Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.12.2018 pn:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku"
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:19:23.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.14.2018 pn:" Odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019"
 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:23:40.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.11.2018 pn: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2019"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-27 16:34:58.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.13.2018 pn: " Udzielenie kredytu
długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2018 roku"
 Ogłoszenie udzielenie zamówienia 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-20 16:36:08.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.10.2018 pn: :Przebudowa drogi transportu
rolnego w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291
od km 0+000 do km 0+495"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-16 14:52:11.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.7011.9.2018 pn: "Gmina Pysznica: Część
I.Remont drogi wewnętrznej w m-ci Pysznica
ul.Sanowa działka nr ewid. 4599/4 od km 0+000 do
km 0+332 Część II. Remont drogi wewnętrznej w
m-ci Pysznica ul.Błonie działka nr ewid. 4599/4
od km 0+000 do km 0+58 Część III. Przebudowa
drogi wewnętrznej w m-ci Chłopska Wola działka
nr ewid. 213 od km 0+140 do km 0+190"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-16 14:49:16.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr nr
500273261-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.pn.
„Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica”,
realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi
Priorytetowej IX - Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
 GZOSP-ZP.2.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-15 14:05:02.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.271.8.2018 pn.: Wykonanie robót budowlanych w
ramach realizacji zadania pod nazwą „Sportowo,
rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na rzeczjej aktywnego
wykorzystywania”
 Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 08:47:11 | Data modyfikacji: 2018-10-31 08:48:41.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.271.9.2018 pn."Przebudowa infrastruktury
Centrum Sportowo- Rekreacyjnego i Kulturalnego w
Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych,
deptaków, ścieżki zdrowia."

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 9_2018

 Ogłoszenie RI I 271 9 2018.txt

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-26 09:00:18 | Data modyfikacji: 2018-10-26 15:22:29.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.7.2018 na: Część I. Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495 Część II.
Remont drogi Ludian – Kochany w m-ci Jastkowice
działka nr ewid. 4059/1 od km 3+800 do km 5+000
Część III. Remonty dróg w ramach Funduszu
Sołeckiego: a/Sołectwo Pysznica: Remont drogi w
m-ci Pysznica działka nr ewid. 208 od km 0+000 do
km 0+480 b/Sołectwo Olszowiec: Remont drogi w
m-ci Pysznica na działkach nr ewid. 2734, 2750 od
km 0+000 do km 0+285 c/ Sołectwo Jastkowice:
Remont drogi w m-ci Jastkowice działka nr ewid.
3267 od km 0+000 do km 0+105
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:05:51.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.6.2018 na: "Dostawę średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kłyżów"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:27:23 | Data modyfikacji: 2018-08-28 09:27:49.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy
pn."Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 GZOSP-ZP.1.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 10:37:17.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.5.2018 na: Część I: Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych w gminie Pysznica
Część II: Budowa chodnika na drodze gminnej nr
101218R ul. Podborek w m. Pysznica długości 285
mb
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-15 08:28:40 | Data modyfikacji: 2018-06-15 08:30:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.3.2018 na: "Adaptację budynku po byłej
szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-23 09:02:23.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.2.2018 na: "Rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec
– dalszy etap"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-11 09:40:43.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2018 na: "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:33:12.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.13.2017 na: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2018"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:53:02.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.12.2017 na: "Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:52:10.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:51:01.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800

zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamowienia 10_2017.pdf

 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 08:16:30.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.9.2017 na 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207
w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:47:13.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
GZOSP-ZP.1.2017 pn. "Dostawa wyposażenia i pomocy
dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w ramach
projektu „Przedszkole marzeń”, realizowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP
2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-09 13:06:52.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.8.2017 na „Rozbudowę i adaptację
części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem
terenu”
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 8_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-26 09:38:30.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.7.2017 na "Przebudowę dróg w gminie
Pysznica"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-22 13:17:56.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.6.2017 na „Budowę pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-22 13:15:52.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.3.2017 na "Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec
– etap II"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-22 10:34:45.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.5.2017 na „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-15 12:57:44.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.4.2017 na "Budowa i modernizacja boisk
sportowych w gminie Pysznica"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-15 12:56:24.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.2.2017 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:32:38.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2017 na "Przebudowę dróg w gminie
Pysznica"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-10 13:24:55.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.10.2016 na "Kompleksową dostawę energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2017 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:54:47.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.9.2016 na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2017"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:02:27.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.8.2016 na"Przebudowę dróg w
miejscowości Pysznica"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:00:53.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.7.2016 na "Przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica: 1. droga dz. nr ewid. 2746 w km
0+035 - 0+355 w miejscowości Pysznica ul.
Piaskowa. 2.Droga gminna nr 101235R – dz. nr
ewid. 2814 ul. Sportowa w miejscowości Pysznica
od km 2+904 do km 2+981"

