OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie stanicy kajakowej z infrastrukturą
techniczną oraz utwardzeniem dojść i
dojazdów”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 9.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-04-11 15:19:11.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
28.03.2024 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 28.03.2024 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-04-05 17:39:43 | Data modyfikacji: 2024-04-08 10:41:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie odcinka istniejącej linii
napowietrznej nN kolidującej z projektowaną
inwestycją na działkach nr ew. 1968/11, 1968/13
w miejscowości Kłyżów”
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 7.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2024-04-04 14:26:09 | Data modyfikacji: 2024-04-04 16:57:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o
warunkach zabudowy terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
gospodarczo-garażowego w zabudowie zagrodowej na
terenie działki o nr ewid. 5 położonej w
miejscowości Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia _5.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-04-03 17:16:52 | Data modyfikacji: 2024-04-04 16:59:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o modyfikacji
wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
„Budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4
kV, sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV
wraz z przyłączem elektroenergetycznej nN 0,4 kV
oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4
kV”
 obwieszczenie o modyfikacji wniosku _1.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-04-03 17:15:03 | Data modyfikacji: 2024-04-04 16:58:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu nwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, dwulokalowego na terenie działki
o nr ewid. 1970/1 położonej w miejscowości
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 45.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-04-02 12:40:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa zadaszenia trybun widowiskowych,
piłkochwytów, tablicy wyników oraz zbiorników
retencyjnych na terenie boiska sportowego
zlokalizowanego na części działki nr ewid.
1347/2 w Jastkowicach
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 3.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-03-28 13:17:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie odcinka sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej SN-15kV, słupowej stacji
transformatorowej 15kV/0,4kV oraz odcinka sieci
kablowej nN-0,4kV”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 6.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-03-19 14:23:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV w
miejscowości Jastkowice przy ul. 1000-lecia ze
słupa linii 15kV Posanie-Jastkowice”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 5.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-03-19 14:17:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o umorzeniu postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na
działkach nr ewid. 4509/9 i 541 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 – Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 58.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-03-19 12:39:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie dwóch budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie części
działki nr ewid. 2246 położonej w obrębie
ewidencyjnym 0005 – Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 65.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2024-03-15 14:31:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu la inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i budynku gospodarczego w
zabudowie zagrodowej na części działki nr ewid.
2246 położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 –
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 64.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2024-03-14 16:14:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa trybun widowiskowych oraz tablicy
wyników na terenie boiska sportowego
zlokalizowanego na części działki nr ewid.
2002/36 w Kłyżowie, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 2.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2024-03-11 16:38:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci wodociągowej w obrębie ul.
Jodłowej i ul. Podlesie w miejscowości
Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 4.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-03-01 15:41:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zawieszenie
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowie
stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, sieci
elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV wraz z
przyłączem elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz
przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
 obwieszczenie o złożeniu wniosku o zawieszenie 1_2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-02-27 15:52:59 | Data modyfikacji: 2024-02-28 14:02:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie zadaszenia trybun widowiskowych,
tablicy wyników oraz zbiorników retencyjnych na
terenie boiska sportowego w Jastkowicach”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 3.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-02-20 11:15:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
la zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie trybun widowiskowych oraz częściowe
utwardzenie terenu działki na terenie boiska
sportowego w Kłyżowie”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 2.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-02-01 10:45:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4
kV, sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV
wraz z przyłączem elektroenergetycznej nN 0,4 kV
oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4
kV ” na działkach nr ewid. 348/16, 354, 347/2,
355/1, 348/1, 417/27, 398, 417/28, 397, 396, 395,
393, 418, 392/1, 426/1, 463/2, 461, 875, 25/1,
25/3 położonych w obrębie ewidencyjnym
6-Studzieniec, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 1_2024.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-01-29 15:16:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i budynku gospodarczo –
garażowego w zabudowie zagrodowej na działce nr
ewid. 5 położonej w obrębie ewidencyjnym 0005
– Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 5.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-01-22 14:32:34.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 obwieszczenie starosty 2024-01-05.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Starosta Stalowowolski | Data wprowadzenia: 2024-01-05 14:40:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej w
miejscowości Jastkowice w obrębie ul.
Fedorowskiego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 14.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-01-04 12:52:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku
gospodarczo - garażowego na działce o nr ewid.
4329/3 obręb Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 303.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-12-12 11:29:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jastkowice w
obrębie ul. Fedorowskiego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-12-05 15:03:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa linii napowietrznej SN- 15kV
Posanie-Jastkowice odcinek od słupa nr 37 do
słupa nr 48 na linię kablową - etap II”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji CEL 13.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:07:26.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
zawiadamiające o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego
na budowie stacji trafo napowietrznej SN- 15/0,4
kV w m-ci Nisko ze słupa 37 linii 15kV
Nisko-Malce wraz z siecią kablową SN15 i linią
nN
 6733.19.2023 PGE Nisko-Pysznica -ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Zbigniew Kotula | Data wprowadzenia: 2023-11-29 11:49:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
la zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Jastkowice w obrębie ul. Fedorowskiego”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania cel 14.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-10 11:46:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie administracyjne w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
obrębie ul. Fedorowskiego w miejscowości
Jastkowice i ul. Brzozowej w miejscowości
Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej 9.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-10 10:01:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „przebudowa
linii napowietrznej SN-15kV Posanie-Jastkowice
odcinek od słupa nr 37 do słupa nr 48 na linię
kablową - etap II” na części działek nr
ewid. 3265, 3307, 3212, 3214/12, 3197, 3198/2
obręb Jastkowice oraz na części działek nr
ewid. 979, 994, 995/4, 996/2, 997/3, 999, 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/3, 1006/4,
1007, 1008, 1048 obręb Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-07 15:31:08 | Data modyfikacji: 2023-11-08 13:27:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
remizy OSP w Jastkowicach, położonej na
działkach nr ewid. 2010/2 i 3278/1 obręb
Jastkowice, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 12.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-10-10 14:11:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 2585/6 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 183.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-27 16:39:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie administracyjne w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu
STW7001B”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej 37.2017.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-15 12:23:41 | Data modyfikacji: 2023-09-15 16:00:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budową dwóch zbiorników retencyjnych wody
uzdatnionej o pojemności 2x500 m3 i
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.
189/2 obręb Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 11.2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-12 14:13:22 | Data modyfikacji: 2023-11-15 15:43:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV
Posanie-Jastkowice odcinek od słupa nr 37 do
słupa nr 48 na linię kablową – II etap”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-12 09:15:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku
remizy OSP w Jastkowicach” na działkach nr
ewid. 2010/2 i 3278/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 12.2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2023-08-23 15:00:08 | Data modyfikacji: 2023-08-24 09:32:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody
uzdatnionej o poj. 2x500 m3 i infrastrukturą
techniczną”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 11.2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-18 10:17:17 | Data modyfikacji: 2023-08-18 10:52:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/24 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 101.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:34:47 | Data modyfikacji: 2023-08-11 14:53:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/13 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 102.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:33:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 2585/3 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 103.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:32:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 2585/5 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 104.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:30:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 2585/7 obręb Jastkowice, gm. Pysznica oraz
na działkach nr ewid. 6251/20 i 6251/27 obręb
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 105.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:26:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 2585/1 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 106.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:25:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/18 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 100.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-10 14:02:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/21 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 99.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-10 14:00:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu że
w dniu 10.08.2023 r. została wydana decyzja o
warunkach zabudowy terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/16 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 98.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-10 13:59:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/17 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 97.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-10 13:57:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/23 obręb Pysznica, gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 96.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-08-10 13:56:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV wykonanej kablem energetycznym
typu YAKXS 4x25 wraz z masztami oświetleniowymi o
maksymalnej wysokości do 14 m na części
działki nr ewid. 1347/2 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 8.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-28 13:46:33 | Data modyfikacji: 2023-07-28 13:50:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV wykonanej kablem energetycznym
typu YAKXS 4x25 wraz z masztami oświetleniowymi o
maksymalnej wysokości do 14 m na części
działki nr ewid. 2002/36 obręb Kłyżów
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 7.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-28 13:44:44 | Data modyfikacji: 2023-07-28 13:49:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV wykonanej kablem energetycznym
typu YAKXS 4x25 wraz z masztami oświetleniowymi o
maksymalnej wysokości do 14 m na części
działki nr ewid. 379/31 obręb Kłyżów
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 6.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-28 13:43:33 | Data modyfikacji: 2023-07-28 13:48:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/14 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 94.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-20 10:56:02 | Data modyfikacji: 2023-07-21 10:48:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie
ul. Fedorowskiego w miejscowości Jastkowice i ul.
Brzozowej w miejscowości Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 9.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-14 09:10:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 2585/1
obręb Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 106.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:52:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 6251/20 i
6251/27 obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 105.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:51:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 2585/5
obręb Jastkowice,
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 104.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:51:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 2585/3
obręb Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 103.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:41:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/13
obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 102.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:40:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/24
obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 101.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:39:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/18
obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 100.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:38:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/21
obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 99.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:37:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/16
obręb Pysznica,
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 98.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:35:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/17
obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 97.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:32:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu la inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/23
obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 96.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:30:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci wodociągowej na części działki
nr ewid. 1659 oraz na działce nr ewid. 1676
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 5.2023__.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-11 13:13:50 | Data modyfikacji: 2023-07-11 15:33:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Budowa dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej na działce o nr ewid. 6251/28 obręb
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 95.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-05 13:38:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu la inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce o nr ewid. 6251/14
obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 94.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-04 13:45:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na części
działek nr ewid. 2733/1, 2734, 2750 położonych
w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 3.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-27 14:57:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na części
działek nr ewid. 3428/1, 3429, 3431/1, 3430,
3426, 3427, 3433, 3434 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 4.2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:29:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na części
działek nr ewid. 3428/1, 3429, 3431/1, 3430,
3426, 3427, 3433, 3434 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 4.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-23 08:52:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie linii kablowej nN 0,4 kV wykonanej
kablem energetycznym typu YAKXS 4x25 oraz budowie
masztów oświetleniowych” na działce nr ewid.
1347/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 8.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-16 11:08:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie linii kablowej nN 0,4 kV wykonanej
kablem energetycznym typu YAKXS 4x25 oraz budowie
masztów oświetleniowych” na działce nr ewid.
2002/36 położonej w obrębie ewidencyjnym 4 –
Kłyżów
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 7.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-16 11:06:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie linii kablowej nN 0,4 kV wykonanej
kablem energetycznym typu YAKXS 4x25 oraz budowa
masztów oświetleniowych” na działce nr ewid.
379/31 położonej w obrębie ewidencyjnym 4 –
Kłyżów,
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 6.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-16 11:05:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o modyfikacji
wniosku o ustalenie warunków zabudowy terenu
 obwieszczenie o modyfikacji wniosku 95.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-15 13:53:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej na działce o nr ewid. 2585/6 obręb
Jastkowice

obwieszczenie o wydaniu decyzji 89.2023__.pdf

 obwieszczenie o wydaniu decyzji 89.2023_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-06 14:50:40 | Data modyfikacji: 2023-06-06 14:56:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
la zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci wodociągowej w obrębie ul.
Podlesie na działkach nr ewid. 1659, 1676
położonych miejscowości Pysznica, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 5.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-05-24 12:39:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego la zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa linii napowietrznej SN- 15kV
Posanie-Jastkowice odcinek od słupa nr 30 do 44 i
45 do słupa 48 na linię kablową - I etap” na
części działek nr ewid. 2802, 3270/1, 3268,
2801/12, 2862/9, 2862/10, 2863/1, 2863/3, 2864,
2865/1, 2865/6, 2871, 2870/5, 2870/6, 2872/1,
2872/3, 3305, 2953/6, 2952/1, 2952/2, 2949,
2948/5, 2947/4, 2945/10, 2945/5, 2945/4, 2945/3,
2944/6, 2944/14, 4336/4, 4336/5, 3265 obręb
Jastkowice, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 2.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-05-18 15:00:18 | Data modyfikacji: 2023-05-18 15:09:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
gospodarczo-garażowego na działce o nr ewid.
2981 obręb Jastkowice, gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 47.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-05-15 14:48:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr
ewid. 6251/22 obręb Pysznica, gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 74.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-05-12 10:14:52.
Obwiezczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „budowie napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie
słupowej” na działkach nr ewid. 3428/1, 3429,
3431/1, 3430, 3426, 3427, 3433, 3434 położonych
w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 4.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-05-06 14:43:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej” na
działkach nr ewid. 2733/1, 2734, 2750
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 3.2023.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-05-05 14:04:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku
gospodarczo-garażowego na działce o nr ewid.
2981 obręb Jastkowice, gm. Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 47.2023.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Weronika Chciuk | Data wprowadzenia: 2023-04-21 14:23:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
linii napowietrznej SN-15kV Posanie-Jastkowice
odcinek od słupa nr 30 do 44 i 45 do słupa 48 na
linię kablową - I etap” na części działek
nr ewid. 2802, 3270/1, 3268, 2801/12, 2862/9,
2862/10, 2863/1, 2863/3, 2864, 2865/1, 2865/6,
2871, 2870/5, 2870/6, 2872/1, 2872/3, 3305,
2953/6, 2952/1, 2952/2, 2949, 2948/5, 2947/4,
2945/10, 2945/5, 2945/4, 2945/3, 2944/6, 2944/14,
4336/4, 4336/5, 3265 obręb Jastkowice, gm.
Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym GP.I.6733.2.2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-04-13 10:57:49 | Data modyfikacji: 2023-04-13 13:26:08.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.
przebudowę rowu poprzez rozbiórkę i wykonanie
przepustu, wykonanie zbiornika odparowująco –
rozsączającego oraz usługę wodną polegającą
na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z
drogi do zbiornika odparowująco –
rozsączającego w ramach zadania pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice
w Brandwicy gmina Pysznica km 0+000 do 1+435,50, z
lokalizacją i oddziaływaniem na działkach 995,
334/2, 790/2, 994/12 obręb 0001 Brandwica,
jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica, powiat
stalowowolski, województwo podkarpackie.
 83 informacja o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.83.2023.EL.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2023-04-04 13:50:11 | Data modyfikacji: 2023-04-04 13:52:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„przebudowie linii napowietrznej SN-15kV
Posanie-Jastkowice odcinek od słupa nr 30 do 44 i
45 do słupa nr 48 na linię kablową – I
etap” na działkach nr ewid. 2802, 3270/1, 3268,
2801/12, 2862/9, 2862/10, 2863/1, 2863/3, 2864,
2865/1, 2865/6, 2871, 2870/5, 2870/6, 2872/1,
2872/3, 3305, 2953/6, 2952/1, 2952/2, 2949,
2948/5, 2947/4, 2945/10, 2945/5, 2945/4, 2945/3,
2944/6, 2944/14, 4336/4, 4336/5, 3265 położonych
w obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina
Pysznica.
 GP.I.6733.2.2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-07 11:45:28.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie dotyczące
przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej
S74 na odcinku od Opatowa do Niska”
 KW_374743_RDO_S_plik1.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2023-02-13 15:31:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o sprostowaniu omyłki w wydanej
decyzji znak: GP.I.6733.21.2022 z dnia 18.10.2022
r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 21 obwieszczenie o sprostowaniu omyłki.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-03 11:27:26 | Data modyfikacji: 2023-02-03 11:30:59.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 Obwieszczenie Krzaki.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2023-01-26 16:17:28 | Data modyfikacji: 2023-01-26 16:20:37.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola o
wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pn " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociągowej na osiedlu Zasanie w Stalowej
Woli"
 PP.6733.2.2023.MS.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Lucjusz Nadbereżny | Data wprowadzenia: 2023-01-24 14:45:32.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego z dnia 29.12.2022 dotyczące decyzji
Wójta Gminy Pysznica w sprawie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. nr STW7126A wraz z WLZ i kanalizacją
kablową..."
 SKO.401.ZP.3103.337.2022 z 29.12.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2023-01-10 14:20:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV o łącznej długości ok. 750
m, podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na części działek nr ewid.
266/26, 266/20, 146, 2257/1, 266/31, 379/31,
2257/2 obręb Kłyżów, gm. Pysznica”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 29.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-12-29 12:51:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV o łącznej długości ok. 330
m, podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na części działek nr ewid.
741 i 2257/2 obręb Kłyżów, gm. Pysznica”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 27.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-12-29 12:48:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV o łącznej długości ok. 70
m, podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na części działek nr ewid.
3651/3 i 3921 obręb Pysznica, gm. Pysznica”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 28.2022-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:00:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV o łącznej długości ok. 100
m, podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na części działek nr ewid.
4369/1, 3799, 4333/3, 4333/6, 4333/5, 4300, 4318
obręb Pysznica, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 26.2022-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:58:00.
BWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
 GP.I.6733.21.20221222.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-12-22 14:26:46.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od
Opatowa do Niska”
 WOOŚ.420.20.3.2022.JK.24.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2022-12-12 12:57:00 | Data modyfikacji: 2022-12-12 12:57:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STW7126A
wraz z WLZ i kanalizacją kablową, realizowanej
na działce nr ewid. 1790/1 położonej w
Jastkowicach, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice,
gm. Pysznica”
 obwieszczenie_GP.I.6733.21.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:04:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 29.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-29 14:13:55.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Stalowehj Woli o wydaniu decyzji
 RZ.ZUZ.4.4210.227.2022.EL.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-28 15:21:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 26.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-28 13:42:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 27.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-28 13:42:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 28.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-28 13:42:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wpłynięciu
odwołania od mieszkańca Jastkowic dotyczącego
decyzji Wójta Gminy Pysznica znak
GP.I.6733.21.2022 z dnia 18.10.2022r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr
STW7126 wraz z WLZ i kanalizacją kablową.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr
ewid. 1790/1 położonej w Jastkowicach, obręb
ewidencyjny 0003-Jastkowice, gm. Pysznica
 obwieszczenie - przekazanie odwołania 6733.21.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-16 12:02:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur PE 100 SDR 11 Dn63mm na części działek nr
ewid. 59/6, 60, 64, 65, 66, 67, 96/1, 96/2, 96/6,
96/7, 96/8, 139, 48/3, 48/2 obręb Pysznica, gm.
Pysznica na potrzeby budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na działce nr ewid. 48/3”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 6733.22.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-16 12:00:05.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Sygnatura
RZ.ZUZ.4.4210.227.2022.EL
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez PGWWP sygn. RZ.ZUZ.4.4210.227.2022.ELa.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2022-11-10 14:58:57.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Sygnatura
RZ.ZUZ.4.4210.227.2022.EL
 Informacja o wszczęciu postępowania przez PGWWP sygn. RZ.ZUZ.4.4210.227.2022.ELa.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2022-11-10 14:51:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa budynku Posterunku Policji oraz
wolnostojącego budynku garażowo-gospodarczego
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą na działce nr ewid. 1934/1 obręb
Pysznica, gm. Pysznica”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 25.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-02 14:21:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV o łącznej długości ok. 180
m, podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na części działek nr ewid.
3764/1, 3764/2, 3765, 3766, 3767/1, 3767/2, 3768
obręb Pysznica, gm. Pysznica”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 24.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-11-02 14:21:23.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu
 SKO.401.ZP.2072.289.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Danuta Wydra | Data wprowadzenia: 2022-10-26 10:52:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brandwica,
Bąków i Jastkowice na działkach nr ewid. 392,
391, 390, 389, 388/2, 388/1, 704, 281/10, 282/5,
282/7, 304/2, 861/5, 860/1, 651/26, 849/3, 651/21,
651/19, 859/1, 859/2, 651/20, 651/16 położonych
w obrębie ewidencyjnym 0001 – Brandwica, gmina
Pysznica.
 GP.I.6733.23.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-19 14:12:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11
Dn63mm na części działek nr ewid. 59/6, 60, 64,
65, 66, 67, 96/1, 96/2, 96/6, 96/7, 96/8, 139,
48/3, 48/2 obręb Pysznica, gm. Pysznica na
potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 48/3”
 GP.I.6733.22.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-18 11:07:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. nr STW7126A wraz z WLZ i kanalizacją
kablową. Inwestycja realizowana będzie na
działce nr ewid. 1790/1 położonej w
Jastkowicach, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice,
gm. Pysznica.
 GP.I.6733.21.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-18 11:05:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
gospodarczo-garażowego na działkach o nr ewid.
1282/6 i 1282/13 obręb Jastkowice, gm.
Pysznica.”
 GP.I.6730.125.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-18 11:03:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o modyfikacji
wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
„budowa budynku Posterunku Policji oraz
wolnostojącego garażu dwustanowiskowego wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą” pismem z dnia 10.10.2022 r.
został zmodyfikowany w zakresie zmiany nazwy
inwestycji, która otrzymuje brzmienie: „budowa
budynku Posterunku Policji oraz wolnostojącego
budynku garażowo-gospodarczego wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą na działce nr ewid. 1934/1 obręb
Pysznica, gm. Pysznica”.
 obwieszczenie o modyfikacji wniosku 25.2022-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-13 15:16:51 | Data modyfikacji: 2022-10-13 15:17:29.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 22 września
2022 r.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 22 września 2022 r..pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:39:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie budynku Posterunku Policji oraz
wolnostojącego garażu dwustanowiskowego wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą na działce nr ewid. 1934/1
położonej w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica, gmina Pysznica
 GP.I.6733.25.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-04 13:12:14 | Data modyfikacji: 2022-10-04 13:12:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
nN 0,4 kV o łącznej długości ok. 180 m,
podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na działkach nr ewid.
3764/1, 3764/2, 3765, 3766, 3767/1, 3767/2, 3768
obręb Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 24.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-03 12:23:34 | Data modyfikacji: 2022-10-03 12:24:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
nr STW7126A wraz z WLZ i kanalizacją kablową.
Inwestycja na działce nr ewid. 1790/1 położonej
w Jastkowicach, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21.2022r..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-09-29 07:36:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 125.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-09-28 12:21:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o przesłaniu
odwołania wraz z aktami sprawy do rozpoznania
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w
Tarnobrzegu
 GP.I.6733.37.2020.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-09-22 13:40:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o modyfikacji
wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 59/6, 60, 64, 65, 66, 67,
96/1, 96/2, 96/6, 96/7, 96/8, 139, 48/3 na
potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce o nr ewid. 48/3 obręb Pysznica, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o modyfikacji wniosku 22.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-09-14 15:07:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o przesłaniu
odwołania wraz z aktami sprawy do rozpoznania
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w
Tarnobrzegu
 GP.I.6733.48.2021 Przekazanie odwołania.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-09-08 13:41:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego -
wieży stalowej h=60,45 m + odgromniki o
wysokości ok. 1,5 m, posadowionej na
projektowanym nasypie ziemnym o wysokości 1 m,
wraz z instalowaniem urządzeń technicznych:
instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT26267
Jastkowice, antenowych konstrukcji wsporczych,
osprzętu i urządzeń zasilających, oraz
wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z
instalacją zasilającą z linii średniego
napięcia na części działek nr ewid. 1405/1,
1405/2, 1405/3, 1406/1, 1406/2 położonych w
Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-09-07 16:34:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie kanalizacji sanitarnej w m. Brandwica,
Bąków i Jastkowice” na działkach nr ewid.
