2018 rok

Uchwała nr XL/245/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (DZ. URZ. WOJ. 2018.1103 z dnia 13.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1103/


Uchwała nr XL/246/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym (DZ. URZ. WOJ. 2018.1153 z dnia 14.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1153/


Uchwała nr XL/247/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DZ. URZ. WOJ. 2018.1234 z dnia 20.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1234/


Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DZ. URZ. WOJ. 2018.1410 z dnia 28.03.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1410/


Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2018.1664 z dnia 09.04.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1664/


Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2018.1665 z dnia 09.04.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1665/


Uchwała nr XLI/255/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2018 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2018.1492 z dnia 03.04.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1492/


Uchwała nr XLII/262/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.2562 z dnia 22.05.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2562/


Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” (DZ. URZ. WOJ. 2018.2763 z dnia 12.06.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2763/


Uchwała nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” (DZ. URZ. WOJ. 2018.2764 z dnia 12.06.2018 r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2764/


Uchwała nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (DZ. URZ. WOJ. 2018.2850 z dnia 21.06.2018 r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2850/


Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.3729 z dnia 31.08.2018r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3729/


Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (DZ. URZ. WOJ. 2018.3763 z dnia 04.09.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3763/


Uchwała nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.4220 z dnia 10.10.2018r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4220/


Uchwała nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów (DZ. URZ. WOJ. 2018.4221 z dnia 10.10.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4221/


Uchwała nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2018.4222 z dnia 10.10.2018r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4222/


Uchwała nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  (DZ. URZ. WOJ. 2018.4921 z dnia 16.11.2018r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4921/


Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2019 (DZ. URZ. WOJ. 2018.5090 z dnia 29.11.2018r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5090/


Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (DZ. URZ. WOJ. 2019.142 z dnia 07.01.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/142/


Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 (DZ. URZ. WOJ. 2019.143 z dnia 07.01.2019r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/143/


Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pysznica na lata 2018-2021 (DZ. URZ. WOJ. 2019.144 z dnia 07.01.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/144/


Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2019 (DZ. URZ. WOJ. 2019.721 z dnia 01.02.2019r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/721/


Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2019.560 z dnia 22.01.2019r. http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/560/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:23:19 | Data modyfikacji: 2019-04-11 10:30:11.
Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:23:19
Data modyfikacji: 2019-04-11 10:30:11
Opublikowane przez: Admin
« powrót