedzi 8_2015_2.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-14 08:25:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2015 na: Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica

SIWZ 7_2015.pdf

aktywne druki 7_2015.doc

Projekty_Budowlane 7_2015.zip

Przedmiary 7_2015.zip

SST_7_2015.zip

Pytania i odpowiedzi 7_2015.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-01 09:13:40.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2015 na: Remont drogi gminnej nr
101232R odc. działka nr ewid. 2257/2 w msc.
Kłyżów od km 1+349 do km 2+331 o długości
982,0 mb

SIWZ 6_2015.pdf

aktywne druki 6_2015.doc

dokumentacja_techniczna_6_2015.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:06:09 | Data modyfikacji: 2015-07-01 09:19:42.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku"

SIWZ_5_2015.pdf

aktywne druki 5_2015.doc

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-23 14:09:20 | Data modyfikacji: 2015-06-23 14:20:23.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2015 na "Rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica."

Projekty_budowlane_4_2015

SIWZ 4_2015 .pdf

aktywne druki 4_2015.pdf

Przedmiary 4_2015.zip

STWIOR 4_2015.zip

Pytania i odpowiedzi 4_2015.pdf

Informacja o modyfikacji SIWZ 4_2015.pdf

aktywne druki 4_2015 po modyfikacji.docx

Załączniki do pytań i odpowiedzi 4_2015

 ogłoszenie o zamówieniu 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-28 13:38:58 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:34:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2015 na przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica: 1.droga gminna nr 101235R ul.
Sportowa w miejscowości Pysznica w km 1+954 –
2+904 (zakres powodziowy) 2.droga gminna nr
101235R ul. Sportowa w miejscowości Pysznica w km
1+954 - 2+904 (zakres pozostały) 3. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1847 ul. Słoneczna w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+375 4.
droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1929/27 ul. Kręta
w miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+099 5.
droga wewnętrzna dz. nr ewid. 3220, 882 ul.
Graniczna w miejscowości Jastkowice w km 0+000 -
0+685 6. droga wewnętrzna dz. nr ewid. 3238 ul.
Prosta w miejscowości Jastkowice w km 0+000 -
0+135 7. droga gminna nr 101234R ul. Borek w
miejscowości Kłyżów w km 0+410 - 1+402

ogłoszenie o zamówieniu _3_2015.pdf

SIWZ 3_2015.pdf

aktywne druki 3_2015.doc

Projekty budowlane.zip

Przedmiary.zip

STWIOR.zip

Pytania i odpowiedzi 3_2015_1.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:23:23 | Data modyfikacji: 2015-04-24 14:45:50.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku."

ogłoszenie o zamówieniu 2_2015.pdf

SIWZ 2_2015.pdf

1 aktywne druki 2_2015.doc

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-27 08:09:59.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2015 na Budowę bazy sportowej w
miejscowościach: Pysznica, Jastkowice i Krzaki w
celu zróżnicowania form czynnego wypoczynku

SIWZ 1_2015 Budowa bazy sportowej

Zarządzenie Nr 8/2015

Dokumentacja techniczna 1_2015 Budowa bazy sportowej

Aktywne druki 1_2015

pytania i odpowiedzi 1_2015.pdf

pytania o odpowiedzi 1_2015_2.pdf

pytania i odpowiedzi 1_2015_3.pdf

Informacja o modyikacji SIWZ z 12.02.2015 r..pdf

pytania i odpowiedzi 1_2015_4.pdf

 0 ZP ogłoszenie o zamówieniu 1 2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-02-04 15:21:38.
Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i
organizacja placów zabaw dla oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
znajdujących się na terenie gminy Pysznica.

Projekt placu zabaw - Sz.P.Kłyżów

Projekt placu zabaw - Sz.P.Krzaki.rar

SIWZ_Dostawa wyposażenia.rar

 Ogłoszenie o przetargu - 2.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Artur Mierzwa | Data wprowadzenia: 2014-06-27 22:27:10.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2014 na Zagospodarowanie terenu przy
budynkach użyteczności publicznej w centrum
Pysznicy

ogłoszenie o zamówieniu 4_2014.pdf

SIWZ 4_2014.pdf

aktywne druki 4_2014.doc

Dokumentacja_techniczna_4_2014

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:20:41 | Data modyfikacji: 2014-06-18 12:55:33.
Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i
organizacja placów zabaw dla oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych

SIWZ

Projekt placu zabaw - Sz.P. Kłyżów

Projekt placu zabaw - Sz.P. Krzaki

 Ogłoszenie o przetargu.txt

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-10 23:11:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2014 na: Zakup wyposażenia
dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w
Krzakach w ramach projektu: „Poprawa warunków
kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie
gminy Pysznica”.

2 ZP ogłoszenie o zamówieniu 3_2014.pdf

1 aktywne druki 3_2014.doc

pytania i odpowiedzi 1

modyfikacja siwz.pdf

modyfikacja aktywne druki 3_2014.doc

 1 SIWZ 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-05-22 14:00:22.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2014 na: 1/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica : ul. Miła (dz. nr
ewid. 882 w km 0+000 – 0+400 oraz ul. Jasna
Polana (dz. nr ewid. 846/15, 840) w km 0+000
– 0+520 zakres powodziowy 2/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica ul. Miła i Jasna
Polana zakres pozostały 3/ Przebudowa drogi
gminnej nr 101228R Pysznica ul. Podlesie w km
0+000 – 0+995

3 przedmiary.zip

2 Specyfikacje techniczne.zip

1 Dokumentacje techniczne.zip

aktywne druki 2_2014.doc

siwz.pdf

 ogłoszemie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-30 15:23:11.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2014 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2014 roku."

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz 1_2014.pdf

1aktywne druki 1_2014.doc

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-01-30 11:39:43 | Data modyfikacji: 2014-01-30 13:03:35.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.13.2013 na : Zimowe utrzymanie dróg
stanowiących własność gminy Pysznica w 2014

ogłoszenie o zamówieniu 13_2013.pdf

1 aktywne druki 13_2013 zimowe utrzymanie dróg.doc

 siwz 13_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-04 10:43:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.12.2013 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w latach
2014 - 2015"

2 wyjaśnienie ogólne siwz 12 2013.pdf

załącznik nr 1c do siwz 12 2013 zestaw_umów_energet.doc

załącznik nr 3 do siwz Formularz cenowy_tekst jednolity.doc

ogłoszenie o zamówieniu 12

SIWZ

załączniki do SIWZ

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-31 14:55:59 | Data modyfikacji: 2013-10-31 15:00:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.11.2013 pn.:"Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w latach 2014
- 2015"

SIWZ 11 2013 Odpady komunalne 2014_2015.pdf

SIWZ - załączniki.zip

2 modyfikacja siwz i zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 11 2013.pdf

2 pytania i odpowiedzi 11 2013.pdf

załącznik nr 9 po modyfikacji Wykaz wykonanych usług.doc

0 SIWZ 11 2013 Odpady komunalne 2014_2015 po modyfikacji-1.pdf

ogłoszenie dodatkowych informacji_lub sprostowanie_2013-OJS212-367883-pl.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu_11_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:12:46 | Data modyfikacji: 2013-10-15 10:16:23.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2013 pn."Rozbudowa i adaptacja budynku
po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Urzędu
Gminy w Pysznicy - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ 10_2013.pdf

aktywne formularze 10_2013.doc

Dokumentacja techniczna

Odpowiedź do SIWZ Gmina Pysznica.pdf

 Odpowiedzi do SIWZ Gmina Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-04 09:52:16 | Data modyfikacji: 2013-10-16 14:22:55.
Data wprowadzenia: 2013-10-04 09:52:16
Data modyfikacji: 2013-10-16 14:22:55
Opublikowane przez: Admin