Ogłoszenia o wyborze ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.14.2018 pn:"Odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2019"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-27 16:02:30 | Data modyfikacji: 2018-12-27 16:06:24.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.12.2018 pn:" Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2019 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 08:53:36.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.13.2018 pn: " Udzielenie kredytu
długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2018 roku"
 ogłoszenie o wyborze oferty 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-29 10:43:15.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nr GZOSP-ZP.2.2018 pn. „Szkolne
eksperymentowanie w Gminie Pysznica”,
realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi
Priorytetowej IX - Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
 GZOSP-ZP.2.2018 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-15 14:15:27.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2018 o nazwie: Wykonanie robót
budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą
„Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie –
zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz
jej aktywnego wykorzystywania”
 Ogłoszenie o wyborze oferty 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-18 11:02:23.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2018 pn: "Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-15 13:25:00.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2018 pn: "Przebudowa infrastruktury
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w
Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych,
deptaków, ścieżki zdrowia."
 Ogłoszenie o wyborze oferty 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 15:22:53 | Data modyfikacji: 2018-10-10 15:23:22.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.7011.9.2018 na: Część I. Remont drogi
wewnętrznej w m-ci Pysznica ul.Sanowa działka nr
ewid. 4599/4 od km 0+000 do km 0+332 Część II.
Remont drogi wewnętrznej w m-ci Pysznica
ul.Błonie działka nr ewid. 4599/4 od km 0+000 do
km 0+582 Część III. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m-ci Chłopska Wola działka nr
ewid. 213 od km 0+140 do km 0+190
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:50:46.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2018 na: Część I. Przebudowa
drogi transportu rolnego w m-ci Jastkowice
działka nr ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495
Część II. Remont drogi Ludian – Kochany w
m-ci Jastkowice działka nr ewid. 4059/1 od km
3+800 do km 5+000 Część III. Remonty dróg w
ramach Funduszu Sołeckiego: a/ Sołectwo
Pysznica: Remont drogi w m-ci Pysznica działka nr
ewid. 208 od km 0+000 do km 0+480 b/ Sołectwo
Olszowiec: Remont drogi w m-ci Pysznica na
działkach nr ewid. 2734, 2750 od km 0+000 do km
0+285 c/ Sołectwo Jastkowice: Remont drogi w m-ci
Jastkowice działka nr ewid. 3267 od km 0+000 do
km 0+105
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-28 13:59:45.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2018 pn. "Dostawa średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Kłyżów"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:40:21.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn."Dostawa wyposażenia i pomocy daktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 GZOSP-ZP.1.2018 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-10 14:00:56.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.5.2018 pn. Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Pysznica
Część II: Budowa chodnika na drodze gminnej nr
101218R ul. Podborek w m. Pysznica długości 285
mb
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-04 10:15:39.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2018 pn. "Adaptacja budynku po
byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:23:55.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2018 pn. "Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – dalszy etap"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:18:51.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2018 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:57:03.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.13.2017 na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2018"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 08:25:28.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.12.2017 na "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2018 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-28 08:00:29.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-22 08:56:22.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-05 13:12:33.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2017 na: 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207
w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:26:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr GZOSP-ZP.1.2017 pn. "Dostawa wyposażenia i
pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w
ramach projektu „Przedszkole marzeń”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:17:32.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2017 pn. „Rozbudowa i adaptacja
części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem
terenu”
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:46:09.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2017 pn. "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:03:05.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:55:23.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2017 pn. "Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – etap II"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-08 10:40:03.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2017 pn. "Budowa i modernizacja
boisk sportowych w gminie Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:15:09.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2017 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:22:05.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2017 na "Przebudowę dróg w gminie
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-17 11:08:45.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2016 pn.:"Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2017 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:34:27.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2016 pn.: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-21 12:46:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2016 na "Przebudowę dróg w
miejscowości Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:27:47.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2016 na "Przebudowę dróg na
terenie gminy Pysznica: 1. droga dz. nr ewid.
2746 w km 0+035 - 0+355 w miejscowości Pysznica
ul. Piaskowa. 2.Droga gminna nr 101235R – dz.
nr ewid. 2814 ul. Sportowa w miejscowości
Pysznica od km 2+904 do km 2+981
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-24 09:38:31.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2016 na "REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA
PRZEDSZKOLE W PYSZNICY"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 10:59:20.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.5.2016 na "Remont drogi gminnej nr
101220R ul. Folwarczna w Pysznicy"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:05:12.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2016 na "Przebudowa drogi gminnej
nr 101227R przy budynkach użyteczności
publicznej w Pysznicy"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:57:46 | Data modyfikacji: 2016-07-08 09:02:44.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2016 pn. na "Przebudowa dróg na
terenie gminy Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:26:38.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2016 pn. na "Przebudowa dróg na
terenie gminy Pysznica"
 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:55:02.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2016 pn. "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2016 roku"
 ogloszenie_o_wyborze_oferty_01_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-23 13:29:26.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2015 pn. "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2016 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 12:57:38 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:09:59.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2015 na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2016"
 ogloszenie_o_wyborze_oferty_9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:12:40.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2015 na "Rozbudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 10:02:32.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2015 na "Przebudowę dróg na
terenie gminy Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-17 09:02:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2015 na Remont drogi gminnej nr
101232R odc. działka nr ewid. 2257/2 w msc.
Kłyżów od km 1+349 do km 2+331 o długości
982,0 mb
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 11:40:08.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.5.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-07 08:09:07.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2015 na "Rozbudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 12:48:56.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2015 na na przebudowę dróg na
terenie gminy Pysznica: 1.droga gminna nr 101235R
ul. Sportowa w miejscowości Pysznica w km 1+954
– 2+904 (zakres powodziowy) 2.droga gminna nr
101235R ul. Sportowa w miejscowości Pysznica w km
1+954 - 2+904 (zakres pozostały) 3. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1847 ul. Słoneczna w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+375 4. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1929/27 ul. Kręta w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+099 5. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 3220, 882 ul. Graniczna w
miejscowości Jastkowice w km 0+000 - 0+685 6.
droga wewnętrzna dz. nr ewid. 3238 ul. Prosta w
miejscowości Jastkowice w km 0+000 - 0+135 7.
droga gminna nr 101234R ul. Borek w miejscowości
Kłyżów w km 0+410 - 1+402
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-14 13:19:39.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku."
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:48:16 | Data modyfikacji: 2015-03-23 09:21:33.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2015 na Budowę bazy sportowej w
miejscowościach: Pysznica, Jastkowice i Krzaki w
celu zróżnicowania form czynnego wypoczynku
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-02-26 12:33:33.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2014 pn. Zagospodarowanie terenu
przy budynkach użyteczności publicznej w centrum
Pysznicy
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-07-04 09:43:50.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i organizacja
placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych.
 uniważnienie postępowania.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:34:41.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2014 pn.:Zakup wyposażenia
dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w
Krzakach w ramach projektu: „Poprawa warunków
kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie
gminy Pysznica”
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:45:03.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2014 na: 1/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica : ul. Miła (dz. nr
ewid. 882 w km 0+000 – 0+400 oraz ul. Jasna
Polana (dz. nr ewid. 846/15, 840) w km 0+000 –
0+520 zakres powodziowy 2/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica ul. Miła i Jasna
Polana zakres pozostały 3/ Przebudowa drogi
gminnej nr 101228R Pysznica ul. Podlesie w km
0+000 – 0+995
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:11:41.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2014 pn.:"Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2014 roku."
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-02-11 10:28:42 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:30:31.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nieograniczonym nr RI.I.271.13.2013
na:"Zimowe utrzymanie dróg stanowiących
własność gminy Pysznica w 2014 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-13 08:30:42 | Data modyfikacji: 2013-12-13 08:33:17.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.11.2013 pn.:"Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w latach 2014
- 2015"
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:38:56.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr nr RI.I.271.12.2013 pn.:"Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w latach 2014 - 2015"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-11-13 09:38:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2013 pn.:"Rozbudowa i adaptacja
budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby
Urzędu Gminy w Pysznicy - etap II"
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-21 12:40:45.
Przetarg nieograniczony nr RI.I.271.9.2013 pn.:
Przebudowa dróg: 1. Jastkowice ul. Sosnowa dz. nr
ewid. 3256 od km 0+000 do km 0+675, 2. Krzaki ul.
Zielona działka nr ewid. 2513 od km 0+000 do km
0+400, 3. Pysznica ul. Podborek od km 0+000 do km
0+283.
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:42:43.
Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:42:43
Opublikowane przez: Admin