2019 rok

Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pysznica instrumentem płatniczym (DZ. URZ. WOJ. 2019.1247 z dnia 28.02.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1247/


Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 (DZ. URZ. WOJ. 2019.1147 z dnia 21.02.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1147/


Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2019 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2019.2245 z dnia 10.04.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2245/


Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (DZ. URZ. WOJ. 2019.2980 z dnia 28.05.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2980/


Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (DZ. URZ. WOJ. 2019.3115 z dnia 06.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3115/


Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.3053 z dnia 03.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3053/


Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. URZ. WOJ. 2019.3016 z dnia 30.05.2019r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3016/


Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” (DZ. URZ. WOJ. 2019.3260 z dnia 17.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3260/


Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” (DZ. URZ. WOJ. 2019.3259 z dnia 17.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3259/


Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.3226 z dnia 13.06.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3226/


Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (DZ. URZ. WOJ. 2019.3794 z dnia 23.07.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3794/


Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy (DZ. URZ. WOJ. 2019.5094 z dnia 31.10.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5094/


Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat (DZ. URZ. WOJ. 2019.5095 z dnia 31.10.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5095/


Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. 2019.5096 z dnia 31.10.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5096/


Uchwała nr XIV/80/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2020 (DZ. URZ. WOJ. 2019.5694 z dnia 27.11.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5694/


Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów (DZ. URZ. WOJ. 2019.5780 z dnia 29.11.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5780/


Uchwała nr XIV/85/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.5695 z dnia 27.11.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5695/


Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica  (DZ. URZ. WOJ. 2019.5696 z dnia 27.11.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5696/


Uchwała nr XIV/88/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DZ. URZ. WOJ. 2019.5697 z dnia 27.11.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5697/


Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat (DZ. URZ. WOJ. 2019.5697 z dnia 02.12.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5845/


Uchwała nr XV/95/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2019.6532 z dnia 16.12.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6532/


Uchwała nr XV/96/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.6723 z dnia 24.12.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6723/


Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (DZ. URZ. WOJ. 2019.6617 z dnia 18.12.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6617/


Uchwała nr XV/98/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.6697 z dnia 23.12.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6697/


Uchwała nr XVI/101/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2019.6792 z dnia 30.12.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6792/


Uchwała nr XVI/102/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.6793 z dnia 30.12.2019r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6793/


Uchwała nr XVII/109/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Gminy Pysznica na 2020 rok  (DZ. URZ. WOJ. 2020.633 z dnia 03.02.2020 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/633/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:25:11 | Data modyfikacji: 2020-05-08 22:36:32.
Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:25:11
Data modyfikacji: 2020-05-08 22:36:32
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót