Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na terenie gminy
Opis:
Załatwienie: wydanie decyzji – zezwolenia
Kto: Inspektor, pokój Nr 27, tel. 15 841 01 03
Wymagane załączniki:
- wniosek złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
- zgoda organizatora imprezy
Termin realizacji:
do 30 dni
Opłaty:
- zezwolenie - opłata wnoszona na rachunek Urzędu Gminy w Pysznicy w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( Dz. U. z 2019 r., poz. 227 t. j. );

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis:
Załatwienie: wydanie decyzji - zezwolenia
Kto: Inspektor, pokój Nr 27, tel. 15 841 01 03
Wymagane załączniki:
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu http://pysznica.pl/download/wniosek-o-wydanie-zezwolenia/
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Termin realizacji:
Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Opłaty:
opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholowych przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą wnoszą na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następujących wysokościach:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu;
Opłaty te pobierane są w wysokości proporcjonalnej do terminu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77,000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Numer konta bankowego:
63 9434 1025 2006 1695 1311 0001 BS Tarnobrzeg.
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( Dz. U. z 20129 r. poz. 2277 z t. j.);

– zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są zgodnie z limitem ustalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/288/2018 z dn. 20.09.2018 r. uchwalającą liczbę:

- punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Gminy Pysznica wynosi – 10
- punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Gminy Pysznica wynosi – 10
- punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Gminy Pysznica wynosi – 10
- punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Gminy Pysznica wynosi – 30
- punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Gminy Pysznica wynosi – 30
- punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pysznica wynosi – 30

 

 

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-21 15:36:48 | Data modyfikacji: 2020-04-21 15:40:52.
Data wprowadzenia: 2020-04-21 15:36:48
Data modyfikacji: 2020-04-21 15:40:52
Opublikowane przez: Marta Gleich