Ochotnicza Straż Pożarna w Jastkowicach

 Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej;
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych;
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej;
7. Organizowanie zawodów sportowych, imprez propagujących kulturę fizyczną i problematykę przeciwpożarową oraz festynów, wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków osp i innych;
8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu;
9. Działania na rzecz ochrony środowiska;
10. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11. Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/ochotnicza-straz-pozarna-w-jastkowicach/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:58:37 | Data modyfikacji: 2020-04-28 12:15:57.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:58:37
Data modyfikacji: 2020-04-28 12:15:57
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót