Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2019 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2019 roku"

SIWZ 2_2019.pdf

aktywne druki 2_2019.doc

 ogłoszenie o zamówieniu 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:50:03.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2019 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2019 roku"

SIWZ 1_2019_.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-20 17:53:50.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.14.2018 pn:" Odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019"

SIWZ 14_2018.pdf

Zał. 1 Wykaz nieruchomości na terenie gminy Pysznica 14_2018_.rtf

zał. nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł 14_2018.docx

zał. nr 2 mapa gmina Pysznica 14_2018.pdf

Zał. nr 3 Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki 14_2018.docx

Zał. nr 4 Uchwały 14_2018.docx

Zał. nr 4 Uchwały 14_2018.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy 14_2018.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy 14_2018.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 14_2018.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 14_2018.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług 14_2018.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu 14_2018.docx

załącznik nr 11 przynależność do grupy kapitałowej 14_2018.docx

Załącznik nr 12 Sprawozdanie GUS za 2017r (1) 14_2018.pdf

Załącznik 12 Sprawozdanie GUS za 2017r (2) 14_2018.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów 14_2018.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 16:19:21.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.13.2018 pn: " Udzielenie kredytu
długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2018 roku"

Uzupełnienie dokumentów załączniki 13_2018.zip

ogłoszenie o zamówieniu 13_2018.pdf

SIWZ 13_2018.pdf

SIWZ 13_2018 załączniki.zip

ogłoszenie o zmianie terminu 13_2018.pdf

opinia na rok 2018 13_2018.pdf

opinia RIO z wyk.budż. za I połr.2018 13_2018.pdf

Rb Z 3 kwartał 2018 13_2018.pdf

uchwała o zac kredytu opin RIO 13_2018.pdf

Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2017 rok 13_2018.pdf

Uchwała RIO w sprawie planowanej kwoty długu gminy 13_2018.pdf

Uzupełnienie dokumentów 13_2018.pdf

Uzupełnienie dokumentów załączniki 13_2018.zip

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-15 18:06:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.12.2018 pn:" Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2019 roku"

ogłoszenie o zamówieniu 12_2018

SIWZ 12_2018

załączniki do SIWZ 12_2018

ogłoszenie o zmianie terminu 12_2018.pdf

Pytania i odpowiedzi 12_2018 1.pdf

załącznik nr 1 i 2 po zmianie 12_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:54:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.11.2018 pn:" Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2019"

ogłoszenie 11_2018.pdf

ogłoszenie o zmianie_11_2018.pdf

SIWZ_11_2018.pdf

SIWZ 11_2018 załączniki.zip

sprostowanie 11_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-08 12:12:20.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 643501-N-2018 z dnia
2018-10-31 r. Dostawa wyposażenia i pomocy
dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu
Gminy Pysznica w ramach projektu „Szkolne
eksperymentowanie w Gminie Pysznica”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - GZOSP-ZP.2.2018 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Pysznicy.pdf

SIWZ - GZOSP-ZP.2.2018 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Pysznicy.pdf

Zał. nr 7.1 - 7.4 - do SIWZ - GZOSP-ZP.2.2018.zip

Zał. nr 8.1 - 8.4 - do SIWZ - GZOSP-ZP.2.2018.zip

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:38:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2018 pn: "Przebudowa drogi transportu
rolnego w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291
od km 0+000 do km 0+495"

ogłoszenie o zamówieniu 10_2018.txt

SIWZ 10_2018.pdf

Projekty_budowlane_10_2018.zip

STWIOR_10_2018.zip

Przedmiar robót_10_2018.xls

Druki aktywne 271_10_2018.docx

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-14 16:53:48 | Data modyfikacji: 2018-09-14 16:54:41.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2018 pn: "Przebudowa infrastruktury
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w
Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych,
deptaków, ścieżki zdrowia."

Ogłoszenie RI I 271 9 2018.pdf

SIWZ_9_2018.pdf

Projekty_9_2018.zip

Przedmiary_9_2018.zip

Specyfikacje_9_2018.zip

Druki aktywne RI I 271 9 2018.docx

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:46:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2018 o nazwie: Wykonanie robót
budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą
„Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie –
zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz
jej aktywnego wykorzystywania”

Ogłoszenie RI I 271 8 2018.pdf

SIWZ RI I 271 8 2018.pdf

Specyfikacje_8_2018.zip

Projekty_8_2018.zip

Przedmiary_8_2018.zip

Druki aktywne RI I 271 8 2018.docx

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:09:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.7011.9.2018 na: Część I. Remont drogi
wewnętrznej w m-ci Pysznica ul.Sanowa działka nr
ewid. 4599/4 od km 0+000 do km 0+332 Część II.
Remont drogi wewnętrznej w m-ci Pysznica
ul.Błonie działka nr ewid. 4599/4 od km 0+000 do
km 0+582 Część III. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m-ci Chłopska Wola działka nr
ewid. 213 od km 0+140 do km 0+190

SIWZ 9_2018__.pdf

przedmiary_9_2018.zip

Aktywne druki 9_2018_.docx

dokumentacja techniczna 9_2018.zip

pytania i odpowiedzi 7011_9_2018.pdf

 Ogłoszenie 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:35:48.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2018 na: Część I. Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495
Część II. Remont drogi Ludian – Kochany w
m-ci Jastkowice działka nr ewid. 4059/1 od km
3+800 do km 5+000 Część III. Remonty
dróg w ramach Funduszu Sołeckiego: a/
Sołectwo Pysznica: Remont drogi w m-ci Pysznica
działka nr ewid. 208 od km 0+000 do km 0+480 b/
Sołectwo Olszowiec: Remont drogi w m-ci Pysznica
na działkach nr ewid. 2734, 2750 od km 0+000 do
km 0+285 c/ Sołectwo Jastkowice: Remont drogi
w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3267 od km
0+000 do km 0+105

SIWZ 7_2018.pdf

aktywne druki 7_2018.doc

Projekty_budowlane_7_2018.zip

Przedmiary_robót_7_2018.zip

STWIOR_7_2018.zip

pytania i odpowiedzi 7_2018.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:33:59.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2018 pn. "Dostawa średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kłyżów"

SIWZ 6_2018.pdf

Zał._nr_1_Formularz_oferty.doc

Zał._nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.docx

Zał._nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx

Zał._nr_4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

Zał._nr_5_Wzór umowy.doc

Zał._nr_6_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

Zał._nr_7_Wykaz_dostaw.doc

 ogloszenie_o_zamowieniu 6_2018 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:33:09 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:40:39.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pn."Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."

SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy.pdf

Załącznik nr 8.1 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załącznik nr 8.2 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załącznik nr 8.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załączniki nr 7.1 7.2 7.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Załączniki nr 7.1 7.2 7.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2018.xls

 Ogłoszenie o zamówieniu - GZOSP-ZP.1.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-26 21:55:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2018 pn. Część I: Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych w gminie Pysznica
Część II: Budowa chodnika na drodze gminnej nr
101218R ul. Podborek w m. Pysznica długości 285
mb

SIWZ 5_2018.pdf

aktywne druki 5_2018.doc

CZ.I._projekty_budowlane_5_2018.zip

CZ.I._Przedmiary_robót_5_2018.zip

CZ.II_Projekt_5_2018.zip

CZ.II_przedmiar_5_2018.xls

CZ.I._STWIOR_5_2018.zip

CZ.II._STWIOR_5_2018.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:22:36.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2018 pn. "Przebudowa dróg gminnych i
wewnętrznych w gminie Pysznica"

SIWZ 4_2018.pdf

aktywne druki 4_2018.doc

projekty_budowlane_4_2018.zip

Przedmiary_robót_4_2018.zip

STWIOR_4_2018.zip

pytania i odpowiedzi 4_2018.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-12 11:24:37.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2018 pn."Adaptacja budynku po byłej
szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"

SIWZ 3_2018.pdf

aktywne druki 3_2018.doc

Dokumentacja_techniczna_3_2018.zip

Opisy techniczne_3_2018.zip

Przedmiary_3_2018.zip

 ogłoszenie o zamowieniu 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:39:22.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2018 pn."Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec
– dalszy etap"

SIWZ 2_2018.pdf

aktywne druki 2_2018.doc

Dokumentacja_projektowa_2_2018.zip

pytania i odpowiedzi 2_2018.pdf

pytania i odpowiedzi 2_2018_2.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:08:33.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2018 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"

SIWZ 1_2018.pdf

aktywne druki 1_2018.doc

 ogloszenie_o_zamowieniu_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 10:54:25.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.13.2017 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2018"

SIWZ 13_2017.pdf

załącznik nr 1 wykaz il_mieszk_wg miejsc_ul_2017_tytuł-1.docx

załącznik nr 1 wykaz il_mieszkańców wg miejsc_ul_2017-1.rtf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł_.docx

załącznik nr 2 mapa gmina_ Pysznica_.pdf

załącznik nr 3 wykaz lokalizacji punktów_apteki_.docx

załącznik nr 4 tytuł Uchwały_.docx

załącznik nr 4 Uchwały_.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy_2017.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy_2017.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia_2017.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału_2017.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług_2017.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu1_2017.docx

załącznik nr 11 przynależność do grupy kapitałowej_2017.docx

załącznik nr 12 sprawozdania tytuł_2017.docx

załącznik nr 12 a sprawozdania statystyczne SG01_.pdf

załącznik nr 12 b sprawozdania Wójta za 2016r _.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów_2017.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:54:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.12.2017 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku"

SIWZ 12_2017.pdf

Załącznik nr 1 wykaz ośwt_ul_budynki 2017.docx

załącznik nr 2 do siwz 12 2017 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 formularz_cenowy.xlsx

załącznik nr 4 do siwz 12 2017 oświadcz_spełnienie_warunków.docx

załącznik nr 5 do siwz 12 2017 oświadcz_wyklucz.docx

załącznik nr 6 do siwz 12 2017 grupa_kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 12 2017 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 12 2017 ist_post_umowy.docx

pytania i odpowiedzi 12_2017.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:26:06.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)

SIWZ 11_2017 .pdf

aktywne druki 11_2017.doc

projekty_11_2017.zip

przedmiary_11_2017.zip

specyfikacje_11_2017.zip

pytania i odpowiedzi 11_2017.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:28:56.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa dróg
gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800

SIWZ 10_2017.pdf

aktywne druki 10_2017.doc

Projekty budowlane_10_2017.zip

Przedmiary robót_10_2017.zip

STWIOR_10_2017.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 13:31:58.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:
"Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole marzeń”, realizowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP
2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."

Zal. nr 8.2 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

SIWZ

Zal. nr 8.1 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

Zal. nr 7 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.zip

Zal. nr 8.3 do SIWZ - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

 Ogloszenie o zamowieniu - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Artur Mierzwa | Data wprowadzenia: 2017-07-22 22:49:46.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2017 na: 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i
207 w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówieniu 9_2017.pdf

SIWZ 9_2017.pdf

aktywne druki 9_2017.doc

opisy_techniczne.zip

przedmiary.zip

Specyfikacje droga.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:25:10.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2017 pn. „Rozbudowa i
adaptacja części budynku po byłej szkole w
Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz
z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz
zagospodarowaniem terenu”

SIWZ 8_2017.pdf

aktywne druki 8_2017.doc

Specyfikacje_8_2017.zip

Rysunki_8_2017.zip

Przedmiary_8_2017.zip

Opisy_8_2017.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 8_2017 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:03:04.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2017 pn. "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica"

SIWZ 7_2017.pdf

aktywne druki 7_2017.doc

opis_techniczny_7_2017.zip

przedmiary_7_2017.zip

rysunki_7_2017.zip

specyfikacje_7_2017.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 7_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-12 09:15:20.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”

SIWZ 6_2017.pdf

aktywne druki 6_2017.doc

opis techniczny_6_2017.zip

Przedmiary_6_2017.zip

Rysunki_6_2017.zip

Specyfikacje_6_2017.zip

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6_2017.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:35:02 | Data modyfikacji: 2017-05-11 08:35:54.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”

SIWZ 5_2017.pdf

aktywne druki 5_2017.doc

opis techniczny_5_2017.zip

Przedmiary_5_2017.zip

Rysunki_5_2017.zip

Specyfikacje_5_2017.zip

informacja o modyfikacji SIWZ 5_2017.pdf

zmodyfikowane aktywne druki 5_2017.doc

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-24 11:46:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2017 pn. "Budowa i modernizacja boisk
sportowych w gminie Pysznica"

SIWZ_4_2017_Tom_I_II.pdf

SIWZ_4_2017_Tom_III.zip

SIWZ_4_2017_Tom_IV.zip

Przedmiary_4_2017.zip

aktywne_druki_4_2017.doc

pytania i odpowiedzi 4_2017.pdf

pytania i odpowiedzi 4_2017 (2)

 Ogłoszenie_o_zamówieniu_4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:12:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2017 pn."Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec
– etap II"

SIWZ_TOM_I_II_3_2017_kanalizacja Pysznica _Olszowiec.pdf

SIWZ_TOM_III_Dokumentacja_projektowa_3_2017.zip

SIWZ_TOM_IV_Specyfikacja_techniczna_3_2017.zip

Przedmiar_robót_3_2017.pdf

Aktywne druki 3 2017.docx

pytania i odpowiedzi 3_2017.pdf

 Ogłoszenie_o_zamówieniu_3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:20:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2017 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"

SIWZ 2_2017 Bieżące utrzymanie dróg

Aktywne druki 2_2017

pytania i odpowiedzi 2_2017.pdf

informacja o modyfikacji SIWZ 2_2017.pdf

SIWZ 2_2017 po modyfikacji.pdf

1 aktywne druki 2_2017 po modyfikacji.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_2017.pdf

 ogłoszenie_o_zamówieniu_2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-13 12:18:52 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:24:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2017 na "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica"

SIWZ 1_2017.pdf

aktywne druki 1_2017.doc

Opisy_techniczne.zip

Przedmiary_robót.zip

Szczegółowe_Specyfikacje_Techniczne.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-25 09:39:06.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2016 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2017 roku"

SIWZ 10_2016_.pdf

załącznik nr 1a_wykaz obiektów Gm_Pysznica w 2016 r.doc

załącznik nr 1b_wykaz oswietlenia ulicznego w 2016 r.docx

załącznik nr 2 do siwz 10 2016 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 do siwz Formularz cenowy_2017.docx

załącznik nr 4 do siwz 10 2016 oświadcz_spełnienie_warunków.docx

załącznik nr 5 do siwz 10 2016 oświadcz_wyklucz.docx

załącznik nr 6 do siwz 10 2016 grupa kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 10 2016 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 10 2016 istotne_postan_umowy.docx

pytania i odpowiedzi 10_2016.pdf

informacja o modyfikacji SIWZ 10_2016.pdf

zmiana ogłoszenia o zamówieniu 10_2016.pdf

1 załącznik nr 1a_wykaz obiekt_Pysznica_modyfik.pdf

załącznik nr 1b_wykaz_oswietl_ulicz_modyfikacja.pdf

załącznik Nr 3 formularz cenowy zmodyfikowany

załącznik nr 6 do siwz 10 2016 grupa_kapit_modyfikowany.pdf

załącznik nr 8 do siwz 10 2016 ist_post_um_zmodyfikowany.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 10_2016_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:10:40 | Data modyfikacji: 2016-11-28 11:02:03.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2016 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2017"

SIWZ 9_2016.pdf

załącznik nr 1 wykaz nieruchomości_2016_tytuł.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł_2016.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica_2016.pdf

załącznik nr 3 wykaz aptek_2016.pdf

załącznik nr 4 tytuł Uchwały_2016.pdf

załącznik nr 4 Uchwały_2016.pdf

załącznik nr 4 akty prawa miejscowego Uchwały_2016.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy_2016.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy_2016.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia_2016.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału_2016.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług_2016.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu_2016.docx

załącznik nr 11 przynależność do grupy kapitałowej_2016.docx

załącznik nr 12 a sprawozdania statystyczne SG01_2016.pdf

załącznik nr 12 b sprawozdania Wójta za 2015 r.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów_2016.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:22:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2016 na "Przebudowę dróg w
miejscowości Pysznica"

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 8_2016.pdf

SIWZ 8_2016.pdf

aktywne druki 8_2016.doc

Dokumentacja Techniczna 8/2016

Przedmiary robót 8/2016

Specyfikacje techniczne 8/2016

pytania i odpowiedzi 8_2016.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-09 11:11:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2016 na "Przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica: 1. droga dz. nr ewid. 2746 w km
0+035 - 0+355 w miejscowości Pysznica ul.
Piaskowa. 2.Droga gminna nr 101235R – dz. nr
ewid. 2814 ul. Sportowa w miejscowości Pysznica
od km 2+904 do km 2+981

SIWZ_7_2016

Dokumentacja_techniczna_7_2016

Przedmiary_7_2016

Aktywne_druki_7_2016

Informacja o modyfikacji SIWZ 7_2016

 Ogłoszenie_o_zamówieniu_7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2016-08-04 21:23:10 | Data modyfikacji: 2016-08-04 21:32:31.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2016 na "REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA
PRZEDSZKOLE W PYSZNICY"

SIWZ 6_2016.pdf

aktywne druki 6_2016.doc

Dokumentacja_techniczna_6_2016.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-27 09:12:12.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2016 na "Remont drogi gminnej nr
101220R ul. Folwarczna w Pysznicy"

SIWZ 5_2016.pdf

aktywne druki 5_2016.doc

Dokumentacja_techniczna_5_2016.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:18:50.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2016 na "Przebudowa drogi gminnej nr
101227R przy budynkach użyteczności publicznej
w Pysznicy"

SIWZ 4_2016.pdf

aktywne druki 4_2016.doc

Dokumentacja_techniczna_4_2016.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:10:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2016 na "Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica"

SIWZ 3_2016.pdf

aktywne druki 3_2016.doc

Przebudowa_dróg_na_terenie_gminy_Pysznica_3_2016.zip

pytania i odpowiedzi 3_2016.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-24 09:31:52.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2016 na "Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica"

SIWZ 2_2016 .pdf

aktywne druki 2_2016.doc

Przebudowa_dróg_na_terenie_gminy_Pysznica.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:48:36.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2016 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2016 roku"

SIWZ 1_2016.pdf

aktywne druki 1_2016.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 1_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-14 11:52:55 | Data modyfikacji: 2016-03-14 12:06:32.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2015 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2016 roku"

SIWZ 10_2015.doc

załącznik nr 1a_wykaz obiektów Gm_Pysznica w 2015.doc

załącznik nr 1b_wykaz oswietlenia ulicznego w 2015r.docx

załącznik nr 2 do siwz 10_2015 formularz_ofertowy.docx

załącznik nr 3 do siwz Formularz cenowy.docx

załącznik nr 4 do siwz 10_2015 oświadcz_art22.docx

załącznik nr 5 do siwz 10_2015 oświadcz_art24.docx

załącznik nr 6 do siwz 10_2015 grupa kapitałowa.docx

załącznik nr 7 do siwz 10_2015 podwykonawcy.docx

załącznik nr 8 do siwz 10_2015 istotne_postan_umowy.docx

pytania i odpowiedzi 10_2015.pdf

Informacja o modyfikacji SIWZ 10_2015.pdf

Formularz cenowy po modyfikacji 10_2015.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 10_2015.DOC

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:15:45.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.9.2015 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica
w roku 2016"

SIWZ 9_2015.pdf

załącznik nr 1 wykaz nieruchomości 1_10_2015.pdf

załącznik nr 1 wykaz nieruchomości tytuł.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica tytuł.pdf

załącznik nr 2 mapa gmina pysznica.jpg

załącznik nr 2 mapa gmina Pysznica_.pdf

załącznik nr 3 wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach.pdf

załącznik nr 4 wykaz aktów prawa miejscowego w zakresie odpadów.pdf

załącznik nr 4 akty prawa miejscowego Uchwały.pdf

załącznik nr 5 Formularz ofertowy.docx

załącznik nr 6 Projekt umowy.docx

załącznik nr 7 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.docx

załącznik nr 8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług.docx

załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu1.docx

załącznik nr 11 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx

załącznik nr 12 a sprawozdania statystyczne SG01.pdf

załącznik nr 12 b sprawozdania za 2014 r.pdf

załącznik nr 13 zobowiązanie do oddania zasobów.docx

 ogłoszenie o zamówieniu 9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:01:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.8.2015 na "Rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica"

SIWZ _8_2015_.pdf

aktywne druki 8_2015.docx

przedmiar_robot_8_2015.pdf

projekty_budowlane_8_2015.zip

Specyfikacja_techniczna_8_2015.zip

Pytania i odpowiedzi 8_2015.pdf

Pytania i odpowiedzi 8_2015_2.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-14 08:25:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.7.2015 na: Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica

SIWZ 7_2015.pdf

aktywne druki 7_2015.doc

Projekty_Budowlane 7_2015.zip

Przedmiary 7_2015.zip

SST_7_2015.zip

Pytania i odpowiedzi 7_2015.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-01 09:13:40.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.6.2015 na: Remont drogi gminnej nr
101232R odc. działka nr ewid. 2257/2 w msc.
Kłyżów od km 1+349 do km 2+331 o długości
982,0 mb

SIWZ 6_2015.pdf

aktywne druki 6_2015.doc

dokumentacja_techniczna_6_2015.zip

 ogłoszenie o zamówieniu 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:06:09 | Data modyfikacji: 2015-07-01 09:19:42.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.5.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku"

SIWZ_5_2015.pdf

aktywne druki 5_2015.doc

 ogłoszenie o zamówieniu 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-23 14:09:20 | Data modyfikacji: 2015-06-23 14:20:23.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2015 na "Rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica."

Projekty_budowlane_4_2015

SIWZ 4_2015 .pdf

aktywne druki 4_2015.pdf

Przedmiary 4_2015.zip

STWIOR 4_2015.zip

Pytania i odpowiedzi 4_2015.pdf

Informacja o modyfikacji SIWZ 4_2015.pdf

aktywne druki 4_2015 po modyfikacji.docx

Załączniki do pytań i odpowiedzi 4_2015

 ogłoszenie o zamówieniu 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-28 13:38:58 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:34:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2015 na przebudowę dróg na terenie
gminy Pysznica: 1.droga gminna nr 101235R ul.
Sportowa w miejscowości Pysznica w km 1+954 –
2+904 (zakres powodziowy) 2.droga gminna nr
101235R ul. Sportowa w miejscowości Pysznica w km
1+954 - 2+904 (zakres pozostały) 3. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1847 ul. Słoneczna w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+375 4.
droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1929/27 ul. Kręta
w miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+099 5.
droga wewnętrzna dz. nr ewid. 3220, 882 ul.
Graniczna w miejscowości Jastkowice w km 0+000 -
0+685 6. droga wewnętrzna dz. nr ewid. 3238 ul.
Prosta w miejscowości Jastkowice w km 0+000 -
0+135 7. droga gminna nr 101234R ul. Borek w
miejscowości Kłyżów w km 0+410 - 1+402

ogłoszenie o zamówieniu _3_2015.pdf

SIWZ 3_2015.pdf

aktywne druki 3_2015.doc

Projekty budowlane.zip

Przedmiary.zip

STWIOR.zip

Pytania i odpowiedzi 3_2015_1.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:23:23 | Data modyfikacji: 2015-04-24 14:45:50.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku."

ogłoszenie o zamówieniu 2_2015.pdf

SIWZ 2_2015.pdf

1 aktywne druki 2_2015.doc

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-02-27 08:09:59.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2015 na Budowę bazy sportowej w
miejscowościach: Pysznica, Jastkowice i Krzaki w
celu zróżnicowania form czynnego wypoczynku

SIWZ 1_2015 Budowa bazy sportowej

Zarządzenie Nr 8/2015

Dokumentacja techniczna 1_2015 Budowa bazy sportowej

Aktywne druki 1_2015

pytania i odpowiedzi 1_2015.pdf

pytania o odpowiedzi 1_2015_2.pdf

pytania i odpowiedzi 1_2015_3.pdf

Informacja o modyikacji SIWZ z 12.02.2015 r..pdf

pytania i odpowiedzi 1_2015_4.pdf

 0 ZP ogłoszenie o zamówieniu 1 2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-02-04 15:21:38.
Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i
organizacja placów zabaw dla oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
znajdujących się na terenie gminy Pysznica.

