2017 rok

Uchwała nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. 2017.1044 z dnia 15.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1044/


Uchwała nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. 2017.985 z dnia 10.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/985/


Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.986 z dnia 10.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/986/


Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2017 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2017.1212 z dnia 28.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1212/


Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pysznica na lata 2017-2021 (DZ. URZ. WOJ. 2017.1213 z dnia 28.03.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1213/


Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (DZ. URZ. WOJ. 2017.1413 z dnia 10.04.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1413/


Uchwała nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.2170 z dnia 05.06.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2170/


Uchwała nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.3322 z dnia 11.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3322/


Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2017.3390 z dnia 17.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3390/


Uchwała nr XXXV/200/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo - produkcyjny” (DZ. URZ. WOJ. 2017.3438 z dnia 24.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3438/


Uchwała nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap I (DZ. URZ. WOJ. 2017.3549 z dnia 02.11.2017 r.)  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3549/


Uchwała nr XXXV/201/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (DZ. URZ. WOJ. 2017.3500 z dnia 30.10.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3500/


Uchwała nr XXXVII/211/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2018 (DZ. URZ. WOJ. 2017.4098 z dnia 06.12.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4098/


Uchwała nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024” (DZ. URZ. WOJ. 2017.4154 z dnia 07.12.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4154/


Uchwała nr XXXVIII/231/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (DZ. URZ. WOJ. 2018.126 z dnia 09.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/126/


Uchwała nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” (DZ. URZ. WOJ. 2018.127 z dnia 09.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/127/


Uchwała nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2018.306 z dnia 19.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/306/ 


Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.9.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność § 6. ust. 3 uchwały Nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Pysznica w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2018.305 z dnia 19.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/305/


Uchwała nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2018 (DZ. URZ. WOJ. 2018.445 z dnia 31.01.2018 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2018/445/


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:17:37 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:22:24.
Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:17:37
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:22:24
Opublikowane przez: Admin
« powrót