pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Baza Aktów Własnych (BAW) strona główna 
2020 rok

Uchwała nr XIX/115/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2020.2279 z dnia 25.05.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/2279/
Uchwała nr XIX/116/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2020 roku”(DZ. URZ. WOJ. 2020.2280 z dnia 25.05.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/2280/
Uchwała nr XIX/118/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego (DZ. URZ. WOJ. 2020.2281 z dnia 25.05.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/2281/
Uchwała nr XIX/117/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2020.2315 z dnia 26.05.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/2315/
Uchwała nr XIX/120/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2020.2356 z dnia 29.05.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/2356/
Uchwała nr XX/125/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” (DZ. URZ. WOJ. 2020.2472 z dnia 05.06.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/2472/
Uchwała nr XX/125/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” (DZ. URZ. WOJ. 2020.2473 z dnia 05.06.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/2473/
Uchwała nr XXI/132/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (DZ. URZ. WOJ. 2020.3311 z dnia 19.08.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/3311/
Uchwała nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2021 (DZ. URZ. WOJ. 2020.4256 z dnia 13.11.2020r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/4256/
Uchwała nr XXIV/158/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 2020.4257 z dnia 13.11.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/4257/
Uchwała nr XXV/164/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pysznica do kategorii dróg gminnych  (DZ. URZ. WOJ. 2020.5069 z dnia 16.12.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/5069/

Uchwała nr XXV/165/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” 
(DZ. URZ. WOJ. 2020.4925 z dnia 14.12.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/4925/
Uchwała nr XXV/166/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(DZ. URZ. WOJ. 2020.4926 z dnia 14.12.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/4926/
Uchwała nr XXV/167/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
(DZ. URZ. WOJ. 2020.4490 z dnia 27.11.2020r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/4490/
Uchwała nr XXV/168/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji  (DZ. URZ. WOJ. 2020.4491 z dnia 27.11.2020r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/4491/
Uchwała nr XXVI/173/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2020.5275 z dnia 22.12.2020r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/5275/
Uchwała nr XXVI/175/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pysznica
Uchwała nr XXVI/177/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica”
Uchwała nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Gminy Pysznica na 2021 rok
<span class="ng-binding" data 


Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-25 16:10:47 | Data modyfikacji: 2021-02-09 08:51:19.
Data wprowadzenia: 2020-05-25 16:10:47
Data modyfikacji: 2021-02-09 08:51:19
Opublikowane przez: Marta Gleich
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl