Baza Aktów Własnych (BAW)

2013 rok

Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica
a na rok 2013 (DZ. URZ. WOJ. 2013.1279 z dnia 07.03.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1279/

Uchwała Nr XXVII/160/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Brandwica
(DZ. URZ. WOJ. 2013.1163 z dnia 27.02.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1163/

Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2013 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2013.2030 z dnia 24.04.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2030/

Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2013.2514 z dnia 18.06.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2514/

Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.2639 z dnia 04.07.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2639/

Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.2901 z dnia 30.07.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2901/

Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.3821 z dnia 25.11.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3821/

Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2013.3397 z dnia 16.10.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3397/

Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.3422
z dnia 22.10.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3422/

Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014 (DZ. URZ. WOJ. 2013.3815 z dnia 22.11.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3815/

Uchwała nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2014 (DZ. URZ. WOJ. 2014.944 z dnia 12.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/944/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 13:55:04 | Data modyfikacji: 2016-02-03 12:05:42.
2014 rok

Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 2014.843 z dnia 04.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/843/


Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.806 z dnia 27.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/806/


Uchwała nr XXXVIII/230/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2014.807 z dnia 27.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/807/


Uchwała nr XXXVIII/232/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (DZ. URZ. WOJ. 2014.686 z dnia 18.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/686/


Uchwała nr XXXVIII/235/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.687 z dnia 18.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/687/


Uchwała nr XXXIX/238/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.844 z dnia 04.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/844/


Uchwała nr XXXIX/240/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego (DZ. URZ. WOJ. 2014.845 z dnia 04.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/845/


Uchwała nr XL/245/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2014.1217 z dnia 08.04.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1217/


Uchwała nr XL/246/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2014.1218 z dnia 08.04.2014 r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1218/


Uchwała nr XLI/250/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.1681 z dnia 03.06.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1681/


Uchwała nr XLI/252/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.1650 z dnia 28.05.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1650/


Uchwała nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.3159 z dnia 25.11.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3159/


Uchwała nr XLVI/285/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2015 (DZ. URZ. WOJ. 2014.3160 z dnia 25.11.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3160/


Uchwała nr XLVI/286/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. 2014.3161 z dnia 25.11.2014 r.)

target=_new>http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3161/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:05:24 | Data modyfikacji: 2016-02-03 11:37:25.
2015 rok

Uchwała nr V/13/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2015 (DZ. URZ. WOJ. 2015.730 z dnia 11.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/730/

Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.429 z dnia 19.02.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/429/

Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 220kV” (DZ. URZ. WOJ. 2015.910 z dnia 23.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/910/

Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2015.731 z dnia 11.03.2015 r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/731/

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2015.732  z dnia 11.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/732/

Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
(DZ. URZ. WOJ. 2015.869 z dnia 19.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/869/

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.2090 z dnia 09.07.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2090/

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.2780 z dnia 29.09.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2780/

Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (DZ. URZ. WOJ. 2015.2659 z dnia 15.09.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2659/

Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.2660 z dnia 15.09.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2660/

Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji (DZ. URZ. WOJ. 2015.2899 z dnia 12.10.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2899/

Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.3435 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3435/

Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2016 (DZ. URZ. WOJ. 2015.3436 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3436/

Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. 2015.3437 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3437/

Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (DZ. URZ. WOJ. 2015.3438 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3438/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-03 12:48:39 | Data modyfikacji: 2016-02-03 13:37:40.
2016 rok

Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2016
(DZ. URZ. WOJ. 2016.816 z dnia 26.02.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/816/

Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. 2016.620 z dnia 12.02.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/620/

Uchwała nr XVII/92/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2016 (DZ. URZ. WOJ. 2016.817 z dnia 26.02.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/817/

Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2016 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2016.1243 z dnia 06.04.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1243/

Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów (DZ. URZ. WOJ. 2016.1441 z dnia 22.04.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1441/

Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (DZ. URZ. WOJ. 2016.1925 z dnia 17.06.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1925/

Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2016.1926 z dnia 17.06.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1926/

Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2016.1927 z dnia 17.06.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1927/

Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DZ. URZ. WOJ. 2016.2867 z dnia 22.08.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2867/

Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2016.3331 z dnia 25.10.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3331/

Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2017 (DZ. URZ. WOJ. 2016.3795 z dnia 05.12.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3795/

Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2016.215 z dnia 16.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/215/

Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2016.216 z dnia 16.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/216/

Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji (DZ. URZ. WOJ. 2016.374 z dnia 30.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/374/

 Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2017 (DZ. URZ. WOJ. 2016. 415 z dnia 31.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/415/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:06:46 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:11:06.
2017 rok

Uchwała nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. 2017.1044 z dnia 15.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1044/


Uchwała nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. 2017.985 z dnia 10.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/985/


Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.986 z dnia 10.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/986/


Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2017 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2017.1212 z dnia 28.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1212/


Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pysznica na lata 2017-2021 (DZ. URZ. WOJ. 2017.1213 z dnia 28.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1213/


Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (DZ. URZ. WOJ. 2017.1413 z dnia 10.04.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1413/


Uchwała nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.2170 z dnia 05.06.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2170/


Uchwała nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.3322 z dnia 11.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3322/


Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.3390 z dnia 17.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3390/


Uchwała nr XXXV/200/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo - produkcyjny” (DZ. URZ. WOJ. 2017.3438 z dnia 24.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3438/


Uchwała nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap I (DZ. URZ. WOJ. 2017.3549 z dnia 02.11.2017 r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3549/


Uchwała nr XXXV/201/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (DZ. URZ. WOJ. 2017.3500 z dnia 30.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3500/


Uchwała nr XXXVII/211/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2018 (DZ. URZ. WOJ. 2017.4098 z dnia 06.12.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4098/


Uchwała nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024” (DZ. URZ. WOJ. 2017.4154 z dnia 07.12.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4154/


Uchwała nr XXXVIII/231/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (DZ. URZ. WOJ. 2018.126 z dnia 09.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/126/


Uchwała nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” (DZ. URZ. WOJ. 2018.127 z dnia 09.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/127/


Uchwała nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2018.306 z dnia 19.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/306/ 


Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.9.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność § 6. ust. 3 uchwały Nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Pysznica w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2018.305 z dnia 19.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/305/


Uchwała nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2018 (DZ. URZ. WOJ. 2018.445 z dnia 31.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/445/


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:17:37 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:22:24.
2018 rok

Uchwała nr XL/245/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (DZ. URZ. WOJ. 2018.1103 z dnia 13.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1103/


Uchwała nr XL/246/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym (DZ. URZ. WOJ. 2018.1153 z dnia 14.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1153/


Uchwała nr XL/247/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DZ. URZ. WOJ. 2018.1234 z dnia 20.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1234/


Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DZ. URZ. WOJ. 2018.1410 z dnia 28.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1410/


Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2018.1664 z dnia 09.04.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1664/


Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2018.1665 z dnia 09.04.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1665/


Uchwała nr XLI/255/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2018 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2018.1492 z dnia 03.04.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1492/


Uchwała nr XLII/262/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.2562 z dnia 22.05.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2562/


Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” (DZ. URZ. WOJ. 2018.2763 z dnia 12.06.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2763/


Uchwała nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” (DZ. URZ. WOJ. 2018.2764 z dnia 12.06.2018 r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2764/


Uchwała nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (DZ. URZ. WOJ. 2018.2850 z dnia 21.06.2018 r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2850/


Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.3729 z dnia 31.08.2018r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3729/


Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (DZ. URZ. WOJ. 2018.3763 z dnia 04.09.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3763/


Uchwała nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.4220 z dnia 10.10.2018r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4220/


Uchwała nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów (DZ. URZ. WOJ. 2018.4221 z dnia 10.10.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4221/


Uchwała nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.4222 z dnia 10.10.2018r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4222/


Uchwała nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  (DZ. URZ. WOJ. 2018.4921 z dnia 16.11.2018r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4921/


Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2019 (DZ. URZ. WOJ. 2018.5090 z dnia 29.11.2018r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5090/


Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (DZ. URZ. WOJ. 2019.142 z dnia 07.01.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/142/


Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 (DZ. URZ. WOJ. 2019.143 z dnia 07.01.2019r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/143/


Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pysznica na lata 2018-2021 (DZ. URZ. WOJ. 2019.144 z dnia 07.01.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/144/


Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2019 (DZ. URZ. WOJ. 2019.721 z dnia 01.02.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/721/


Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.560 z dnia 22.01.2019r. http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/560/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:23:19 | Data modyfikacji: 2019-04-11 10:30:11.
2019 rok

Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pysznica instrumentem płatniczym (DZ. URZ. WOJ. 2019.1247 z dnia 28.02.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1247/


Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 (DZ. URZ. WOJ. 2019.1147 z dnia 21.02.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1147/


Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2019 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2019.2245 z dnia 10.04.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2245/


Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (DZ. URZ. WOJ. 2019.2980 z dnia 28.05.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2980/


Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (DZ. URZ. WOJ. 2019.3115 z dnia 06.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3115/


Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.3053 z dnia 03.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3053/


Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. URZ. WOJ. 2019.3016 z dnia 30.05.2019r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3016/


Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” (DZ. URZ. WOJ. 2019.3260 z dnia 17.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3260/


Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” (DZ. URZ. WOJ. 2019.3259 z dnia 17.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3259/


Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.3226 z dnia 13.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3226/


Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (DZ. URZ. WOJ. 2019.3794 z dnia 23.07.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3794/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:25:11 | Data modyfikacji: 2019-08-07 10:26:16.
Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:25:11
Data modyfikacji: 2019-08-07 10:26:16
Opublikowane przez: Admin