Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania
Zespołu Szkół w Pysznicy

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie:
- wspierania działalność Rady Rodziców,
- zapewnienia uczniom równych szans zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów i zainteresowań.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: - - inicjowania i wspierania działań Rady Rodziców służących poprawie warunków nauczania;
- udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich dla Zespołu Szkół;
- wspierania Rady Rodziców w pomocy przy realizacji programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, przez nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół, wspierania Rady Rodziców w realizacji programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
- integracji lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem zjawiskom patologicznym deprawującym dzieci i młodzież;
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wśród społeczności szkolnej; - - upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży; upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/stowarzyszenie-rodzicow-na-rzecz-wspierania-zespolu-szkol-w-pysznicy/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:50:44.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:50:44
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót