2016 rok

Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2016
(DZ. URZ. WOJ. 2016.816 z dnia 26.02.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/816/

Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. 2016.620 z dnia 12.02.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/620/

Uchwała nr XVII/92/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2016 (DZ. URZ. WOJ. 2016.817 z dnia 26.02.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/817/

Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2016 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2016.1243 z dnia 06.04.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1243/

Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów (DZ. URZ. WOJ. 2016.1441 z dnia 22.04.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1441/

Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (DZ. URZ. WOJ. 2016.1925 z dnia 17.06.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1925/

Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2016.1926 z dnia 17.06.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1926/

Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2016.1927 z dnia 17.06.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1927/

Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DZ. URZ. WOJ. 2016.2867 z dnia 22.08.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2867/

Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2016.3331 z dnia 25.10.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3331/

Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2017 (DZ. URZ. WOJ. 2016.3795 z dnia 05.12.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3795/

Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2016.215 z dnia 16.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/215/

Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2016.216 z dnia 16.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/216/

Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji (DZ. URZ. WOJ. 2016.374 z dnia 30.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/374/

 Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2017 (DZ. URZ. WOJ. 2016. 415 z dnia 31.01.2017 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/415/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:06:46 | Data modyfikacji: 2017-03-20 09:11:06.
Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:06:46
Data modyfikacji: 2017-03-20 09:11:06
Opublikowane przez: Admin
« powrót