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2_7_2016.pdf

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3_7_2016.pdf

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1_7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:44:10 | Data modyfikacji: 2016-12-05 12:00:01.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.6.2016 na "REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA
PRZEDSZKOLE W PYSZNICY"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-28 09:32:21 | Data modyfikacji: 2016-07-28 11:18:36.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.5.2016 na "Remont drogi gminnej nr
101220R ul. Folwarczna w Pysznicy"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-21 08:42:10.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.4.2016 na "Przebudowę drogi gminnej nr
101227R przy budynkach użyteczności publicznej w
Pysznicy"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-21 08:41:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.3.2016 na "Przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica"

Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia_3_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:33:22.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2016 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2016 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:24:43.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.10.2015 na "Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2016 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 10_2015.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-08 11:59:38.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.9.2015 na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2016"
 ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-11-24 12:50:28.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.8.2015 na "Rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-12 14:44:38.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.7.2015 na "Przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:20:46.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.6.2015 na: Remont drogi gminnej nr
101232R odc. działka nr ewid. 2257/2 w msc.
Kłyżów od km 1+349 do km 2+331 o długości
982,0 mb
 ogłoszenie o udzeleniu zamówienia 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-08-04 13:26:20.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.5.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:40:58.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.4.2015 na "Rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:31:11.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.3.2015 na na przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica: 1.droga gminna nr 101235R ul.
Sportowa w miejscowości Pysznica w km 1+954 –
2+904 (zakres powodziowy) 2.droga gminna nr
101235R ul. Sportowa w miejscowości Pysznica w km
1+954 - 2+904 (zakres pozostały) 3. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1847 ul. Słoneczna w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+375 4. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1929/27 ul. Kręta w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+099 5. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 3220, 882 ul. Graniczna w
miejscowości Jastkowice w km 0+000 - 0+685 6.
droga wewnętrzna dz. nr ewid. 3238 ul. Prosta w
miejscowości Jastkowice w km 0+000 - 0+135 7.
droga gminna nr 101234R ul. Borek w miejscowości
Kłyżów w km 0+410 - 1+402
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:51:51.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.2.2015 pn.: "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:46:02.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2015 na na Budowę bazy sportowej w
miejscowościach: Pysznica, Jastkowice i Krzaki w
celu zróżnicowania form czynnego wypoczynku
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-18 07:47:56 | Data modyfikacji: 2015-03-18 13:19:48.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i organizacja
placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, znajdujących się na
terenie gminy Pysznica
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Nr_155499 - 2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-18 13:39:13.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.4.2014 pn. Zagospodarowanie terenu przy
budynkach użyteczności publicznej w centrum
Pysznicy
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-07-16 11:10:58.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.3.2014 pn.:Zakup wyposażenia
dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w
Krzakach w ramach projektu: „Poprawa warunków
kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie
gminy Pysznica”
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:08:05.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.2.2014 na: 1/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica : ul. Miła (dz. nr
ewid. 882 w km 0+000 – 0+400 oraz ul. Jasna
Polana (dz. nr ewid. 846/15, 840) w km 0+000 –
0+520 zakres powodziowy 2/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica ul. Miła i Jasna
Polana zakres pozostały 3/ Przebudowa drogi
gminnej nr 101228R Pysznica ul. Podlesie w km
0+000 – 0+995.
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-05-29 13:21:02.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2014 pn.: "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2014 roku"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:51:17.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.13.2013 na:"Zimowe utrzymanie dróg
stanowiących własność gminy Pysznica w 2014
roku"
 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 13_ 2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-30 14:29:35.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.11.2013 pn.:"Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w latach 2014
- 2015"

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-18 13:57:01.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.12.2013 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w latach
2014 - 2015"
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-13 08:43:38.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.10.2013 pn."Rozbudowa i adaptacja budynku
po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Urzędu
Gminy w Pysznicy - etap II"
 7 ZP ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 10 2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-11-06 14:36:55 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:37:37.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.9.2013 pn. "Przebudowa dróg: 1.
Jastkowice ul. Sosnowa dz. nr ewid. 3256 od km
0+000 do km 0+675,2. Krzaki ul. Zielona działka
nr ewid. 2513 od km 0+000 do km 0+400, 3. Pysznica
ul. Podborek od km 0+000 do km 0+283."
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 9_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-30 12:39:40 | Data modyfikacji: 2013-09-30 12:43:51.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr
RI.I.271.8.2013 pn.:"Remont drogi gminnej nr
101232R odc. ul. Konopnickiej w msc. Kłyżów
położony na dz. nr ewid. 2058 od km 0+250 do km
1+050 i od km 1+180 do km 1+349, łącznie 969 m."
 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:10:32 | Data modyfikacji: 2013-09-16 10:42:35.
Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:10:32
Data modyfikacji: 2013-09-16 10:42:35
Opublikowane przez: Admin