392, 391, 390, 389, 388/2, 388/1, 704, 281/10,
282/5, 282/7, 304/2, 861/5, 860/1, 651/26, 849/3,
651/21, 651/19, 859/1, 859/2, 651/20, 651/16
położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 –
Brandwica, gmina Pysznica, według załącznika
graficznego
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 23.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-08-31 15:38:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
na działkach nr ewid. 59/6, 60, 64, 65, 66, 67,
96/1, 96/2, 96/6, 96/7, 96/8, 139, 48/3 na
potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce o nr ewid. 48/3 obręb Pysznica, gmina
Pysznica”.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 22.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-08-26 13:08:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - wieży
stalowej h=60,45 m + odgromniki o wysokości ok.
1,5 m, posadowionej na projektowanym nasypie
ziemnym o wysokości 1m, wraz z instalowaniem
urządzeń technicznych: instalacji
radiokomunikacyjnej o numerze BT26267 Jastkowice,
antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i
urządzeń zasilających, oraz wolnostojących
szaf telekomunikacyjnych wraz z instalacją
zasilającą z linii średniego napięcia na
części działek nr ewid. 1405/1, 1405/2, 1405/3,
1406/1, 1406/2 położonych w Jastkowicach przy
ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice,
gm. Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-08-17 13:26:46.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu decyzji
organu II instacji
 SKO.401.ZP.1587.219.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Danuta Wydra | Data wprowadzenia: 2022-08-17 09:33:57.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola o
wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa oświatlenia ulicznego mostu w Brandwicy
nad Rzeką San w m. Stalowa Wola ul. Brandwicka i
w miejscowości Brandwica ul. Władysława
Reymonta"
 PP.6733.9.2022.MS.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Barbara Kowal - Słotwińska | Data wprowadzenia: 2022-08-17 09:30:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej nr STW7126A
wraz z WLZ i kanalizacją kablową” na działce
nr ewid. 1790/1 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 21.2022-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-08-11 08:00:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
STW7006B wraz z wlz oraz kanalizacją kablową”
na działce nr ewid. 2090/3 położonej w obrębie
ewidencyjnym 4 - Kłyżów, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 48.2021(2022-08-04).pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-08-04 14:25:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o modyfikacji
wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
„budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT_26267_Jastkowice” na części działek nr
ewid. 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1406/1, 1406/2
położonych w Jastkowicach przy ul. Sosnowej,
obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice, gm.
Pysznica”
 obwieszczenie o modyfikacji wniosku 37.2020-2.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-07-26 14:16:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
części działek nr ewid. 262 i 278 obręb
Brandwica, gm. Pysznica w granicach oznaczonych na
załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 19.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-07-14 12:51:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej STW7006B wraz
z wlz oraz kanalizacją kablową” na działce nr
ewid. 2090/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4
- Kłyżów, gmina Pysznica w granicach
oznaczonych na załączniku graficznym
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym _48.2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2022-07-13 14:17:19.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na: ,,Przebudowie i budowie
drogi gminnej publicznej nr 101238R ul. Komunalnej
w miejscowości Pysznica” na działkach nr
ewidencyjny: 1198, 1196, 1277/9, 1272, 1277/16
(1277/17, 1277/20), 1199/1 (1199/3, 1199/4),
1199/2 (1199/5, 1199/6,), 1277/4, 1278 obręb 0005
w jednostce ewidencyjnej 181803_2 Pysznica
 Obwieszczenie Starosta.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2022-07-08 07:58:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na
działce o nr ewid. 490/4 obręb Jastkowice, gm.
Pysznica w granicach terenu inwestycji oznaczonym
na załączniku graficznym Nr 1 linią ciągłą
koloru czarnego i literami ABCD-A”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 55.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-30 14:15:33 | Data modyfikacji: 2022-06-30 14:16:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 3028/20, 3028/12, 3028/16
obręb Jastkowice, gm. Pysznica w granicach
oznaczonych na załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 18.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-30 10:45:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
części działek nr ewid. 2796/6, 2795/16,
2795/12, 2796/7, 2796/8, 2797/1, 2797/6 obręb
Jastkowice, gm. Pysznica w granicach oznaczonych
na załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 17.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-27 10:10:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11
Dn63mm na części działek nr ewid. 262 i 278
obręb Brandwica, gm. Pysznica w granicach terenu
inwestycji oznaczonego linią ciągłą koloru
czarnego i literami ABCD-A na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.
281/10”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-21 13:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działce nr ewid. 3767/1 obręb Pysznica, gm.
Pysznica w granicach oznaczonych na załączniku
graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 16.2022..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:33:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
oraz dziesięciu budynków gospodarczo-garażowych
na działkach nr ewid. 3148/3, 3147/2, 3147/3,
3144/2, 3148/1, 3147/1, 3144/1, 3143/1, 3311/2,
3145, 3146 obręb Jastkowice, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 33.2022..pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:31:38.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w związku z rozszerzeniem
zakresu wniosku o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na gromadzenie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią ścieków w
wyniku eksploatacji projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno- tłocznej, w ramach
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
sieciowymi, odgałęzieniami do działek
prywatnych i zasilaniem energetycznym dla m.
Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa”
 obwieszczenie o wszczęciu RZ.ZUZ.4.4210.126.2022.RF-edyt.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:10:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
oraz dziesięciu budynków gospodarczo-garażowych
na działkach nr ewid. 3148/3, 3147/2, 3147/3,
3144/2, 3148/1, 3147/1, 3144/1, 3143/1, 3311/2,
3145, 3146 obręb Jastkowice, gm. Pysznica”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 33.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:40:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działce nr ewid. 3767/1 obręb Pysznica, gm.
Pysznica".
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 16.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:39:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 4390/4, 4390/5, 4391/5, 4391/3
obręb Jastkowice, gm. Pysznica w granicach
oznaczonych na załączniku graficznym”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 15.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:05:03.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na: ,,Przebudowie i budowie
drogi gminnej w rejonie ul. Komunalnej w
Pysznicy” na działkach nr: 1271, 1201/11,
1201/12 (1201/15, 1201/16, 1201/17, 1201/18,
1201/19, 1201/20, 1201/21) 1201/11 (1201/13,
1201/14), 1200, 1277/4 obręb 0005 w jednostce
ewidencyjnej 181801_3 Pysznica
 obwieszczenie o decyzji podpisane.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2022-06-10 09:49:21.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na: ,,Budowie drogi gminnej
publicznej wraz z rozbudową drogi gminnej ul.
Hutnicza w miejscowości Pysznica” na działkach
nr ewidencyjny: 114/9, 114/8, 113/6, 113/2, 111/2,
108/4, 104/3, 105/1, 112 (112/1, 112/2, 112/3),
109/1 (109/3, 109/4), 106/1 (106/6, 106/7, 106/8),
114/6, 131 obręb ewidencyjny 0005 w jednostce
ewidencyjnej 181803_2 Pysznica
 obwieszczenie ul. Hutnicza.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2022-06-08 09:34:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
z rur PE 100 SDR 11 Dn63mm na działkach nr ewid.
3028/20, 3028/12, 3028/16 obręb Jastkowice, gm.
Pysznica w granicach terenu inwestycji oznaczonego
linią ciągłą koloru czarnego i literami
ABCDEFGH-A na potrzeby budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na działce nr ewid. 3028/16”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 18.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-07 13:35:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach 1759/1, 1744, 1763/11 obręb Kłyżów,
gm. Pysznica w granicach oznaczonych na
załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 14.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-07 10:25:59 | Data modyfikacji: 2022-06-07 13:40:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem na działce o nr ewid.
490/4 obręb Jastkowice, gm. Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 55.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-07 09:18:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi
wewnętrznej na części działki o nr ewid.
348/16 obręb Studzieniec, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 39.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-06 12:25:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11
Dn63mm i PE 100RC SDR 11 Dn63mm na części
działek nr ewid. 2796/6, 2795/16, 2795/12,
2796/7, 2796/8, 2797/1, 2797/6 obręb Jastkowice,
gm. Pysznica w granicach terenu inwestycji
oznaczonego linią ciągłą koloru czarnego i
literami ABCDEFGHIJ-A na potrzeby budynków
mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr
ewid. 2797/1, 2795/12”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-06 12:09:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o ponownie
prowadzonym postępowaniu administracyjnym w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej STW7006B wraz z wlz oraz
kanalizacją kablową na działce nr ewid. 2090/3
położonej w obrębie ewidencyjnym Kłyżów, gm.
Pysznica.
 obwieszczenie o toczącym się postępowaniu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-01 15:47:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr
ewid. 2814, 2734, 2733/5, 2733/4, 2733/3, 2733/2,
2733/1, 2750, 2500, 2501, 2504, 2505, 2720, 2506,
2507, 2508, 2510, 2511/10, 2511/9, 2751, 2512,
2513, 2514, 2515, 2516, 2517/7, 2517/1, 2518,
2519, 2520/2, 2706, 2520/1, 2521, 2522/1, 2523/7,
2523/1, 2524, 2525/1, 2525/2, 2526, 2752, 2527
obręb Pysznica, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 12.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-06-01 11:41:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 262, 278 na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr
ewid. 281/10 obręb Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 19.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:48:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
z rur PE 100 SDR 11 Dn63mm na części działki nr
ewid. 3767/1 obręb Pysznica, gm. Pysznica w
granicach terenu inwestycji oznaczonego linią
ciągłą koloru czarnego i literami ABCD-A na
potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 3767/1”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-25 14:08:24.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: ,,Przebudowie i budowie drogi
gminnej publicznej nr 101238R ul. Komunalnej w
miejscowości Pysznica” na działkach nr
ewidencyjny: 1198, 1196, 1277/9, 1272, 1277/16
(1277/17, 1277/20), 1199/1 (1199/3, 1199/4),
1199/2 (1199/5, 1199/6,), 1277/4, 1278 obręb 0005
w jednostce ewidencyjnej 181803_2 Pysznica
 Obwieszczenie o wszczęciu_maj2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Mariusz Sołtys | Data wprowadzenia: 2022-05-25 11:47:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: .: ,,Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100
SDR 11 Dn 63mm na działkach nr ewid. 4390/4,
4390/5, 4391/5, 4391/3 obręb Jastkowice, gm.
Pysznica w granicach terenu inwestycji oznaczonego
linią ciągłą koloru czarnego i literami
ABCDEFGH-A na potrzeby budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na działce nr ewid. 4391/3”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wójt Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2022-05-20 09:06:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o w wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o
oznaczeniu STW7001_F, w skład której wchodzić
będą stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m
n.p.t. wraz z odgromnikami oraz anteny sektorowe i
radioliniowe. Inwestycja realizowana będzie na
części działki nr ewid. 2316 położonej w
Jastkowicach, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice,
gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 16.2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-18 17:00:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11
Dn 63mm na działkach nr ewid. 1759/1, 1744,
1763/11 obręb Kłyżów, gm. Pysznica w granicach
terenu inwestycji oznaczonego linią ciągłą
koloru czarnego i literami ABCD-A na potrzeby
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce
nr ewid. 1763/11”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-17 10:43:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr
ewid. 3293, 3208, 3320, 3321/1, 3286, 3207/1,
3285, 4046, 3330, 3331, 3333, 3335, 3336/4,
3336/3, 3337, 3338 obręb Pysznica, gm.
Pysznica.”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 13.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-17 10:40:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr
ewid. 114/3, 117/1, 116, 236, 152/2, 152/1, 151,
144, 143/5, 143/4, 140/5, 140/4, 139, 133, 131/4,
131/3, 127/4, 123/1, 121 obręb Brandwica, gm.
Pysznica”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 11.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:14:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa garażu wolnostojącego dla potrzeb
posterunku policji na działce nr ewid. 1934/1
obręb Pysznica, gm. Pysznica w granicach
oznaczonych na załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 10.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-16 11:06:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 2511/10, 2751, 2718/1, 2717/1,
2717/2, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517/7,
2517/1, 2518, 2519, 2520/2, 2706, 2520/1, 2521,
2522/1, 2752 obręb Pysznica, gm. Pysznica w
granicach oznaczonych na załączniku
graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 9.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-10 14:06:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 39.2022-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-09 15:02:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 33.2022-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-09 15:00:25.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania
 Informacja_o_wszczęciu_RZ.ZUZ.4.4210.117.2022.AS_.pdf.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:07:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 3028/20, 3028/12, 3028/16 na
potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce o nr ewid. 3028/16 obręb Jastkowice,
gmina Pysznica".
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 18.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-29 12:25:55 | Data modyfikacji: 2022-04-29 12:28:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 2796/6, 2795/16, 2795/12,
2796/7, 2796/8, 2797/1, 2797/6 na potrzeby
budynków mieszkalnych zlokalizowanych na
działkach o nr ewid. 2797/1, 2795/12 obręb
Jastkowice, gmina Pysznica".
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 17.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-29 12:24:45 | Data modyfikacji: 2022-04-29 12:29:41.
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Informacja-dec_wodnoprawna_RZ.ZUZ.4.4210.109.2022EL.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Fabian Zięba | Data wprowadzenia: 2022-04-29 08:55:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa czterech
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi
wewnętrznej na działce nr ewid. 735 oraz na
części działki nr ewid. 736 obręb Jastkowice,
gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 260.2021.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-26 09:09:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce o nr ewid. 3767/1 obręb Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 16.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:52:14 | Data modyfikacji: 2022-04-26 08:54:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
garażu wolnostojącego dla potrzeb posterunku
policji na działce nr ewid. 1934/1 obręb
Pysznica, gm. Pysznica w granicach terenu
inwestycji oznaczonego na załączniku graficznym
Nr 1 linią ciągłą koloru czarnego i literami
ABCD-A”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-25 15:15:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F, w skład której wchodzić będą
stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m n.p.t.
wraz z odgromnikami oraz anteny sektorowe i
radioliniowe. Inwestycja na działce nr ewid. 2316
położonej w Jastkowicach, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:21:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 1759/1, 1744, 1763/11 obręb
Kłyżów, gmina Pysznica na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr
ewid. 1763/11”.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 14.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:32:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 4390/4, 4390/5, 4391/5, 4391/3
obręb Jastkowice, gmina Pysznica na potrzeby
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o
nr ewid. 4391/3”.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 15.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:31:24.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 30 marca 2022
r.
 SKO.401.ZP.224.9.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2022-04-15 14:09:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci wodociągowej na terenie Gminy
Pysznica w miejscowości Pysznica, ul. Bł. K.
Kózkówny na działkach nr ewid. 3293, 3208,
3320, 3321/1, 3286, 3207/1, 3285, 4046, 3330,
3331, 3333, 3335, 3336/4, 3336/3, 3337, 3338
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 13.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-15 13:40:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci wodociągowej na terenie Gminy
Pysznica w miejscowości Pysznica łącznik ul.
Sportowej i Żwirowej na działkach nr ewid. 2814,
2734, 2733/5, 2733/4, 2733/3, 2733/2, 2733/1,
2750, 2500, 2501, 2504, 2503, 2720, 2506, 2507,
2508, 2510, 2511/10, 2511/9, 2751, 2512, 2513,
2514, 2515, 2516, 2517/7, 2517/1, 2518, 2519,
2520/2, 2706, 2520/1, 2521, 2522/1, 2523/7,
2523/1, 2524, 2525/1, 2525/2, 2526, 2752, 2527
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica, gmina Pysznica.
 

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-15 13:39:28.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 11.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-15 13:38:45.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
drogowej polegającej na: ,,Budowie drogi gminnej
publicznej wraz z rozbudową drogi gminnej ul.
Hutniczej w miejscowości Pysznica”
 Obwieszczenie o wszczęciu hutnicza.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Starosta Stalowowolski | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:30:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działce nr ewid. 4268, 4293/2, 3923, 4298, 4297,
3924, 3679, 3917/9, 3917/8 obręb Pysznica, gm.
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 8.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-12 12:52:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działce nr ewid. 2654/1 obręb Pysznica, gm.
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 7.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-12 12:51:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 26/1, 27, 31 obręb Pysznica,
gm. Pysznica".
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 4.2022(GP.I.6733.4.2022).pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-08 15:54:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 1325/14, 1325/7, 1325/9 obręb
Jastkowice, gm. Pysznica .
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 6.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:24:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 4376/7, 4376/6 obręb
Jastkowice, gm. Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 5.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:21:30.
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Informacja-dec_wodnoprawna_RZ.ZUZ.4.4210.80.2022.IS.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2022-04-06 16:47:37.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 29-03-2022 dotyczące
lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
z zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu, pn:"Budowa
gazociągu DN 700 Rozwadów - Puławy na odcinku
przekroczenia rzeki San w m. Karnaty"
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29-03-2022 dotyczące lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom z zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn:"Budowa gazociągu DN 700 Rozwadów - Puławy na odcinku przekroczenia rzeki San w m. Karnaty"

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Wojewoda Podkarpacki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 14:10:58.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 29 marca 2022 r.
 Informacja o wszczęciu postępowania PGWWP_RZ.ZUZ.4.4210.79.2022.IS.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:12:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 1082/5, 1083/8, 1083/5, 1084/2
obręb Jastkowice, gm. Pysznica
 Obwieszczenie Wojta GP.I.6733.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:08:27.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: ,,Przebudowie i budowie drogi
gminnej w rejonie ul. Komunalnej w Pysznicy” na
działkach nr: 1271, 1201/1, 1201/12 (1201/15,
1201/16, 1201/17, 1201/18, 1201/19, 1201/20,
1201/21) 1201/11 (1201/13, 1201/14), 1200, 1277/4
obręb 0005 w jednostce ewidencyjnej 181801_3
Pysznica
 Obwieszczenie Starosty Stalowolskiego z dnia 29.03.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Starosta Stalowowolski | Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:43:01.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 29
marca 2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom pn. "Budowa gazociągu
DN 700 Rozwadów - Puławy na odcinku
przekroczenia rzeki San w m. Karnaty"
 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 marca 2022.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Wojewoda Podkarpacki | Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:28:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: .: budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100
mm SDR 11 Dn 63mm na działkach nr ewid. 4268,
4293/2, 3923, 4298, 4297, 3924, 3679, 3917/9,
3917/8 obręb Pysznica, gm. Pysznica w granicach
terenu inwestycji oznaczonym linią ciągłą
koloru czarnego i literami ABCDEFGHIKKL-A na
potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 3917/9
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-23 13:25:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: .: ,,budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100
mm SDR 11 Dn 63mm na działce nr ewid. 2654/1
obręb Pysznica, gm. Pysznica w granicach terenu
inwestycji oznaczonym linią ciągłą koloru
czarnego i literami ABCDE-A na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.
2654/1
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-23 13:24:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 6251/6, 6251/29, 6251/19,
6251/28, 6251/18, 6251/17, 6251/20 obręb Pysznica
oraz na działkach nr ewid. 2585/7, 2585/6, 2585/5
obręb Jastkowice, gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 2.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-23 13:22:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 2847, 2844, 2843/2, 2843/1
obręb Pysznica gm. Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 1.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-23 13:13:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie garażu wolnostojącego dla potrzeb
Posterunku Policji” na działce nr ewid. 1934/1
położonej w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 10.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-22 15:39:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
dodatkowych dowodów i wyjaśnień do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Tarnobrzegu w związku z odwołaniem od decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT_26267_Jastkowice”
 obwieszczenie - przekazanie dodatkowych dowodów do SKO 37_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-18 12:12:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o toczącym
się postepowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „Budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F”
 obwieszczenie o toczącym postępowaniu 16.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-17 09:06:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 711, 710, 709, 708, 707, 706
obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 67.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-16 13:11:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 mm SDR
11 Dn 63mm na działkach nr ewid. 1325/14, 1325/7,
1325/9 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-15 11:59:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 mm SDR
11 Dn 63mm na działkach nr ewid. 4376/7 i 4376/6
obręb Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-15 11:58:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 3378, 3418/2, 3418/3 3433,
3420/6, 3420/3 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 69.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-11 22:27:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowa sieci gazowej średniego na działkach
nr ewid. 3064, 3063, 3062, 3043, 1783, 2623/2,
2623/6 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 68.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-11 22:24:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 mm SDR
11 Dn 63mm na działkach nr ewid. 26/1, 27, 31
obręb Pysznica,
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:40:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 mm SDR
11 Dn 63mm na działkach nr ewid. 1082/5, 1083/8,
1083/5, 1084/2 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:38:26.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej STW7006B wraz z WLZ oraz kanalizacją
kablową”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.287.14.2022 z 15.02.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:46:08.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
transmisji danych Nr BT_26267_Jastkowice”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.224.9.2022 z 10.02.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:39:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11
Dn 63 mm na działkach nr ewid. 2847, 2844,
2843/2, 2843/1 obręb Pysznica gm. Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-03-01 11:26:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniami do
działek prywatnych oraz zasilaniem energetycznym
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 47.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-24 14:04:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-24 10:05:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 8.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:27:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 7.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:04:54.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu, pn.: „Budowa gazociągu DN 700
Rozwadów - Puławy na odcinku przekroczenia rzeki
San w m. Karnaty”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 21.02.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Wojewoda Podkarpacki | Data wprowadzenia: 2022-02-21 08:35:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 68.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:19:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia” n
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 67.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:18:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia” na działkach nr ewid. 3378, 3418/2,
3418/3, 3433, 3420/6, 3420/3 obręb Pysznica, gm.
Pysznica w granicach oznaczonych na załączniku
graficznym”.
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 69.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-17 13:47:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 488/7, 488/2, 488/3, 488/4,
488/5 obręb Jastkowice, gmina Pysznica w
granicach oznaczonych na załączniku
graficznym”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 66.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-17 13:46:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 1693, 1700, 1694/3, 1694/2
obręb Kłyżów, gmina Pysznica w granicach
oznaczonych na załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 65.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-17 13:45:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 6268/2, 2796/2, 2796/1, 2793,
2792, 2789/1, 2789/3, 2788/2, 2788/3, 2784/4,
2784/1 obręb Pysznica, gmina Pysznica w granicach
oznaczonych na załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 64.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-17 13:44:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej STW7006B wraz z wlz oraz
kanalizacją kablową”
 obwieszczenie - przekazanie odwołania 48_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-07 11:48:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 26/1,
27, 31 położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-02 13:50:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 1325/14,
1325/7, 1325/9 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 6.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-01 14:10:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 4376/7,
4376/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 5.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-02-01 14:07:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej
transmisji danych Nr BT_26267_Jastkowice”
 obwieszczenie - przekazanie odwołania 37.2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:14:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 1082/5,
1083/8 1083/5, 1084/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 3.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:12:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 2847,
2844, 2843/2, 2843/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 1.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-28 14:19:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
sieciowymi, odgałęzieniami do działek
prywatnych oraz zasilaniem energetycznym”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 47.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-26 14:03:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia” na
działkach nr ewid. 488/7, 488/2, 488/3, 488/4,
488/5 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 66.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-24 12:20:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia” na
działkach nr ewid. 6268/2, 2796/2, 2796/1, 2793,
2792, 2789/1, 2789/3, 2788/2, 2788/3, 2784/4,
2784/1 obręb Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 64.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-24 12:19:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 6251/6,
6251/29, 6251/19, 6251/28, 6251/18, 6251/17,
6251/20 położonych w obrębie ewidencyjnym 5
– Pysznica, gmina Pysznica oraz na działkach nr
ewid. 2585/7, 2585/6, 2585/5 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 2.2022.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-20 14:04:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
STW7006B wraz z wlz oraz kanalizacją kablową”
na działce nr ewid. 2090/3 położonej w obrębie
ewidencyjnym 4 - Kłyżów
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 48.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-17 15:33:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT_26267_Jastkowice na działkach nr ewid. 1405/3,
1406/1, 1406/2, 1405/1 i 1405/2 położonych w
Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gm. Pysznica”
 2022 obwieszczenie o wydaniu decyzji 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Weronika Chciuk | Data wprowadzenia: 2022-01-13 18:09:14 | Data modyfikacji: 2022-01-13 18:10:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku
gospodarczego na działce o nr ewid. 490/7 obręb
Jastkowice, gm. Pysznica w granicach terenu
inwestycji oznaczonym na załączniku graficznym
Nr 1 linią ciągłą koloru czarnego i literami
ABCD-A”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 198.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Weronika Chciuk | Data wprowadzenia: 2022-01-13 18:08:34 | Data modyfikacji: 2022-01-13 18:11:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT_26267_Jastkowice na działkach nr ewid. 1405/3,
1406/1, 1406/2, 1405/1 i 1405/2 położonych w
Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gm. Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 37.2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-13 15:23:08.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z
WZL oraz kanalizacja kablową o oznaczeniu
STW7001_E”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.2041.195.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2022-01-11 15:37:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o długości ok. 7 m, podwieszonej na
projektowanej podbudowie słupowej na działce nr
ewid. 158 obręb Studzieniec
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 63.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-11 13:51:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 3378,
3418/2, 3418/3, 3433, 3420/6, 3420/3 położonych
w obrębie ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 69.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-05 16:07:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 3064,
3063, 3062, 3043, 1783, 2623/2, 2623/6
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 68.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-05 16:05:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 711,
710, 709, 708, 707, 706 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 67.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-01-05 16:02:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
STW7006B wraz z wlz oraz kanalizacją kablową”
na działce nr ewid. 2090/3 położonej w obrębie
ewidencyjnym 4 - Kłyżów
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 48.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-27 10:59:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej transmisji danych nr
BT_26267_JASTKOWICE na działkach nr ewid. 1405/3,
1406/1, 1406/2, 1405/1, 1405/2 w miejscowości
Jastkowice
 2021 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-21 12:44:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 488/7,
488/2, 488/3, 488/4, 488/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 66.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-21 12:24:59.
BWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 1693,
1700, 1694/3, 1694/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 4  – Kłyżów, gmina Pysznica.
 obwieszczenie 65_2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:37:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 6268/2,
2796/2, 2796/1, 2793, 2792, 2789/1, 2789/3,
2788/2, 2788/3, 2784/4, 2784/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5  – Pysznica, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie 64_2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:36:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 198.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-15 11:31:56.
Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego w Krośnie o wydaniu postanowienia
uzgadniającego w zakresie zagospodarowania terenu
górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie KRO.5120.489.2021.KM z 13.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie | Data wprowadzenia: 2021-12-14 10:21:36.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej sieci P4 Sp. z o.o. wraz z WZL oraz
kanalizacja kablową o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie SKO. 401.ZP.2041.195.2021 z 30.11.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | | Data wprowadzenia: 2021-12-08 15:48:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 7,0 m, podwieszonej na
projektowanej podbudowie słupowej, na działce nr
ewid. 158 obręb Studzieniec
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 63.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:27:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 618/2, 618/1, 3233, 487/2
obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 50.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-25 14:56:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
2x35 o łącznej długości ok. 540 m,
podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na działkach nr ewid.
2835/2, 3301, 2836/1, 3267, 2834/2, 2166, 2164,
2163, 2162, 2168, 2169, 2170, 2171/1, 2171/2,
2172, 2173, 3269, 2321, 2320, 2319, 2318, 2317,
2316 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 52.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-16 15:23:13.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej sieci P4 Sp. z o.o. wraz z WZL oraz
kanalizacja kablową o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.2041.195.2021 z 08.11.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2021-11-16 15:21:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 190 m, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej
na działkach nr ewid. 2655, 2656, 2657, 2658,
2659, 2660/3, 2660/4, 2662/1, 2662/2, 2663/2
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 62.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-15 15:23:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 150 m, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej
na działkach nr ewid. 2941, 2942, 2943, 2946,
2947/2, 2948/2, 2948/3, 2953, 2954, 2955, 2958,
2959, 2962 obręb Pysznica,
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 61.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-15 15:21:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 440 m, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej
na działkach nr ewid. 1339, 1356, 1358, 1366/2,
1367, 1368/4, 1368/1, 1328, 1370, 1371, 1372,
1373/1, 1373/2, 1374/1, 1375/1, 1376, 1377/2
obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 59.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-12 15:52:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 450 m, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej
oraz budowa szafy kablowej pomiarowo-sterującej
na działkach nr ewid. 1716, 2087, 2088, 2089,
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097,
2098, 2099, 2057, 2058, 2059/1, 2059/6, 2060/1,
2060/2, 2061, 2062/3 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 57.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-10 16:25:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 530 m, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej
na działkach nr ewid. 2734, 2733/5, 2814, 2815/1,
2813, 2811 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 51.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-10 16:23:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 310 m, podwieszonej na
projektowanej podbudowie słupowej na działce nr
ewid. 1716 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 56.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-10 16:20:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu YAKXS
4x35 mm2 o łącznej długości ok. 130 m oraz
słupów oświetlenia ulicznego na działkach nr
ewid. 1986 i 1988 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 53.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-10 16:02:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń na sale
dydaktyczne w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jastkowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu (budowa do 10 miejsc
parkingowych oraz utwardzenie terenu) położonej
na działce nr 2053/2 obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 60.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:55:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia” na
działkach nr ewid. 618/2, 618/1, 3233, 487/2
położonych w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 50.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-08 14:51:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 200 m, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej
na działkach nr ewid. 1162, 1168/4, 1168/3,
1168/2, 1665, 1668, 1671 obręb Kłyżów
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 55.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-05 13:53:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4KV wykonanej przewodem typu AsXSn
o łącznej długości ok. 290 m, podwieszonej na
istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej
na działkach nr ewid. 3651/3, 3651/2, 3651/1,
3650/3, 3650/2, 3650/1, 3649, 3617, 3563/1, 3563/2
obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 54.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-05 13:50:04 | Data modyfikacji: 2021-11-05 13:52:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV podwieszonej na istniejącej i
projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 164, 162, 160, 461, 463/1, 463/2 obręb
Studzieniec
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 49.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-03 21:40:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o podjęciu na żądanie strony
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o podjęciu postępowania 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-25 20:13:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 190 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660/3,
2660/4, 2662/1, 2662/2, 2663/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 62.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-10-19 13:44:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 150 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 2941, 2942, 2943, 2946, 2947/2, 2948/3,
2953, 2954, 2955, 2958, 2959, 2962 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 61.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-10-19 13:43:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działkach nr ewid. 486/3, 486/2, 487/1, 487/2
obręb Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 44.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-15 15:10:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działkach nr ewid. 1242/2, 1243/2 obręb
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 46.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-14 11:03:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działkach nr ewid. 6268/1, 6268/3, 6268/4,
6268/5, 6268/6 obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 41.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-13 13:36:16.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej sieci P4 Sp. z o.o. wraz z WZL oraz
kanalizacja kablową o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.2041.195.2021 z 28.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu | Data wprowadzenia: 2021-10-11 14:58:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na sale
dydaktyczne w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jastkowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid.
2053/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 60.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-11 13:32:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 450 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 1716, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092,
2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2057,
2058, 2059/1, 2059/6, 2060/1, 2060/2, 2061, 2062/3
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 57.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:36:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 440 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 1339, 1356, 1358, 1366/2, 1367, 1368/4,
1368/1, 1328, 1370, 1371, 1372, 1373/1, 1373/2,
1374/1, 1375/1, 1376, 1377/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 59.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:34:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 310 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działce
nr ewid. 1716 położonej w obrębie ewidencyjnym
5
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 56.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:32:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 200 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 1162, 1168/4, 1168/3, 1168/2, 1665, 1668,
1671 położonych w obrębie ewidencyjnym 4 –
Kłyżów
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 55.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:31:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 290 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 3651/3, 3651/2, 3651/1, 3650/3, 3650/2,
3650/1, 3649, 3617, 3563/1, 3563/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 54.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:16:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie linii
kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV
wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm2 o łącznej
długości ok. 130 m oraz słupów oświetlenia
ulicznego na działkach nr ewid. 1986, 1988
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 53.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:15:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działkach nr ewid. 2796/6, 2795/16, 3270/1,
2791, 2789, 2788, 2786, 2781/2, 2781/1 obręb
Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 43.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-05 15:08:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działkach nr ewid. 3441, 3445/1, 3207/3, 3438
obręb Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 42.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-05 15:06:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn 2x35 o łącznej
długości ok. 540 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 2835/2, 3301, 2836/1, 3267, 2834/2, 2166,
2164, 2163, 2162, 2168, 2169, 2170, 2171/1,
2171/2, 2172, 2173, 3269, 2321, 2320, 2319, 2318,
2317, 2316 położonych w obrębie ewidencyjnym 3
– Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 52.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-10-05 15:05:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 530 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 2735, 2736, 2734, 2733/5, 2814, 2815/1,
2813, 2811 położonych w obrębie ewidencyjnym 5
– Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 51.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-10-04 13:51:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia” na
działkach nr ewid. 486/3, 486/2, 487/1, 487/2
obręb Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 44.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-27 13:16:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wyłączeniu
biegłego od udziału w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej STW7006B wraz z wlz oraz
kanalizacją kablową na działce nr ewid. 2090/3
położonej w obrębie ewidencyjnym 4 –
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o powołaniu biegłego 48.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-24 13:59:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 46.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-24 13:08:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 6268/1,
6268/3, 6268/4, 6268/5, 6268/6 położonych w m.
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 41.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:27:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działce nr ewid. 112/7 położonej w
miejscowości Brandwica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 45.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:25:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m.
Jastkowice, ul. Ludian na działkach nr ewid.
618/2, 618/1, 3233, 487/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 50.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:43:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 190 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 164, 162, 160, 158, 461, 463/1, 463/2
położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 –
Studzieniec
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 49.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:42:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 43.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-17 10:25:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
STW7006B wraz z wlz oraz kanalizacją kablową na
działce nr ewid. 2090/3 położonej w obrębie
ewidencyjnym 4 – Kłyżów
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 48.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-16 13:03:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o
oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 23.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-08-25 16:59:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 46.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:51:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej z urządzeniami sieciowymi,
odgałęzieniami do działek prywatnych i
zasileniem energetycznym dla miejscowości
Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 47.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-23 12:27:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 2033/2 i 3263 położonych w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 35.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-19 22:45:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV podwieszonej na istniejącej i
projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 4325/2, 4325/1, 236/4, 236/1, 4366/4,
4366/3, 4344/4, 4344/10 położonych w
miejscowości Jastkowice przy ul. Armii Krajowej.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 39.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:03:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV podwieszonej na istniejącej i
projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 1856/4 i 1847 położonych w
miejscowości Pysznica przy ul. Słonecznej, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 38.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:02:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV podwieszonej na istniejącej i
projektowanej podbudowie słupowej na działce nr
ewid. 1279/32 położonej w miejscowości
Pysznica, ul. Słotwiny, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 37.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:02:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego nN 0,4 kV podwieszonej na istniejącej
podbudowie słupowej na działkach nr ewid. 997/6,
996/1, 378/2, 995, 378/1, 997/2, 368, 367
położonych w miejscowości Brandwica przy ul.
Wałowej i ul. Kochanowskiego
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 40.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-17 12:26:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
la zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w
m. Jastkowice ul. Ludian na działkach nr ewid.
486/3, 486/2, 487/1, 487/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3  – Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 44.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-13 14:42:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 3112/2 i 3111/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina
Pysznica w granicach oznaczonych na załączniku
graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 34.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-12 14:57:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 2877/2, 2877/3, 2946/3, 3305
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica w granicach oznaczonych
na załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 32.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-12 14:56:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku usługowego” na
działkach nr ewid. 524/1, 471/2, 114/10, 114/9,
114/8, 114/7, 114/12 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 – Pysznica, ul.  Hutnicza, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 33.2021.rtf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-10 15:13:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
na działkach nr ewid. 935, 936, 937, 938, 939,
940 położonych w miejscowości Jastkowice, gmina
Pysznica w granicach określonych na załączniku
graficznym.”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 84.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-10 15:11:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m.
Jastkowice ul. Poprzeczna na działkach nr ewid.
2796/6, 2795/16, 3270/1, 2791, 2789, 2788, 2786,
2781/2, 2781/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 42.2021_.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-05 13:59:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z
WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_E” na działce nr ewid. 1303/1,
położonej w Jastkowicach, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 23.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-05 13:50:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735)
oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamiam: że na wniosek Inwestora - Polska
Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład
w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik
Pani Monika Polek z dnia 30.07.2021 r., zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 3441,
3445/1, 3207/3, 3438 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 – Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 42.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-02 14:47:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 35.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-30 13:01:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 609/2, 609/4, 614/6 i 614/7
położonych w miejscowości Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 25.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-22 10:55:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 41.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-22 10:53:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 34.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Weronika Chciuk | Data wprowadzenia: 2021-07-19 15:08:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 480 m, podwieszonej na istniejącej
podbudowie słupowej na działkach nr ewid. 997/6,
996/1, 378/2, 995, 378/1, 997/2, 368, 367
położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 –
Brandwica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 40.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-16 14:23:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej
długości ok. 210 m, podwieszonej na istniejącej
i projektowanej podbudowie słupowej na działkach
nr ewid. 4325/2, 4325/1, 236/4, 236/1, 4366/4,
4366/3, 4344/4, 4344/10 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003 – Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 39.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-16 14:22:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4
kV wykonanej przewodem typu AsXSn o długości ok.
90 m, podwieszonej na istniejącej i projektowanej
podbudowie słupowej na działkach nr ewid. 1856/4
i 1847 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005
– Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 38.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-16 14:20:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
nN 0,4 kV wykonanej przewodem typu AsXSn o
długości ok. 420, podwieszonej na istniejącej i
projektowanej podbudowie słupowej na działce nr
ewid. 1279/32 położonej w obrębie ewidencyjnym
0005 – Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 37.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-16 14:19:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku usługowego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 33.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:08:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 32.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-15 10:08:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 724/4 i 724/3 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 30.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-07 16:20:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 2721, 2722, 2723, 2724, 2725,
2726/1, 2726/3 i 2726/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 26.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-07 16:19:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działce nr ewid. 2884/6 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 29.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-06 11:57:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 3433, 3428/1 i 3405/2
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 27.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-06 11:55:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 3246/1 i 4342/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 24.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-05 14:52:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 609/2,
609/4, 614/6 i 614/7 położonych w miejscowości
Pysznica, gmina Pysznica.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-07-02 15:05:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 2711/5, 2721, 2712, 2720,
2711/6, 2710/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 18.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-07-01 14:07:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa budynku Posterunku Policji z garażem
dwustanowiskowym, miejsc postojowych, placów z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą na działce nr ewid. 1934/1
położonej w obrębie ewidencyjnym 5 – Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 31.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-06-30 15:09:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dwóch
budynków gospodarczych na działce nr ewid.
4338/8 położonej w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 88.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-06-30 15:08:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 929/4, 928/1, 927, 926, 925,
924, 923, 922, 921, 920, 919/1, 919/3, 919/2, 918,
917/1, 917/2, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910,
4412/1, 4412/6, 3238 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 21.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-06-28 12:19:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 4331/1,
4331/2 i 4331/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 20.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-06-28 12:17:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 35_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-21 10:46:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach
nr ewid. 711, 712/4, 712/3, 712/2, 3236 i 552
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 19.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-16 15:08:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 2733/5, 2734, 2736, 2814,
2810, 2805, 2804/1, 2801, 6268/1, 6268/2, 6268/3
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 22_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-16 15:06:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o
oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 23.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-16 14:59:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 30.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:02:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 26.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:00:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na
działce nr ewid. 2884/6 położonej w
miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 29.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:47:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 3433,
3428/1 i 3405/2 położonych w miejscowości
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:42:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 414/1, 414/2, 414/4, 410,
303/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 1 –
Brandwica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 17.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:40:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 34.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:41:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
budynku Posterunku Policji z garażem
dwustanowiskowym, miejsc postojowych, placów z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 31.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:37:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 24.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:15:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku usługowego”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 33.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-08 11:10:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 32.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-08 11:09:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-06-02 15:04:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:52:11 | Data modyfikacji: 2021-05-27 14:52:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:17:06 | Data modyfikacji: 2021-05-27 14:53:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:15:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 18.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-24 09:49:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-24 09:45:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 3168/2, 2646, 3028/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 15.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-17 10:15:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie budynku Posterunku Policji z garażem
dwustanowiskowym, miejsc postojowych, placów z
zagospodarowaniem przestrzennym i niezbędną
infrastrukturą”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 31.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-17 10:14:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu post. 37_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-14 10:05:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid. 4401/1, 4401/3, 4401/4
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 12.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-12 11:32:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wyłączeniu
biegłego od udziału w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F”
 obwieszczenie o odmowie wyłączenia 16.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-12 10:28:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 30.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:15:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 29.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:14:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 27.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:12:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 26.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:10:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o powołaniu
biegłego sądowego w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_E”
 obwieszczenie o powołaniu biegłego 23.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:15:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.
4359/4 położonej w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 22.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:17:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 3168/2,
2646, 3028/1 położonych w miejscowości Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-27 08:30:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
3246/1, 4342/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, ul. 1000-lecia
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 24.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:06:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 3230/1, 489/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 11.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-22 10:23:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 3396/1, 3397, 3403, 3402/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 13.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-21 18:39:26.
Z A W I A D O M I E N I E o zebranym materiale
dowodowym w postępowaniu administracyjnym w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego” na działkach nr
ewid. 4401/1, 4401/3, 4401/4 położonych w
Jastkowicach,
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-21 18:38:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 2170, 3267
położonych w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 10.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-21 18:36:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zawieszeniu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-21 18:34:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa istniejącej
remizy OSP w Studzieńcu na działce nr ewid. 354
położonej w obrębie ewidencyjnym 6 –
Studzieniec, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 14_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-15 12:55:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
2733/5, 2734, 2736, 2814, 2810, 2805, 2804/1,
2801, 6268/1, 6268/2, 6268/3 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica, ul. Sportowa
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 22_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-14 12:33:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
929/4, 928/1, 927, 926, 925, 924, 923, 922, 921,
920, 919/1, 919/3, 919/2, 918, 917/1, 917/2, 916,
915, 914, 913, 912, 911, 910, 4412/1, 4412/6, 3238
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, ul. Prosta
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 21_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-14 10:53:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
4331/1, 4331/2, 4331/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, ul. 1000-lecia
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 20_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:24:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid. 711,
712/4, 712/3, 712/2, 3236, 552 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice, ul.
Spacerowa
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 19_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:19:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
2710/2, 2711, 2720, 2721, 2712 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica, ul. Sportowa
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 18_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:03:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
414/1, 414/2, 414/4, 410, 303/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 1 - Brandwica, ul. Polna
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 17_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:02:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ewid. 4359/4
położonej w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-12 11:50:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 3057/2, 3057/3, 3057/4, 3057/5
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 7_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-12 09:42:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 6251/1, 6251/6 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5 – Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 8.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-09 10:41:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 2699/5, 2527
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 –
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 9.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:34:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 2059/11,
2065/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 4 –
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 6.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:33:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 725/8, 725/3 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 5.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:19:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 3230/1,
489/1 położonych w miejscowości Jastkowice,
gmina Pysznica w granicach oznaczonych na
załączniku graficznym
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11.2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-04-01 14:35:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach
wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 2170, 3267
położonych w Jastkowicach
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-31 16:15:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 3396/1,
3397, 3403, 3402/1 położonych w miejscowości
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-31 16:14:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 397/1, 397/2,
397/3, 397/4, 397/6, 401/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 3_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-29 15:11:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej STW7006B wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej 27_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-23 15:14:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa linii SN 15 kV z napowietrznej na
kablową Posanie – Jastkowice odgałęzienie
Ruda Jastkowska 2, 6, 7 na działkach nr ewid.
3164/1, 3164/4, 3164/3, 3161, 3159/2, 3158/2,
3157/1, 3157/2, 3156/1, 3156/2, 3155, 3316/2,
3153, 3146, 3145, 3142/2, 4353/7, 4322/2, 4348/3,
3129/4, 4371/5, 3126/2, 3125, 3124, 3123, 3122,
3121/1, 3121/3, 3118/9, 3118/7, 3117/6
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice, gmina Pysznica oraz na działkach nr
ewid. 6228, 6229 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 – Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 2_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:03:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego” na
działkach nr ewid. 2059/11, 2065/6 położonych
w miejscowości Kłyżów,
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-19 12:15:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego” na
działkach nr ewid. 2699/5, 2527 położonych w
miejscowości Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:50:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego” na
działkach nr ewid. 3057/2, 3057/3, 3057/4, 3057/5
położonych w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:49:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego” na
działkach nr ewid. 725/8, 725/3 położonych w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:34:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „budowie sieci gazowej śr/c
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
3168/2, 2646, 3028/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica, ul. Sportowa, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 15_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-16 13:53:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 6251/1,
6251/6 położonych w miejscowości Pysznica,
gmina Pysznica w granicach oznaczonych na
załączniku graficznym
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:42:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 1841/1,
1842/1, 1808, 1814 położonych w miejscowości
Pysznica, gmina Pysznica w granicach oznaczonych
na załączniku graficznym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 1_2021 .pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-11 14:40:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie istniejącej remizy OSP w
Studzieńcu” na działce nr ewid. 354
położonej w obrębie ewidencyjnym 6 -
Studzieniec, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 14_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-09 11:21:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z
WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_E”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-05 14:49:09 | Data modyfikacji: 2021-03-05 15:16:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem do budynku mieszkalnego” na
działkach nr ewid. 397/1, 397/2, 397/3, 397/4,
397/6, 401/4 położonych w miejscowości
Jastkowice, gmina Pysznica w granicach oznaczonych
na załączniku graficznym
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-05 14:46:47 | Data modyfikacji: 2021-03-05 15:14:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
linii SN 15 kV z napowietrznej na kablową Posanie
– Jastkowice odgałęzienie Ruda Jastkowska 2,
6, 7
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-03-02 09:26:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
3396/1, 3397, 3403, 3402/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 13_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:00:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
4401/1, 4401/3, 4401/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 12_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-25 15:33:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
3230/1, 489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym
3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 11_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-25 15:32:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej ś/c na działkach nr ewid.
2170, 3267, 2171/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 2171/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 10_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-25 15:31:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o powołaniu
biegłego sądowego w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej STW7006B wraz z WLZ oraz
kanalizacją kablową” na działce nr
ewid.2090/3, położonej w Kłyżowie, obręb
ewidencyjny 0004-Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o powołaniu biegłego 27_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-24 16:26:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z
WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:32:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, dwóch
budynków gospodarczych i garaży z możliwością
dobudowy do budynków mieszkalnych lub
gospodarczych na projektowanych działkach,
wydzielonych z działki nr ewid. 782, położonej
w miejscowości Krzaki, obręb ewidencyjny 0004
Kłyżów, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 180_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-16 10:34:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
2699/5, 2527 położonych w obrębie ewidencyjnym
5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 9_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:55:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o powołaniu
biegłego sądowego w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_E” na działce nr ewid.1303/1,
położonej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej,
obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o powołaniu biegłego 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:15:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.3669,
3679, 3652, 3563/2, położonych w Pysznicy przy
ul. Rędziny, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 44_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:12:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
6251/1, 6251/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 8_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:10:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
3057/2, 3057/3, 3057/4, 3057/5 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 7_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:08:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
2059/11, 2065/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 4 - Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 6_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-04 11:16:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
725/8, 725/3 położonych w obrębie ewidencyjnym
3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 5_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:18:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o powołaniu
biegłego sądowego w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F” na działce nr 2316 obr. 0003
Jastkowice”
 obwieszczenie o powołaniu biegłego 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:26:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 180_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:51:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa odcinka sieci wodociągowej dn200 mm o
długości około 1200 mb wraz z komorą
redukcyjno – pomiarową” na działkach nr
ewid.590/2, 590/1, 591, 592, 593, 594, 595, 596,
597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 589, 580,
581,582, 583, 584, 585, 365, 587, 588,
położonych w obrębie 0004 Zasanie, gmina
Stalowa Wola oraz na działkach nr ewid.4483,
4481, 4141, 4140, 4108, 4109, 502/1, położonych
w obrębie 0005 Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 41_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-21 16:01:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i
grawitacyjnej na działkach nr ewid.1941/56,
1941/48, 1944, 1942, 1943, 2577, 2098/2, 2102,
1968/6, 1968/5, 1968/10, 1968/11, 1968/4,
2095/1położonych w Kłyżowie, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 46.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-20 16:58:58 | Data modyfikacji: 2021-01-20 17:05:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i
grawitacyjnej na działkach nr ewid.451/1, 456/1,
456/2, 463/2, 464/1, 464/2, 1054/2, 1068, 1070,
1071/3, 1097/1, 1978/1, położonych w Kłyżowie,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 45_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-14 10:45:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
przebudowie linii SN 15 kV napowietrznej na
kablową Posanie – Jastkowice odgałęzienie
Ruda Jastkowska 2, 6, 7
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 2_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-12 11:16:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.3669,
3679, 3652, 3563/2, położonych w Pysznicy przy
ul. Rędziny, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 44_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-12 11:11:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej ś/c na działkach nr ewid.
1808, 1814, 1841/1, 1842/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica wraz z przyłączem gazu
do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 1841/1, 1842/1 położonej w
obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 1_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:48:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o powołaniu
biegłego sądowego w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie stacji bazowej transmisji danych nr
BT_26267_JASTKOWICE na działkach nr ewid. 1405/3,
1406/1, 1406/2 w miejscowości Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o powołaniu biegłego 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:42:16.
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium
Odwoławczego dotyczące odwołania od decyzji
Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej STW7006B wraz z WLZ oraz
kanalizacją kablową”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.2146.245.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-05 16:05:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.2730/6,
2730/4, 2730/5, 2729/1, 2720, 2719, 2718, 2751,
2750, 2511/10, 2511/8, 2511/6, 2510, 2508, 2507,
2506, 2505, 2504, 2731, położonych w Pysznicy,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 40._2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-05 11:28:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na działkach nr ewid.2090/1, 2092/1, 2807/2,
2094/4, 1787/1, 1785/1, 1789/1, 1796/1, 1798/1,
1800/1, 1805/1, 1811/1, 1812/1, 1813/1, 1814,
1815/2, 1817/3, 1820/3, 1820/2, 1978/1, 1926/6,
1941/56, 2577, 1974, 1973, 1972, 1970/1, 1970/2,
1963, 1964/2, 1965 położonych w Kłyżowie przy
ul. Mickiewicza i ul. Błońskiej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 43_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:04:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na działkach nr ewid.1987/2, 1996, 1997/2, 1998,
1999, 2000/1, 2000/2, 2002/33, 2002/34, 2002/36,
2015, 2066/1, 2066/2, 2070/1, 2070/2, 2073, 2077,
2075, 2081, 2083/2, 2084/2, 2086, 2087/2,
położonych w Kłyżowie przy ul. Mickiewicza i
ul. Strażackiej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 42_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-28 10:59:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
na działkach o nr ewid. 1341/1, 1341/3, 1341/4,
1341/5, 1341/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 38_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-28 10:45:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dz.2170” na działkach nr
ewid.2833/7, 3267, 2169, 2170, położonych w
Jastkowicach przy ul. Bukowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 36_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-28 10:41:19 | Data modyfikacji: 2020-12-28 10:46:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dz.4357/3” na działkach nr
ewid.4357/4 i 4357/3, położonych w Jastkowicach
przy ul. Fedorowskiego, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 34_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-28 10:06:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych
zlokalizowanych na dz. 3011/8, 3011/7” na
działkach nr ewid. 3011/3, 3011/8, 3011/7,
3011/5, położonych w Jastkowicach przy ul.
Fedorowskiego, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 32.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:37:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
i grawitacyjnej” na działkach o nr ewid. 451/1,
456/1, 456/2, 463/2, 464/1, 464/2, 1054/2, 1068,
1070, 1071/3, 1097/1, 1978/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 4- Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 45.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-11 14:32:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 2730/6,
2730/4, 2730/5, 2729/1, 2720, 2719, 2718, 2751,
2750, 2511/10, 2511/8, 2511/6, 2510, 2508, 2507,
2506, 2505, 2504, 2731 położonych w Pysznicy w
rejonie ul. Sportowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 40_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-09 16:01:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dz.612/4, 611/6” na
działkach nr ewid.614/1, 612/4, położonych w
miejscowości Bąków, obręb ewidencyjny 0001
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 31.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-09 15:08:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.573/1,
2058, położonych w Kłyżowie przy ul.
Konopnickiej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 35.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-04 15:27:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz.703/3” na
działkach nr ewid.1242/2, 1233, 703/3,
położonych w Pysznicy przy ul. Jedności
Narodowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 33.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-04 15:24:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołań od decyzji Wójta Gminy Pysznica o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej STW7006B wraz
z WLZ oraz kanalizacją kablową” na działce nr
ewid.2090/3, położonej w Kłyżowie, obręb
ewidencyjny 0004-Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o przekazaniu odwołań od decyzji GP.I.6733.27.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-04 13:28:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 3669, 3679, 3652, 3563/2
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 44.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-03 11:18:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dz.2170” na działkach nr
ewid.2833/7, 3267, 2169, 2170, położonych w
Jastkowicach przy ul. Bukowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 36.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-12-02 19:24:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 1341/1,
1341/3, 1341/4, 1341/5, 1341/6 położonych w
Pysznicy, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 38_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:18:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dz.4357/3”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 34_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-26 13:54:29.
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium
Odwoławczego dotyczące odwołania od decyzji
Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.875.117.2020 z 12.11.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:22:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynków mieszkalnych
zlokalizowanych na dz. 3011/8, 3011/7” na
działkach nr ewid.3011/3, 3011/8, 3011/7, 3011/5,
położonych w Jastkowicach przy ul.
Fedorowskiego, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 32._2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-23 12:48:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie stacji bazowej transmisji danych nr
BT_26267_JASTKOWICE na działkach nr ewid. 1405/3,
1406/1, 1406/2 w miejscowości Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 37_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-20 09:15:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej” na działkach o nr ewid. 2090/1,
2092/1, 2807/2, 2094/4, 1787/1, 1785/1, 1789/1,
1796/1, 1798/1, 1800/1, 1805/1, 1811/1, 1812/1,
1813/1, 1814, 1815/2, 1817/3, 1820/3, 1820/2,
1978/1, 1926/6, 1941/56, 2577, 1974, 1973, 1972,
1970/1, 1970/2, 1964/2, 1965, 1963 położonych w
obrębie ewidencyjnym 4- Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 43_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-16 13:22:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej” na działkach o nr
ewid. 1987/2, 1996, 1997/2, 1998, 1999, 2000/1,
2000/2, 2002/33, 2002/34, 2002/36, 2015, 2066/1,
2066/2, 2070/1, 2070/2, 2073, 2077, 2075, 2081,
2083/2, 2084/2, 2086, 2087/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 4- Kłyżów, ul.
Mickiewicza i Strażacka, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 42_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-13 15:39:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 573/1,
2058 położonych w Kłyżowie przy ul.
Konopnickiej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 35.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-10 18:20:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dz. 703/3” na działkach nr
ewid. 1242/2, 1233, 703/3 położonych w Pysznicy
przy ul. Jedności Narodowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 33.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-10 18:19:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz.
612/4, 611/6” na działkach nr ewid.614/1, 612/4
położonych w obrębie ewidencyjnym 1 -
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 31.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-10 18:17:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie odcinka sieci wodociągowej dn 200 mm o
długości około 1200 mb wraz z komorą
redukcyjno-pomiarową na działkach o nr ewid.
986, 1002, 737, 590/2, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 589,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 365, 587, 588
położonych w obrębie ewidencyjnym 4 –
Zasanie, Stalowa Wola oraz na działkach o nr ewid
4483, 4481, 4141, 4140, 4108, 4109, 4106, 4119/5,
24/1, 472/18, 500, 6234/1, 6234/2, 501/3, 501/4,
501/5, 502/1, 504/2, 504/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5 – Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 41_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-09 11:27:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 2730/6, 2730/4, 2730/5,
2729/1, 2720, 2719, 2718, 2751, 2750, 2511/10,
2511/8, 2511/6, 2510, 2508, 2507, 2506, 2505,
2504, 2731 położonych w obrębie ewidencyjnym 5
- Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 40_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-11-03 21:09:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
STW7006B wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową”
na działce nr ewid.2090/3, położonej w
Kłyżowie, obręb ewidencyjny 0004-Kłyżów,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 27_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:38:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
na działkach o nr ewid. 1341/1, 1341/3, 1341/4,
1341/5, 1341/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 38_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:35:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej –
inwestycja liniowa, budowa sieciowej przepompowni
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(zasilanie energetyczne, szafka sterownicza)” na
działkach nr ewid.2890, 2893/3, 2893/4, 2893/5,
2893/6, 3268, 3303, 4329/16, 4329/18, położonych
w obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice oraz na
działkach nr ewid.193/3, 193/4, 193/5, 193/6,
193/7, 193/8, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 199/1,
6251/5, 6251/6, 6251/19, 6251/29, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005 Pysznica, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 30.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-28 15:43:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej ś/c na działkach nr ewid.
2833/7, 3267, 2169, 2170 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 2170 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 36_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-23 08:05:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i
grawitacyjnej na działkach nr ewid.2022/24,
2022/25, 2022/27, 2022/34, 2022/39, 2022/40,
2022/41, 2022/43, 2022/44, 2024, 2035/1, 2058,
2059/2, 2804/1, 2804/3, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0004 Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 29_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-20 13:13:15.
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium
Odwoławczego dotyczące odwołania od decyzji
Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.875.117.2020 z 06.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-10-16 10:59:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
na działkach o nr ewid. 573/1 i 2058 położonych
w obrębie ewidencyjnym 4 - Kłyżów, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 35_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-13 15:25:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej ś/c na działkach nr ewid.
4357/4 i 4357/3 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 4357/3 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 34_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-13 15:22:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej ś/c na działkach nr ewid.
1242/2, 1233, 703/3 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce nr ewid. 703/3 położonej w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 33_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-13 15:20:53 | Data modyfikacji: 2020-10-13 15:24:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej ś/c na działkach nr ewid.
3011/3, 3011/8, 3011/7, 3011/5 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice wraz z
przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
zlokalizowanych na działkach nr ewid. 3011/8,
3011/7 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 32_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-13 15:19:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej ś/c na działkach nr ewid.
614/1 i 612/4 położonych w obrębie ewidencyjnym
1 - Brandwica wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr
ewid. 612/4 i 611/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 - Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 26_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-10-13 15:06:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o wszczęciu 30_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-09-29 20:45:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej STW7006B wraz
z WLZ oraz kanalizacją kablową” na działce nr
ewid.2090/3, położonej w Kłyżowie, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:20:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej” na działkach o nr ewid. 2022/24,
2022/25, 2022/27, 2022/34, 2022/39, 2022/40,
2022/41, 2022/43, 2022/44, 2024, 3035/1, 2058,
2059/2, 2804/1, 2804/3 położonych w obrębie
ewidencyjnym 4- Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 29_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:17:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na działkach nr ewid. 2765, 2762 i 2761
położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Pysznica
oraz na działkach nr ewid. 386/1 i 537,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0004
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 28_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:13:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i
rozbudowa części budynku (piwnicy) przedszkola
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Domu
Wiejskiego w Brandwicy, budowa miejsc
postojowych, wiaty rekreacyjnej oraz
zagospodarowanie rekreacyjne terenu” na
działkach nr ewid. 996/1, 997/2 i 997/6,
położonych w Brandwicy, przy ul. Kochanowskiego,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 86_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-09-16 15:21:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa linii SN 15 kV napowietrznej na
kablową Nisko – Piskorowy Staw odgałęzienie
Kłyżów 2 oraz słupowej stacji
transformatorowej Kłyżów 2 wraz z nawiązaniami
do linii nN” na działkach nr ewid.1655, 1657,
1659, 1662/1, 1806,1769, 1768, 1663/1, 1763/7,
1700, 1764/2, 1778, 1978/1, 1764/3, 1761/2,
2070/1, położonych w miejscowości Kłyżów,
obręb ewidencyjny 0004 Kłyżów, gmina Pysznica,
powiat stalowowolski
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 24_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:59:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.703/6,
703/5, 710/1, 710/2, 711/2, 715/3, 719/8,
położonych w Pysznicy przy ul. Jedności
Narodowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 26_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-28 14:32:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa sieci gazowej D63 PE o długości
do 30 m” na działkach nr ewid.2766/1, 2766/3,
2769, 2771 położonych w Pysznicy przy ul.
Piaskowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 25_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-28 11:50:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji
pn.: „Przebudowa i rozbudowa części budynku
(piwnicy) przedszkola wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na cele Domu Wiejskiego w Brandwicy,
budowa miejsc postojowych, wiaty rekreacyjnej oraz
zagospodarowanie rekreacyjne terenu”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 86_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-26 15:50:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
inwestycji polegającej na „budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach nr ewid.2815/2, 2815/1, 2814, 2813,
2734, 2733/5, 2732/7, 2732/1, 2731, 2730/6,
2730/1, położonych w Pysznicy przy ul.
Sportowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 58_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-17 15:09:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej” na działkach o nr ewid. 386/1,
442, 447/1, 450, 537, 2761, 2762, 2765
położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Kłyżów,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania 28_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-14 13:39:24.
OBWIESZCZENIE DYREKTORA Zlewni w Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego (RZ.ZUZ.4.4210.191.2020.EL).pdf

 Obwieszczenie PGWWP RZ.ZUZ.4.4210.191.2020.EL .pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-08-12 16:43:29.
OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZLEWNI W STALOWEJ WOLI o
wydaniu przez Dyrektora Zlewni w Stalowej Woli
postanowienia uzgadniającego projekt decyzji w
zakresie melioracji wodnych
 Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Stalowej Woli (Wody Polskie RZ.ZPU.4.522.481m.2020.ID).pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-08-12 16:35:33 | Data modyfikacji: 2020-08-12 16:36:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
STW7006B wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową na
działce nr ewidencyjny 2090/3 położonej w
Kłyżowie, gmina Pysznica”.
 obwieszczenie 27_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-12 16:29:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.6269/1,
1347/12, 1347/15, 1347/17, położonych w
Pysznicy, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 23_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-12 16:26:36.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
 Wody Polskie - informacja 08_2020 RZ.ZUZ.4.4210.152.2020.EL.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-08-07 12:12:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice” na działkach nr
ewid.1405/3, 1406/1, 1406/2, położonych w
Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-08-06 15:28:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji
polegającej na „budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach nr ewid.2815/2, 2815/1, 2814, 2813,
2734, 2733/5, 2732/7, 2732/1, 2731, 2730/6,
2730/1, położonych w Pysznicy przy ul.
Sportowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 58_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-07-28 10:14:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 703/6, 703/5, 710/1, 710/2,
711/2, 715/3, 719/8 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 26_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-07-15 13:20:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
sieci gazowej śr/c” na działkach o nr ewid.
2766/1, 2766/3, 2769, 2771 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 25_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-07-10 15:10:40.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu informujące o wydaniu
decyzji organu II instacji uchylającej
zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Pysznica znak
GP.I.6733.11.2020 z dnia 18.05.2020r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z
WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_E” i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpatzrenia przez organ I instancji
 obwieszczenie SKO.401.ZP.902.120.2020 z 09.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-10 10:27:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Nisko –
Piskorowy Staw odgałęzienie Kłyżów 2 oraz
słupowej stacji transformatorowej Kłyżów 2
wraz z nawiązaniami do linii nN” na działkach
o nr ewid. 1655, 1657, 1659, 1662/1, 1806, 1769,
1768, 1663/1, 1763/7, 1700, 1764/2, 1778, 1978/1,
1764/3, 1761/2, 2070/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym 4 - Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 24_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:35:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia na dz. nr ew. 51, obręb 0003
Jastkowice, gm. Pysznica, pow. stalowowolski, woj.
podkarpackie”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 21_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:36:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 2896/7 i
4329/12, położonych w Jastkowicach przy ul.
Kopernika, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 20_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:17:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 23_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:20:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działkach nr ewid.943/6 i 943/7, położonych w
Jastkowicach przy ul. Prostej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 52_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-30 11:43:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci wodociągowej na działkach 6269/1,
1356, 1355/6 o długości około 500 mb i
kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.1716,
1354/4, 1278, 1348, 1356, 6269/1, 1355/6 o
długości około 950 m, położonych w Pysznicy,
Osiedle Słotwiny, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 22_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-22 15:16:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku
usługowo-biurowego” na działkach nr
ewid.1277/13, 1277/12, 1277/11, położonych w
Pysznicy, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 19_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-22 15:14:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.4691/2,
4691/4, położonych w Pysznicy przy ul. Sanowej,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 16_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-18 13:32:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.1638,
1639, 3281, 1657, 1658, położonych w
Jastkowicach przy ul. Polnej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 18_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:00:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na
dz. nr ew. 51, obręb 0003 Jastkowice, gm.
Pysznica, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:26:39 | Data modyfikacji: 2020-06-16 14:42:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.2896/7 i
4329/12, położonych w Jastkowicach przy ul.
Kopernika, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:58:33 | Data modyfikacji: 2020-06-16 14:43:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
zawiadamiające o przekazaniu odwołania od
decyzji Wójta Gminy Pysznica znak
GP.I.6733.11.2020 z dnia 18.05.2020r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z
WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_E”
 obwieszczenie z dnia 08.06.2020 - przekazanie odwołania do decyzji GP.I.6733.11.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:30:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. : „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F” na działce nr 2316 obr. 0003
Jastkowice”
 obwieszczenie przekazanie odwołania do decyzji GP.I.6733.12.2020 z dnia 08.06.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:41:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
4691/2, 4691/4 położonych w Pysznicy przy ul.
Sanowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-06-03 16:24:02 | Data modyfikacji: 2020-06-03 16:25:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
zawiadamiające o przekazaniu odwołania od
decyzji Wójta Gminy Pysznica znak
GP.I.6733.11.2020 z dnia 18.05.2020r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową
o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie - przekazanie odwołania do decyzji 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:38:36 | Data modyfikacji: 2020-06-01 14:44:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 6269/1, 1347/12, 1347/15,
1347/17 położonych w obrębie ewidencyjnym
5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 23_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:52:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach nr ewid. 2085/3, 2084/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 4-Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 17_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:48:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazu do
budynku usługowo-biurowego” na działkach o nr
ewid. 1277/13, 1277/12, 1277/11 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:59:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. : „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ
oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F” na działce nr 2316 obr. 0003
Jastkowice”
 obwieszczenie przekazanie odwołania do decyzji 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:03:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid. 2710,
2866/2, 2870 położonych w Pysznicy przy ul.
Sportowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 15_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-25 12:53:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 1124/2 i
1124/3, położonych w Jastkowicach, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 14_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-25 12:27:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
4409/2, 4409/6, 203/1, 3220 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice oraz
działkach o nr ewid. 882, 891/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0001 Brandwica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-21 13:20:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci wodociągowej na dz nr ewid.
6269/1, 1356, 1355/6 o długości około 500mb i
kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.
1716, 1354/4, 1278, 1348, 1356, 6269/1, 1355/6 o
długości około 950m” położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 22_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:14:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o
oznaczeniu STW7001_E” na działce nr
ewid.1303/1, położonej w Jastkowicach przy ul.
Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-18 13:50:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa linii SN 15 kV napowietrznej na
kablową Nisko – Piskorowy Staw odgałęzienie
Krzaki 3 wraz z nawiązaniami do linii nN” na
działkach nr ewid.2418/4, 2422, 2423/2, 2425,
2428, 2429, 2432, 2577, 2790 położonych w
miejscowości Krzaki, obręb ewidencyjny 0004
Kłyżów, gmina Pysznica, powiat stalowowolsk
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 10_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:13:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Projekt przebudowy linii SN 15 kV napowietrznej
na kablową Posanie – Jastkowice odgałęzienie
Ruda Jastkowska 2, 6, 7” na działkach nr
ewid.1428/2, 1429, 1431, 3320/6, 3028/9, 3029/1,
3029/2, 3032, 3033, 3035, 3036, 3271/2, 3309,
3312, 3165, 3164/1, 3149/6, 3146, 3116/2, 3111/4,
3106/1, 3109/2, 3117/6, 3115/2, 3113/4, 3113/3,
3110/2, 3108/5, 3108/8, 3107/1, 3102/1,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, oraz na działkach nr ewid.6229, 6228,
1091, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005
Pysznica, gmina Pysznica, powiat stalowowolski
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 9_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:49:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia ” na działce o nr ewid. 51
położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 21_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-06 15:44:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.1968/11,
1968/10, 1969/10, 1970/2, 1971/6, położonych w
Pysznicy, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 8_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:33:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 522,
3272/1, 1943/4 i 1943/3, położonych w
Jastkowicach przy ul. Chopina, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 7_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:23:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działce nr ewid.2833/3,
położonej w Jastkowicach przy ul. Bukowa, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 6_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:18:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
2085/3, 2084/1, 2160 położonych w miejscowości
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:10:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
4409/2, 4409/6, 203/1, 3220 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice oraz
działkach o nr ewid. 882, 891/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0001 Brandwica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:58:28 | Data modyfikacji: 2020-05-05 14:02:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.2710,
2866/2, 2870 położonych w Pysznicy przy ul.
Sportowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:53:50 | Data modyfikacji: 2020-05-05 14:06:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
1124/2 i 1124/3 położonych w Jastkowicach, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:50:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 2896/7 i 4329/12
położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 20_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-05-04 11:19:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o
oznaczeniu STW7001_F” na działce nr 2316 obr.
0003 Jastkowice”, położonej w Jastkowicach
przy ul. Bukowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 12.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:07:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku usługowo-biurowego” na
działkach o nr ewid. 1277/13, 1277/12, 1277/11
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu 19_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-04-23 14:33:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_E” na działce nr ewid. 1303/1
położonej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej,
obręb ewidencyjny 0003- Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-08 11:19:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Posanie
– Jastkowice odgałęzienie Ruda Jastkowska 2,
6, 7”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_9_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-04-03 18:37:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działce nr ewid. 2833/3,
położonej w Jastkowicach przy ul. Bukowa, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_6_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-04-03 18:33:17 | Data modyfikacji: 2020-04-03 18:39:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „przebudowie
linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Nisko
– Piskorowy Staw odgałęzienie Krzaki 3 wraz z
nawiązaniami do linii nN” na działkach nr
ewid.2418/4, 2422, 2423/2, 2425, 2428, 2429, 2432,
2577, 2790 w położonych miejscowości Krzaki,
obręb ewidencyjny Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_10_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:43:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.4339/5,
3236, 4339/1, położonych w Jastkowicach przy ul.
Spacerowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 4.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-30 11:02:03.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu
 obwieszczenie SKO 401.ZP.88.29.2020 z 10.03.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:54:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na działkach nr ewid.1169, 1700,
1168/2, 1162, 1165, 1102, 1978/1, 498, 497, 507,
508, 521, położonych w Kłyżowie przy ul.
Mickiewicza i ul. Podsanie, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 5_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-26 12:15:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu
STW7001_F” na działce nr 2316 obr. 0003
Jastkowice”, położonej w Jastkowicach przy ul.
Bukowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:30:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 1640/2, 1639, 3281, 1657,
1658 położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie 18_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:40:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 2085/3, 2084/1, 2160
położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Kłyżów,
gmina Pysznica
 obwieszczenie 17_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.1968/11,
1968/10, 1969/10, 1970/2, 1971/6, położonych w
Pysznicy, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-19 20:51:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.522,
3272/1, 1943/4 i 1943/3, położonych w
Jastkowicach przy ul. Chopina, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-03-19 20:49:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 4691/2, 4691/4 położonych
w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie 16_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-17 15:14:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 2710, 2866/2, 2870
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie 15_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-17 15:06:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 1124/2 i 1124/3 położonych
w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie 14_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-17 15:04:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach o nr ewid. 4409/2, 4409/6, 203/1, 3220
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice
oraz działkach o nr ewid. 882, 891/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Brandwica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-17 15:00:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na działkach nr ewid.1760/1,
1761/2, 1700, 1763/2, 1763/3, 1763/8, 1774/2,
1776/4, położonych w Kłyżowie przy ul.
Słonecznej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 3_2020_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-13 15:42:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na działkach nr ewid.1694/1,
1694/2, 1692/1, 1692/2, 1978/1, 1982, 1983,
1985/1, 1985/2, 1986, 1987/1, 1981/1, 1980, 1979,
położonych w Kłyżowie przy ul. Mickiewicza,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 2_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:20:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działce nr ewid.359/7,
położonej w Jastkowicach w rejonie ul. Ludian,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 1_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:19:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
działkach nr ewid.1169, 1700, 1168/2, 1162, 1165,
1102, 1978/1, 498, 497, 507, 508, 521,
położonych w Kłyżowie przy ul. Mickiewicza i
ul. Podsanie, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-06 10:09:27 | Data modyfikacji: 2020-03-06 10:11:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o
oznaczeniu STW7001E” na działce nr ewid.1303/1,
położonej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej,
obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:57:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 4339/5,
3236, 4339/1 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowicach, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-04 17:07:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o
oznaczeniu STW7001_F” na działce nr ewid. 2316
położonej w obrębie ewidencyjnym 3- Jastkowice,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie 02.03.2020 - cel 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:10:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o
oznaczeniu STW7001_E” na działce nr ewid.
1303/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-
Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie 02.03.2020 - cel 11_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:02:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„przebudowie linii SN 15 kV napowietrznej na
kablową Nisko – Piskorowy Staw odgałęzienie
Krzaki 3 wraz z nawiązaniami do linii nN”
 obwieszczenie o wszczęciu 10_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-27 12:37:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
działkach nr ewid.1760/1, 1761/2, 1700, 1763/2,
1763/3, 1763/8, 1774/2, 1776/4, położonych w
Kłyżowie przy ul. Słonecznej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:10:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„przebudowie linii SN 15 kV napowietrznej na
kablową Posanie - Jastkowice odgałęzienie Ruda
Jastkowska 2, 6, 7.”
 obwieszczenie o wszczęciu 9_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:53:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej” na
działkach nr ewid. 1694/1, 1694/2, 1692/1,
1692/2, 1978/1, 1982, 1983, 1985/1, 1985/2, 1986,
1987/1, 1981/1, 1980, 1979 położonych w obrębie
ewidencyjnym 4- Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 13:26:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazu do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działce nr ewid. 359/7 położonej w obrębie
ewidencyjnym Jastkowicach, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 13:22:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazu do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działce nr ewid. 359/7 położonej w obrębie
ewidencyjnym Jastkowicach, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 13:20:33 | Data modyfikacji: 2020-02-26 16:35:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „budowie sieci gazowej śr/c
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid.
1968/11, 1968/10, 1969/10, 1970/2, 1971/6
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 8_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:12:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „budowie sieci gazowej śr/c
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach o nr ewid. 552,
3272/1, 1943/4, 1943/3 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 7_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:08:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
na działkach o nr ewid. 2833/8, 2833/6, 2833/3
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 6_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:03:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 159/2,
3218, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice oraz na działkach nr ewid. 642/2,
614/3, 614/2, 614/1, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0001 Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 29_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-17 14:00:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 3024/1,
2645/1, 2645/5, 2645/9 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica, przy ul.
Sportowej
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 28_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:57:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na działkach nr ewid. 1071/3,
1071/4, 1071/2, 1054/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 27_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:54:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na działkach nr ewid. 3035/4,
3035/9, 3035/8, 3035/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica, przy ul.
Sportowej
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 26_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:47:05.
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: „Budowa linii kablowej
średniego napięcia (15kV) wraz z dostosowaniem
istniejącej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV
do zasilania kablowego”
 obwieszczenie SKO.401.ZP.55.21.2020z 14.01.2020 r ..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-11 08:59:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej”
 obwieszczenie o wszczęciu 5_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-02-05 13:22:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach nr ewid. 4339/5, 3236, 4339/1
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowicach,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu 4_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:39:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 642/2, 159/2, 3218, 614/3,
614/2, 614/1 położonych w obrębie ewidencyjnym
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 29_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:53:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 3024/1, 2645/1, 2645/5,
2645/9 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica, przy ul. Sportowej
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 28_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:42:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
działkach nr ewid. 3035/4, 3035/9, 3035/8,
3035/7 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica, przy ul. Sportowej
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 26_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:40:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
działkach nr ewid. 1071/3, 1071/4, 1071/2,
1054/2 położonych w obrębie ewidencyjnym
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-28 10:22:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej” na działkach nr ewid. 1760/1,
1761/2, 1700, 1763/2, 1763/3, 1763/8, 1774/2,
1776/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 3_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-23 13:28:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej” na działkach nr ewid. 1694/1,
1694/2, 1692/1, 1692/2, 1978/1, 1982, 1983,
1985/1, 1985/2, 1986, 1987/1, 1981/1, 1980, 1979
położonych w obrębie ewidencyjnym 4- Kłyżów,
gmina Pysznica.
 Obwieszczenie_2_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-01-17 22:25:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działce nr ewid. 359/7 położonej w obrębie
ewidencyjnym Jastkowicach, gmina Pysznica
 Obwieszczenie 1_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:57:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ewid. 860/2
położonej w obrębie ewidencyjnym Brandwica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 25_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 3502/2,
3504/2, 3501/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica, przy ul.
Wolności
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 21_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:47:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o odwołaniu
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice” na działkach nr
ewid.1405/3, 1406/1, 1406/2, położonych w
Jastkowicach przy ul. Sosnowej
 obwieszczenie o odwołaniu od decyzji _8_2018_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-08 13:36:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o odwołaniu
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej średniego napięcia
(15kV) wraz z dostosowaniem istniejącej stacji
transformatorowej 15kV/0,4kV do zasilania
kablowego”
 obwieszczenie o odwołaniu od decyzji 15_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:41:03.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o
oznaczeniu STW7001_E” na działce nr ewid.
1303/1 położonej w Jastkowicach przy ul.
Sosnowej
 obwieszczenie SKO.401.ZP.1946.240.2019 z 19.11.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-16 12:35:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice” na działkach
nr ewid.1405/3, 1406/1, 1406/2,
położonych w Jastkowicach przy
ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:43:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w części dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 642/2,
159/2, 3218, 614/3, 614/2, 614/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 29_2019_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:41:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w części dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 3024/1,
2645/1, 2645/5, 2645/9 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica, przy ul.
Sportowej
 obwieszczenie o wszczęciu 28_2019_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:13:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w części dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na działkach nr ewid. 1071/3,
1071/4, 1071/2, 1054/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 27_2019_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:10:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w części dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na działkach nr ewid. 3035/4,
3035/9, 3035/8, 3035/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica, przy ul.
Sportowej
 obwieszczenie o wszczęciu 26_2019_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:08:49.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi
ekspresowej S19 od węzła "Lasy Janowskie" do
węzła "Nisko Południe" na odcinku od węzła
"Lasy Janowskie" (bez węzła) do węzła
"Zdziary" (z węzłem) od km 0+000 do km 9+476,94
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
budowlami i urządzeniami budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 12.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:14:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 4642/8,
4642/5, 4677, 4688, 4689 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica przy ul.
Malinowej
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego _20_2019_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-10 15:02:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie linii kablowej średniego
napięcia (15 kV) wraz z dostosowaniem
istniejącej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV
do zasilania kablowego na działkach nr ewid.552,
553, 554, 550, 549, 548, 547, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566,567,569,570, 571, 572, 573, 542, 4509/6,
4509/5, 538, 541, 537, 535/2, 536/2, 535/1, 532,
531, 530, 529, 528, 527, 534, 533, 525, 526, 524,
523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516/2, 514/2,
4351/4, 4351/3, 4351/2, 4351/1, 512, 511, 513,
510, 509, 508, 507, 505, 3235, 503, 502, 506,
501/1, 501/2, 498, 499/2, 500, 499/1, 497, 4370/2,
4370/1, 493, 492/4, 492/5, 492/3, 492/2, 491, 490,
489/2, 488/7, 488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 486/8,
486/7, 486/6, 486/5, 486/4, 486/3, 3232, 485, 484,
483/3, 483/4, 483/2, 472 położonych w
Jastkowicach, gmina Pysznica związanej z zadaniem
inwestycyjnym pn: „Projekt przebudowy linii SN
15 kV napowietrznej na kablową Posanie –
Jastkowice od słupa nr 54/21 do stacji trafo
Jastkowice 11 Ludjan”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 15_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-04 11:56:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie linii kablowej średniego
napięcia (15 kV) wraz z budową złącza
kablowego SN oraz dostosowaniem istniejącej
stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV do zasilania
kablowego. na działkach ew. nr 721/2, 722, 723,
724, 725/1, 730/1, 706, 705, 704, 731, 4350/2,
4350/1, 4389/5, 703/7, 732/4, 732/5, 703/3,
4339/9, 4338/8, 4339/5, 4338/7, 4339/4, 4338/1,
4365/4, 4365/5, 4365/9, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 698/1, 698/2, 740, 697, 3242, 694/1, 694/2,
693/3, 693/6, 692, 691, 690, 689, 688, 687/1,
687/2, 686, 685, 683/4, 683/3, 683/1, 679, 680,
682, 743, 746, 747, 748, 749/1, 749/2, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1,
760/2, 761, 4035/1, 766, 767/1, 767/2, 768, 769,
770, 771/1, 771/2, 3241, 772, 773, 774, 775,
776/1, 776/2, 777/1, 777/2, 778, 3289, 788, 787,
786, 785, 3240, 817, 818, 821, 3237, 819/1, 820/3,
819/2, 824/2, 836/1, 836/4, 820/2, 4258
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica, związanej z zadaniem
inwestycyjnym pn: „Projekt przebudowy linii SN
15 kV napowietrznej na kablową Posanie –
Jastkowice od słupa nr 54/18 do stacji
transformatorowej Ruda Jastkowska 5”.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-03 14:51:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach ewid. Nr 117/1, 110/20, 110/21,
110/22, 110/18 położonych w obrębie
ewidencyjnym Brandwica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o zebranym materiale 24_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-02 14:27:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach ewid. Nr 1071/3 i 1083/3 położonych
w obrębie ewidencyjnym Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale 23_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-02 14:26:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 2873, 2872, 2869, 2868, 2867,
2847, 2848, 2849, 2720, 2706, 2866/2, 2866/1, 2854
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale 18_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-02 14:24:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 2645/4,
2644/7 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica, przy ul. Sportowej
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 17_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-02 14:21:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych,
jednorodzinnych na działkach nr ewid. 1901/7 i
1901/6 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 16_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-02 14:20:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ewid. 58/1 położonej w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale 22_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-26 15:16:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 4642/8, 4642/5, 4677, 4688,
4689 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica przy ul. Malinowej
 obwieszczenie o zebranym materiale 20_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-26 14:42:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o podjęciu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa linii
kablowej średniego napięcia (15 kV) wraz z
dostosowaniem istniejącej stacji
transformatorowej 15 kV/0,4 kV do zasilania
kablowego na działkach nr ewid.552, 553, 554,
550, 549, 548, 547, 555, 556, 557, 558, 559, 560,
561, 562, 563, 564, 565, 566,567,569,570, 571,
572, 573, 542, 4509/6, 4509/5, 538, 541, 537,
535/2, 536/2, 535/1, 532, 531, 530, 529, 528, 527,
534, 533, 525, 526, 524, 523, 522, 521, 520, 519,
518, 517, 516/2, 514/2, 4351/4, 4351/3, 4351/2,
4351/1, 512, 511, 513, 510, 509, 508, 507, 505,
3235, 503, 502, 506, 501/1, 501/2, 498, 499/2,
500, 499/1, 497, 4370/2, 4370/1, 493, 492/4,
492/5, 492/3, 492/2, 491, 490, 489/2, 488/7,
488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 486/8, 486/7, 486/6,
486/5, 486/4, 486/3, 3232, 485, 484, 483/3, 483/4,
483/2, 472 położonych w Jastkowicach, gmina
Pysznica związanej z zadaniem inwestycyjnym pn:
„Projekt przebudowy linii SN 15 kV napowietrznej
na kablową Posanie – Jastkowice od słupa nr
54/21 do stacji trafo Jastkowice 11 Ludjan”
 obwieszczenie o podjęciu postanowienia 15_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:47:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o podjęciu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie linii kablowej średniego napięcia (15
kV) wraz z budową złącza kablowego SN oraz
dostosowaniem istniejącej stacji
transformatorowej 15 kV/0,4 kV do zasilania
kablowego. na działkach ew. nr 721/2, 722, 723,
724, 725/1, 730/1, 706, 705, 704, 731, 4350/2,
4350/1, 4389/5, 703/7, 732/4, 732/5, 703/3,
4339/9, 4338/8, 4339/5, 4338/7, 4339/4, 4338/1,
4365/4, 4365/5, 4365/9, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 698/1, 698/2, 740, 697, 3242, 694/1, 694/2,
693/3, 693/6, 692, 691, 690, 689, 688, 687/1,
687/2, 686, 685, 683/4, 683/3, 683/1, 679, 680,
682, 743, 746, 747, 748, 749/1, 749/2, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1,
760/2, 761, 4035/1, 766, 767/1, 767/2, 768, 769,
770, 771/1, 771/2, 3241, 772, 773, 774, 775,
776/1, 776/2, 777/1, 777/2, 778, 3289, 788, 787,
786, 785, 3240, 817, 818, 821, 3237, 819/1, 820/3,
819/2, 824/2, 836/1, 836/4, 820/2, 4258
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica, związanej z zadaniem
inwestycyjnym pn: „Projekt przebudowy linii SN
15 kV napowietrznej na kablową Posanie –
Jastkowice od słupa nr 54/18 do stacji
transformatorowej Ruda Jastkowska 5”.
 obwieszczenie o podjęciu postanowienia 14_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:43:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w części dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ewid. 860/2
położonej w obrębie ewidencyjnym Brandwica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 25_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:08:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach ewid. Nr 117/1, 110/20, 110/21, 110/22,
110/18 położonych w obrębie ewidencyjnym
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 24_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-30 19:16:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach ewid. Nr 1071/3 i 1083/3 położonych
w obrębie ewidencyjnym Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 23_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-30 19:13:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w części dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ewid. 58/1
położonej w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 22_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:39:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 3502/1, 3502/2, 3504/2
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica, przy ul. Wolności
 obwieszczenie o wszczęciu 21_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 11:50:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 4642/8, 4642/5, 4677, 4688,
4689 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica przy ul. Malinowej
 obwieszczenie o wszczęciu 20_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-18 11:48:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
inwestycyjnego polegającego na budowie linii
kablowej średniego napięcia (15 kV) wraz z
przebudową stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV
i powiązaniami niskiego napięcia (0,4 kV), na
działkach ew. Nr 100, 103, 104, 105, 106, 107,
108/3, 109/5, 109/2, 109/1, 110, 111, 114/2, 116,
117, 118, 119, 209, 120, 121, 122 położonych w
obrębie ewidencyjnym Chłopska Wola, gmina
Pysznica, związanej z zadaniem inwestycyjnym pn:
„Projekt przebudowy linii SN 15 kV napowietrznej
na kablową Posanie – Jastkowice, odg.
Jastkowice 3 Chłopska Wola od słupa nr 9 do
stacji trafo, przebudowa słupowej stacji trafo
wraz z nawiązaniami nN”.
 Obwieszczenie_6733_13_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-16 16:15:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o. o. o oznaczeniu STW7001_E” na działce
nr ewid. 1303/1, położonej w Jastkowicach przy
ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice,
gmina Pysznica.
 Obwieszczenie 6733.30.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-14 15:13:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych,
jednorodzinnych na działkach nr ewid. 3014/3,
2913, 2646, 2654/1, 2644/6, 2645/4, 2644/4, 2644/2
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego _12_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-11 13:42:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci
elektroenergetycznej, ziemnej, zasilającej oprawy
oświetleniowe (oświetlenie boiska
wielofunkcyjnego, przyszkolnego), maszty
oświetleniowe o wys. do 14m na działkach ew. Nr
1987/2, 1978/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym Kłyżów, gm. Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 11_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-10 14:44:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 2873, 2872, 2869, 2868, 2867,
2847, 2848, 2849, 2720, 2706, 2866/2, 2866/1, 2854
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 19_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-02 16:05:04 | Data modyfikacji: 2019-10-02 16:06:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o podjęciu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o
oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o podjęciu postanowienia _30_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-27 15:37:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 2645/4, 2644/7 położonych w
obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica,
przy ul. Sportowej
 obwieszczenie o wszczęciu 17_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:10:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na
działkach nr ewid. 1901/7 i 1901/6 położonych
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu 16_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:07:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 3764/2,
3765, 3766, 3767 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:12:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działkach ew. nr 1899/7,
1900/4, 1900/5, 1901/3, 1901/7, 3221 położonych
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego _9_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:10:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1282/16,
1282/19, 1280/7, 1281/1, 3256, 4390/4, 4390/5,
4391/5, 4391/4, położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-25 15:52:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działce nr ewid. 1172/11
położonej w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-25 14:33:37 | Data modyfikacji: 2019-09-25 14:58:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o podjęciu na żądanie strony
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o podjęciu postepowania 8_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-20 13:29:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach ew. nr 1899/7, 1900/4, 1900/5, 1901/3,
1901/7, 3221 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-04 14:01:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 1282/16, 1282/19, 1280/7,
1281/1, 3256, 4390/4, 4390/5, 4391/5, 4391/4,
1281/1 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-04 13:57:44.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
zebranym materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działce nr ewid. 1172/11 położonej w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:22:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 3764/2, 3765, 3766, 3767
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-22 15:13:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 651/15,
651/16, 651/17, 651/18, 651/20 położonych w
obrębie ewidencyjnym 1 - Brandwica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego _2_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-22 15:12:13 | Data modyfikacji: 2019-08-23 11:43:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie linii kablowej średniego napięcia (15
kV) wraz z dostosowaniem istniejącej stacji
transformatorowej 15 kV/0,4 kV do zasilania
kablowego na działkach nr
ewid.552,553,554,550,549,548,547,555,556,557,558,5
59,560,561,562,563,564,565,566,567,569,570,571,572
,573,542,4509/6,4509/5,538,537,541,537,535/2,536/2
,535/1,532,531,530,529,528,527,534,533,525,526,524
,523,522,521,520,519,518,517,516/2,514/2,4351/4,43
51/3,4351/2,4351/1,512,511,513,510,511,509,508,507
,505,3235,503,502,506,501/1,501/2,498,499/2,500,49
9/1,497,4370/2,4370/1,493,492/4,492/5,492/3,492/2,
491,490,489/2,488/7,488/1,488/2,
488/3,488/4,486/8,486/7,486/6,486/5,486/4,486/3,32
32,485,484,483/3,483/4,483/2,472 położonych w
Jastkowicach, gmina Pysznica związanej z zadaniem
inwestycyjnym pn: „Projekt przebudowy linii SN
15 kV napowietrznej na kablową Posanie
–Jastkowice od słupa nr 54/21 do stacji trafo
Jastkowice 11 Ludjan.”
 Obwieszczenie o wszczęciu_6733_15_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 22:25:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego nabudowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego, na działkach nr
ewid. 144/11, 144/10, 144/9, 144/13 i 144/12
położonych w obrębie ewidencyjnym 3
-Jastkowice, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie decyzja 6733_1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 21:56:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie linii kablowej średniego napięcia (15
kV) wraz z budową złącza kablowego SN oraz
dostosowaniem istniejącej stacji
transformatorowej 15 kV/0,4 kV do zasilania
kablowego. na działkach ew. Nr 721/2, 722, 723,
724, 725/1, 730/1, 706, 705, 704, 731, 4350/2,
4350/1, 4389/5, 703/7, 732/4, 732/5, 703/3,
4339/9, 4338/8, 4339/5, 4338/7, 4339/4, 4338/1,
4365/4, 4365/5, 4365/9, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 698/1, 698/2, 740, 697, 3242, 694/1, 694/2,
693/3, 693/6, 692, 691, 690, 689, 688, 687/1,
687/2, 686, 685, 683/4, 683/3, 683/1, 679, 680,
682, 743, 746, 747, 748, 749/1, 749/2, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1,
760/2, 761, 4035/1, 766, 767/1, 767/2, 768, 769,
770, 771/1, 771/2, 3241, 772, 773, 774, 775,
776/1, 776/2, 777/1, 777/2, 778, 3289, 788, 787,
786, 785, 3240, 817, 818, 821, 3237, 819/1, 820/3,
819/2, 824/2, 836/1, 836/4, 820/2, 4258
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica, związanej z zadaniem
inwestycyjnym pn: „Projekt przebudowy linii SN
15 kV napowietrznej na kablową Posanie –
Jastkowice od słupa nr 54/18 do stacji
transformatorowej Ruda Jastkowska 5”
 obwieszczenie o wszczęciu 14_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-14 16:13:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie linii kablowej średniego napięcia (15
kV) wraz z przebudową stacji transformatorowej 15
kV/0,4 kV i powiązaniami niskiego napięcia (0,4
kV), na działkach ew. Nr 100, 103, 104, 105, 106,
107, 108/3, 109/5, 109/2, 109/1, 110, 111, 114/2,
116, 117, 118, 119, 209, 120, 121, 122
położonych w obrębie ewidencyjnym Chłopska
Wola, gmina Pysznica, związanej z zadaniem
inwestycyjnym pn: „Projekt przebudowy linii SN
15 kV napowietrznej na kablową Posanie –
Jastkowice, odg. Jastkowice 3 Chłopska Wola od
słupa nr 9 do stacji trafo, przebudowa słupowej
stacji trafo wraz z nawiązaniami nN”
 obwieszczenie o wszczęciu 13_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-13 14:03:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej śr/c wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 199/1 i
6251/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-08 10:45:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 651/15, 651/16, 651/17,
651/18, 651/20 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 - Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-08 10:43:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego, na działkach nr ewid. 144/11,
144/10, 144/9, 144/13 i 144/12 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-08 10:41:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na
działkach nr ewid. 3014/3, 2913, 2646, 2654/1,
2644/6, 2645/4, 2644/4, 2644/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie o wszczęciu 12_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2019-08-05 21:10:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 994/1,
994/2, 994/8, 994/9, 994/10, 994/11, 994/12
położonych w obrębie ewidencyjnym 1 -
Brandwica, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Artur Stelmach | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:54:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznia w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia z rur SDR11 PE100 Dn 63mm, L=ok. 55,0m
na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dz. nr ew. 2948/4 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 22_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:08:38.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci elektroenergetycznej, ziemnej,
zasilającej oprawy oświetleniowe (oświetlenie
boiska wielofunkcyjnego, przyszkolnego), maszty
oświetleniowe o wys. do 14m na działkach ew. Nr
1987/2, 1987/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym Kłyżów, gm. Pysznica
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:06:27.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła "Lasy
Janowskie" do węzła "Nisko Południe" na odcinku
od węzła "Lasy Janowskie" (bez węzła) do
węzła "Zdziary" (z węzłem) od km 0+000 do km
9+476,94 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi”
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 25.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-25 16:24:49 | Data modyfikacji: 2019-07-25 16:33:05.
Obwieszczenie o modyfikacji wniosku w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie o modyfikacji wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-24 21:30:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o
oznaczeniu STW7001_E” na działce nr ewid.
1303/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-23 16:33:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 3764/2, 3765, 3766, 3767
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 10_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:42:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach ew. nr 1899/7, 1900/4, 1900/5,
1901/3, 1901/7, 3221 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 9_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 1282/16, 1282/19, 1280/7,
1281/1, 3256, 4390/4, 4390/5, 4391/5, 4391/4,
1281/1 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 8_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:34:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działce nr ewid. 1172/11 położonej w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 7_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:31:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 326/3, 327,
331, 315, 299/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 21_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:07:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 3046/4,
3055/3 i 3047 położonych w obrębie ewidencyjnym
5 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 20_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:07:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 1171, 3254,
1172/14 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice przy ul. Ruda, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 19_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:45:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na
działkach nr ewid. 199/1 i 6251/6 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 6_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:00:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wpłynięciu
zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Pysznica
znak RI.III.6733.30.2018 z dnia 12.06.2019 r. o
odmowie uznania za stronę w postępowaniu
administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o przekazaniu odwołania 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:33:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o sprostowaniu omyłki w wydanej
decyzji nr RI.III.6733.10.2019 z dnia 15.04.2019
r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 2059/3, 2059/2, 2058, 2022/44,
2022/40 położonych w obrębie ewidencyjnym 4 -
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o sprostowaniu omyłki 10_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:44:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice” na działkach nr ewid.
1405/3, 1406/1, 1406/2, położonych w
Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu 8_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:42:34.
Obwieszcenie Wojewody Podkaetrpackiego
zawiadamiające o wniesieniu odwołania od
decyzji udzielającej zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej pn:"Budowa obwodnicy Stalowej
Woli i Niska, klasy GP, w ciągu DK 77 (dł. ok.
15,2 km) wraz z infrastrukturą techniczną,
budowlami i urządzeniami budowlanymi - relacji
Lipnik - Przemyśl"
 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 19.06.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:49:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 2052/11,
2053/12, 2053/13, 2053/5, 2087, 1354/4, 1716,
2053/2, 2052/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 18_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:23:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 3773/2,
3773/1, 3772, 3771, 2769, 3769, 3762/2, 3763,
3764/1 położonych w obrębie ewidencyjnym
5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 17_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-18 13:59:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 326/3, 327, 331, 315, 299/6
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:56:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3046/4, 3055/3 i 3047
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:41:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 1171, 3254, 1172/14
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:34:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia z rur SDR11 PE100 Dn 63mm, L=ok. 29,0
m na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na działce nr ewid. 875/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym 1 – Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-17 09:57:18 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:17:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach ew. nr 4316, 4315,
1640/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-14 15:58:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 2088, 2087, 3277 położonych
w obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu _4_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-10 14:09:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 4316, 4315, 1640/2
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu _5_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:22:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej
PE 63, PE 63 – MB 205, PE 110 oraz PE 110- MB
510 na działkach nr ewid. 2755, 2756/1, 2756/2,
2757, 2758, 2759/2, 2760, 2761, 2766/1, 2766/3,
2766/4, 2766/2, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772,
2773, 2774, 2775, 2778, 2779, 2788, 2781, 2783,
2784, 2785, 2786, 2788, 2789, 2791, 2792, 2781/1,
2781/2, 2781/4, 2781/6, 2780, 2781/7, 2781/3 i
2781/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 –
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:56:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 994/1, 994/2, 994/8, 994/9,
994/10, 994/11, 994/12 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 - Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 3_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:44:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 651/15, 651/16, 651/17,
651/18, 651/20 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 - Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 2_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:39:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego, na działkach nr ewid. 144/11,
144/10, 144/9, 144/13 i 144/12 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 1_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:37:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11
PE100 Dn 63mm, L=ok. 29,0 m na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.
875/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 1 –
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:48:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 2944/14 i
4403 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 15_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:47:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 1108/1,
1108/2, 1108/3 i 1108/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 - Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 13_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:35:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 1279/8, 1193,
1279/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 5 -
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 12_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:33:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 55/5, 55/10,
55/8 położonych w obrębie ewidencyjnym 5 -
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 16_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:26:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3773/2, 3773/1, 3772, 3771,
2769, 3769, 3762/2, 3763, 3764/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznic
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:18:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 2052/11, 2053/12, 2053/13,
2053/5, 2087, 1354/4, 1716, 2053/2, 2052/2
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 18_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:15:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
SDR11 PE100 Dn 63mm, L=ok. 55,0m na potrzeby
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew.
2948/4 położonej w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznic
 obwieszczenie o wszczęciu 22_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-14 14:42:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 651/20, 651/21, 651/22,
651/24, 651/25, 651/26 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 - Brandwica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:01:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 2059/3,
2059/2, 2058, 2022/44, 2022/40 położonych w
obrębie ewidencyjnym 4 - Kłyżów
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:53:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3156/1, 3156/2, 3155, 3316/2,
3311/1, 3271/2, 3042/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 9_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:51:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 3923, 3953,
3952 położonych w obrębie ewidencyjnym 5 -
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:34:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej PE
90- MB 485
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:15:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej PE 63, PE 63 – MB
205, PE 110 oraz PE 110- MB 510
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:09:34.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30
kwietnia 2019 r. o wydaniu decyzji decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn:"Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska, klasy
GP, w ciągu DK 77 (dł. ok. 15,2 km) wraz z
infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi - relacji Lipnik -
Przemyśl"
 obwieszczenie wojewody z 30.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:56:59 | Data modyfikacji: 2019-04-30 14:57:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o ponownym
prowadzeniu postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. o oznaczeniu STW7001_E” na działce
nr ewid. 1303/1 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3- Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie - toczące się postępowanie 30_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-29 20:35:36 | Data modyfikacji: 2019-05-13 13:25:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3046/4, 3055/3 i 3047
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 20_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:19:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 1171, 3254, 1172/14
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 19_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:18:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 326/3, 327, 331, 315, 299/6
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 21_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-26 12:54:11 | Data modyfikacji: 2019-04-26 15:11:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 55/5, 55/10, 55/8
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:53:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 2944/14 i 4403 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:27:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 1108/1, 1108/2, 1108/3 i
1108/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 1 -
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:26:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 1279/8, 1193, 1279/10
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:12:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 4404/4, 446/2, 443/3, 446/4 i
4332/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 13:24:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 651/20, 651/21, 651/22,
651/24, 651/25, 651/26 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 -
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-15 13:30:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 2059/3, 2059/2, 2058, 2022/44,
2022/40 położonych w obrębie ewidencyjnym 4 -
Kłyżów, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-15 13:26:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3156/1, 3156/2, 3155, 3316/2,
3311/1, 3271/2, 3042/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-15 13:23:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3923, 3953, 3952 położonych
w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:35:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej PE 90- MB 485 na
działkach nr ewid. 487/2, 618/1, 619, 620, 621,
3233, 622, 618/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 – Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:33:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 4387/1, 4387/2 i 4387/3
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:13:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działce nr ewid. 1354/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego _5_2019_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:54:47 | Data modyfikacji: 2019-04-12 13:29:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wezwaniu do
uzupełnieia wniosku dotyczącego uchylonej
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu
STW7001_E”
 obwieszczenie - uzupełnienie 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:31:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 4404/4, 446/2, 443/3, 446/4 i
4332/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-01 10:55:14.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania
od decyzji Wójta Gminy Pysznica o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie SKO w Tarnobrzegu z 19.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-29 15:40:10 | Data modyfikacji: 2019-04-01 11:56:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działce nr ewid. 1354/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:15:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o odwołaniu
od decyzji ustalającej lokalizację inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o odwołaniu od decyzji 8_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:26:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3773/2, 3773/1, 3772, 3771,
2769, 3769, 3762/2, 3763, 3764/1 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 17_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:14:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka linii
napowietrznej SN 15kV Nisko-Piskorowy Staw, odg.
Pysznica 7 na linię kablową
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:12:56 | Data modyfikacji: 2019-03-28 13:29:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3107/1, 3110/4 i 3110/3
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:11:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 2944/14 i 4403 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3 - Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu 15_2019.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:59:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
SDR11 PE100 Dn 63mm, L=ok. 29,0 m na potrzeby
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce
nr ewid. 875/2 położonej w obrębie ewidencyjnym
1 – Brandwica,
 obwieszczenie o wszczęciu 14_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:58:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 1108/1, 1108/2, 1108/3 i
1108/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 1 -
Brandwica
 obwieszczenie o wszczęciu 13_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:57:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 1279/8, 1193, 1279/10
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 12_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:30:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 55/5, 55/10, 55/8
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 16_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:26:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 4387/1, 4387/2 i 4387/3
położonych w obrębie ewidencyjnym 3 -
Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:24:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 41_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:27:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji
trafo Krzaki 4 na linię kablowo – napowietrzną
wraz z przyłączami do budynków, demontaże
napowietrznej linii nN 0,4 kV”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 42_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:21:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„
„Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 43_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:02:01 | Data modyfikacji: 2019-03-07 09:06:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3107/1, 3110/4 i 3110/3
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 16:05:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 651/20, 651/21, 651/22,
651/24, 651/25, 651/26 położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 - Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 16:02:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 2059/3,
2059/2, 2058, 2022/44, 2022/40 położonych w
obrębie ewidencyjnym 4 - Kłyżów, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 10_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:58:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3156/1, 3156/2, 3155, 3316/2,
3311/1, 3271/2, 3042/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 - Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 9_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:56:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3923, 3953, 3952 położonych
w obrębie ewidencyjnym 5 - Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 8_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:43:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa
sieci wodociągowej PE 90- MB 485”
 obwieszczenie o wszczęciu 7_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:06:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :„ Przebudowa
odcinka linii napowietrznej SN 15kV
Nisko-Piskorowy Staw, odg. Pysznica 7 na linię
kablową
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:50:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa
sieci wodociągowej PE 63, PE 63 – MB 205, PE
110 oraz PE 110- MB 510”
 obwieszczenie o wszczęciu 6_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:32:26.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko
inwestycji pn.:"Budowa obwodnicy Stalowej Woli i
Niska, klasy GP, w ciągu DK 77 (dł. ok. 15,2 km)
wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi - relacji Lipnik -
Przemyśl""
 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 28.02.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:12:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działce nr ewid. 1354/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-26 09:06:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-20 15:58:07.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu w sprawie wydania
decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję Wójta
Gminy Pysznica w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.
o. o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie SKO w Tarnobrzegu SKO-401_D_1864_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-20 10:31:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: „Przebudowa linii napowietrznej nN ze
stacji trafo Krzaki 4 na linię kablowo –
napowietrzną wraz z przyłączami do budynków,
demontaże napowietrznej linii nN 0,4 kV”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 42_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-13 12:52:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 41_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:53:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym _43_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-11 11:09:35 | Data modyfikacji: 2019-02-11 15:32:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-06 16:12:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 36_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:55:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego napięcia”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 37_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:24:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 3107/1, 3110/4 i 3110/3
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 16:00:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o modyfikacji
wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „
Budowie stacji bazowej transmisji danych nr
BT_26267_Jastkowice”
 obwieszczenie o modyfikacji 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:36:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
SDR11 PE100 Dn 63mm, L=ok. 39,0m na potrzeby
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr
ewid. 1347/11”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 40_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:27:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
uzupełnieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy
Pysznica ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o
oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o uzupełnieniu 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-17 08:59:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia”
 obwieszczenie o wszczęciu 43_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-15 12:01:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa
odcinka linii napowietrznej SN 15kV
Nisko-Piskorowy Staw, odg. Pysznica 7 na linię
kablową
 obwieszczenie o wszczęciu 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:16:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 29_2018.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:12:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 36_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:27:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 39_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:10:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
linii napowietrznej nN ze stacji trafo Krzaki 4 na
linię kablowo – napowietrzną wraz z
przyłączami do budynków, demontaże
napowietrznej linii nN 0,4 kV”
 obwieszczenie o wszczęciu 42_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:08:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11
PE100 Dn 63mm, L=ok. 39,0m na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ewid.
1347/11”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 40_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-03 10:27:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia”
 obwieszczenie o przedłużeniu 37_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:59:51 | Data modyfikacji: 2019-01-02 15:00:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o przedłużeniu 36_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:55:19.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu
postanowienia znak: N-VIII.7820.1.50.2018 w
sprawie usunięcia nieprawidłowości w
przedłożonym projekcie budowlanym dotyczącymm
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn:"Budowa obwodnicy Stalowej
Woli i Niska, klasy GP, w ciągu DK 77 (dł. ok.
15,2 km) wraz z infrastrukturą techniczną,
budowlami i urządzeniami budowlanymi - relacji
Lipnik - Przemyśl"
 obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 21.12.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:36:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 38_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:17:10 | Data modyfikacji: 2018-12-27 09:35:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie materiał dowodowy 29_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-17 19:57:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 39_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:19:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 38_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:56:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku
handlowo-usługowego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 35_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:54:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 33_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:13:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o
oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o przekazaniu odwołania 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-07 13:45:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 41_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:48:02 | Data modyfikacji: 2018-12-07 07:46:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 34_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:01:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączami gazu do budynku
handlowo-usługowego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 35_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-29 12:54:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o podjęciu na żądanie strony
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o podjęciu postepowania 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:43:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 32_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:19:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 31_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:15:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 25_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-22 07:21:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o. o. o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:05:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11
PE100 Dn 63mm, L=ok. 39,0m na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ewid.
1347/11”
 obwieszczenie o wszczęciu 40_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-15 14:50:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu administracyjnym.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:31:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 33_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:22:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 34_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:17:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 39_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-08 13:30:58.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu
postępowania administarcyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn:"Budowa obwodnicy Stalowej Woli i
Niska, klasy GP, w ciągu DK 77 (dł. ok. 15,2 km)
wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi - relacji Lipnik -
Przemyśl"
 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 08.11.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-08 13:26:49 | Data modyfikacji: 2018-11-08 13:32:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 38_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-07 14:00:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 25_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:06:28 | Data modyfikacji: 2018-10-31 15:28:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy 25_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:25:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 31_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:10:07 | Data modyfikacji: 2018-10-31 15:08:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem
gazowym do budynku mieszkalnego położonego na
działce nr ewid.4336/3 w miejscowości
Jastkowice, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 28_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:45:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego napięcia”
 obwieszczenie o wszczęciu 37_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:36:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 32_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:08:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o
oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:05:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 36_2018.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa istniejącej stacji trafo Krzaki 2
wraz z zasilaniem kablowym 15kV; przebudowa linii
napowietrznej nN 0,4kV ze stacji trafo Krzaki 2 na
linię napowietrzno-kablową wraz z przyłączami
do budynków.; demontaż odcinka linii
napowietrznej 15kV napowietrznej stacji trafo
Krzaki 2, napowietrznej linii nN 0,4kV”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 26_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:28:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku
handlowo-usługowego” na działkach o numerach
ewidencyjnych 1937/1, 1937/3, 1937/4, 1935/2,
1935/1, 1934/3, 1934/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu 35_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-15 13:20:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.2929/3 i
2929/4, położonych w obrębie ewidencyjnym
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 27_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-12 13:38:29 | Data modyfikacji: 2018-10-12 13:40:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 34_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:09:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 33_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:07:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr
ewid. 2905 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 31_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-28 12:54:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 32_2018.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-27 12:44:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa
istniejącej stacji trafo Krzaki 2 wraz z
zasilaniem kablowym 15kV; przebudowa linii
napowietrznej nN 0,4kV ze stacji trafo Krzaki 2 na
linię napowietrzno-kablową wraz z przyłączami
do budynków; demontaż odcinka linii
napowietrznej 15kV napowietrznej stacji trafo
Krzaki 2 napowietrznej linii nN 0,4kV”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 26_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-20 14:51:01.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli
 obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z11.09.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:20:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
o oznaczeniu STW7001_E”
 obwieszczenie o wszczęciu 30_2018.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:54:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:47:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 29_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:58:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.3401/2, 3434, 3446/5, 3449/7, położonych
przy ul. Żytniej oraz na działce nr ewid.139 –
ul. Strażacka, obręb ewidencyjny 0005-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 24_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-07 07:22:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu 28_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:09:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
postanowienia o zawieszeniu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji
bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:14:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.4377/1, 3246/1, 992/5, 992/12, 992/13,
położonych przy ul. 1000-Lecia oraz na
działkach nr ewid. 359/17, 359/24, 3229
położonych przy – ul. Ludian, obręb
ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 23_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-27 13:30:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:35:30.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe w granicach linii brzegu rzeki
Zdoga rurociągu sieci gazowej średniego
ciśnienia, z lokalizacją na terenie
nieruchomości obejmującą działkę nr 1278,
obręb 0005 Pysznica.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-17 14:41:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, na działkach nr ewid. 2929/3,
2929/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 3-
Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczeciu 27_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:40:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
istniejącej stacji trafo Krzaki 2 wraz z
zasilaniem kablowym 15 kV, przebudowa linii
napowietrznej nN 0,4 kV ze stacji trafo Krzaki 2
na linię napowietrzno-kablową wraz z
przyłączami do budynków oraz demontaż
odcinków linii napowietrznej 15 kV, napowietrznej
stacji trafo Krzaki 2, napowietrznej linii nN 0,4
kV”, na działkach o numerach ewidencyjnych:
846/2, 856/1, 848/2, 855, 869, 868/1, 868/3,
868/4, 867/1, 924, 922, 921, 909/2, 871, 920, 919,
933/1, 933/2, 964, 933/3, 935, 916/1, 918, 888/2,
891/4, 891/5, 893, 894/2, 915/2, 914/2, 913, 912,
2800, 911/1, 901, 902/2, 902/1, 903, 904, 905,
906, 264/2, 2513, 866/1, 866/7, 986/8, 926,
986/10, 928, 983, 985/1, 826, 825, 824, 823,
827/1, 827/4, 827/3, 827/5, 827/6, 821/4, 821/5,
821/6, 821/7, 821/2, 821/3, 819 położonych w
miejscowości Krzaki, obręb ewidencyjny
4-Kłyżow, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczeciu 26_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:48:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid.4338/6,
3238, 935, 936, 937, 4359/1, 4350/7, 4350/1,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:33:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.386,
3230/1, 491, położonych w Jastkowicach, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 20_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:32:49.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w tarnobrzegu o wniesieniu skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
na decyzję dotyczącą ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie SKO o wniesieniu skargi_09_08_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-13 14:20:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.3401/2,
3434, 3446/5, 3449/7, położonych przy ul.
Żytniej oraz na działce nr ewid.139 – ul.
Strażacka, obręb ewidencyjny 0005-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 24_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-13 13:55:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr ewid.1925,
3172, 3399, 3207/3, 3402/1, 3402/2, 3433, 3430,
3429, 3428/1, położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 19_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-13 13:52:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 4513/3, 4732,
4731/3, 4731/1, 4731/2, 4599/2, 4764, 4794
położonych w obrębie ewidencyjnym 5- Pysznica,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczeciu 25_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:59:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur SDR11 PE100 Dn 90mm L=ok. 225,0 m oraz
przebudowa sieci gazowej ś/c PE dn 50mm oraz PE
dn 63mm na sieć gazową ś/c z rur SDR11 PE100 Dn
90mm, L=ok. 651,0m na potrzeby budynku
produkcyjnego” na działkach nr ewid.2033, 1716,
1718, 1278, 1277/9, 1277/13, 1277/1, 1277/3,
1277/4, 1277/6, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 18_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:55:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV
Stalowa Wola-Janów Lubelski od słupa nr 112
(odg. Studzieniec) do słupa nr 118 (odg. Szwedy)
na linię kablową” na działkach nr ewid.312,
313, 306, 317, 327/2, 309, 858, 844, 845, 846,
847, 315, położonych w obrębie ewidencyjnym 6
Studzieniec, gmina Pysznica, powiat stalowowolski
oraz na działkach nr ewid.481, 496/1, 482, 496/3,
483, 496/4, 484, 485, 486, 477/2, 496/5, 461, 469,
462, położonych w obrębie ewidencyjnym 1
Szwedy, gmina Jarocin, powiat niżański
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 17_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:54:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zamierzenia inwestycyjnego pn. „rozbudowa sieci
wodociągowej na działkach: nr ewid.4377/1,
3246/1, 992/5, 992/12, 992/13, położonych przy
ul. 1000-Lecia oraz na działkach nr ewid.359/17,
359/24, 3229 położonych przy – ul. Ludian,
obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_23_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:55:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na
działkach nr ewid. 2932/4, 2932/5, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:52:51 | Data modyfikacji: 2018-08-06 14:53:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i budynku gospodarczego z garażem
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr ewid.4338/9, położonej w
Jastkowicach w rejonie ul. Prostej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 87_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:51:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zawieszeniu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice”
 obwieszczenie o złożeniu wniosku o zawieszeniu postępowania 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:49:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączem wodociągowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 4381/3,
2999/2, 3271/1, 3191/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina Pysznica.”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 15_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-26 14:55:53.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 24.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 14:10:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11 PE100 Dn
90mm L=ok. 225,0 m oraz przebudowa sieci gazowej
ś/c PE dn 50mm oraz PE dn 63mm na sieć gazową
ś/c z rur SDR11 PE100 Dn 90mm, L=ok. 651,0m na
potrzeby budynku produkcyjnego”
 obwieszczenie o zebranmym materiale dowodowym 18_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-20 11:51:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr
ewid. 4338/6, 3238, 935, 936, 937, 4359/1, 4350/7,
4350/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 13:30:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 386, 3230/1, 491, położonych
w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:26:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 1925, 3172, 3399, 3207/3,
3402/1, 3402/2, 3433, 3430, 3429, 3428/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2018.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:42:02.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli
 Obwieszczenie PGW Wody Polskie z 11.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-13 13:06:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa
odcinka linii napowietrznej SN 15kV Stalowa
Wola-Janów Lubelski od słupa nr 112 (odg.
Studzieniec) do słupa nr 118 (odg. Szwedy) na
linię kablową”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-13 11:46:31.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z 06.07.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-12 14:52:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
warunkach zabudowy
 Obwieszczenie_87_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-11 15:01:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym z wniosku Inwestora - PL 2014 Sp.
z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028
Warszawa w imieniu której działa Pełnomocnik
Pan Kamil Krupiński w przedmiocie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
„Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr
BT-26267-Jastkowice” na działkach nr
ewid.1405/3, 1406/1, 1406/2, położonych w
Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-10 14:09:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 16_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:52:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „rozbudowa
sieci wodociągowej wraz z przyłączem
wodociągowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 4381/3, 2999/2, 3271/1, 3191/5
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice,
gmina Pysznica.”
 obwieszczenie o zebranmym materiale dowodowym 15_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:28:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 3401/2, 3434, 3446/5, 3449/7 położonych
przy ul. Żytniej oraz na działce nr ewid. 139
– ul. Strażacka, obręb ewidencyjny Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 24_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:59:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 4377/1, 3246/1, 992/5, 992/12, 992/13
położonych przy ul. 1000-lecia oraz na
działkach nr ewid.: 359/17, 359/24, 3229
położonych przy ul. Ludian, obręb ewidencyjny
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 23_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:54:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 2932/4 i
2932/5 położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:52:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 101200 R Ludian –
Dębowiec na odcinku od 0+000 – 10+000 km”;
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z 28.06.2018 r.doc.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-29 09:58:00.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o
wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 29.05.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:47:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o modyfikacji
wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 4338/12,
3238, 935, 936, 937, 4359/1, 4350/7, 4350/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice,
gmina Pysznica”
 obwieszczenie o modyfikacji wniosku 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-22 14:33:26 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:36:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 4338/12,
3238, 935, 936, 937, 4359/1, 4350/7 i 4350/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-14 13:40:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:15:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 386, 3230/1,
491, położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 20_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:14:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 1925, 3172,
3399, 3207/3, 3402/1, 3402/2, 3433, 3430, 3429,
3428/1 położonych w obrębie ewidencyjnym
5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 19_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:11:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV
Stalowa Wola –Janów Lubelski od słupa 112
(odg. Studzieniec) do słupa 118 (odg. Szwedy) na
linię kablową”
 obwieszczenie o wszczeciu 17_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:52:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
SDR11 PE100 Dn 90mm L=ok. 225,0 m oraz przebudowa
sieci gazowej ś/c PE dn 50mm na sieć gazową
ś/c z rur SDR11 PE100 Dn 90mm, L=ok. 651,0m na
potrzeby budynku produkcyjnego”
 obwieszczenie o wszczeciu 18_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:51:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur SDR11 PE100 Dn63mm L=ok. 51,0 m na potrzeby
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce
nr ewid.1347/10”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-05 12:21:15.
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich o wydaniu postanowienia
PZDW-RDW-VIIk-6201cp/10/18
 Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:09:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-04 14:00:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.:„Przebudowa linii napowietrznej 15kV Stalowa
Wola-Posanie-Lipa, odgałęzienie Lipowiec na
linię kablową 15kV od słupa nr 55/1 do słupa
nr 55/60. Demontaż istniejącej linii
napowietrznej 15kV” na działkach nr ewid. na
działkach nr ewid.4061/1, 4111, 4114, 4117, 4120
,4051, 4121, 4123, 4126, 4128, 4055/1, 4129, 4132,
4136, położonych w obrębie ewidencyjnym
0003-Jastkowice, gmina Pysznica oraz na działkach
nr ewid.1178/6 i 1178/9, położonych w obrębie
ewidencyjnym 9-Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl
nad Sanem
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 6733_10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-01 15:02:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:09:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:08:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa żłobka gminnego w Pysznicy wraz z
przyłączami instalacji i zagospodarowaniem
terenu, w tym: dojścia, podjazdy i dojazdy do
budynku, parking dla samochodów osobowych, zjazd
z drogi wewnętrznej, ogrodzenie terenu, plac
zabaw dla dzieci, zieleń, mała architektura”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:56:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 1108/4 ,
1108/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 16_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:50:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11 PE100
Dn63mm L=ok. 51,0 m na potrzeby budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr
ewid.1347/10”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2018.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:12:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem
wodociągowym do budynku mieszkalnego, na
działkach nr ewid. 4381/3, 2999/2, 3271/1, 3191/5
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 15_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-14 13:44:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:50:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa
linii napowietrznej 15kV Stalowa
Wola-Posanie-Lipa, odgałęzienie Lipowiec na
linię kablową 15kV od słupa nr 55/1 do słupa
nr 55/60. Demontaż istniejącej linii
napowietrznej 15kV”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:25:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:10:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
żłobka gminnego w Pysznicy wraz z przyłączami
instalacji i zagospodarowaniem terenu, w tym:
dojścia, podjazdy i dojazdy do budynku, parking
dla samochodów osobowych, zjazd z drogi
wewnętrznej, ogrodzenie terenu, plac zabaw dla
dzieci, zieleń, mała architektura”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:09:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 12:56:14.
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu (SKO-401/D/379/2018)
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 24.04.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur SDR11 PE100 Dn63 mm o długości około 101 m
na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na działce nr ewid. 3028/9”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:12:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazu do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:30:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:40:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego, na działkach nr ewid. 3305, 2932/1,
2932/4 położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-16 13:59:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur SDR11 PE100 Dn 63mm, L=ok.51,0 m na potrzeby
budynku mieszkalnego, na działkach nr ewid.
1347/10, 1347/13 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:25:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
linii napowietrznej SN 15 kV Stalowa
Wola-Posanie-Lipa, odgałęzienie Lipowiec na
linię kablową SN, od słupa nr 55/1 do słupa
55/60”
 obwieszczenie o wszczeciu 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:24:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11
PE100 Dn63 mm o długości około 101 m na
potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:13:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 13:39:25.
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu (SKO-401/D/379/2018)
 Obwieszczenie SKO w Tarnobrzegu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:08:47.
 Obwieszczenie SKO w Tarnobrzegu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:08:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego” na
działkach nr ewid.992/5, 992/2, 992/3, 992/4,
992/11, 992/10, 992/8, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:02:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 3447/1,
3446/1, 3446/5, 3446/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu_12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:51:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
la zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie żłobka gminnego wraz z przyłączami
instalacji i zagospodarowaniem terenu w tym:
dojścia, podjazdy i dojazdy do budynku, parking
dla samochodów osobowych, zjazd z drogi
wewnętrznej, ogrodzenie terenu, plac zabaw dla
dzieci, zieleń i mała architektura na działce
nr ewid. 54/8 położonej w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu_11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-30 12:42:40 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:49:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid.1256/7,
1256/6, 1256/5, 1256/4, 1256/3, 1256/2, 1256/1,
1264/1, 1264/4, 1265/5, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji_6733_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:01:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działkach nr ewid.4359/3, 4359/4, 4359/5, 4359/6,
4359/7, 4359/8, 4359/9, 4359/10, 943/8, 942/1,
943/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:22:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:53:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:51:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Budowa
stacji bazowej transmisji danych nr
BT_26267_Jastkowice”
 obwieszczenie o wszczęciu 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:11:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 12:14:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr: 119, 139
położonych w Nisku oraz na działce nr 5944
położonej w Pysznicy
 obwieszczenie o wszczeciu 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:20:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu
STW7001B”
 obwieszczenie o przekazaniu odwołania 37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:50:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:47:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:44:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid. 992/5, 992/2,
992/3, 992/4, 992/11, 992/10, 992/8 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-23 13:04:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego” na działkach nr ewid. 241/9,
117/1, 241/10, 241/11 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0001 Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:39:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazu do budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego na działkach nr ewid. 4359/3,
4359/4, 4359/5, 4359/6, 4359/7, 4359/8, 4359/9,
4359/10, 943/8, 942/1, 943/1 położonych,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:38:05 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:40:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
SDR11 PE100 Dn63 mm o długości około 101 m na
potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9”
 obwieszczenie o wszczeciu 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:38:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Kłyżowie, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 38_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-14 12:41:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11 PE100
Dn63 mm o długości około 101 m na potrzeby
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9 na
działkach nr ewid.3028/14 i 3028/9 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 41_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:45:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pn. „rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 32_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:07:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 40_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:27:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 39_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:26:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 3014/4, 3026,
3025, 3024/3, 2646, 3014/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-05 13:53:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu
STW7001B” na działce nr ewid. 1339, położonej
w Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb
ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji_37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:01:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1279/8,
1279/7 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 13:46:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1256/7,
1256/6, 1256/5, 1256/4, 1256/3, 1256/2, 1256/1,
1264/1, 1264/4, 1265/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 13:45:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia z rur SDR11 PE100
Dn63 mm o długości około 101 m na potrzeby
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na działce nr ewid.3028/9” na
działkach nr ewid.3028/14 i 3028/9 położonych,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_41_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:29:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działkach nr ewid.4357/4 i 4357/5, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_40_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:28:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na
działce nr ewid.4307 położonej w obrębie
ewidencyjnym 0003 Jastkowice
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_39_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:26:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Kłyżowie, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 38_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:10:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
o oznaczeniu STW7001B”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:00:28.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie
melioracji wodnych
 obwieszczenie INi.507.1.369.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-02 10:12:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Adaptacja i przebudowa budynku byłej szkoły
na przedszkole gminne, dobudowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych,
budowa ogrodzenia, chodników i dojść do budynku
oraz miejsc parkingowych”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 36_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-28 11:31:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 35_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:34:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 34_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:31:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działce nr ewid. 4307 położonej
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 39_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:07:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 4357/4 i
4357/5 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 40_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:06:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na
działkach nr ewid.: 3028/14 i 3028/9 położonych
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 41_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:59:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
wodociągowej na działkach: nr ewid.3246/1,
4395/1, 4395/10, 1256/7, 1264/9, 1264/6, 1265/7,
1265/14, położonych w obrębie ewidencyjnym
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 31_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-15 14:30:01 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:58:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 33_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 13:09:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 29_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:45:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 27_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:43:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Adaptacja i
przebudowa budynku byłej szkoły na przedszkole
gminne, dobudowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych,
budowa ogrodzenia, chodników i dojść do budynku
oraz miejsc parkingowych”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 36_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 10:43:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegom dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 32_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-04 11:19:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej na działkach
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłyżów,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 38_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:17:51 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:19:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
Sp. z o.o. o oznaczeniu STW7001B”
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 37_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:11:11.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie INi.507.1.319.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:07:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 30_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:03:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 28_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:02:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 35_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:57:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 34_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:55:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.2096, 2087, 2055, 2056/1, 2056/3, 2058, 2059,
2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2064, 2065,
2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083, 2084, położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 26_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:53:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid. 3405/2, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410/7,
3410/3, 3410/6, 3414/1, 3414/2, 3418/3, 3418/2,
położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 25_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:52:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
3246/1, 4395/1, 4395/10, 1256/7, 1264/9, 1264/6,
1265/7, 1265/14, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 31_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-24 11:36:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.4350/6, 942/1 i 3238, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji_23_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:15:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 20_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:29:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 30_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:22:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 29_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:21:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 28_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:19:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:18:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 32_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-09 12:19:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.194, 193/5, 193/7, 193/8, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica oraz na
działkach nr ewid.2893/6 i 2893/3, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 24_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:44:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 22_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:43:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 21_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:38:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
adaptacji i przebudowie budynku byłej szkoły na
przedszkole gminne, dobudowie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych,
budowie ogrodzenia, chodników i dojść do
budynku oraz miejsc parkingowych na działkach nr
ewid. 996/1 i 997/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 36_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 14:32:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.2096, 2087, 2055, 2056/1, 2056/3, 2058, 2059,
2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2064, 2065,
2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083, 2084, położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 26_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:38:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.3405/2,
3406, 3407, 3408, 3409, 3410/7, 3410/3, 3410/6,
3414/1, 3414/2, 3418/3, 3418/2, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 25_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:17:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
4350/6, 942/1 i 3238, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 23_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:21:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 194, 193/7,
193/6, 193/5 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica oraz na działkach nr
ewid. 2893/6, 2893/5, 2893/4, 2893/2, 2893/1
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 35_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:18:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 4519/5,
4519/4, 4520/3 i 4520/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 34_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:13:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2945/4,
2945/3, 2946/7 i 2946/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 33_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:30:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 3246/1, 4395/1, 4395/10, 1256/7, 1264/9,
1264/6, 1265/7, 1265/14 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 31_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:11:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:23:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegopn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do budynku mieszkalnego” na działkach nr
ewid.1124/1, 1124/2, 1125/2, 1126/2, 1127/2,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003
Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji_15_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-18 15:02:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.194,
193/5, 193/7, 193/8, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica oraz na działkach nr
ewid.2893/6 i 2893/3, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 24_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:00:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-12 11:59:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-12 11:56:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
4686/1, 4686/2, 4687, 4688, 4689, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:06:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2701/1,
2701/2, 2702/8, 2702/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 30_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:05:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 4340/10 i
4340/8 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 29_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:02:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 895/1 i 882
położonych w obrębie ewidencyjnym Brandwica i
działce nr ewid. 3220 w Jastkowicach, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 28_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:00:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 735, 736,
737, 738, 3238, 931, 930, 929/4, 929/1, 928/3
położonych w obrębie ewidencyjnym Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 27_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 12:46:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:13:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 2096, 2087, 2055, 2056/1, 2056/3, 2058,
2059, 2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081,
2082, 2083, 2084 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 26_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:09:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 3405/2, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410/7,
3410/3, 3410/6, 3414/1, 3414/2, 3418/3, 3418/2
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 25_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:27:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 194, 193/5, 193/7, 193/8, położonych w
obrębie ewidencyjnym Pysznica oraz działkach nr
ewid.: 2893/6, 2893/3, położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 24_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:59:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 4350/6, 942/1, 3238 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 23_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:58:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na rozbudowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do budynku mieszkalnego na działkach nr: 119, 139
położonych w Nisku oraz na działce nr 5944
położonej w Pysznicy
 obwieszczenie o wszczeciu postepowania 20_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:56:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1791, 1792/1,
1794, 1795/2 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 22_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:33:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1279/30 i
1279/31 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 21_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:29:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 4687, 4686/1, 4686/2, 4688, 4689
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 19_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 12:54:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 14_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:22:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1124/1,
1124/2, 1125/2, 1126/2, 1127/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:59:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej 15kV od istniejącego
słupa nr 55/61 do stacji trafo, budowa
napowietrznej stacji trafo 20/250, budowa linii
kablowej nN od projektowanej stacji trafo do
istniejącej linii napowietrznej nN. Demontaż
istniejącej linii napowietrznej 15kV, demontaż
istniejącej stacji trafo typu ŻH-15” na
działce nr ewid.3448/2, położonej w
miejscowości Kochany, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-18 20:22:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa przepustu z piętrzeniem na rowie
odwadniającym siedliska przyrodnicze, planowana
do realizacji w ramach projektu LIFE13
NAT/PL/000032„
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:56:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:53:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
produkcyjnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-03 08:06:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
linii kablowej 15kV od istniejącego słupa nr
55/61 do stacji trafo, budowa napowietrznej stacji
trafo 20/250, budowa linii kablowej nN od
projektowanej stacji trafo do istniejącej linii
napowietrznej nN. Demontaż istniejącej linii
napowietrznej 15kV, demontaż istniejącej stacji
trafo typu ŻH-15”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:16:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody opadowe z drogi powiatowej nr 1021R
Jastkowice - Stalowa Wola w miejscowości
Jastkowice z jezdni asfaltowej i pobocza,
długości oko. 100 mb. wraz z budową separatora
koalescencyjnego i odprowadzeniem wód do rzeki
Bukowa”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:50:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY nr STW7006A”
 obwieszczenie o przekazaniu odwołania 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:33:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa
przepustu z piętrzeniem na rowie odwadniającym
siedliska przyrodnicze, planowana do realizacji w
ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie
z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-17 12:28:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku produkcyjnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-11 12:45:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2687/5,
2686/9, 2686/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:37:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:08:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
linii kablowej 15kV od istniejącego słupa nr
55/61 do stacji trafo. Budowa napowietrznej stacji
trafo 20/250. Budowa linii kablowej nN od
projektowanej stacji trafo do istniejącej linii
napowietrznej nN. Demontaż istniejącej linii
napowietrznej 15 kV, demontaż istniejącej stacji
trafo typu ŻH”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:58:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „budowa
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
opadowe z drogi powiatowej nr 1021R Jastkowice -
Stalowa Wola w miejscowości Jastkowice z jezdni
asfaltowej i pobocza, długości około 100 mb.
wraz z budową separatora koalescencyjnego i
odprowadzeniem wód do rzeki Bukowa”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-21 11:49:30.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie INi.507.1.119.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:36:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa
przepustu z piętrzeniem na rowie odwadniających
siedliska przyrodnicze, planowana do realizacji w
ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032 „
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:05:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.2087, 2053/5, 2053/13, 2053/12 wraz z
przyłączem wodociągowym do działki nr
ewid.2053/12, położonych w Pysznicy przy ul.
Akacjowej, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:54:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
produkcyjnego na działkach nr ewid.: 1277/1,
1277/3, 1277/4, 1277/9, 1277/6, 1200, 1201/1,
1201/11, 1201/5 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:11:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:27:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach nr ewid.2087,
2053/5, 2053/13, 2053/12 wraz z przyłączem
wodociągowym do działki nr ewid.2053/12,
położonych w Pysznicy przy ul. Akacjowej, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2017.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-18 11:31:18 | Data modyfikacji: 2017-05-18 12:26:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody opadowe z drogi powiatowej nr 1021R
Jastkowice –Stalowa Wola w miejscowości
Jastkowice z jezdni asfaltowej i pobocza
długości ok. 100 mb, wraz z budową separatora
koalescencyjnego i odprowadzeniem wód do rzeki
Bukowa na działkach nr ewid 3266/1, 2102/1,
3320/6 położonych w obrębie ewidencyjnym
Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:00:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2801/13,
2798, 2796, 2795/16, 2795/11, 2795/5 położonych
w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-04 09:25:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid.1201/11, 1271, 1200, 1277/9, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:15:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid. 651/14, 651/15, 651/16, 651/17, 651/18,
651/20, 651/21, 651/22, 651/24, 651/25, 651/26,
860/1, 861/5, położonych w obrębie ewidencyjnym
0001-Brandwica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:13:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:13:04 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:54:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:07:36 | Data modyfikacji: 2017-04-27 10:52:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej SN 15kV dla powiązania
linii napowietrznej Brandwica 5 (słup nr 29/17) z
linią Jastkowice 10 (słup nr 19/49) o długości
około 1000m”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-19 13:28:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY nr STW7006A”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:02:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na
działkach nr ewid.: 2087, 2053/5, 2053/13,
2053/12 wraz z przyłączem wodociągowym do
działki nr ewid. 2053/12, położonych w Pysznicy
przy ul. Akacjowej, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-13 14:54:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid.
1201/11 , 1271 , 1200 , 1277/9, położonych w
obrębieewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6733_6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-06 15:14:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działkach: nr ewid. 65 1/1
4, 65 1/1 5 , 65 1/1 6 , 65 1/ 17 , 65 1/ 18 , 65
1/2 0, 6 5 1/2 1, 65 1/ 22 , 6 51/2 4 , 6 51/ 25 ,
65 1/2 6, 8 6 0/1 , 8 61 /5 , położonych w
obrębie ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina
Pysznica
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6733_5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-06 15:11:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:08:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:17:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa linii
kablowej SN 15kV dla powiązania linii
napowietrznej Brandwica 5 (słup nr 29/17) z
linią Jastkowice 10 (słup nr 19/49) o długości
około 1000 m”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:55:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr
STW7006A”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:53:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji w przedmiocie zmiany decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pn. „budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 2931/7”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji w przedmiocie zmiany decyzji 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:46:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 2929/1,
2929/2, 4368/2, 2929/3, 4368/3, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003- Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-09 13:34:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego na działkach nr ewid.: 3265,
2929/1, 4368/1 położonych w obrębie
ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2017.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-09 13:33:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do
budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2931/7”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmiana decyzji 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:34:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 1201/11, 1271, 1200, 1277/9, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0005- Pysznica, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:27:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr
ewid.: 651/14, 651/15, 651/16, 651/17, 651/18,
651/20, 651/21, 651/22, 651/24, 651/25, 651/26,
860/1, 861/5, położonych w obrębie ewidencyjnym
0001- Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:59:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie linii kablowej SN-15kV dla powiązania
linii napowietrznej Brandwica 5 (słup nr. 29/17)
z linią Jastkowice 10 (słup nr. 19/49) o
długości około 1000m”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 14:54:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 22_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 14:02:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 21_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 13:58:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 20_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-10 13:55:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY nr STW7006A”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-09 07:46:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:00:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 21_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 07:53:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 07:50:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2931/7”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:55:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 4377/1,
1266/1, 1265/1, 1265/5, 1264/4, 1265/7, 1264/6,
1264/9 w miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania_22_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-22 20:23:07 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:26:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 4358/3,
3271/1, 3202/2, 4380/3 w miejscowości Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania_21_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-22 20:22:11 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:26:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego” na działkach nr ewid. 359/7,
359/11 w miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania_20_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-22 20:11:26 | Data modyfikacji: 2016-12-22 20:25:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku
jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 2931/7”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-19 14:27:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 18_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:14:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 40 [mm] o długości
około 64,0[m] do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 2931/7”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 19_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:49:18.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 17_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:47:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 15_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:44:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:42:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 16_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:23:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 50[mm] o długości
około 158,0[m] do czterech budynków
jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. 486/6,
486/5, 486/4, 486/3” na działkach nr ewid. 370,
3230/1, 486/7, 486/6, 486/5, 486/4, 486/3,
położonych w miejscowości Jastkowice, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 13_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:22:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:58:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6733.14.2016
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym bip_6733_14_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:02:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6733.15.2016
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym_6733_15_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:01:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:49:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
polietylenowych PE Dn 50[mm] o długości około
158,0[m]do czterech budynków jednorodzinnych
zlokalizowanych na dz. 486/6, 486/5, 486/4,
486/3” na działkach nr ewid. 370, 3230/1,
486/7, 486/6, 486/5, 486/4, 486/3, położonych w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:55:11 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:57:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 40[mm] o długości
około 123,0[m] do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 539”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 12_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:37:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
jednorodzinnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 18_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-17 07:08:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
polietylenowych PE Dn 40[mm] o długości około
123,0[m] do budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. 539” na działkach nr
ewid. 540/3, 538/3, 536/1, 538/1, 539,
położonych w miejscowości Pysznica, gmina
Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:42:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 17_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-05 07:51:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 16_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-28 14:47:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-28 14:46:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do budynku
mieszkalnego”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-28 14:45:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do
czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na dz. 486/6, 486/5, 486/4,
486/3”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-19 13:40:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 11_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:31:48 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:53:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do
budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
539”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:10:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do
budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2100/4”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:01:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz.