Projekt placu zabaw - Sz.P.Kłyżów

Projekt placu zabaw - Sz.P.Krzaki.rar

SIWZ_Dostawa wyposażenia.rar

 Ogłoszenie o przetargu - 2.doc

Opublikowane przez: Admin | Autor: Artur Mierzwa | Data wprowadzenia: 2014-06-27 22:27:10.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.4.2014 na Zagospodarowanie terenu przy
budynkach użyteczności publicznej w centrum
Pysznicy

ogłoszenie o zamówieniu 4_2014.pdf

SIWZ 4_2014.pdf

aktywne druki 4_2014.doc

Dokumentacja_techniczna_4_2014

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:20:41 | Data modyfikacji: 2014-06-18 12:55:33.
Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i
organizacja placów zabaw dla oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych

SIWZ

Projekt placu zabaw - Sz.P. Kłyżów

Projekt placu zabaw - Sz.P. Krzaki

 Ogłoszenie o przetargu.txt

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-10 23:11:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.3.2014 na: Zakup wyposażenia
dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w
Krzakach w ramach projektu: „Poprawa warunków
kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie
gminy Pysznica”.

2 ZP ogłoszenie o zamówieniu 3_2014.pdf

1 aktywne druki 3_2014.doc

pytania i odpowiedzi 1

modyfikacja siwz.pdf

modyfikacja aktywne druki 3_2014.doc

 1 SIWZ 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-05-22 14:00:22.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.2.2014 na: 1/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica : ul. Miła (dz. nr
ewid. 882 w km 0+000 – 0+400 oraz ul. Jasna
Polana (dz. nr ewid. 846/15, 840) w km 0+000
– 0+520 zakres powodziowy 2/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica ul. Miła i Jasna
Polana zakres pozostały 3/ Przebudowa drogi
gminnej nr 101228R Pysznica ul. Podlesie w km
0+000 – 0+995

3 przedmiary.zip

2 Specyfikacje techniczne.zip

1 Dokumentacje techniczne.zip

aktywne druki 2_2014.doc

siwz.pdf

 ogłoszemie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-04-30 15:23:11.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.1.2014 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2014 roku."

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz 1_2014.pdf

1aktywne druki 1_2014.doc

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-01-30 11:39:43 | Data modyfikacji: 2014-01-30 13:03:35.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.13.2013 na : Zimowe utrzymanie dróg
stanowiących własność gminy Pysznica w 2014

ogłoszenie o zamówieniu 13_2013.pdf

1 aktywne druki 13_2013 zimowe utrzymanie dróg.doc

 siwz 13_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-12-04 10:43:53.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.12.2013 pn.:"Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w latach
2014 - 2015"

2 wyjaśnienie ogólne siwz 12 2013.pdf

załącznik nr 1c do siwz 12 2013 zestaw_umów_energet.doc

załącznik nr 3 do siwz Formularz cenowy_tekst jednolity.doc

ogłoszenie o zamówieniu 12

SIWZ

załączniki do SIWZ

 

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-31 14:55:59 | Data modyfikacji: 2013-10-31 15:00:34.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.11.2013 pn.:"Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w latach 2014
- 2015"

SIWZ 11 2013 Odpady komunalne 2014_2015.pdf

SIWZ - załączniki.zip

2 modyfikacja siwz i zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 11 2013.pdf

2 pytania i odpowiedzi 11 2013.pdf

załącznik nr 9 po modyfikacji Wykaz wykonanych usług.doc

0 SIWZ 11 2013 Odpady komunalne 2014_2015 po modyfikacji-1.pdf

ogłoszenie dodatkowych informacji_lub sprostowanie_2013-OJS212-367883-pl.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu_11_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:12:46 | Data modyfikacji: 2013-10-15 10:16:23.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
RI.I.271.10.2013 pn."Rozbudowa i adaptacja budynku
po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Urzędu
Gminy w Pysznicy - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ 10_2013.pdf

aktywne formularze 10_2013.doc

Dokumentacja techniczna

Odpowiedź do SIWZ Gmina Pysznica.pdf

 Odpowiedzi do SIWZ Gmina Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-10-04 09:52:16 | Data modyfikacji: 2013-10-16 14:22:55.
Data wprowadzenia: 2013-10-04 09:52:16
Data modyfikacji: 2013-10-16 14:22:55
Opublikowane przez: Admin