Koło Gospodyń Wiejskich „Kłyżowianki”
2020-04-28 12:13:31
Celem Koła jest:1.Prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej i oświatowo – kulturalnej w środowiskach wiejskich:2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;3. wspieranie rozwoju pr  ...więcej

„Kobiety Kobietom” KGW Pysznica
2020-04-28 12:08:22
Misją organizacji jest działanie na rzecz społeczności lokalnej, Propagowanie idei współdziałania, tworzenia i rozwoju na terenach najbliższych miejsca zamieszkania. Popularyzacja i aktywizacja zmieniających się trendów. Organi  ...więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu
2020-04-28 12:07:08
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Branie udziału w działaniach ratowniczych przeprowadz  ...więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie
2020-04-28 12:02:19
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,- branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organiz  ...więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastkowicach
2020-04-28 11:58:37
 Celem stowarzyszenia jest:1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; 2. Udział w akcjach ratow  ...więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy
2020-04-28 11:57:37
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ek  ...więcej

Uczniowski Klub Sportowy w Kłyżowie
2020-04-28 11:56:18
Celem Klubu jest:1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.2. Angażowanie   ...więcej

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Orlęta” w Pysznicy
2020-04-28 11:55:25
Zgodnie ze swoim statutem planują i organizują pozalekcyjne życie sportowe dzieci i młodzieży na terenie gminy Pysznica.http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/uczniowski-klub-sportowy-olimpia-orleta-w-pysznicy/  ...więcej

Ludowy Zespół Sportowy „Olimpia” Pysznica
2020-04-28 11:54:31
Celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu, a szczególnie piłki nożnej na terenie gminy Pysznicahttp://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/ludowy-zespol-sportowy-olimpia-pysznica/  ...więcej

Gminy Zespół Sportowy „SAN” Kłyżów
2020-04-28 11:53:35
Krzewienie kultury fizycznej i sportu piłki nożnej na terenie gminyPysznica. Celem działalności klubu jest krzewienie, popularyzacja i rozwój sportu,W szczególności piłki nożnej, na terenie gminy Pysznica oraz stworzenieWarunk&oa  ...więcej

Ludowy Zespół Sportowy „Bukowa” Jastkowice
2020-04-28 11:52:38
Celem Klubu jest: - rozwijanie różnych form kultury fizycznej, - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakres  ...więcej

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica
2020-04-28 11:51:57
Cele:1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.2. Budowanie świadomości obywatelskiej.3. Promowanie Gminy Pysznica i jej mieszkańców.4. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzec  ...więcej

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy
2020-04-28 11:50:44
Celem stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie: - wspierania działalność Rady Rodziców, - zapewnienia uczniom równych szans zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów i zainteresowań.Stowarzyszenie real  ...więcej

Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
2020-04-28 11:48:37
- kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historycznokulturowego Jastkowic i gminy Pysznica,- podejmowanie inicjatyw kulturalnych związanych z promowaniem Jastkowic i gminy pysznica oraz tego regionu w kraju i za granica,- edukacja kulturalna i p  ...więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej
2020-04-28 11:47:35
Celem stowarzyszenia jest:- aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego- budowanie świadomości obywatelskiej- promowanie gminy Pysznica i jej mieszkańców- wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego- inicjowanie i wspieranie dzia  ...więcej

Stowarzyszenie Kobiet Słomianej
2020-04-28 11:44:51
Celem stowarzyszenia jest:- podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej- aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości i i  ...więcej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. Ks. Władysława Szubargi
2020-04-28 11:43:39
Celem Stowarzyszenia jest pozytywne oddziaływanie na życie kulturalne i oświatowe oraz na wszechstronny rozwój gminy pod każdym względem, a w szczególności poprzez:- promocję gminy Pysznica oraz organizację wydarzeń kulturalnyc  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17