Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Branie udziału w działaniach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych oraz przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
7. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
8. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na swoim terenie działania.
9. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej. http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/ochotnicza-straz-pozarna-w-studziencu/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:07:08.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:07:08
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót