2014 rok

Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 2014.843 z dnia 04.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/843/


Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.806 z dnia 27.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/806/


Uchwała nr XXXVIII/230/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2014.807 z dnia 27.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/807/


Uchwała nr XXXVIII/232/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (DZ. URZ. WOJ. 2014.686 z dnia 18.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/686/


Uchwała nr XXXVIII/235/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.687 z dnia 18.02.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/687/


Uchwała nr XXXIX/238/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.844 z dnia 04.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/844/


Uchwała nr XXXIX/240/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego (DZ. URZ. WOJ. 2014.845 z dnia 04.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/845/


Uchwała nr XL/245/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2014.1217 z dnia 08.04.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1217/


Uchwała nr XL/246/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2014.1218 z dnia 08.04.2014 r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1218/


Uchwała nr XLI/250/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.1681 z dnia 03.06.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1681/


Uchwała nr XLI/252/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.1650 z dnia 28.05.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1650/


Uchwała nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2014.3159 z dnia 25.11.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3159/


Uchwała nr XLVI/285/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2015 (DZ. URZ. WOJ. 2014.3160 z dnia 25.11.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3160/


Uchwała nr XLVI/286/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. 2014.3161 z dnia 25.11.2014 r.)

target=_new>http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3161/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:05:24 | Data modyfikacji: 2016-02-03 11:37:25.
Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:05:24
Data modyfikacji: 2016-02-03 11:37:25
Opublikowane przez: Admin
« powrót