2100/4” na działkach nr ewid. 3266/2 i 2100/4,
położonych w obrębie ewidencyjnym
0003-Jastkowice, gmina Pysznica
 Obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_6733.10.2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-02 18:46:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:17:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:33:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur polietylenowych PE Dn 40[mm] o długości
około 46,0[m]”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:51:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:49:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:03:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa mostu w JNI 01008546 na rzece Bukowa
o dł. 38,6m w ciągu drogi powiatowej nr 1019R
Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w m.
Jastkowicach”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:32:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:02:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie mostu w JNI 01008546 na rzece
Bukowa o dł. 38,6m w ciągu drogi powiatowej nr
1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w
m. Jastkowice”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:00:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:51:53.
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zawiadamiające o wydaniu postanowienia
uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie z 01.06.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-13 09:05:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-09 09:52:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:47:09.
BWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:26:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:55:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym” na działkach nr
ewid. 4357/7, 4357/6 obręb ewidencyjny
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania_2016_7.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:32:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie mostu w JNI 01008546 na rzece
Bukowa o dł. 38,6m w ciągu drogi powiatowej nr
1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w
m. Jastkowice”. Inwestycja realizowana będzie
na działkach nr ewid. 3264/2, 2080/1, 2080/2,
3320/2, 3265 obręb ewidencyjny 3-Jastkowice,
gmina Pysznica
 obwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania_2016_6.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:31:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid.
540/3, 538/3, 536/1, 538/1, położonych obrębie
ewidencyjnym 0005- Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:29:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid.
1279/32, 1279/13, 1279/14, 1279/16, 1270/18,
1279/19, 1279/20, 1279/30, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005 –Pysznica gmina Pysznica
 obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-02 22:28:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr
ewid. 2087 wraz z przyłączem wodociągowym do
działki nr ewid. 2101, położonych w
miejscowości Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-08 14:45:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-07 15:01:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:35:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej na działce nr ewid. 2087 wraz
z przyłączem wodociągowym do działki nr ewid.
2101, położonych w miejscowości Pysznica, gmina
Pysznica„
 obwieszczenie_o_zebranym_materiale_dowodowym_3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-25 13:30:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach: nr
ewid. 993/9, położonej w miejscowości Rzeczyca
Długa, gmina Radomyśl nad Sanem i nr ewid. 236,
położonej w miejscowości Brandwica, gmina
Pysznica wraz z przyłączami wodociągowymi do
działek nr ewid. 164, 169 i 171, położonych w
miejscowości Brandwica, gmina Pysznica, powiat
stalowowolski”.
 obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_celu_publicznego_2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-25 13:27:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-04 15:02:24 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:04:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej Ø 110 na działkach: nr ewid.
993/6, położonej w miejscowości Rzeczyca
Długa, gmina Radomyśl nad Sanem i nr ewid. 236,
położonej w miejscowości Brandwica, gmina
Pysznica wraz z przyłączami wodociągowymi do
działek nr ewid. 164, 169 i 171, położonych w
miejscowości Brandwica, gmina Pysznica, powiat
stalowowolski”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:06:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr
ewid. 2087, położonej w miejscowości Pysznica,
gmina Pysznica wraz z przyłączem wodociągowym
do działki nr ewid. 2101 położonej w
miejscowości Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:59:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznicao wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz zprzyłączem gazowym” na
działkach nr ewid. 4353/3 i 4353/8 położonych w
obrębie ewidencyjnym 0003 -Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie_ o_ wydaniu_decyzji_celu_publicznego_15_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-19 21:25:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid. 51,
52, 53/5 i 53/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0002-Chłopska Wola, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-18 14:54:00.
Postanowienie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem o
zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Pysznica w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 postanowienie IN.III.6733.01.2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:58:39.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola o
wszczęciu postepowania administracyjnego
 obwieszczenie ITP-V.6220.2-1.2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-05 14:42:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-05 14:37:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr
ewid. 236 położonej w obrębie ewidencyjnym 1
- Brandwica, gmina Pysznica i działce nr ewid.
993/9 położonej w obrębie ewidencyjnym 9 -
Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl nad Sanem”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:58:23 | Data modyfikacji: 2016-02-03 15:00:13.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola o
zakończeniu postępowania dowodowego
 obwieszczenie ITP-V.6220-25-6.2015.AS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:44:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym” na działkach nr ewid.
117/1, 107/6, 107/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:44:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-20 15:04:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 2922/5 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 13_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-12 14:16:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz.
nr: 2922/5 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
Jastkowicach”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:45:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 107/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Isep w Brandwicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:43:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 4353/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Majdan w Jastkowicach”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:41:30.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie zmainy decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. Budowa przekroczenia rzeki
San gazociągiem w/c DN 700 relacji Rozwadów -
Puławy w m. Karnaty
 Obwieszczenie Prezedenta Miasta Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmainy decyzji pn. Budowa przekroczenia rzeki San gazociągiem wc DN 700 relacji Rozwadów - Puławy w m. Karnaty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:38:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na dz. nr 2922/5 dla zasilania
budynku jednorodzinnego w Jastkowicach. Inwestycja
liniowa realizowana będzie na działkach nr ewid.
2902/5, 3305, 2922/5 obręb ewidencyjny
3-Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:35:48.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na dz. nr 303/4 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Wolności w Pysznicy na działkach nr ewid.
302/4, 303/5, 303/4 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu 12_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:57:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
303/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wolności w Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 12_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:51:05.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji z 14.10.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-15 10:29:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego
na dz. nr 303/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w Pysznicy
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-09 14:55:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na dz. nr 1014/4 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Wrzosowej w Pysznicy na działkach nr ewid.
1012/3, 1012/5, 1014/6, 1014/3, 1014/4
położonych w obrębie ewidencyjnym
0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu 11_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:31:20.
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z 18.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-21 14:15:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
1014/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wrzosowej w Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 11_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:51:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 1014/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wrzosowej w Pysznicy
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-04 15:52:36.
Obwieszczenie Samozrądowego kolegium
Odwoławczego w Tranobrzegu o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 obwieszczenie SKO z 04.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-26 15:51:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 1066/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Kochanowskiego w
Brandwicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-21 14:51:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 544/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. ks. Wł. Szubargi w Pysznicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 10:47:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 3577/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w Pysznicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-18 10:39:47.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o odwołaniu
od decyzji Wójta Gminy Pysznica znak
RI.III.6733.5.2012 z dnia 26.06.2015 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
energetycznej linii kablowej SN i przebudowa
dwóch słupów energetycznych”.
 obwieszczenie o odwołaniu od decyzji 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:13:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej 15kV i napowietrznej
stacji transformatorowej PYSZNICA 8 w
miejscowości Pysznica Rędziny na działkach nr
ewid. 3834, 3915, 3899, 3900, 3902, 3903, 3904/2,
4300, 4305/3, 4305/6, 4304, 4303/2, 4303/1, 4302
oraz budowa linii napowietrznych i kablowych nN ze
stacji trafo PYSZNICA 8 w miejscowości Pysznica
Rędziny na działkach nr ewid. 4369/1, 4302,
4317, 4301, 4303/2, 4304, 4368, 4367, 4921/2,
4965, 4964, 4963, 4962, 4953, 4961, 4951, 4950,
4948, 4947, 4945, 4943/2, 4943/1, 4941, 4960,
4940, 4939, 4936, 4934, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:43:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
544/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. ks. Wł. Szubargi w Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:42:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
3577/1 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wolności w Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:40:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
1066/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Kochanowskiego w Brandwicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:40:17.
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w
postępowaniu administracyjnym w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa linii kablowej 15kV i napowietrznej
stacji transformatorowej PYSZNICA 8 w
miejscowości Pysznica Rędziny na działkach nr
ewid. 3834, 3915, 3899,3900, 3902, 3903, 3904/2,
4300, 4305/3, 4305/6, 4304, 4303/2, 4303/1, 4302
oraz budowa linii napowietrznych i kablowych nN ze
stacji trafo PYSZNICA 8 w miejscowości Pysznica
Rędziny na działkach nr ewid. 4369/1, 4302,
4317, 4301, 4303/2, 4304, 4368, 4367, 4921/2,
4965, 4964, 4963, 4962, 4953, 4961, 4951, 4950,
4948, 4947, 4945, 4943/2, 4943/1, 4941, 4960,
4940, 4939, 4936, 4934, położonych w obrębie
ewidencyjnym 0005-Pysznica, gmina Pysznica”
 zawiadomienie_o_zebranym_materiale_dowodowym_7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:52:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 4361/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach” na działkach nr
ewid. 4361/5 i 4361/2 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0003-Jastkowice, gmina Pysznica.
 obwieszczenie_o_ wydaniu_decyzji_celu_publicznego_6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-06 15:00:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1066/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Kochanowskiego w
Brandwicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:59:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 3577/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w Pysznicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:56:27 | Data modyfikacji: 2015-06-26 15:01:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 544/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. ks. Wł. Szubargi w
Pysznicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:50:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa energetycznej linii kablowej SN i
przebudowa dwóch słupów energetycznych”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 14:23:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa
energetycznej linii kablowej SN i przebudowa
dwóch słupów energetycznych”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-09 14:54:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 4361/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-08 12:03:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Brandwicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-08 11:42:12.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na dz. nr: 2082/3 dla zasilania
budynku jednorodzinnego przy ul. Konopnickiej w
Kłyżowie” na działkach nr ewid. 2058 i 2082/3
położonych w obrębie ewidencyjnym
0004-Kłyżów, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-29 22:03:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączami gazowymi do punktów gazowych dla
zasilania budynków jednorodzinnych w Brandwicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-27 15:06:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Budowie linii kablowej 15kV, napowietrznej
stacji transformatorowej, linii napowietrznej i
kablowej nN w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-22 15:33:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla
zasilania budynku jednorodzinnego w
Jastkowicach”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-05-05 15:01:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Brandwicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:34:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 2082/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Konopnickiej w
Kłyżowie"
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-31 11:45:51 | Data modyfikacji: 2015-03-31 13:32:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 247/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Partyzantów w
Pysznicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:08:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 2966 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Armii Krajowej w Jastkowicach”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2015.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:14:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 247/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Partyzantów w
Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2015.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:04:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
2966 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Armii Krajowej w Jastkowicach”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-02-26 14:50:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 247/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Partyzantów w
Pysznicy"
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:09:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz.4693/7 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Sanowej w Pysznicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:40:52 | Data modyfikacji: 2015-01-30 12:44:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 2966 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Armii Krajowej w
Jastkowicach”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 1_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-16 12:43:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz.4693/7 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Sanowej w Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-08 12:41:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na dz. nr: 112/3 dla zasilania
budynku jednorodzinnego przy ul. Isep w
Brandwicy” na działkach nr ewid.117, 111/4,
111/3, 112/7, 112/4, 112/3, położonych w
obrębie ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego nr 26.2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:55:53 | Data modyfikacji: 2015-01-05 14:56:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 3149/8 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Majdan w Jastkowicach”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 25_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-10 12:29:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1279/7 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 22_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-10 12:19:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
112/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Isep w Brandwicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 26_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:47:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 55/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego
w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 24_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:01:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4693/7 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Sanowej w Pysznicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 27_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-04 13:57:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr: 619/17 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Słowackiego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 23_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-12-01 16:46:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
3149/8 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Majdan w Jastkowicach”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 25_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:53:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
1279/7 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 22_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:50:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
55/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 24_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-12 15:22:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 4513/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica” na
działkach nr ewid.4513/1, 4513/5, 4513/3,
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 21_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:31:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr: 619/17 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Słowackiego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 23_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:25:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 112/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Isep w Brandwicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 26_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-06 13:41:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1277/1 dla zasilania budynku produkcyjnego
w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 20_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-03 15:16:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 849/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-31 14:01:17.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
do punktu gazowego na działce nr ewid. 4357/9 dla
zasilania budynku jednorodzinnego w miejscowości
Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 18_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-21 12:02:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4351/6 dla zasilania budynku
biurowego w miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 17_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:15:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr 4351/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 16_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:05:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 3149/8 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ulicy Majdan w
Jastkowicach”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 25_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-13 16:19:41.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie SKO.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-13 09:49:16.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
1277/1 dla zasilania budynku produkcyjnego w
miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 20_2014.pdf.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:57:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
849/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:49:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 55/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 24_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-06 14:32:55.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu redukcyjno -
pomiarowego na działce nr ewid. 619/17 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Słowackiego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 23_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-06 14:29:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1279/7 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 22_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-06 14:23:05.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-10-01 16:23:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4357/9 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 18_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:32:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4351/6 dla zasilania budynku biurowego w
miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 17_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:28:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
na dz. nr: 2973/1 i 2663/2 dla zasilania budynków
jednorodzinnych przy ul. Sportowej w Pysznicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 12_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:24:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4351/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 16_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:14:18 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 309/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 15_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:56:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 79/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Kolonia w Pysznicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 14_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:54:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
na dz. nr: 4740/2 i 4740/1 dla zasilania budynków
jednorodzinnych w Pysznicy”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 13_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:51:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 992/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 10_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:15:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przekazaniu
odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. „Budowa przekroczenia rzeki
San gazociągiem w/c DN 700 relacji
Rozwadów-Puławy w m. Karnaty”
 obwieszczenie o przekazaniu odwołania 5_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-15 13:51:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1282/17 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 11_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:23:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami
gazowymi do punktów gazowych na dz. nr: 4740/2 i
4740/1 dla zasilania budynków jednorodzinnych w
miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 13_2014_1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:13:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
309/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 15_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:05:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
79/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Kolonia w Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 14_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:02:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączami gazowymi do punktów gazowych na dz.
nr: 2973/1 i 2663/2 dla zasilania budynków
jednorodzinnych przy ul. Sportowej w Pysznicy”
 obwieszczenie o zebranym materiale. dowodowym 12_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-04 13:55:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 849/4 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 19_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:54:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1277/1 dla zasilania budynku
produkcyjnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 20_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:52:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 849/2 dla
zasilania budynku jednorodzinnego w Pysznicy” na
działkach nr ewid.849/1, 849/2, 849/3,
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 9_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:12:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 159/5 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice” na
działkach nr ewid.615 i 642/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 1-Brandwica oraz na
działkach nr ewid. 3218, 146, 159/2, 159/3,
159/4, 159/5, położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 8_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:10:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 1279/13 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Jagodowej w Pysznicy”
na działkach nr ewid. 1279/22, 1279/12, 1279/13,
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:07:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
dz. nr: 3519 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Wolności w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 3012, 3172, 3520, 3519 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:03:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:
992/1 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice” na działkach nr ewid.
1282/19, 1279/1, 1278, 1277, 1276, 1273, 1272,
1271, 1268, 1267, 3246/1, 992/5, 992/1
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym RI.III.6733.10.2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:33:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na „rozbudowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na działce nr ewid.
4357/9 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 18_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:39:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na na „rozbudowie
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4351/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 17_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:37:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na „rozbudowie sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu gazowego na działce nr ewid.
4351/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 16_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-18 12:36:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
„Budowa przekroczenia rzeki San gazociągiem w/c
DN 700 relacji Rozwadów-Puławy w m. Karnaty”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.III.6733.8.2014 z dnia 13-08-2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:00:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 309/3 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Pysznica”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 15_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:06:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
849/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Pysznica” na działkach nr ewid.
849/1, 849/2, 849/3 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:04:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
159/5 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice” na działkach nr ewid.
3218, 146, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5 położonych
w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina
Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 8_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 12:01:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
1279/13 dla zasilania budynku jednorodzinnego
przy ul. Jagodowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 1279/22, 1279/12, 1279/13 położonych w
obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 11:58:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
3519 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy
ul. Wolności w Pysznicy” na działkach nr ewid.
3012, 3172, 3520, 3519 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 6_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-08-01 11:56:34.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 79/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Pysznicy ul. Kolonia”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 14_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-22 14:58:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na„
rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych
na działkach nr ewid. 4740/2 i 4740/1 dla
zasilania budynków jednorodzinnych w Pysznicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-22 14:55:52.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie Marszałka 5-2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:25:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pod pn. „Budowa przekroczenia
rzeki San gazociągiem w/c DN700 relacji
Rozwadów-Puławy w m. Karnaty” na działkach nr
ewid. 106, 105, 104/7, 104/6, 91/2, 83, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 2, 1,
położonych w obrębie ewidencyjnym Brandwica,
gmina Pysznica i nr ewid. 2/1, 144, 164
położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Charzewice,
gmina Stalowa Wola
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 5_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:19:32.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na„rozbudowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktów
gazowych na działkach nr ewid. 2973/1 i 2663/2
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Pysznicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 12_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:14:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1282/17 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:53:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 992/1 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Jastkowicach”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 10_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:51:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
„rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 849/2 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w Pysznicy”
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 9_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:53:28 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:39:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 159/5 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-26 13:26:29 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:38:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 3519 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Wolności w miejscowości
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-26 08:14:47 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:38:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 1279/13 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Jagodowej w miejscowości
Pysznica
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 7_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-24 13:01:44 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:38:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.:„Rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu
gazowego na dz. nr 4334/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-06-24 12:58:38 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:36:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr
4334/6 dla zasilania budynku jednorodzinnego w
miejscowości Jastkowice”
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-05-29 15:20:29 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:35:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
przekroczenia rzeki San gazociągiem w/c DN 700
relacji Rozwadów – Puławy w m. Karnaty” na
terenie dwóch gmin: Stalowa Wola i Pysznica...
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733_5_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-05-26 22:50:51 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:35:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów
redukcyjno-pomiarowych na dz. nr: 1968/2 i 1968/7
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Pysznicy” na działkach nr ewid. 1966, 1967,
1968/11, 1968/1, 1968/2, 1968/3, 1968/4, 1968/5,
1968/6, 1968/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-05-14 15:06:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr 3023/3 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Sportowej w Pysznicy”
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:17:40 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:34:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na
działce nr ewid. 4334/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego w miejscowości Jastkowice
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-17 15:50:47 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:33:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na dz. nr 3916/6 dla
zasilania budynku jednorodzinnego przy ul.
Rędziny w Pysznicy” na działkach nr ewid.
3916/4, 3916/5 i 3916/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-16 15:22:29 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:32:49.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączami gazowymi do punktów
redukcyjno-pomiarowych na dz. nr: 1968/2 i 1968/7
dla zasilania budynków jednorodzinnych w
Pysznicy” na działkach nr ewid. 1966, 1967,
1968/11, 1968/1, 1968/2, 1968/3, 1968/4, 1968/5,
1968/6, 1968/7 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:25:02 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:32:08.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-03-26 13:07:50 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:31:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
gazowym do punktu redukcyjno-pomiarowego na
działce nr 3916/6 dla zasilania budynku
jednorodzinnego przy ul. Rędziny w Pysznicy”
na działkach nr ewid. 3916/4, 3916/5 i 3916/6
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-03-19 12:43:01 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:30:20.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie Dyrektora PZiMW-1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2014-03-07 12:55:22 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:29:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi do punktów
redukcyjno-pomiarowych na działkach nr ewid.
1968/2 i 1968/7 dla zasilania budynków
jednorodzinnych w miejscowości Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:49:27 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:29:10.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
”Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 3034/5
przy ul. Sportowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 3039, 3038/4, 3038/3, 3037, 3036, 3035/4,
3035/5, 3034/4, 3034/3 3034/6, 3034/5
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-10.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:25:20 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:25:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: ”Rozbudowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 1279/6
przy ul. Jagodowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 1279/22, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1279/4,
1279/5, 1279/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego12-.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:55:52 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:23:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
”Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 3923, 3922, 3679, 3916/1, 3916/7 i 6240
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-22 12:42:23 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:22:28.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 1279/6
przy ul. Jagodowej w Pysznicy” na działkach nr
ewid. 1279/22, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1279/4,
1279/5, 1279/6 położonych w obrębie
ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.12.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:17:44 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:21:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 3034/5
przy ul. Sportowej w Pysznicy na działkach nr
ewid. 3039, 3038/4, 3038/3, 3037, 3036, 3035/4,
3035/5, 3034/4, 3034/3 3034/6, 3034/5
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica.
 0bwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-01-03 12:12:44 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:19:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym
materiale dowodowym w postępowaniu
administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z
przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy na działkach nr
ewid. 3923, 3922, 3679, 3916/1, 3916/7 i 6240
położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica,
gmina Pysznica,
 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-12-30 12:51:23 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:16:11.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia
pozytywnie uzgadniającego projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy, gmina Pysznica.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego.PDF

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2013-12-20 12:10:52 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:15:25.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działkę nr ewid.
3034/5 przy ul. Sportowej w Pysznicy, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji celu publicznego.pdf.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-11-26 13:06:10 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:14:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 1279/6
przy ul. Jagodowej w Pysznicy, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji celu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-11-21 11:58:49 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:13:57.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia
wraz z przyłączem gazowym do punktu
redukcyjno-pomiarowego na działce nr ewid. 6240
przy ul. Rędziny w Pysznicy, gmina Pysznica.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2013-11-21 11:50:55 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:14:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
Stalowa Wola-Brandwica na kabel w miejscu
skrzyżowania z projektowaną linią 220kV Stalowa
Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice
(przęsło 19 - 20, skrzyżowanie nr 7) w
miejscowości Brandwica, gmina Pysznica, na
działkach nr ewid. 685, 696, 697, 698, 655/2,
651/13 położonych w obrębie ewidencyjnym
1-Brandwica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:07:10 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:13:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
GPZ II Posanie - Pysznica II (odg. do st. transf.
Jastkowice VII) na kabel w miejscu skrzyżowania z
projektowaną linią 220kV Stalowa Wola – punkt
nacięcia linii Chmielów-Abramowice (przęsło
13-14, skrzyżowanie nr 5) w miejscowości
Jastkowice, gmina Pysznica na działkach nr ewid.
2138, 2139, 2140/1, 2140/2, 2141, 2142, 2143,
3292, położonych w obrębie ewidencyjnym
3-Jastkowice.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2013-09-27 22:00:21 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:12:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
GPZ II Posanie - Pysznica II na kabel w miejscu
skrzyżowania z projektowaną linią 220kV Stalowa
Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice
(przęsło 12-13, skrzyżowanie nr 4) w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica na
działkach nr ewid. 2193, 2195/1, 2195/3, 2195/4,
2198/1, 2199/2, 2200, 2201, 2202, położonych w
obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:34:57 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:12:33.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV
GPZ II Posanie – Pysznica II (odg. do st.
transf. Jastkowice VIII) na kabel w miejscu
skrzyżowania z projektowaną linią 220kV Stalowa
Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –
Abramowice (przęsło 13-14, skrzyżowanie nr 6) w
miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica na
działkach nr ewid. 1620/3, 1620/4, 1620/5, 1621,
1622, 1623, 1624, 1625/1, 1625/2 położonych w
obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice, gmina
Pysznica.
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-3.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:33:27 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:12:01.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wniesieniu
odwołania od decyzji Wójta Gminy Pysznica znak
RI.III.6733.6.2012 z dnia 09.08.2013r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV
Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów
– Abramowice” na terenie gmin Stalowa Wola,
Pysznica, Radomyśl nad Sanem, która obejmuje
działki o numerach ewidencyjnych (...)
 obwieszczenie o odwołaniu.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2013-09-23 13:19:03 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:11:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym
materiale dowodowym 9_2013
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 9.2013

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Kuziora Beata | Data wprowadzenia: 2013-09-19 13:17:19 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:11:10.
Data wprowadzenia: 2013-09-19 13:17:19
Data modyfikacji: 2020-07-16 14:11:10
Autor: Kuziora Beata
ObowižEzuje od: 2013-09-19
Opublikowane przez: Marta Gleich